Citati uleme da je tevhid el uluhijje ili tevhid u ibadetu aslud-din

Discussion in 'Ispravno Vjerovanje' started by GAZIJA, Dec 27, 2008.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Citati šejhul islama Ibn Tejmije
  1. Najveći povod obožavanja kipova bio je veličanje grobova činjenjem ibadeta njima i tome slično. Uzvišeni u svojoj knjizi kaže:


  وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا

  '' I rekoše ne ostavljajte božanstva vaša i ne ostavljajte Vedda niti Suva'a, niti Jegusa, Jeuka i Nesra."

  Skupina selefa kaže da su to bila imena dobrih ljudi. Kada su preselili ljudi su odlazili na njihove kabure, zatim su napravili kipove u njihovom obliku i obožavali ih. Zbog toga ulema je složna da onaj ko poselami Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kod njegova groba, neće se potirati (rukama ili tijelom) o sobu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti će je ljubiti, jer ljubljenje i istilam biva kada su u pitanju ruknovi Allahove kuće. Kuća stvorenja se ne može upoređivati sa kućom Stvoritelja. Isti je slučaj i sa namazom, tavafom, i okupljanjem radi obavljanja ibadeta. Sve to se čini u Allahovim kućama a to su mesdžidi u kojima je Allah dozvolio da se spominje njegovo ime... Sve to radi ostvarivanja tevhida koji je aslud-din i njegova glava (osnova) . Allah bez njega ne prima djelo i On oprašta onome ko dođe sa njim (aslud-din) a ne oprašta onome onome ko ga ostavi. Kaže Uzvišeni:  إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  '' Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostiće druge grijehe mimo toga onome kome on bude htio.'' (Medžmu'atul fetava 3/399)  2. Zato kada su ga Ebu Talib i drugi voljeli ali nisu potvrdili tevhid sa kojim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao nisu u mogućnosti da izađu iz vatre ni šefa'atom niti nečim drugim. Buharija od Ebu Hurejre bilježi da je rekao:  قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يو م القيامة فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه  Rekao sam : O Allahov Poslaniče ko je najsrećniji tvom šefa'atu na Sudnjem danu. On odgovori: Najsrećniji čovjek mom šefa'atu jeste onaj ko kaže la ilahe illallah izskreno iz sveg srca.''  U Muslimovom sahihu stoji:  لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وإنى اختبأت دعوتى شفاعة يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا  ''Svaki vjerovjesnik je imao uslišanu dovu, pa je svaki vjerovjesnik požurio sa dovom a ja sam moju dovu sačuvao za šefa'at na Sudnjem danu. I ona će obuhvatiti inšaallahu teala svakog ko je preselio iz mog ummeta ne ćineći širk Allahu.''  U Sunenima se od Aufa ibn Malika prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:  الله أتانى آت من عند ربى فخيرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهى لمن مات لا يشرك بالله شيئا  Došao mi je izaslanik od mog Gospodara i dao da biram između toga da pola moga ummeta uđe u džennet i šefa'ata, pa sam izabrao šefa'at a on je za onoga ko preseli ne čineći širk Allahu.'' U drugom rivajetu stoji:  ومن لقى الله لا يشرك به شيئا فهو فى شفاعتى  ''A ko sretne Allaha ne čineći mu širk takav je pod mojim šefa'atom (tj. obuhvatiće ga moj šefa'at).''

  Ova osnova, tj. tevhid, je aslud-din, bez kojeg Allah neće primiti vjeru od prijašnjih niti potonjih generacija osim sa njim (tj. osim sa aslu-dinom). Radi njega je Allah poslao poslanike i objavio knjige. Kaže Uzvišeni:  واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون  ''Pitaj one koje smo prije tebe poslali od naših poslanika da li smo naredili da se mimo Milostivog druga božanstva obožavaju.'' (Zuhruf 45)  I kaže:  ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت  '' Mi smo svakom ummetu Poslanika poslali Allaha obožavajte a taguta se klonite.''  Allah, azze ve dželle, je o svakom vjerovjesniku obavijestio da je svoju davu otpočinjao riječima:  اعبدوا الله مالكم من إله غيره  "Allaha obožavajte, drugog boga mimo Njega nemate.'' (Završen citat Medžmu'ul fetava 1/154).  3. I kaže šejhul islam, u definiciji koja je prethodila, pojašnjavajući da u stvari obožavanje Allaha predstavlja tevhid kojim je Allah poslao sve poslanike: ''Obožavanje Allaha Jedinog koji nema druga je aslud-din i to je tevhid kojim je Allah poslao poslanike i objavio knjige. Pa tako kaže Uzvišeni...'', zatim je šejhul islam pomenuo ajete koje smo gore spomenuli. (Medžmu'ul fetava 3/397).  Priredio: Ebu Usame - Idriz Bilibani
 2. muharram23
  Offline

