groot heid van allah

Discussion in 'De geloofsleer ('aqiedah).' started by bilal 5, Oct 22, 2009.

 1. bilal 5
  Offline

  bilal 5 Junior Member

  Joined:
  Sep 25, 2009
  Messages:
  42
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Ibn al-Qayyim beschreef Allaahs grootsheid in de volgende bewoordingen:

  “Hij bestuurt de aangelegenheden van de verschillende rijken en Hij gebiedt en verbiedt, schept, onderhoudt, brengt de dood, geeft het leven, geeft macht, en neemt macht weg (van en aan wie Hij wil), en laat (de) dag en (de) nacht afwisselen. Hij geeft variërende lotsbeschikkingen aan mensen en wisselt regeringen (en staten) af, waarbij Hij sommige vernietigt en andere laat ontstaan. Zijn Gebod en Macht overheersen in de hemelen en hun gebieden (zones), de aarde en alles wat erop en erin is, in de zeeën en in de lucht. Zijn Kennis heeft alles omvat, en Hij heeft alles geteld. Hij hoort alle soorten stemmen en zij verwarren Hem niet. Neen, integendeel, Hij hoort iedere stem in zijn eigen taal en hulpbehoevendheid, en geen enkele stem houdt Hem zozeer bezig dat Hij de hulpbehoevendheid van een ander niet kan vervullen, en geen enkele hulpbehoevendheid zal ooit aan Zijn Volmaakte Kennis (en Zijn Macht om te verlossen) ontsnappen.

  De vele noden van degenen die hulpbehoevend zijn vervelen Hem niet. Zijn Blik (Zicht) omvat alles wat er is. Hij ziet de beweging van een zwarte mier op een kale rots op een donkere nacht. Voor Hem, is het Ongeziene onbedekt en is het geheim niet langer een geheim:

  "Allen die in de hemelen en op aarde zijn vragen Hem (heeft van Hem nodig). Iedere dag is Hij bezig (zoals met het eren van sommigen, vernederen van sommigen, het geven van leven aan sommigen, dood aan sommigen, etc.)." [Soerah Ar-Rahmaan (55):29]

  Hij vergeeft een slechte daad, doet depressiviteit verdwijnen en brengt respijt (kwijtschelding) van rampen, verlichting voor een ieder die het nodig heeft, rijkdom voor de arme, leiding voor degene die is misleid, licht voor degene die de weg kwijt is, hulp voor de wanhopige, (een gevoel van) voldaanheid voor de hongerige, bedekking voor degene die nauwelijks gekleed is, genezing voor de zieke, en gemak voor degene die lijdt. Hij aanvaardt degene die berouw toont, geeft beloning aan degene die goed doet, geeft bijstand aan degene die onrechtvaardig is behandeld, vernietigt een arrogante persoon, bedekt fouten, geeft veiligheid na angst, en verheft sommigen en vernedert anderen.

