De getuigenis van Tawhied

Shishani

moderator
Staff member
http://ontdekislam.nl/forum/viewtopic.php?f=54&t=13166

De getuigenis van tawhied.
Door de nobele Shaykh Dr. Saleh as-Saleh.

Klik hier.

Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah.

Dit is het eerste fundament in het geloof in tawhied (eenheid en uniciteit van Allah). Allah is Eén in Zijn heerschappij, Eén in Zijn godheid en Eén in Zijn daden en namen en eigenschappen. Niets is zoals Allah. Wanneer iemand Allah accepteert als de enige ware God die het recht heeft op aanbidding, dan moet hij alle aanbidding naar iemand (of iets) anders tenietdoen. Dat is de betekenis van laa ilaaha illallah: er is geen ware god behalve Allah. Het is samengesteld uit een ontkennend en een bevestigend zinsdeel. Het zinsdeel 'behalve Allah' bevestigt dat Allah de enige ware God is die het recht heeft aanbeden te worden.

Allah is de rechtvaardigste en de alwijze. Hij schiep ons en wil dat wij ons bewust van Hem zijn en Hem alleen aanbidden. Hij laat ons niet achter zonder leiding. Dit is onderdeel van Zijn genade. Hij, meest verheven, stuurde boodschappers en profeten om één enkele boodschap te brengen: men moet zich onderwerpen aan de wil van zijn Schepper, en niets dan Hem aanbidden.

Dit is de essentie van de islaam. Het is dezelfde boodschap als overgebracht door Adam, Ibraahiem (Abraham), Moesaa (Mozes), 'Iesaa (Jezus) - ‘alayhimoes-salaam, en uiteindelijk voor de mensheid tot de dag der opstanding door Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam. Deze profeten en boodschappers waren geschapen menselijke wezens. Ze waren niet goddelijk. In de laatste openbaring naar de mensheid, wordt men opgeroepen te verklaren dat er geen ware god is behalve Allah en dat Mohammad de ware boodschapper van Allah is. Deze getuigenis is de sleutel tot het paradijs. Maar er is geen sleutel zonder ribbels. Als je komt met de sleutel met de juiste ribbels, dan zal de deur open zijn voor je. Anders zal die niet open gaan voor jou. Om het paradijs middels deze getuigenis te bereiken, moet men aan zekere voorwaarden voldoen die de juiste ribbels voor deze sleutel verklaring uitmaken. Deze voorwaarden zijn:

Kennis. (al-'Ilm)

Kennis van Allah en kennis over de natuur, concepten en methodologie van aanbidding, zijn essentieel voor zowel de praktijk als het begrip van de islaam. De nuttige kennis is de kennis die leidt tot het complete afstand nemen van valse godheden en tot de toewijding van intenties aan Allah alleen. Allah, de meest verhevene, zegt: Weet dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en vraag om vergeving voor jouw zonden en voor de zonden van de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En Allah kent jullie bezigheden op aarde en jullie verblijfplaats in het Hiernamaals. (QS47:19.) De Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei: "Degene die sterft volledig bewust dat er geen ware god is die het waard is om aanbeden te worden, behalve Allah, betreedt al-djannah (het Paradijs)."

Standvastigheid. (al-Yaqien)

De getuigenis moet afgelegd worden zonder enige achterdocht betreffende de betekenis ervan. Allah, de Allerhoogste, zegt: Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven, en vervolgens niet twijfelen... (QS 49:15.) De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam zei: "Ik getuig dat er geen ware god is die het recht heeft op aanbidding behalve Allah, en dat ik Zijn Boodschapper ben. De dienaar van Allah die Hem ontmoet zonder enige twijfel over zijn getuigenis te herbergen, zal al-djannah (het paradijs) betreden."

