Da li si spoznao Uzvišenog Allaha?

Discussion in 'Ispravno Vjerovanje' started by GAZIJA, Feb 12, 2008.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Poštovani èitaoèe, da li si ikada razmišljao o Allahu Uzvišenome, o Njegovoj velièini, moæi...

  Da li si se ikada upitao kakva je to snaga koja pokreæe milione muslimana svijeta da se neumorno, pet puta dnevno, u svojim molitvama skrušeno obraæaju Allahu? Otkuda potièe njihova snažna volja da se èitav jedan mjesec u godini, u vremenu koliko traje svijetlost dana, odrièu svoje hrane i piæa? Zašto obavezno udjeljuju odreðeni višak od svoga imetka, ili, zbog èega toliko radosno hrle da dadnu zadnji dinar svoje dugogodišnje ušteðevine kako bi hodoèastili Sveti hram u Mekki?

  Znaj da se snaga vjernika nalazi u njihovom èvrstom vjerovanju u Allaha... Pa, da li si ti spoznao Uzvišenog Allaha?

  s p o z n a j a A l l a h a

  Najbolji put do spoznaje Allaha je razmišljanje o Allahovim stvorenjima. Što èovjek više saznaje o Njegovim stvorenjima i o tajnama i mudrosti njihovoga stvaranja, poveæava se i njegovo ubjeðenje u Allahovu postojanost. Otuda islam posebno podstièe na razmišljanje, kao i na traženje korisnih nauka.

  Uzvišeni Allah je kazao: „I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje i o svemu onome što je On stvorio...“ (Al-'Araf, 185)

  Svojim razumom èovjek može doæi do spoznaje da je neminovno da postoji neko Uzvišeno Biæe – Svemoguæi Stvoritelj. Kada posmatra stvorenja oko sebe, èovjeku biva sasvim jasno da ništa nije moglo sluèajno, tek tako da nastane, veæ da sve ima svoga „proizvoÐaÈa.“

  Jednom davno, neki beduin (stoèar iz Arabije, obièno nepismen) je kazao: „Ako balega ukazuje na devu, a trag ukazuje na pravac njenog kretanja, onda, zar Zemlja po kojoj su brda razastrta i nebesa sazvjezðima okiæena, ne ukazuje na Milostivog i Onoga Koji je u sve upuæen?!“

  Nemoguæe je da nešto može nastati samo od sebe, kao što teoriju o postanku svijeta zabludjeli objašnjavaju.

  Nemoguæe je da „nebitak“ nešto uradi, jer on i ne postoji!

  Pametan èovjek razumije da nema ni jedne knjige bez svoga autora, niti kuæe bez zidara, ni mlijeka bez krave, jabuke bez drveta... U svim ovim primjerima proizvoðaæi su ljudi, životinje ili biljke. Meðutim, ako posmatramo Allahova stvorenja koja su oko nas, poput brda, planina, rijeka, nebesa, zvijezda,... kao razumni ljudi zakljuèit æemo da ni ogromni broj nebeskih tijela nije mogao nastati sam od sebe, niti sluèajno. I njih je neko stvorio! Da li su to bili ljudi, biljke ili zivotinje?

  Taj Neko je, svakako, neizmjerno jaèi, umniji i sposobniji od èovjeka, naroèto ako smo svjesni ènjenice da On održava red na nebesima i Zemlji na najsavršeniji naèin.

  Uzvišeni Allah je kazao: „Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noæi i dana, laða koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraæa zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa biæa, promjena vjetrova, oblaci koji izmeðu neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti.“ (Al-Baqarah, 164)

  Mozda je razumnom dovoljno da razmisli o svome organizmu, naprimjer, o svojim oèima...

  - Ko je Taj što ih je mudro stvorio i najpogodnije funkcionalno mjesto na tijelu im odredio?

  - Ko je Taj što ih je lagahnim i mehkim kapcima, obrvama i trepavicama, sa mudrošæu ukrasio?

  - Ko ih je, dok su se iz kapi sjemena formirale na tvome tijelu, ali ne zaboravi, u tminama majèinog stomaka i neobavještene o svjetlosti koja ih èeka nakon tvoga roðenja, poduèio najsavremenijim znanstvenim dostignuæima o zakonitostima svjetlosti?

  - Ko ih je stvorio da budu obojene, plave, smeðe, zelene...

  - Zar su mogle same, niodèega, biti stvorene?

  - Zar su stvorene bez razloga?

  Uzvišeni Allah je kazao : „Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju; i stvaranje vas i životinja koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su èvrsto ubjeðeni; i smjena noæi i dana i kiša koju Allah s neba spušta da pomoæu nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova – dokazi su za ljude koji imaju pameti.To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje æe, ako ne u Allahove rijeèi i dokaze Njegove oni vjerovati?“ (El-Gašija, 3 – 6)

  Sve ovo jasno ukazuje da postoji UZVISENO BIÆE kojeg mi muslimani zovemo Allah. Allah je Gospodar i Stvoritelj svih svjetova. Jedan je i Jedini kome niko ravan nije! On je èovjeka od obiène kapi sjemena stvorio, i kakav je htio, lik mu je podario.

  Uzvišeni Allah je kazao: „Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili Mi to èinimo? Mi odreðujemo kada æe ko od vas umrijeti, i niko nas ne može sprijeèiti da likove vaše izmjenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?“ (Al-Waqi'a, 58-62)

  U onome što Allah stvara nema nesklada, sve je precizno, harmonièno i savršeno stvoreno. On je Uzvišeni i Velièanstveni! On nije u potrebi za Svojim stvorenjima, a Njegova stvorenja su u prijekoj potrebi za Njim!

  Uzvišeni Allah je kazao: Upitaj: "Ko vas hrani s neba i iz zemlje, èije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim"? – "Allah"! – reæi æe oni -, a ti reci: "Pa zašto Ga se onda ne bojite?" (Yunus, 31)

  Takoðer je kazao: „Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete? Da li mu vi dajete snagu da nièe, ili to Mi èinimo? Ako hoæemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste govorili: "Mi smo, doista, ošteæeni, èak smo svega lišeni!" Kažite vi Meni: vodu koju pijete – da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo? Ako želimo, možemo da je slanom uèinimo – pa zašto niste zahvalni? Kažite vi Meni: vatru koju palite – da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo? Mi èinimo da ona podsjeæa i da bude korisna onima koji noèivaju; zato hvali Gospodara svoga Velièanstvenog!“ (Al-Waqi'a, 63-74)

  Dobro razmisli o Allahovim dokazima koji se okolo tebe prostiru! Razmisli, i bit æe ti sasvim jasno da je Allah Uzvišeni i tvoj Gospodar i Stvoritelj. Takoðer, znaj da te Uzvišeni Allah nije uzalud stvorio. On ima Svoja prava kod tebe. On od tebe traži da ih nauèiš, a onda da ih i svojom praksom poštuješ!

  Uzvišeni Allah je kazao: „Ljudima se bliži èas polaganja raèuna njihova, a oni, bezbrižni, ne mare na to...“ (Al-Anbiya, 1)

  U sljedeæem našem druženju biæe govora o MUDROSTI NAŠEG POSTOJANJA NA OVOM SVIJETU, A DO TADA ŽELIM VAM SVAKO DOBRO

  Piše: Smail L. Handžiæ, prof.

Share This Page