  Als degenen die in Zijn hemelen en op Zijn aarde wonen en al degenen die Hij geschapen heeft, of zij nu mensen zijn of Jinns, harten hadden gelijk aan het meest vrome hart, dan zou (dit) Zijn Koninkrijk niet vermeerderen (vergroten). Als Zijn gehele schepping, of het nu mensen zijn of Jinns, harten hadden gelijk aan het slechtste hart, dan zou dit niets aan Zijn Koninkrijk afdoen. En tevens, als allen die in Zijn hemelen en op Zijn aarde wonen, de gehele mensheid en alle Jinns, de doden en de levenden, op één stuk land gaan staan en ieder Hem vraagt betreffende zijn hulpbehoevendheid, en Hij dan hun noden vervult, dan zal dit niet in het minste afdoen aan Zijn bezit. Hij is de Eerste, niets is er vóór Hem, de Laatste, niets is er na Hem, de Allerhoogste, niets is er boven Hem, en de Meest Nabije, niets is er nabijer dan Hij. Hij, Verheven en zó Hoog (Immerverheven) als Hij is, is de Beste Die men kan en zou moeten gedenken, de Enige Die het verdient om aanbeden en bedankt te worden, de Vriendelijkste van al degenen die bezitten en de Meest Vrijgevige van al degenen aan wie gevraagd wordt (om) te geven. Hij is de Koning Die geen deelgenoot heeft, de Ene Die geen concurrent heeft, de Samad (de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is) Die geen nakomelingen heeft, en de Immerverhevene, er is niemand (en niets) zoals Hij. Alles zal vergaan behalve Zijn Aangezicht, en iedere koningschap zal zeker vergaan behalve het Zijne. Hij zal slechts gehoorzaamd worden met Zijn verlof, en Zijn Kennis onthult alle ongehoorzaamheid aan Hem. Wanneer Hij wordt gehoorzaamd, toont Hij Zijn dankbaarheid daarvoor, en wanneer Hij niet wordt gehoorzaamd, schenkt Hij vergiffenis (aan diegenen die Hem werkelijk berouw tonen). Iedere straf van Hem is rechtvaardig en elke vrijgevigheid (gift) is een gunst. Hij is de Meest Nabije Getuige en de Meest Nabije met Zijn Volmaakte Zorg. Hij beheerst de voorhoofdslokken van alles en heeft de volledige optekeningen van alle daden en de boeken van alle tijdperken. De harten zijn ontmaskerd voor Hem en het geheim is onthuld. Zijn geven en (Zijn) straffen zijn slechts een Bevel:
 2. bilal 5
  Offline

  bilal 5 Junior Member

  Joined:
  Sep 25, 2009
  Messages:
  42
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Voor welke reden heeft Allaah Ta’ala

  Voor welke reden heeft Allaah Ta’ala
  de Schepping Geschapen?
  Shaych al-‘Allaamah al-Iemaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz
  –rahiemehoellaah-


  Bron: Fragment uit het Commentaar op de 3 Fundamenten blz 37-39.
  Vertaald door: Mohammed Aboe ‘Oebaydillaah Brinkman
  Allaah heeft de schepping slechts geschapen zodat zij Hem zouden aanbidden.
  De schepping is niet zonder reden geschapen, noch zonder nut of profijt. (Neen) zij zijn
  door Hem Geschapen voor een geweldig doel, en voor een wijsheid waarin zij hun succes
  en verlossing kunnen vinden. Dit doel is dat zij Hem alléén aanbidden zonder enige
  partners aan Hem toe te schrijven.
  Zoals de Verhevenste dat zegt:
  “En Ik heb de djinn en de mens slechts Geschapen, opdat zij Mij (alléén)
  zouden aanbidden.”1
  Allaah draagt hen deze aanbidding op in de volgende Uitspraak van Hem Soebhaanehoe:
  “O mensen aanbid uw Heer...”2
  En (ook) in deze uitspraak van de Verhevenste:
  “En jullie Heer heeft geordend dat jullie niets dan alléén Hem mogen
  aanbidden.”3

  En in Zijn Uitspraak:
  “En aanbid Allaah en ken Hem géén deelgenoten toe (in aanbidding).”4
  En deze Uitspraak van (Allaah) Ta’ala:
  “…aanbid daarom Allaah (alléén), door het oprecht uitvoeren van religieuze
  daden alléén voor Hem.”5
  1 Soerah adh-Dhariyaat Vers: 56.
  2 Soerah al-Baqarah Vers: 21.
  3 Soerah al-Israa` Vers: 23.
  4 Soerah an-Nisaa` Vers: 36.
  – Voor welke reden heeft Allaah Ta`ala de Schepping Geschapen?