Zuiverheid en Oprechtheid. (al-Ikhlaas)

De intentie van acceptatie van de islaam en alle daden van aanbidding moeten zuiver aan Allah toegewijd zijn: Zeg O Mohammad: "Voorwaar, ik ben bevolen om Allah alleen te aanbidden, door Hem te gehoorzamen en religieuze daden oprecht voor Allah's zaak te verrichten en niet om te pochen, en zonder rivalen aan te stellen naast Allah in aanbidding, Hem zuiver aanbiddend." (QS39:11.) Dus als iemand deze getuigenis verklaart, zou hij dit alleen voor de zaak van Allah moeten doen en niet voor iemand anders. Zuiverheid en oprechtheid is het tegengestelde van shirk (het toekennen van deelgenoten aan dat wat slechts aan Allah toekomt). Degene die deze shahaadah (getuigenis) verklaart voor een werelds doel heeft gefaald in het voldoen aan deze voorwaarde van oprechtheid in aanbidding en heeft gefaald om aan Allah's gebod tegemoet te komen, wanneer Hij zegt: Zeg: "Allah is het Die ik aanbid, Hem zuiver aanbiddend." (QS39:14.) De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei: "Allah heeft het vuur verboden voor degene die "laa ilaaha illallaah" zegt, hierbij slechts Zijn aangezicht zoekend."

Waarachtigheid. (as-Sidq)

Waarachtigheid maakt de weg vrij voor een betekenisvol begrip van deze getuigenis. Het versterkt de drang van de mens naar het opdoen van kennis over zijn Schepper, Allah. De hypocrieten spreken de getuigenis uit, maar ze verbergen verwerping in hun harten: Zij zeggen met hun tongen wat niet in hun harten is... (QS48:11.) Het hart is als de koning en de ledematen zijn de soldaten. De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei: "Voorwaar, er is een vleesklomp in het lichaam, als het goed wordt (verbeterd), wordt het hele lichaam goed, maar als het bedorven raakt, raakt het hele lichaam bedorven." Als de liefde voor Allah het hart vult, vult waarachtigheid en eerlijkheid het ook, maar als begeerte grip op het hart krijgt, wordt de weg voor corruptie en hypocrisie geopend en zal men uitspreken wat niet werkelijk in zijn hart is. Het complete en evenwichtige hart is het hart vrij van:

● toekenning van iemand/iets in de aanbidding van Allah
● valse trots en arrogantie
● afgunst
● ellende
● liefde voor dit leven
● liefde voor leiderschap en heerschappij
● lust
bid'ah (innovaties in de religie)

Dit is het soort hart dat de getuigenis van de
shahaadah vervult. Dit staat in de Qor-aan bekend als "al-qalb as-saliem", het schone, evenwichtige en complete hart, en het is de zaak die werkelijk telt op de dag van de afrekening: De Dag waarop rijkdom en zonen niet zullen baten. Alleen hij zal gebaat zijn die naar Allah komt met een zuiver hart. (QS26:88-89.)

Liefde. (al-Mahabbah)

Liefde is:
● om meer van Allah en Zijn boodschapper -
sallallahoe ‘alayhi wa sallam - te houden dan al het andere.
● om te houden waarvan Allah en Zijn boodschapper -
sallallahoe ‘alayhi wa sallam - houden.
● om te haten of een afkeer te hebben van wat Allah en Zijn boodschapper haten -
sallallahoe ‘alayhi wa sallam - of een afkeer van hebben in alle zaken betrekking hebbende op de islaam.

De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei: "Wie de volgende drie kwaliteiten bezit, zal de zoetheid (verrukking) van iemaan (geloof) proeven: degene voor wie Allah en Zijn boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - dierbaarder zijn dan al het andere; dat hij van iemand houdt omwille van Allah alleen (d.w.z. om puur Allah en Zijn genoegen na te streven); dat hij het verafschuwt om tot koefr (ongeloof) terug te keren nadat Allah hem ervan heeft gered, zoals hij het haat om in het vuur geworpen te worden."