  muharram23 New Member Staff Member

  Joined:
  Jan 22, 2007
  Messages:
  1,285
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Occupation:
  nuclear medicine
  Location:
  usa
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  salamu alaykum

  dzazakallahu khajr. Malo sam popraviojo tvoj post. Bilo je previse mjesta izmedu prve rjecenice i ostalih dokaza.

  Barakallahu feek
 3. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  weselam

  dzazakallahu khajr, vidio sam.

  weselam
 4. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Citati uleme o aslu dinu (osnovi vjere)

  Citati šejhul Islama Ibn Tejmije rahimehullahu teala:
  1. Kaže šejhul islam Ibn Tejmije, rahimehullahu teala: ''Pa kada je aslud-din - a din je islam - jedan, bez obzira na različitost šerijata, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže u vjerodostojnom hadisu: ''Nama vjerovjesnicima vjera je ista (jedna).


  Poslanicu su braća različitih majki, a ja sam najpreči Isa'a ibn Merjema, između mene i njega nije bilo Poslanika.'' Dakle vjera im je jedna, a to je obožavanje Allaha jedinog koji nema druga. I Allah se obožava u svakom vremenu shodno onome što je naređeno u tom vremenu i to predstavlja dini islam u tom vremenu.'' (Iktidaus-siratil mustekim 1/455).  2. Na drugom mjestu u pomenutoj knjizi kaže: ''Mi smo samo ukazali na najvažnije mesele i ukazali na ciljeve šerijata i ono što je u njemu (tj. šerijatu) od ihlasud-dini lillah (iskreno ispovjedanje vjere Allahu ) i obožavanje Njega jedinog koji nema druga, i ono što šerijat sadrži od sprečavanja stvari koje vode širku. A to je aslud-din i suština dina murselina (poslanika) i tevhid Gospodara svih svjetova.'' (Iktidaus-siratil mustekim 1/459).  3. I kaže isto tako rahimehullahu teala: ''Obožavanje Allaha jedinog koji nema druga je aslud-din i to je tevhid kojim je Allah poslao poslanike i objavio knjige. Pa tako kaže Uzvišeni:  واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون  ''Pitaj one koje smo prije tebe poslali od naših poslanika dali smo naredili da se mimo Milostivog druga božanstva obožavaju.'' (Zuhruf 45) I kaže uzvišeni:  ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت  '' Mi smo svakom ummetu Poslanika poslali Allaha obožavajte a taguta se klonite.''  I kaže Uzvišeni:  وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون  '' Mi nijednog poslanika prije tebe nismo poslali a da mu nismo objavili: Drugog boga osim mene nema, zato Mene obožavajte.'' (Medžmu'ul fetava 3/397).  4. I kaže: ''A riječi Uzvišenog:  أمر بى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين  '' Moj Gospodar naređuje pravdu (kist). Svoja lica upravite njemu kod svakog namaza i molite ga iskreno mu ispovijedajuči vjeru '', su naredba na pravdu (tj. da se čini pravda) zajedno sa tevhidom koji znači obožavanje Allaha jedinog koji nema duga a to je aslud-din, a oprečno njemu je grijeh koji se ne oprašta. Kaže uzvišeni:  إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  ''Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostiće druge grijehe mimo toga onome kome on bude htio.'' I on je (tj. taj tevhid koji je aslud-din) vjera kojom je Allah poslao sve poslanike i njime poslao poslanike svim ummetima, kaže Uzvišeni: '' Mi nijednog poslanika prije tebe nismo poslali a da mu nismo objavili : Drugog boga osim mene nema, zato Mene obožavajte.''( Medžmu'ul fetava 18/159).  Citati uleme Nedžda


