Sleutels tot het Paradijs‏ (Ibn al-Qayyim)

Shishani

moderator
Staff member
De Sleutels tot het Paradijs‏

Imaam ibn Qayyim al-Djawziyyah (رحمه الله) zegt het volgende:

Al-Boechaarie overlevert in zijn authentieke hadieth verzameling (i.e. sahieh al-Boechaarie) op gezag van Wahb ibn Moenabbih dat er tegen hem werd gezegd: “Is het niet zo dat de sleutels tot het paradijs `La ilaha ila Allah´ is?” Hij (i.e. Wahb ibn Moenabbih) zei: “Jazeker, maar er is geen sleutel behalve dat deze tanden bezit. Dus wanneer je met een sleutel komt die tanden bezit dan zal het geopend worden, en anders niet.”[1]
Allah heeft voor ieder doel sleutels geplaatst, zodat deze geopend wordt. Zo heeft Hij (تعالى) de reiniging als sleutel van het gebed gemaakt. Zoals hij (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd: “De sleutel tot het gebed is reiniging.”[2]
En de sleutel tot al-Hadj (i.e. de bedevaart naar Mekka) is de ihraam[3].
De sleutel tot al-birr (i.e. rechtschapenheid) is eerlijkheid.
De sleutel tot het paradijs is tauwhied[4].
De sleutel tot kennis is het stellen van goede vragen en aandachtig luisteren.
De sleutel tot de overwinning en het zegevieren is geduld.

De sleutel tot het verkrijgen van meer is dankbaarheid.
De sleutel tot al-wilaayah[5] is liefde (voor Allah) en ad-dhikr (i.e. het gedenken van Allah).
De sleutel tot succes is taqwa (i.e. godsvrees).
De sleutel tot het succesvol zijn is hoop en vrees (voor Allah).
De sleutel tot beantwoording is de doe`aa.
De sleutel tot hoop in het hiernamaals is het hebben van zoehd[6] in deze wereld.
De sleutel tot al-iemaan (i.e. geloof) is het overpeinzen van datgene waar Allah Zijn dienaren naar heeft uitgenodigd.

De sleutel tot het binnen treden bij Allah (i.e. het staan voor Allah) is een islamitisch hart en deze veilig te stellen voor Hem (i.e. Allah) en oprechtheid te hebben voor Hem (i.e. Allah) door middel van liefde en haat en door middel van het vervullen van de handelingen (die Allah heeft opgedragen) en het wegblijven (van de verboden).

De sleutel tot het geven van leven aan je hart is het overpeinzen van de Qor`aan, het smeken (van Allah) voor dag en dauw (i.e. voor het aanbreken van de dag).

De sleutel tot het verkrijgen van ar-rahmah (barmhartigheid) is al-ihsaan[7] in het aanbidden van de Schepper en het streven om de aanbidders van Allah van nut te zijn.

De sleutel tot rizq (i.e. voorziening) is het streven in het vragen van vergiffenis (aan Allah) en (het hebben van) taqwa.

De sleutels tot eer is het gehoorzamen van Allah en Zijn boodschapper.

De sleutel tot het voorbereid zijn voor het hiernamaals is door ernaar (i.e. het hiernamaals) te verlangen (wetende dat deze wereld tijdelijk is).

De sleutel tot al het goede is het verlangen naar Allah en het hiernamaals.

De sleutel tot al het slechte is liefde voor de doenya (i.e. deze wereld) en ernaar verlangen (en door jezelf af te keren van het hiernamaals).

Dit is een belangrijk hoofdstuk. En van de meest profijtvolle hoofdstukken van kennis is het kennen van de sleutels van het goede en het slechte. Men zal niet slagen om dit te kennen en in acht te nemen behalve wanneer iemand succes wordt geschonken (i.e. tawfieq). Want Allah (سبحانه و تعالى) heeft voor al het goede en al het slechte sleutels en deuren geplaatst om binnen te treden.
Zoals Hij (سبحانه و تعالى) voor shirk, hoogmoed, jezelf afwenden van datgene waar Allah Zijn boodschapper mee heeft gestuurd, onachtzaamheid jegens Zijn vermaning en onachtzaamheid jegens het niet vervullen van Zijn recht tot de sleutels gemaakt van het hellevuur.

Zo ook heeft Hij (سبحانه و تعالى) alcohol de sleutel tot elke zonde gemaakt.
Muziek de sleutel tot zina (i.e. overspel) gemaakt.
Het kijken naar afbeeldingen de sleutel tot verlangen en beminnen gemaakt.
Luiheid en gemak de sleutel tot afgang en ontzegging gemaakt.
Zonden de sleutel tot ongeloof gemaakt.
Het liegen de sleutel tot hypocrisie gemaakt.
Zuinigheid de sleutel gemaakt tot gierigheid, het verbreken van familiebanden en het nemen van geld wat niet halaal is.
Het zich afwenden van datgene waar de boodschapper mee is gekomen de sleutel tot iedere innovatie en dwaling gemaakt.

Bron: Haadie al-arwaah ila bilaad al-afraah, blz 104-106.
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah (www.ahloelhadieth.com)

____________________________

[1] Overgeleverd door al-Boechaarie (3/109) als commentaar in het hoofdstuk over al-Djanaa`iz, en wiens laatste woorden La ilaha ila Allah zijn.
[2] Overgeleverd door aboe Dawoed (nr. 61) hoofdstuk fard al-woedhoe, at-Tirmidhi (nr. 3) hoodstuk ma djaa`a anna miftaah as-salaat al-woedhoe en ibn Maadjah (nr. 275) hoofdstuk miftaah as-salaat at-tahoer, allen vanuit de overlevering van `Alie (رضي الله عنه). Zo ook overlevert door Ahmed in zijn moesnad (3/340) vanuit de overlevering van Djaabir ibn `Abdoellah.
[3] Voetnoot vertaler: een staat waarin men zich bevindt bij het verrichten van de hadj en oemrah. In deze staat zijn bepaalde zaken verboden die voor de ihraam toegestaan waren.
[4] Voetnoot vertaler: tauwhied (i.e. Islamitische monotheïsme (het geloven in deeenheid van Allah)).
[5] Voetnoot vertaler: vriendschap van Allah.
[6] Voetnoot vertaler: asceet i.e. het laten en het onthouden van luxe in deze wereld ondanks dat het toegestaan is.
[7] Voetnoot vertaler: perfectie van het geloof. De profeet (صلى الله عليه و سلم) zei over al-ihsaan toen hij door Djibriel erover werd gevraagd in de bekende overlevering op gezag van Omar (رضي الله عنه): “Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, ook al zie jij Hem niet, Hij ziet jou wel.” (Moslim)
 
Top