De liefde voor Allah en Zijn boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - moet worden vertaald in het opvolgen van hun bevelen. Dit doet de volgende innovators en innovaties teniet. Zij die begrippen en/of wegen introduceren die niet volgens de islamitische leerstellingen zijn: zoals de mystici van het soefisme en hun zogenaamde "tarieqas" (wegen) die niets te maken hebben met de islaam. Hun ideeën komen voort uit hindoe begrippen. Zij verhogen hun soefie shoeyoekh (mv. van shaykh) en leiders (aqtaab) tot goddelijke niveaus: En er zijn er onder de mensen die afgoden ter aanbidding naast Allah nemen, die zij liefhebben met liefde als die voor Allah. Maar degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah dan elk anders. (QS2:165.) In de volgende overlevering zei ‘Abdoellah ibn Mas'oed - moge Allah tevreden met hem zijn: "De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - deed één uitspraak en ik deed een andere. De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei: Wie er sterft terwijl hij nog iets anders dan Allah aanroept, als een mededinger naast Allah, zal het hellevuur betreden. En ik zei: Wie sterft zonder iets aan te roepen als een mededinger naast Allah, zal al-djannah het Paradijs betreden."

De liefde voor Allah en Zijn boodschap van de islaam is verbonden aan de kennis van Hem en van Zijn namen en eigenschappen. Hoe meer een persoon weet van Allah, des te sterker zijn liefde voor Hem wordt. Dit maakt de gelovige begerig naar het ontmoeten van Allah, Hem te zien, en te luisteren naar Zijn woorden in het hiernamaals. Dit wordt het doel en alle wereldlijke bindingen worden zwakker en zwakker. De ziel is opgeheven. Ze (de ziel) richt hoog richting diens Schepper. Ze zal zichzelf niet vangen op wat voor weg dan ook, die zal leiden tot (iets) anders dan de onderwerping aan Allah alleen. De persoon raakt gemotiveerd om overeenkomstig met Allah's bevel te handelen naar het beste van zijn mogelijkheden. Dit brengt het ware geluk tot stand in dit leven en in het hiernamaals.

Gehoorzaamheid. (al-Inqiyaad)

De getuigenis is vervolmaakt met gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Boodschapper Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en door zichzelf veilig te stellen tegen wat Allah verbiedt: En wie zich geheel aan Allah overgeeft d.w.z. de islaam volgt, terwijl hij een weldoener is d.w.z. Allah en Zijn boodschapper Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - in ieder opzicht gehoorzaamt: waarlijk, die heeft het meest stevige houvast gegrepen. (QS31:22.)

De gehoorzaamheid aan de verklaring van de shahaadah moet vrij zijn van twijfel. Het is een zaak van volledige onderwerping. Dit is goed uitgebeeld in de uitspraak van Allah: En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling. (QS33:36.) De bevelen van Allah en Zijn Boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zijn niet onderhevig aan menselijke waardebepaling. De boodschap is een openbaring. Wat het bevat is voor het profijt van de mens. Daarom is de onderwerping van de mens in de islaam voor eigen bestwil.

Aanvaarding. (al-Qaboel)

Het is niet genoeg om de grootsheid van de islaam en dat het de waarheid is te erkennen, maar deze erkenning moet bevestigd worden met nederige acceptatie en onderdanigheid. De aanhankelijkheid aan de betekenis van deze verklaring stelt de gelovige veilig van trots, arrogantie en hooghartigheid: Voorwaar, toen er tot hen gezegd werd: "laa ilaaha illallaah, niets heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah", toen waren zij hoogmoedig d.w.z. ze ontkenden het. (QS37:35.) De moslim moet zich realiseren dat deze getuigenis tegenover dweepzieke en blinde imitatie staat en oproept tot een acceptatie van de leerstellingen van de islaam volgens het begrip van zij die het correcte pad volgden. Zij zijn de metgezellen en zij die hun voetsporen volgen tot aan de dag des oordeels. Dit pad is bekend als het pad van as-selef as-saalih (de vrome voorgangers). De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - gaf wonderbaarlijke gelijkenissen voor zij die de leiding en leerstellingen van de islaam accepteren en zij die deze afwijzen. Hij zei: "Het voorbeeld van de leiding en kennis waarmee Allah mij heeft gezonden is als overvloedige regen die op de aarde neervalt, waarvan sommige vruchtbare grond was die het regenwater absorbeerde en vegetatie en gras in overvloed voortbracht. Een ander deel ervan was hard en hield het regenwater vast en Allah liet de mensen ervan profiteren en zij gebruikten het om te drinken, om hun dieren ervan te laten drinken en voor de irrigatie van het land voor landbouw. En een deel ervan was onvruchtbaar dat noch het water vast kon houden noch vegetatie kon voortbrengen, aldus gaf dat land geen voordeel. Het eerste is het voorbeeld van de persoon die Allah's religie begrijpt en profijt haalt uit kennis die Allah door mij de Profeet heeft geopenbaard en leert en anderen onderwijst. Het laatste voorbeeld is dat van een persoon die er niet om geeft en Allah's leiding die via mij is geopenbaard niet neemt, hij is als dat onvruchtbare land."

