Belang van Tawhied & Sunnah !!

Shishani

moderator
Staff member
Het belang van de Tawheed en de Soennah

Shaykh Muhammad bin Ramzaan al-Haadjirie
& Shaykh Muhammad bin Haadie al-Madkhalie


download artikel (pdf-file)

“Elke oproep (da’wah) die geen belang hecht aan het monotheisme
(tawheed), en geen belang hecht aan het waarschuwen voor polytheïsme
(shirk), is een uitnodiging die tegenstrijdig is aan de leiding van
de profeet –salla Allah alayhie wa sallam–”


www.an-nasieha.nl

Shaykh Muhammad bin Ramzaan al-Haadjirie:

Alle lof is aan Allah, de zegeningen en de vrede zij met de Boodschapper van Allah, zijn familie, zijn metgezellen en degenen die hem steunen. Vervolgens:
Alle lof is aan Allah dat Hij ons begunstigd heeft met deze goede ontmoeting met onze broeders in Nederland om het belang van het vasthouden aan de Kitaab (Qoraan) en de Soennah te bestuderen. Zij [de kitaab en de soennah] zijn de middelen voor de redding. De profeet –salla Allah alayhie wa sallam- heeft gezegd:
“Ik heb jullie [iets] achtergelaten, wanneer jullie je hieraan vasthouden zullen jullie na mij nooit afdwalen; het Boek van Allah en mijn Soennah.”

Het belangrijkste wat Allah heeft bevolen is zijn Tawhied (Allaah één maken in zijn Heerschappij, aanbidding en zijn namen en eigenschappen). En het belangrijkste wat Allah verboden heeft is as-shirk (deelgenoten aan hem toekennen). Elke oproep (da’wah) die geen belang hecht aan het monotheisme (tawheed), en geen belang hecht aan het waarschuwen voor polytheïsme (shirk), is een uitnodiging die tegenstrijdig is aan de leiding van de profeet –salla Allah alayhie wa sallam–. Zo zijn de mensen van innovatie (ahl al-bida’), zij hechten geen belang aan het verkondigen van tawheed, het waarschuwen voor shirk, het vasthouden aan de Soennah en waakzaam zijn voor de innovatie.

Wees standvastig dan zullen jullie succes verkrijgen. Wees standvastig hierop en jullie zullen succes verkrijgen. De Muslimbroeders (al-Ighwaan al-muslimeen) en at-tableegh hechten geen belang aan tawheed. Wel hun kopstukken nodigen uit naar shirk. [Zoals] al-Banna (stichtiger van al-Igwaan al-Muslimeen) hij zonderde zich af bij het graf van Sinjer. En Mohammed Ilias (stichter van djamaa’at at-Tableegh) hij zonderde zich af bij het graf van Rasheed al-Kankoohi. Dit zijn de kopstukken van twee oproepen die beweren dat het een oproep is naar de Islaam, terwijl hun kopstukken op de uitnodinging naar shirk zitten. Wat voor goeds moet hier in zitten!? Dit is hun fundament!
As-salafiyyah [hierin tegen] die nodigt sinds haar bestaan uit naar laa ilaaha illa Allah (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah) en zij waarschuwen voor shirk. Dit is een samengevat woord. Onze Shaykh en leraar, Shaykh Muhammad ibn Haadie al-Madkhalie zal het advies nu direct afmaken want ik ben in het gezelschap van hem.


Shaykh Muhammad bin Haadie al-Madkhalie:

Assalaamoe alaykoem aarahmatoellaahi aabarakaatoehoe. Ik heb niets extra’s op hetgeen mijn eminente broeder shaykh Muhammad bin Ramzaan al-Haadjirie -moge Allah hem belonen met het goede- heeft vermeld, ik verenig mijn woord met zijn woord en ik adviseer jullie met hetzelfde waarmee hij jullie heeft geadviseerd. Ik zeg: waarlijk de tawheed wat het recht van Allah is ten opzichte van de dienaren zoals dit overleverd is in de hadith van Mu’aad ibn Djabal –radia Allah ‘anho–. Daarmee is de redding bij Allah –azza wa djalla– gezien zijn uitspraak –alayhie assalaat wa assalaam-:
“Wie sterft terwijl hij niets of niemand vereenzelvigt met Allah, hij gaat het paradijs binnen. Wie sterft terwijl hij wel iets of iemand met Allah vereenzelvigt hij gaat het vuur binnen.”

