Propis foto-slikanja i video snimanja

Discussion in 'Generalne Diskusije' started by GAZIJA, Feb 12, 2008.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  PITANJE: Želio bih vam postaviti pitanje u vezi slika koje se èuvaju u ladicama za uspomenu, a koje se ne kaèe na zid, da li je to zabranjeno? Zatim, o snimanju sa video kamerama, obzirom da bih volio da saèuvam neke snimke za uspomenu, a veæ mi je neko kazao da je to dozvoljeno?


  Šejh, dr. Halid ibn Abdullah el-Muslih, Allah ga saèuvao:
  Bismillahi-r-rahmani-r-rahim!
  Islamski uèenjaci imaju razlièita mišljenja kada je u pitanju foto-slikanje biæa koja imaju dušu, odnosno, da li se takvo slikanje podrazumjeva u šerijatskim tekstovima koji zabranjuju slikanje, ili ne.  Prvo mišljenje je da je foto-slikanje zabranjeno (haram) i da nije dozvoljeno osim ako bude zbog nužde ili ako se pojavi opæa korist i potreba za tim. Ovo mišljenje zastupa skupina islamskih uèenjaka, meðu njima su šejh Muhammed ibn Ibrahim, zatim naš šejh Abdu-l-Aziz ibn Baz, i šejh Albani (Allah im se smilovao)!

  Drugo mišljenje je da je foto-slikanje dozvoljeno i da se, kao takvo, ne podrazumjeva u onim šerijatskim tekstovima koji zabranjuju slikanje. Ovakvo mišljenje je zastupao naš šejh, Muhammed ibn Salih el-Usejmin i Muhammed ibn Nedžib el-Muti'i (Allah im se smilovao)!  Prva skupina je svoje mišljenje argumentovala opæim šerijatskim tekstovima u kojima se navodi zabranjenost slikanja. Smatrali su da je foto-slikanje samo jedan oblik slikanja, poput kiparstva (slikanja) koje se kleše rukom, tako da sve to potpada pod, recimo, rijeèi Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme: „Slikari su ljudi koji æe biti najteže kažnjavani na Sudnjem danu!“ Ovaj hadis se nalazi u oba Sahiha, i prenosi se od Ibn Mes'uda, radijallahu 'anhu. Osim ovog, postoje i drugi šerijatski tekstovi koji zabranjuju slikanje.  Oni koji zastupaju mišljenje o dozvoljenosti su odgovorili kazavši da šerijatski tekstovi o zabrani slikanja zabranjuju slikanje koje nalikuje Allahovom stvaranju u smislu planiranja i praktiène izvedbe radova. Foto-slikanje u sebi takvo što ne sadrži, obzirom da ono predstavlja samo snimak onoga što je Allah veæ stvorio i napravio. Uopæe ono nije slièno Allahovom stvaranju!  Ono što je po mom mišljenju najispravnije, jeste da foto-slikanje ne potpada pod šerijatske tekstove koji zabranjuju slikanje zbog toga što ne sadrži oponašanje Allahovog stvaranja i zbog toga što je njegov krajnji cilj samo snimak Allahovog stvaranja u kome èovjek nema nikakvog udjela u pogledu oblikovanja i izvedbe rada. Ono je poput ogledala ili viðenja slike u vodi.  Što se tièe pitanja u vezi ulaska meleka, valja kazati da su el-Buhari i Muslim zabilježili hadis od Ebu Talhe, da je Allahov poslanik, sallallahu'alejhi we selleme, rekao: „Meleki ne ulaze u kuæu u kojoj se nalazi pas i slika!“ U nekim predajama od el-Buharija se spominje: „..niti kipovi!“ U predaji koju je el-Buhari zabilježio od Ibn Omera, radijallahu 'anhuma, se navodi da je Džibril obeæao doæi Allahovom poslaniku, sallallahu'alejhi we selleme, pa mu je poslije kazao: „Mi ne ulazimo u kuæu u kojoj su pas i slika!“  Ovo što je prethodno kazano, odnosi se na slike koje su zabranjene. Kada su u pitanju druge slike, svejedno da li one bile uslikane ili tjelesno oblikovane, poput igraèaka za male curice; to ne spreèava meleke od njihova ulaska na osnovu onoga što nam predoèava Sunnet. Vjerovjesnik, sallallahu'alejhi we selleme, je dozvolio Aiši da drži igraèke u kuæi, a u oba Sahiha se navodi predaja od Aiše, radijallahu 'anha, da je kazala: „Igrala bih se sa svojim dugaricama, i one bi dolazile kod mene! Kada bi unišao Allahov poslanik, one bi pobjegle od njega, ali bi ih Allahov poslanik uhvatio i vratio ih k meni.“...  Ako se neke slike velièaju i uzdižu, onda smatram da se to ubraja u ono što je zabranjeno, obzirom da takvo velièanje odvodi do pojave širka! Meðutim, ako bi se slike držale u ladicama ili u nekim sanduèiæima i slièno tome, onda ne smatram da je zabranjeno da se te slike èuvaju, svejedno da li to bilo za uspomenu, ili za nešto drugo. Allah je najznaniji šta je najispravnije!  Što se tièe snimaka kamerom, propis toga je identièan razilaženju u propisu fotografisanja. I uprkos tome, veæina uèenjaka koja smatra zabranjenim fotografisanje, snimanje kamerom smatra dozvoljenim.  Najispravnije je da je snimanje kamerom dozvoljeno, obzirom da je to obièno prenošenje, te da èovjek uopæe ne uèestvuje u oblikovanju i stvaranju, što je identièno gledanju u ogledalo i sl. Takvo mišljenje zastupa veæina islamskih uèenjaka, i nema nikakve razlike u dozvoljenosti tog èina radilo se o snimanju za uspomenu ili nešto drugo. Allah najbolje zna!
 2. Lejlla
  Offline

  Lejlla muslima Staff Member

  Joined:
  Feb 3, 2008
  Messages:
  435
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  NL
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  MashAllah da te Allah nagradi sto si ovo podijelio sa nama.
 3. muharram23
  Offline

  muharram23 New Member Staff Member

  Joined:
  Jan 22, 2007
  Messages:
  1,285
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Occupation:
  nuclear medicine
  Location:
  usa
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0

  dezakallahu khair

  veselam

Share This Page