En Allah (Subhana wa Ta'ala) weet het best.

... wordt vervolgd
insja-Allah.
 

Shishani

moderator
Staff member
Mohammad is de boodschapper van Allah.

Dit is het tweede gedeelte van de verklaring van de shahaadah. Het is het geloof dat Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - de definitieve en laatste boodschapper van Allah is. Het betekent dat alles dat Allah ons over Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft verteld waar moet zijn:

Voorzeker, er is een Boodschapper Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - tot jullie gekomen uit jullie eigen midden, d.w.z. jullie kennen hem heel goed. Zwaar voor hem is jullie lijden. Vurig wenst hij Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - het goede voor jullie om rechtgeleid te zijn, om berouw aan Allah te tonen en Hem te smeken jullie zonden te excuseren en vergeven, opdat jullie het Paradijs zullen binnenkomen en gered worden van de bestraffing van het Hellevuur, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig. (QS9:128.)

O Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, Wij hebben jou gezonden als een getuige en als een brenger van blijde tijdingen en als een waarschuwer. En als een oproeper tot Allah d.w.z. niets dan Allah te aanbidden, met zijn toestemming, en als een verlichtende lamp middels je instructies uit de Qor-aan en de Soennah. (QS33:45-46.)

Zeg O Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam: Voorwaar, ik ben slechts een mens zoals jullie. Het is aan mij geopenbaard dat jullie Ilaah d.w.z. God Eén Ilaah d.w.z. Allah is. Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer Allah: Laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer Allah niet één deelgenoot toekennen. (QS18:110.)

Is het voor de mensen iets verwonderlijks, dat wij aan een man uit hun midden Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - openbaarden: "Waarschuw de mensen voor de komst van de bestraffing in de Hel en verkondig verheugende tijdingen aan degenen die geloven in de Eenheid van Allah en in zijn Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam: er is een eervolle plaats bij hun Heer Allah." (QS10:2.)

Zeg O Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam: "Ik heb geen macht om voor mijzelf iets van nut te verwerven of schade af te wenden, behalve wat Allah wil. En als ik al-Ghayb het onwaarneembare kende, dan zou ik het goede vermeerderd hebben en zou het kwade mij niet hebben getroffen. Ik ben niets dan een waarschuwer en een verkondiger van verheugende tijdingen voor een gelovig volk." (QS7:188.)

Dat we Allah moeten aanbidden zoals onderwezen door Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam.

De gehoorzaamheid aan Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - is een bevel van Allah: En wat de Boodschapper Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - jullie geeft, neemt dat; maar wat hij jullie verbiedt, onthoudt je daarvan. En vreest Allah: voorwaar, Allah is hard in de bestraffing. (QS59:7.) De betekenis van het bovenstaande vers is zeer goed uitgelegd in de volgende overlevering, overgeleverd door ‘Alqamah: ‘Abdoellah ibn Mas'oed - moge Allah tevreden zijn met hem - zei: "Allah vervloekt die vrouwen die tatoeages uitvoeren en die zichzelf laten tatoeëren, en die vrouwen die het haar uit hun gezichten verwijderen en zij die kunstmatige spleten tussen hun tanden maken om er mooier uit te zien waarmee ze Allah's schepping veranderen." Zijn uitspraak bereikte een vrouw van Banie Asad genaamd Oemm Ya'qoeb die (naar ‘Abdoellah) kwam en zei: "Ik heb vernomen dat je zulke en zulke vrouwen vervloekt." Hij antwoordde: "Waarom zal ik niet degenen vervloeken die Allah's boodschapper vervloekte en die vervloekt zijn in Allah's boek?" Oemm Ya'qoeb zei: "Ik heb de gehele Qor-aan gelezen en ik heb er niet in gevonden wat jij zegt." Hij zei: "Voorwaar, als je het d.w.z. de Qor-aan gelezen hebt, heb je het gevonden. Las je niet: "En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat, maar wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan." Zij antwoordde: "Ja, ik heb het gelezen." Hij zei: "Voorwaar, Allah's boodschapper verbood deze dingen." Zij zei: "Maar ik zie je vrouw deze dingen doen." Hij zei: "Ga maar naar haar kijken." Ze ging en bekeek haar, maar kon niets zien dat haar uitspraak ondersteunde. Hierop zei hij: "Als mijn vrouw was zoals je dacht, zou ik haar niet in mijn gezelschap houden, d.w.z. ik zou van haar scheiden."

