Oprechtheid en eerlijkheid tegenover elkaar!‏

Khadya

Junior Member
:salam2:

Oprechtheid en eerlijkheid tegenover elkaar!‏

samenvatting van de telelink van Shaykh Rabee' met Dar al-Hadith in Fuyush (Yemen)

Assalaamoe Alaykoem Warahmatoellaahi Wabarakaatoehoe,

Hier volgt een korte samenvatting van de volgende lezing

www.miraath.net

Deze telelink van de 'Allaamah Rabee ibn Haadie al-Madkhalie aan Darul Hadith in Fuyush, die gerund wordt door Shaykh Abdurahmaan al-'Adanie, is van afgelopen vrijdag (11-02-2011). Shaykh ‘Abdurahmaan kondigde deze telelink aan. Onder de aanwezigen was Shaykh al-‘Alllaamah Mohammed ibn ‘Abdulwahaab al-Wasaabie –Hafidahoemoe Allaah jamie’an-

De Shaykh –hafidahoe Allaah- opende de lezing met het prijzen van Allaah en Zijn boodschapper en deed vervolgens du'a (aanroep) dat deze woorden oprecht voor Allaah alleen zouden zijn en dat er geen enkel ander doel mee bereikt mocht worden behalve het aangezicht van Allaah. De Shaykh deed ook du'a dat Allaah de selefiyien verenigt op de waarheid ongeacht waar zij zich bevinden en dat Allaah de mensen verzamelt op het volgen van de kitaab (Koraan) en soennah.

Zoals wij gewend zijn van de Imaam as-Shaykh al-'Alaamah Rabee ibn Haadie al-Madkhalie hamerde hij -hafidahoe Allaah- erop dat men Allaah moet vrezen met als bewijs dat Allaah ons in verschillende verzen opdraagt (verplicht) om Hem te vrezen. De Shaykh zei dat het vrezen van Allaah in praktijk wordt gebracht door het accepteren van Zijn bevelen en het wegblijven van hetgeen Hij verboden heeft. De Shaykh zei ook dat Allaah ons heeft bevolen om het ware woord (qawl as-sadied) te zeggen. Dit ware woord is datgene waar waarheid mee gewenst wordt. Iedereen van ons moet de waarheid willen en spreken. Ongeacht of men zich in een situatie bevindt van tevredenheid of boosheid, [men moet de waarheid spreken tegen] zowel diegene die nabij is als diegene die ver weg is, alsook met de vriend en de vijand. Voor alle mensen moet men de waarheid wensen in alle uitspraken die gedaan worden. Houd jullie allen stevig vast aan het spreken met de waarheid en wees gewaarschuwd voor het liegen.
Vervolgens haalde de Shaykh –hafidahoe Allaah- een overlevering aan die het gevaar van liegen onderstreept en het profijt van het spreken met de waarheid benadrukt. De profeet –salla Allaahoe ‘Alayhie wasallam- zei:

Hou je vast aan eerlijkheid want eerlijkheid leidt tot al-birr (al het goede) en een persoon blijft eerlijk en streeft naar eerlijkheid totdat hij als een betrouwbare wordt opgeschreven bij Allaah. En wees gewaarschuwd voor het liegen want het liegen leidt tot al-fujoer (al het slechte) en al-fujoer leidt tot de hel, en een persoon blijft liegen en streven naar leugens totdat hij bij Allaah wordt opgeschreven als een leugenaar.

Wij moeten dus Allaah vrezen en eerlijk zijn in onze uitspraken en situaties, en wij moeten eerlijk zijn tegenover Allaah en ook tegenover zijn dienaren.

De Shaykh –hafidahoe Allaah- adviseerde ook al-iglaas (zuivere intentie/oprechtheid) in alle uitspraken en handelingen. Allaah accepteert geen enkele daad behalve wanneer die gepaard gaat met oprechtheid voor Hem alleen. Wij moeten ons dus vasthouden aan al-iglaas (zuivere intentie) in al onze daden en daar niets mee willen bereiken behalve het aangezicht van Allaah alleen en niet omdat wij gezien of gehoord willen worden [door de mensen], nee! Alleen het aangezicht van Allaah.