  En deze Uitspraak:
  “Zij werden niets anders bevolen dan Allaah (alléén) te aanbidden, door het
  oprecht uitvoeren van vrome daden alléén voor Hem.”6
  (Zoals je ziet) wordt de schepping in vele Verzen opgedragen om (Hem) te aanbidden
  door Hem uit te zonderen met de (soorten van) aanbidding zoals: het smeken, het vrezen,
  het hopen, het vertrouwen, het verlangen (naar de Genade van Allaah), het ontzag
  hebben (voor de Straf van Allaah), het bidden, het vasten etc. Dit alles houdt Zijn
  Tauwhied in. Hij is dus de Enige die het recht beschikt om aanbeden te worden zonder
  enige anderen. Hieronder valt ook de gehoorzaming van de Geboden en laten van de
  Verboden, want Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzamen in dat wat Zij jou opdragen
  en het laten van wat Zij jou verbieden is ook aanbidding.
  Dit is de Islaam! Dit is de Religie! Dit is Iemaan! Dit is de Leiding! Bidt dus voor niemand
  anders dan Allaah, buig voor niemand behalve voor Hem, slacht voor géén ander dan
  Hem, smeek niemand (in aanbidding) behalve Hem, vertrouw op niemand dan Hem en
  zo is het met alle (andere) soorten van aanbidding. Behalve, wanneer het gaat om het
  zoeken van hulp bij een aanwezig (levend) persoon die over de mogelijkheid beschikt om
  te helpen bij hetgene waarvoor hij om hulp gevraagd wordt. Dit is géén aanbidding! Zoals
  Hij Soebhaanehoe dat zegt in het verhaal van Mozes (´alayhie sallem):
  “...daarop vroeg degene van zijn partij (zijn religie- van de Kinderen van
  Israël) hem om hulp tegen degene van zijn vijand...”7
  Mozes (´alayhie sallem) beschikte dus over de mogelijkheid om hem te helpen (en daarom
  is deze manier van hulp zoeken toegestaan). Maar als het gaat om het smeken (hulp
  zoeken in aanbidding) bij een dode, of bij een afwezige die jou spreken niet hoort, of om
  het smeken van een afgodsbeeld, of een djinn, of de bomen (etc.) dan is dit de godendienst
  van de godenaanbidders wat als de 'Grote Shirk'8 beschreven wordt. En hierover zegt
  Allaah:
  “...Voorzeker, is het toekennen van deelgenoten (aan Allaah) een geweldig
  onrecht.”9

  En Allaah Ta’ala zegt:
  5 Soerah az-Zoemar Vers: 2.
  6 Soerah al-Bayyinah Vers: 5.
  7 Soerah al-Qasas Vers: 15.
  8 Voetnoot Vertaler: Grote Shirk oftewel Shirk al-Akbar: is de ergste vorm van shirk die als een persoon

  hierin belandt alle voorgaande daden van aanbidding ongedaan maakt, een persoon uit de Islaam doet
  treden en hem in de kring van de ongelovigen laat komen. Als men in staat van Shirk al-Akbar overlijdt
  dan zal dit de reden zijn voor een eeuwig en altijd verblijf in het Hellevuur. Moge Allaah ons hiertegen
  beschermen. Amien!!!
  9 Soerah Loqmaan Vers: 13.
  Selefie Publikaties – Voor welke reden heeft Allaah Ta`ala de Schepping Geschapen?

  “...Maar als zij deelgenoten aan Allaah toegekend hadden, was wat zij aan het
  doen waren vruchteloos geworden.]10 Allaah Vrij van elke onvolmaaktheid zegt
  (ook): [Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend
  worden, maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil.”11
  En (Allaah) Vrij van elke belastering zegt:
  “Er is reeds aan jouw en aan degenen die vóór jou waren geopenbaard dat:
  “Als jij anderen (met Allaah) vereenzelvigt in aanbidding dan zullen je daden
  teniet gedaan worden en zal jij 'zeker' van de verliezers zijn.””12
  Allaah is dus onze Schepper en Voorziener en heeft ons niet aan ons lot overgelaten, maar
  heeft ons Opgedragen om Hem alléén te aanbidden, te gehoorzamen en de zondigheid
  tegenover Hem te laten.
  10 Soerah

Share This Page