Wie de Boodschapper Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah. En wie zich afkeert: Wij hebben jou O Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - niet als toezichthouder naar hen gezonden. (QS 4:80.) De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei: "Wie mij gehoorzaamt, hij gehoorzaamt Allah, en wie mij ongehoorzaam is, hij is ongehoorzaam aan Allah; en wie de leider die ik aanwijs gehoorzaamt, gehoorzaamt mij, en wie hem ongehoorzaam is, is ongehoorzaam aan mij." Hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei ook: "Al mijn volgelingen zullen het paradijs betreden behalve zij die weigeren." Zij zeiden: "O Boodschapper van Allah! Wie zullen weigeren?" Hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei: "Wie mij gehoorzaamt zal het paradijs betreden en wie mij ongehoorzaam is, is degene die weigert."

De zaken handelend over de aanbidding van Allah, tuchtiging, bevelen, adviezen, goedkeuringen en aanbevelingen zoals uitvoerig verteld door Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zijn als geheel bekend als de soennah. De soennah is bedoeld om de correcte manier om de dien te begrijpen en te benadrukken, tegengesteld aan de wegen van afdwalingen en/of innovaties. De soennah is een openbaring van Allah en het is niet het idee, de gedachte of begeerte van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam: En hij Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - spreekt niet uit begeerte. Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard wordt. (QS53:3-4.) Dus, in het gehoorzamen van de soennah van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - is de gehoorzaamheid aan Allah. Er zou geen verzet moeten zijn tegen de weg van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam. Hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - moet als een rechter worden in alle geschillen, zoals Allah duidelijk beveelt: Bij jouw Heer Allah, zij geloven niet totdat zij jou O Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - laten oordelen over datgene waar zij van mening over verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij het volledig aanvaarden. (QS4:65.)

Laten degenen die zijn d.w.z. Mohammad's - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - bevel d.w.z. zijn soennah wettige wegen, bevelen, daden van aanbidding, uitspraken enz.; van onder de sekten ongehoorzaam zijn, oppassen dat een fitnah beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft. (QS24:63.) De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei: "Hij die een daad verricht die niet overeenstemt met onze zaak, deze zal niet geaccepteerd worden." De soennah van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - is zeker veiliggesteld, daar Allah beloofde de boodschap van de islaam te redden van enige menselijke vervalsing. Het volgen van de soennah van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - is de bevestiging van de verklaring dat Mohammad de boodschapper van Allah is: Zeg O Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, aan de gehele mensheid: "Als jullie werkelijk van Allah houden, volgt mij dan d.w.z. hetgeen mij is toevertrouwd, de Qor-aan en de Soennah: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. (QS3:31.)

Samengevat.

De verklaring dat Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - de Boodschapper van Allah is, is een integraal deel van het geloof. Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - moet vertrouwd worden in alles waarmee hij ons heeft geïnformeerd over de islaam. Hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - moet gehoorzaamd worden in alles wat hij heeft bevolen en we moeten wegblijven van alles dat hij verbood. De gehoorzaamheid aan Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - is een gehoorzaamheid aan Allah. Hij liet ons alles na dat naar het paradijs leidt en waarschuwde ons tegen alles dat naar de hel leidt.

... wordt vervolgd insja-Allah.
 

Shishani

moderator
Staff member
De shahaadah: is het genoeg om het uit te spreken?