De Shaykh –hafidahoe Allaah- adviseerde ook om vast te houden aan de kitaab en soennah in de overtuigingen, aanbiddingen, politieke kwesties en karaktereigenschappen. Alle selefiyien en moslims moeten zich vasthouden aan de Qoraan en Soennah en niet verdeeld raken. Verdeeldheid is van de ernstigste kwellingen. Wij moeten allemaal ons best doen om op één lijn te zitten en wie een fout heeft moet gewoon, heel simpel, terugkeren van zijn fout en hij moet niet hoogmoedig en koppig zijn. Wij moeten nogmaals Allaah vrezen en er alles aan doen om de eenheid te bewaren. Wij moeten de verdeeldheid bestrijden in al haar vormen. Verdeeldheid is van de slechtste zaken die behoort tot de karaktereigenschappen van de ongelovigen. Wij moeten allemaal gewaarschuwd zijn voor verdeeldheid, tahazub (partijvorming), ta’asub (koppige blinde liefde) en het blind volgen. Wij moeten allemaal de manieren van de Profeet–salla Allaahoe ‘Alayhie wasallam-, sahaba en de selef volgen en ver verwijderd blijven van het volgen van alle begeertes en verdeeldheid want hier zit een zware vernedering in en het verzwakt de kracht van de waarheid. Als Ahloe Soennah zich verzamelen op de waarheid dan zal hun kracht toenemen en zal hun da’wah sterk worden tussen de mensen en niets kan dit stoppen behalve Allaah.

De Shaykh –hafidahoe Allaah- adviseerde ook broederschap en dat men elkaar moet helpen in het goede en godsvrees. En dat men elkaar moet helpen naar de waarheid en van elkaar moet houden omwille van Allaah. Allaah houdt van de godsvrezenden, de weldoeners en de waarachtigen. Wees dus van de mensen van wie Allaah houdt. Tot de kenmerken van de personen waarvan Allaah houdt behoort het volgen van de profeet –salla Allaahoe ‘Alayhi wasallam- en van de aanleidingen/redenen dat Allaah van jou gaat houden is dat jij van iemand houdt omwille van Hem. De Shaykh haalde een hadith aan die overgeleverd is door Anas over de 3 kenmerken die een persoon bezit waardoor hij de zoetheid van het geloof (imaan) zal proeven, één van die kenmerken is dat hij van een persoon houdt omwille van Allaah. De Shaykh zei dat hij niet houd van iemand omwille van persoonlijk profijt of een om een nietige doel van dit wereldse leven die hij wilt bereiken maar puur omwille van Allaah alleen. Wie dit als doel heeft zal de zoetheid van de imaan proeven zoals er begrepen wordt uit de overleveringen. Houd jullie dus vast aan deze eigenschappen zodat Allaah van jullie zal houden. De Shaykh –hafidahoe Allaah- vermeldde vervolgens de overlevering van de zeven soorten mensen die op de dag der opstanding schaduw krijgen van Allaah[1] en onder hen behoren de twee die van elkaar houden omwille van Allaah en uit elkaar gaan omwille van Hem. Houd jullie dus vast aan deze kenmerken van de zeven in de overlevering en het is mogelijk dat een persoon deze kenmerken allemaal bezit.

Tot slot, Allaah zegt ook in een overlevering: ‘Waar zijn degenen die van elkaar hielden omwille van Mijn grootheid?’

Hou dus van elkaar omwille van Allaah en zoek elkaar op omwille van Allaah.

De Shaykh –hafidahoe Allaah- sloot zijn woorden af met een du'a (aanroep) waarin Hij Allaah vroeg onze harten te verenigen op de liefde omwille van Hem.

Team an-nasieha

---------------------------------------------------------------------------
[1] Er is overgeleverd door Aboe Hoerairah –radia Allaahoe ‘anhoe- dat de boodschapper van Allaah –salla Allaahoe ‘Alayhie wasallam- heeft gezegd: zeven soorten mensen zullen de schaduw krijgen van Allaah op de dag dat er geen schaduw zal zijn behalve Zijn schaduw
1. een rechtvaardige heerser
2. een jongeman die is opgegroeid met de aanbidding van Allaah,
3. een man wiens hart is gehecht aan de moskeeën
4. twee personen die omwille van Allaah van elkaar houden, zij ontmoeten en gaan uit elkaar omwille van Allaah
5. een man die wordt uitgenodigd door een mooie vrouw (voor overspel) en hij zegt tegen haar “Ik vrees Allaah”
6. een man die sadaqah geeft in het geheim, op de manier dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven
7. iemand die Allaah in afzondering gedenkt en zijn ogen overstromen van de tranen.

Genomen van: http://an-nasieha.blogspot.com/2011/04/samenvatting-van-de-telelink-van-shaykh.html

:wasalam:

jullie zuster in de Islaam,

Khadya
 

Shishani

moderator
Staff member
Wa aleykoem salam warahmatoellahi wabarakatoeh.

Djazakallahoe chayran. Zeer belangrijk.
 
Top