  A) Šejhul islam Muhammed ibn Abdul Vehhab  1. Šejh Muhammed ibn Abdul Vehhab prenosi potvrdno jednu od gore spomenutih definicija šejhul islama gdje kaže: ''Obožavanje Allaha jedinog koji nema druga je aslud-din i to je tevhid kojim je Allah poslao poslanike i objavio knjige.'' (Mufidu el mustefid fi hukmi tariki et-tevhid).  2. Kaže isto tako: ''Aslul hanifijje (pod hanifijje se misli na dini islam jer poslanik kaže da je Poslat sa hanifijje - čistom vjerom) je obožavanje Allaha Jedinog koji nema druga i klonjenje širka. Kao što kaže Uzvišeni :''Allaha obožavajte i nemojte mu širk činitii.'' (En-Nisa, 36).  B) Abdullah sin šejha Muhammeda ibn Abdul Vehhaba  I on takođe prenosi riječi šejhul islama Ibn Tejmije: ''Obožavanje Allaha Jedinog je aslud-din i to je tevhid kojeg je Allah naredio poslanicima i radi kojeg je objavio knjige. Kaže Uzvišeni: ''Mi smo svakom ummetu Poslanika poslali Allaha obožavajte a taguta se klonite.'' I kaže Uzvišeni: ''Mi nijednog poslanika prije tebe nismo poslali a da mu nismo objavili: Drugog boga osim mene nema, zato Mene obožavajte.'' (Durer 10/257).  C) Abdur-Rahman ibn Hasen  Kaže rahimehullahu teala: ''Ihlasul ibadeti lillah - iskreno obožavanje Allaha je aslu dinil islam kojim je Uzvišeni poslao poslanike i objavio knjige. To je tajna stvaranja . Kaže Uzvišeni svom Poslaniku:  قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مآب  ''Reci meni je naređeno da samo Allaha obožavam i da mu širk ne činim. Njemu pozivam i Njemu je povratak.'' (R'ad, 36). i kaže:  ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى  '' Ko svoje lice preda Allahu i muhsin je taj se drži za najčvršću sponu.'' (Lukman 22). Predanost lica znači iskrenost u djelima javnim i tajnim i njihovo posvećivanje Allahu. To je tevhidul uluhijje, i tevhidul ibade i tevhida kasda i irade. Ko tako postupa taj se drži za najveđu sponu a to je la ilahe illallah. Jer njena suština - pojam, ukazuje na negaciju širka i odricanje od njega i iskreno činjenje ibadeta jedinom Allahu. I to je značenje riječi halila Ibrahima, alejhis-elam:

  إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين  ''Ja sam svoje lice okrenuo onome ko je stvorio nebesa i zemlju. I ja nisam od onih koji su mušrici.'' (Durer 2/228).