Als dit de situatie is dan is het verplicht voor elke verstandige om zich in te spannen voor zijn eigen redding door belang te hechten aan deze zaak, onderbouwend met deze hadith die jullie gehoord hebben. Hij moet weten dat diegene die hem tegenstrijdig is of diegene die [hij die afgedwaald is] degenen bekritiseert die deze weg bewandelen, hij moet weten dat er geen enkele goedheid in hem zit. Zelfs al proberen sommige hem (die tegenstrijdig is) te verdedigen en zijn ware aard te verstoppen.

Ik zeg, als de profeet –salla Allah alayhie wa sallam- dertien jaar in Mekka verbleef terwijl hij naar de tawheed uitnodigde, hij verkondigde niets anders. De wetgevingen zijn niet geopenbaard behalve in Medina met uitzondering van het gebed want deze werd in Mekkah verplicht gesteld kort voor de emigratie. Wat betreft de rest van de wetgevingen die werden verplicht gesteld in Medina. Dertien jaar verkondigde hij –salla Allah alayhie wa sallam– de tawheed.
Degene die komt en hij ziet dat ze (de mensen) verdronken zijn in de grote shirk of de kleine shrik en dan zijn ogen hiervoor sluit en iets anders [wat minder erg is] dan dit (shirk) gaat verhelpen zoals het beluisteren van liedjes, roken of het verlaten van het gebed en de kwestie van tawheed terzijde laat, deze [persoon] heeft de Islaam niet begrepen al beweert hij wat hij wilt, want de bewijzen verloochenen en weerleggen hem.

En de oprechte moslim, de soennie al-atharie is diegene die de boodschapper van Allah –salla Allah alayhie wa sallam– volgt. De goede correcte daden manifesteren zich niet behalve wanneer de correcte tawheed zich heeft gevestigd in de harten van de mensen. Baserend hierop is het voor onze broeders in het westen die oproepen naar Allah verplicht dat zij zich inspannen om de tawheed in de harten van de mensen op een correcte en krachtige manier te zaaien, en dit vaak herhalen en constant hierop terug komen en deze (tawheed) vastleggen [in de harten] door reële voorbeelden te geven die zich afspelen zodat deze [tawheed] zich vestigt in de harten. Wanneer de correcte tawheed gevestigd wordt in hun harten dan wordt er gekeken naar de overige zaken die verholpen moeten worden. Als de Imaan zich correct in het hart bevindt dan zullen de daden dit bevestigen.

Ik vraag Allah –azza wa djalla– om jullie hierin bij te staan.
Laat je niet bedriegen door de valse verkondigingen die de nagels behandeld terwijl er kwaadaardigheid heerst in het hart en de vernietiging hiervan afkomstig is. Want waarlijk het behandelen van de nagel terwijl er zich in het hart een opening of kanker bevindt duidt er op dat de behandelaar geen arts is.
Moge Allah ons en jullie succes schenken in hetgeen Hij van houdt en tevreden over is. Allah’s zegeningen en vrede zijn met zijn dienaar, boodschapper en onze profeet Muhammad.


Shaykh Muhammad bin Ramzaan al-Haadjirie:

Hetgeen wat hierop duidt is dat men ziet dat volkeren tekeergaan voor wat gebeurt met betrekking tot de wereldse zaken. Ik zeg, deze deze [mensen] die zich verzameld hebben in Tunesië, of zich verzameld hebben in Egypte, wanneer wij tegen hen zouden zeggen kom mee we gaan de shirk (afgoderij) afkeuren, zou er dan ook zo een grote groep verzamelen? [of dat wij zouden zeggen] kom mee de koepels slopen, neerhalen en verwijderen zodat al-Badawi niet wordt aanbeden [*onverstaanbaar*] en zodat de graftombe van al-Husayn en de verschijning van ongeloof worden gesloopt. Zouden deze mensen zich dan ook verzamelen als waarachtigen ten opzichte van Allaah om alle verschijnselen van afgoderij te vernietigen en de tawheed laten terugkeren? Het antwoord; wij zien het en het is bekend, je zult hen niet zien.

Moge Allah iedereen succes schenken in (het opdoen van) de nuttige kennis en (het verrichten van) de correcte daden en hiermee sluit ik af. Ik excuseer mij want ik ben in de aanwezigheid van onze Shaykh [Muhammad bin Haadie al-Madkhalie]

Wasalaamoe alaykoem warahmatoellaahie wabarakaatoeh.
Allah’s zegeningen en vrede zij met Muhammad (salla Allah wa sallama ‘alaa Muhammad).

Arabische bron: audio-opname
 
Top