Het geloof in de eenheid en uniciteit van Allah (tawhied) betekent niet alleen te accepteren dat er geen Schepper dan Allah is, en dat Allah de soevereine Rabb (Heer) is. De persoon die aan deze feiten toegeeft, maar tegelijkertijd erop staat deelgenoten toe te kennen aan Allah in aanbidding, is een moeshrik (pleegt shirk), zelfs al spreekt hij dagelijks de shahaadah uit. De tawhied echter, belichaamt de liefde voor Allah alleen; onderwerping, nederigheid, gehele gehoorzaamheid, en oprechtheid in aanbidding van Allah alleen. Alles van ons leven moet omwille van Hem zijn. Wie deze betekenis van de tawhied bevestigt, hij begrijpt de uitspraak van de Profeet Mohammed - sallallahoe ‘alayhi wa sallam: "Allah verbood de toegang tot de hel voor iedereen die "laa ilaaha illallaah" zegt, zoekend het Aangezicht van Allah." De hypocrieten mogen dan misschien de shahaadah uitspreken, maar het is bekend dat zij in het laagste gedeelte van de hel zijn. Hun getuigenis is niet oprecht: Voorwaar, de huichelaars zullen in de laagste verdieping van de Hel zijn; jij zult nooit een helper voor hen vinden. (QS4:145.)

Het is een vereiste dat de verklaring van de shahaadah wordt bevestigd met zowel het hart als de tong. Het hart is de "koning" en de rest van het lichaam is het "leger" onder het bevel ervan (van het hart). De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei: "Waarlijk, er is een vleesklomp in het lichaam; als het goed is, de rest van het lichaam wordt goed; en als het slecht is, de rest van het lichaam wordt slecht, en dat is het hart." Wanneer de shahaadah is gevestigd in het hart, zal het de status van de persoon zodoende helpen transformeren, dat de hel voor hem verboden wordt. Het is overgeleverd dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei: "Wie "laa ilaaha illallaah" zegt en koefr (ongeloof) verklaart in alles wat aanbeden wordt naast Allah, dan zijn zijn bezittingen en bloed haraam verboden om aangetast te worden en het oordeel over deze persoon is aan Allah." De bovenstaande overlevering is een geweldige uitleg van de ware betekenis van: er is geen god dan Allah. Het benadrukt dat er op een volledig wijze afstand wordt genomen van alles/iedereen genomen als godheid naast Allah. Er kan geen aanbidding geboden worden aan een rechtvaardig mens, een ster, maan, vuur, rivier, Boeddha, Ghandi, Jezus - ‘alayhis-salaam - Khomeini, Malcolm X of Y! Farakhan, graven, beelden, geld, begeerte, staatshoofden en zo verder. De islaam schaft iedere vorm van door de mens gemaakte godheden af. Wanneer de persoon niet gelooft in het bieden van aanbidding aan een ander dan Allah, dan wordt hij een moslim.

Het is heel duidelijk dat de ongelovigen van Mekka wisten wat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - bedoelde met het woord dat hij hen bracht van Allah: "Er is geen ware god behalve Allah." Zij geloofden dat Allah de Onderhouder is, degene die leven geeft en dood veroorzaakt. Maar toen Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - hen vertelde te zeggen: "Er is geen ware god die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah", was hun antwoord: Heeft hij al de goden tot één god d.w.z. Allah gemaakt? Voorwaar, dat is zeker een verbazingwekkend iets. (QS38:5.) Zij wisten dat de verklaring van de shahaadah de afschaffing van alles geïntroduceerd tussen hen en Allah betekende; een eind aan hun bemiddelende "goden". Dit was de reden van hun weigering.

De getuigenis van tawhied is puur van iedere valsheid. Het brengt eeuwig verblijf in het paradijs voor degenen die aan de voorwaarden voldoen die eraan vasthangen. De verwerping ervan heeft eeuwig verblijf in an-naar (hellevuur) tot gevolg. Moge Allah mij en jou leiden tot het behoren tot degenen die houden van deze verklaring en tevens trouw blijven aan de betekenis ervan.

En Allah (Subhana wa Ta'ala) weet het best.

Degene die Allah's genade nodig heeft,
Saleh as-Saleh.


Bron: http://www.understand-islam.net
Vertaald vanuit het Engels door: Hoedhayfah al-Hollandie
 
Top