  I kaže isto tako: ''Iz ovih hadisa postaje jasno da je spašena skupina od njih 73 ona koja se drži Allahove knjige i sunneta Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i koja radi po Allahovoj knjizi iskreno mu čineći ibadet i slijedeći Poslanika. Jer aslu dinil islam jeste da se samo Allah obožava i da se ne obožava osim onim što je propisao.'' (Resail ve fetava šejh Abdur-Rahman ibn Hasen).  D) Abdullah ibn Abdul-Latif i Muhammed ibn Abdul-Latif  1) Kaže: ''A aslud-in je spoznaja Allaha i njegova tevhida i obožavanje Njega. Radi ibadeta je i stvorio stvorenja . Kaže Uzvišeni:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  '' O vjernici! Bojte se Allaha iskrenom bogobojaznošću i ne umirite osim kao muslimani.'' (Durer 14/283).  E) Fejsal ibn Turki, Abdur-Rahman ibn Hasen, i Ali ibn Husejn  Kažu, Allah im se smilovao, nakon što su spomenuli obavezu činjenja ibadeta samo Allahu i par ajeta koji govore o tome: ''Iskreno obožavanje Allaha je aslud-din bez kojeg Allah ne prima vjeru. Kaže Uzvišeni:  فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ  ''Zato Allaha obožavaj iskreno mu ispovijedajući vjeru. A Allahu pripada iskreno ispovijedanje vjere.'' Zumer 2-3. A u vjerodostojnom hadisu stoji:  حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا  '' Allahovo pravo kod njegovih robova jeste da ga obožavaju i da mu širk ne čine. '' (Durer 14/136).  F) Abdul-Latif ibn Abdur-Rahman ibn Hasen  U odgovoru Irakiju šejh Abdul-Latif ibn Abdur-Rahman kaže: ''Na obožavanje Allaha Jedinog koji nema druga, posvećivanje dove samo Njemu, i traženje onoga što ne može učiniti osim On, ukazuju nebeske knjige i na tome je složna dava svih poslanika i to je aslud-din i njegov temelj, ne može biti derogiran niti ograničen.'' Nakon toga šejh je spomenuo par ajeta u kojima Uzvišeni negira mušricima njihovo obožavanje kipova pored njihova priznanja da je Allah taj koji stvara i daje opskrbu pa nakon toga kaže: ''Pogledaj ove i njima slične ajete i pogledaj ono na što oni ukazuju od specifičnosti i zasebnosti Uzvišenog u pogledu stvaranja i opskrbe koji predstavljaju osnovu stvorenja i sebeb njihova opstanka. Pogledaj kako ovim ajetima Uzvišeni navodi dokaz obaveznosti činjenja ibadeta, pokornost i iman u Njega.'' (Durer 12/210).  I kaže isto tako: ''Osnova islama i njegov temelj jeste da se ne obožava niko drugi osim Allaha i da se ne obožava osim onim što je propisao . A ovaj (tj. Davud ibn Džirdžis) je najveći neznalica po pitanju ove osnove.'' Zatim je šejh nastavio sa odgovorom na optužbe ovog čovjeka na račun sljedbenika tevhida. Tuhfetu et-talibi vel dželis fi kešfi šubehi Davud ibn Džirdžis  I kaže isto tako u pomenutoj knjizi: ''A prethodilo je da je aslul islam obožavanje Allaha Jedinog koji nema druga i ciljanje samo njega kasdom (namjerom) i talebom (htjenjem). Priznavanje tevhida er-rububijje nije dovoljno da bi čovjek bio srećan i spašen, niti će čovjek biti musliman sve dok ne obožava samo Allaha i odrekne se nidova i božanstava koji se obožavaju mimo Njega.'' (Tuhfetu et-talibi vel dželis fi kešfi šubehi Davud ibn Džirdžis).  G) Abdullah ebu Betin  Nakon što je spomenuo stanje mušrika i njihovo posvećivanje ibadeta svojim božanstvima da bi ih oni približili Allahu, šejh Ebu Betin kaže: ''Pa je Allah poslao njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da im zabrani ovaj širk i da ih pozove u tevhidul ibade (da se samo Allahu čini ibadet), a to je dava svih vjerovjesnika od prvog do posljednjeg. Kaže Uzvišeni: ''Mi smo svakom ummetu Poslanika poslali: Allaha obožavajte a taguta se klonite.'' I kaže Uzvišeni: ''Mi nijednog poslanika prije tebe nismo poslali a da mu nismo objavili: Drugog boga osim mene nema , zato Mene obožavajte.'' (Enbija, 25). Radi ove osnove (tj. obožavanje Allaha) je Allah stvorio ljude i džine. Uzvišeni kaže:

  ''A ljude i džine sam stvorio da bi mi ibadet činili.'' (Zarijat, 56). pa kada je jasno da je ovo osnova svih osnova znamo zasigurno da Allah neće ovu stvar ostaviti nejasnom, već mora biti jasna bez postojanja ikakve nejasnoće, jer je to aslud-din i njegova spoznaja je farz svakom muslimanu koji je mukellef i u njemu taklid - slijepo slijeđenje nije dozvoljeno.'' (Dahdu šubuhatin ala et-tevhid min suil fehmi li selaseti elehadis).  H) Sulejman ibn Abullah ibn Muhammed ibn Abdul Vehhab  Kaže, rahimehullahu teala: ''Asluddin i njegov stub jeste iskreno obožavanje Allaha u svim vidovima ibadeta.'' (Et-Tevdihu an tevhidi el-Hallak fi dževabi ehlil Irak).  I) Neko od uleme Nedžda  Kaže neko od njih (tj. ulume Nedžda - tako stoji u Dureru bez spominja o kom šejhu je riječ): Uzvišeni vas je u svojoj knjizi podstakao na iskrenost u ibadetu Njemu Uzvišenom koji nema druga, i obavijestio vas je da da djelo neće biti primljeno osim ukoliko bude iskreno u Njegovo ime. Kao što kaže Uzvišeni: ''Mi smo ti objavili knjigu po istini zato Allaha obožavaj iskreno mu ispovijedajući vjeru. A Allahu pripada iskreno ispovijedanje vjere.'' (Zumer, 2-3). I kaže Uzvišeni: ''Reci: Allaha obožavam iskreno mu ispovijedajući vjeru'' (Zumer, 14). I kaže: ''A nije im naređeno osim da Allaha obožavaju iskreno mu vjeru ispovijedajući, da namaz obavljaju i zekat daju, a to je ispravna vjera.'' (Bejjine 5).

  I naredio vam je da samo njemu činite ibadet a zabranio vam je da mu širk činite, pa kaže Uzvišeni: ''Reci: Meni je naređeno da Allaha obožavam i da mu širk ne činim. Njemu pozivam i Njemu je povratak.'' (R'ad, 36). Ovo je aslud-din i esasul milleti (osnova milleta) po kojem svako mora raditi. On je dava svih poslanika, radi njega je Allah stvorio sva stvorenja, kao što kaže Uzvišeni: ''A džinne i ljude sam stvorio da bi Me obožavali.'' (Zarijat, 56), (Durer 14/543,544).

  Na kraju ovih citata ostaje da samo ukažemo da nema kontradiktornosti između definicija jednog dijela uleme u kojem se spominje samo ibadet Allahu i definicije drugog dijela uleme u kojem pored obožavanja Allaha spominju klonjenje od širka. Ove definicije nisu kontradiktorne već pojašnjavaju jedna drugu, jer se iz govora one uleme koja aslud-din definiše kao obožavanje Allaha podrazumijeva kljonjenje širka, jer se djelo u kojem ima širka ne naziva ibadetom. Zato šejh Abdullah Ebu Betin, rahimehullahu teala, kaže: ''U ibadetu ne smije biti širka i ukoliko se on nađe onda se to više ne naziva ibadetom.'' (Durer 2/303).  I kaže šejh Abdul-Latif ibn Abdur-Rahman: ''Kada se širk pomiješa sa ibadetom pokvari ga i poništi. Djelo se ne naziva ibadetom osim uz tevhid.'' (Durer 2/318).


  pripremio: Idriz ebu Usame
 5. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Kako spoznajemo šta je to aslud-din (osnova vjere)

  Šejh ali Hudajr je jednu od svojih knjiga naslovio: Džuz (dio) aslu dinil islam a to je tevhid i risale. Kaže šejh Ali Hudajr u poglavlju Kako spoznajemo šta je asl islama (tj. aslud-din op.prev):

  Spoznajemo aslu el islam na osnovu sljedećih stvari:
  1. Da su sve vjere složne na njemu. Kaže Uzvišeni:  وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون  ''A mi prije tebe nijednog Poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: Nema drugog boga osim Mene zato mene obožavajte.''

  I kaže:  شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه  ''On vam u vjeri propisuje ono što je propisao Nuhu, ono što je objavljeno tebi i ono što smo oporučili Ibrahimu i Musa'u I Isa'u : Pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte.''  Nuh alejhis-selam je rekao :  وأمرت أن أكون من المسلمين  ''I naređeno mi je da budem musliman.''  Govoreći o Ibrahimu Uzvišeni kaže :  إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين  ''Kada mu Gospodar njegov reče: Pokori se. On reče: Pokorio sam se Gospodaru svih svjetova.''  Ibrahim i J'akub su oporučili svojim sinovima rekavši:  فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون  ''Nemojte umrijeti osim kao muslimani.''  Govoreći o Musa'u Uzvišeni kaže:  يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين  ''O narode ako ste u Allaha povjerovali na Njega se oslonite ako ste muslimani.''

