Gdje je naše ponašanje spram ponašanja ispravnih prethodnika

Konjanik

Hic Rhodus Hic Salta
بسم الله

Rekao je Bekr ibn Ma'iz: "Nije viđen Rebi'a u svome mesdžidu da klanja dobrovoljni namaz, osim jedanput." (Sifetu-s-safve, 3/61)Rekao je Sufjan: "Obavijestila me je Murejjeta da su sva djela Rebi'e ibn Husejma bila skrivena. Kada bi mu došao neko od ljudi dok je on učio Kur'an, prekrio bi Kur'an svojom odjećom."Prenosi Munzir da je rekao Rebi'a ibn Husejm: "Svako djelo kojim se ne želi Allahovo, subhanehu ve te'ala, zadovoljstvo; izgubljeno je."Rekao je Ebu Hamza es-Sumalijji: "Alija ibn Husejn bi noću nosio na svojim leđima ranac s hljebom i udjeljivao ga drugima govoreći: 'Uistinu skrivena sadaka gasi srdžbu Uzvišenog Gospodara'." (Sifetu-s-safve, 2/96)Rekao je Amr ibn Sabit: "Kada su htjeli gasuliti Aliju ibn Husejna, poslije njegove smrti, ugledali na njegovim leđima crne tragove (duboko urezane u njegovu kožu). Upitali su jedni druge: "Znate li šta je ovo?!"Odgovorili su jedni: "Nosio je noću na svojim leđima ranac s brašnom i udjeljivao ga siromašnim stanovnicima Medine."Rekao je Dža'fer ibn Burkan: "Do mene je došlo mnogo dobro Junus ibn Ubejda, pa sam mu napisao pismo i u njemu rekao: 'Dragi moj brate od tebe mi je došlo mnogo dobro, što me je i navelo da ti se javim i zatražim od tebe da mi pišeš na čemu se ti to nalaziš, kakvo je tvoje stanje?' Nakon toga, napisao mi je Junus pismo i u njemu: 'Došlo mi je tvoje pismo u kojem tražiš da ti pišem na čemu se ja to nalazim, kakvo je to moje stanje? Obavještavam te da sam predložio svojoj duši da voli drugima ono što voli i sebi i da mrzi drugima što mrzi i sebi, pa sam vidio da je ona daleko od toga. Zatim sam joj, drugi put, predložio da se ostavi spominjanja ljudi, osim po dobru, pa sam vidio da je post u vrelim danima u popodnevskim basrijskim žegama, lakši po nju od ostavljanja spomena drugih ljudi. Ovo je ono na čemu sam ja, ve-s-selam!" (Sifet-s-safve, 3/303)Pričao je Džubejr ibn Nufejr da je čuo Ebu Derda'a kako se po završetku svog namaza utječe Uzvišenom Allahu od licemjerstva, i to je potrajalo. Nakon što je predao selam i završio s namazom rekao mu je Džubejr: "Šta ti je Ebu Derda'a?! Gdje si ti a gdje je licemjerstvo?!" Rekao mu je Ebu Derda'a: "Pusti me! Pusti me! Tako mi Allaha! Uistinu se čovjek okrene i udalji od svoje vjere u jednom satu!" (Sijer e'alami-n-nubela', 6/383)Rekao je Musa ibnul-Mualla: "Rekao je Huzejfe: 'O Musa! Ukoliko budu pri tebi tri svojstva, nijedno dobro neće se spustiti s nebesa, a da ti u njemu nećeš imati udjela: Tvoja djela neka budu samo radi Allaha; voli drugima ono što voliš i sebi i neka tvoja hrana bude halal!" (Sifetu-s-safve, 4/269)Rekao je Halid ibn Safvan za Hasana el-Basrija: "To je čovjek čija tajna djela najviše sliče javnim; čiji govor najviše sliči djelu. Kada naredi nešto, on biva od onih koji najviše sprovode tu naredbu; a kada zabrani nešto biva od onih koji se najviše klonu te zabrane. Vidio sam ga neovisnim od ljudi; a vidio sam ljude u potrebi za njim!" (Sijer e'alami-n-nubela', 2/576)Rekao je Ebu Dža'fer el-Huzzai'i: "Čuo sam Ibn Ujejnu kako kaže: 'Kada se poistovjete tajnost (tajna djela) i javnost (javna djela), postiže se pravednost. Ukoliko tajnost bude bolja od javnosti, postiže se dobrota; a ukoliko javnost bude bolja od tajnosti, čini se nasilje'." (Sifetu-s-safve, 2/234)Rekao je Abdullah ibnul-Mubarek: "Rečeno je Hamdunu ibn Ahmedu: 'Po čemu je govor ispravnih prethodnika bolji od našeg?' Odgovorio je: 'Oni su govorili o ponosu i veličini islama, o načinu spasavanja duša i o zadovoljstvu Milostivog; a mi govorimo o ponosu i veličini duša, sticanju dunjaluka i o zadovoljstvu ljudi!" (Sifetu-s-safve, 4/122)Rekao je Fudajl ibn Ijjad: "O jadniče! Griješiš, a smatraš se dobročiniteljem! Neznalica si, a smatraš se učenjakom! Škrtariš, a smatraš se darežljivim! Ludak si, a misliš da si pametan! Život ti je kratak, a tvoje nade duge!" Dodao je Imam ez-Zehebi, pa kaže: "Tako mi Allaha, istinu je rekao! Činiš nasilje, a smatraš da je nasilje tebi učinjeno! Tvoja hrana je haram, a smatraš se pobožnjakom! Nezakonito postupaš, a smatraš se pravednim! Tražiš znanje kako bi njime stekao dunjaluk, a vidiš se kao onog koji ga traži samo radi Allaha!" (Sijer e'alami-n-nubela', 8/440)Pripremio: prof. Hajrudin Ahmetović
 

Konjanik

Hic Rhodus Hic Salta
''Susreo sam prvu generaciju ovoga ummeta i one koji su bili najbolji među njima. Dugo sam među njima živio i, tako mi Allaha, oni su se više ustručavali onoga što im je Uzvišeni Allah dozvolio nego što se vi ustručavate onoga što vam je Uzvišeni Allah zabranio. Zatekao sam ih a oni su postupali po Knjizi njihovog Gospodara i slijedili su sunnet njihovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nijedan od njih nije uzimao drugo odijelo dok se ne bi riješio onog koje posjeduje, niti bi iko od njih pri lijeganju između sebe i zemlje stavljao bilo kakvu prostirku, niti bi iko od njih svojoj porodici govorio da mu spremi hranu. Ušli bi u svoju kuću, pa ako bi mu od hrane šta bilo ponuđeno, on bi i jeo, a ako ne bi, on bi šutio i u vezi toga ništa ne bi govorio.''

(Ibn Kesir, El-Bidaje ven-nihaje, 9/272.)
 
Top