  A havarijjuni (pomagači) su Isa'u rekli:  آمنا واشهد بانا مسلمون  ''Povjerovali smo i posvjedoči da smo mi muslimani.''  Šejhul islam kaže: ''Islam je vjera svih vjerovjesnika i poslanika i onih koji su ih slijedili od ummeta. O tome nas Uzvišeni obavještava na nekoliko mjesta u svojoj Knjizi. Obavijestio nas je o Nuhu, Ibrahimu i Israilu da su bili muslimani. Isto tako i sljedbenici Musa'a i Isa'a alejhimus-selam. A islam znači da se predaš Allahu a ne nekom drugom, da se Allah obožava i da Mu se širk ne čini. Da se samo na Njega oslanja, da se samo Njemu nada i od Njega boji. Da se voli potpunom ljubavlju i da nikog od stvorenja ne voli kao što voli Allaha... Ko se uzoholi od obožavanja Allaha nije musliman, i ko sa Allahom obožava druge nije musliman.'' (Kitabu en-nubuvvat 127. str.).  2. Spoznajemo aslul islam na osnovu toga što je to prva obaveza, zbog hadisa Abdullaha ibn Abbasa u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Muazu ibn Džebelu kada ga je poslao u Jemen:  إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله  ''Ti dolaziš narodu od ehlul kitabija. Zato neka prvo u što ćeš ih pozvati bude šehadet la ilahe illallah '' – u drugom rivajetu stoji: ''Da Allaha jednim smatraju'' (tj. da mu tevhid ispoljavaju op.prev.) Hadis bilježe Buharija i Muslim.  3. Na osnovu toga što je to prvo što se traži od čovjeka zbog hadisa:

  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله...  ''Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed njegov rob i Poslanik...'' (Bilježe ga Buharija i Muslim).  Spoznajemo isto tako na osnovu onoga što je predstavljalo početak islama. Uzvišeni kaže:  يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر  ''O ti pokriveni ustani i opominji (a nema sumnje da se ovdje opomena odnosi na činjenja širka op.prev), i Gospodara svog veličaj (tj obožavaj Allaha op.prev), svoje haljine očisti i kumira se kloni".  4. Spoznajemo na osnovu onoga što je bilo u mekanskom periodu i ono na čemu su bili muhadžiri Habeše. Ibn Tejmije, rahimehullahu teala, kaže: ''Poslanici su složni na tome da ne naređuju razvrat, zulum, širk, i govor o Allahu bez znanja.'' (Kitabu en-nubuvvat 430. str.). I kaže isto tako: ''Među haramima ima stvari za koje kategorički kažemo da šerijat nije dozvolio ništa od njih niti u daruri (nuždi) niti mimo darure, poput širka, razvrata, govora o Allahu bez znanja, i čistog zulma. To su četiri stvari spomenute u riječima Uzvišenog:  قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون

  ''Reci: Gospodar moj je zabranio razvrat, javni i tajni, grijeh i bespravno nasilje, da Allahu širk činite o kojem nikakvog dokaza nije objavio, i da o Allahu govorite ono što ne znate.''


  Ove stvari su zabranjene u svim šerijatima i sa njihovom zabranom je Allah poslao sve poslanike i nije dozvolio ništa od njih u bilo kom stanju i zato su ove stvari spomenute u suri koja je Mekanska.'' (Medžmu'ul fetava 14/470-471.).  Šta više Allahov Poslanik je po koncenzusu učenjaka sire a i drugih boravio deset godina u Mekki pozivajući u tevhid. Takođe u svakoj mekanskoj suri se spominje osnova islama: tevhid i risala (poslanica).  5. Osnovu islama spoznajemo na osnovu onoga o čemu će rob biti upitan u kabru. Od Bera' ibn Aziba se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao o riječima Uzvišenog:  يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت  (Allah će postojanom riječju učvstiti one koji vjeruju.)  Objavljene su o kaburskoj patnji. Biće rečeno: Ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik.'' (Bilježi ga Buharija i Muslim).


  6. Ne razlikuje se.'' Završen citat šejha Ali Hudajra.  Pripremio i sa arapskog preveo: Idriz ebu Usame

Share This Page