Soorten Kufr Ongeloof, uit Tafsir Ibn Kathir.

Mabsoot

Amir
Staff member
ASsalamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakatuh,

Soorten Kufr Ongeloof, uit Tafsir Ibn Kathir.

De Qur’aan gebruikt het woord kufr om mensen aan te duiden die realiteiten bedekken of verbergen. De Qur’aan gebruikt dit woord om diegenen te identificeren die Allah’s gunsten ontkennen door Zijn Heerschappij en Autoriteit niet te accepteren. Kufr is dus het tegenovergestelde van Iman of geloof in Allah en een Kafir is een ongelovige. Dit soort kufr wordt Al-Kufr ul Akbar of grote kufr genoemd. Er zijn vele soorten van Al-Kufr ul Akbar:

1. Kufrul-‘Inaad: Ongeloof uit koppigheid. Dit is van toepassing op iemand die de waarheid kent en toegeeft de waarheid te kennen en toegeeft het te kennen met zijn tong, maar weigert het te accepteren en zich onthoudt van het afleggen van een getuigenis. Allah Subhanahu wa Ta’aala zegt (vertaling van de betekenis):

“Werp iedere koppige ongelovige in de Hel.”
[Surat Qaf: 24]

2. Kufrul-Inkaar: Ongeloof uit ontkenning. Dit is van toepassing op iemand die zowel met het hart als met de tong ontkent. Allah Subhanahu wa Ta’aala zegt:

“Zij erkennen de gunst van Allah en toch ontkennen zij deze; de meesten van hen zijn ongelovigen.”
[Surat An-Nahl:83]

3. Kufrul-Kibr: Ongeloof uit arrogantie en trots. Het ongeloof van de duivels (Iblies) is een voorbeeld van dit soort kufr.

4. Kufrul-Juhud: Ongeloof uit afwijzing. Dit is van toepassing op iemand die de waarheid erkent in zijn hart maar het afwijst met zijn tong. Dit soort kufr is van toepassing op degenen die zichzelf moslims noemen maar die noodzakelijkheden en geaccepteerde normen van de islam zoals Salaat en Zakat afwijzen. Allah Subhanahu wa Ta’aala zegt (vertaling van de betekenis):

“En zij ontkenden ze (Onze Tekenen), terwijl hun zielen er van overtuigd waren, uit onrechtvaardigheid en hoogmoed.”
[Surat An- Naml:14]

5. Kufrul-Nifaaq: Ongeloof uit hypocrisie. Dit is van toepassing op iemand die doet alsof hij een gelovige is maar zijn ongeloof verbergt. Een dergelijke persoon wordt een munafiq of hypocriet genoemd. Allah Subhanahu wa Ta’aala zegt (vertaling van de betekenis):

“De huichelaars zullen zeker in de diepste diepte van het Vuur zijn en gij zult voor hen geen helper vinden.”
[Surat An-Nisaa’:145]

6. Kufrul-Istihaal: Ongeloof door het proberen om haram tot halal te maken. Dit is van toepassing op iemand die hetgeen Allah onwettig (haram) heeft gemaakt, zoals alcohol of ontucht, als wettig (halal) accepteert. Alleen Allah subhanahu wa ta’ala heeft het voorrecht om dingen halal en haram te maken en degene die zich mengen in Zijn recht zijn als rivalen voor Hem en vallen daarom buiten de grenzen van geloof.

7. Kufrul-Kurh:
Ongeloof uit het verafschuwen van één van Allah’s geboden. Allah Subhanahu wa Ta’aala zegt (vertaling van de betekenis):

“Maar de ongelovigen wacht vernietiging en Hij zal hun werken vruchteloos maken. Dat is omdat zij, hetgeen Allah heeft geopenbaard, haten, daarom maakte Hij hun werken vruchteloos.”
[Surat Muhammed: 8-9]

8. Kufrul-Istihzaha: Ongeloof wegens spot en minachting. Allah Subhanahu wa Ta’aala zegt (vertaling van de betekenis):

“Zeg: “Plachten jullie de spot te drijven met Allah en Zijn Verzen en Zijn Boodschapper?” Verontschuldig jullie maar niet, waarlijk, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie geloofden.”
[Surat at-Taubah: 65-66]

9. Kufrul-I’raadh: Ongeloof wegens vermijding. Dit is van toepassing op degenen die zich afkeren van de waarheid en deze vermijden. Allah Subhanahu wa Ta’aala zegt (vertaling van de betekenis):

“En wie is onrechtvaardiger dan hij die herinnerd wordt aan de tekenen van zijn Heer, doch zich er van afwendt en vergeet, hetgeen zijn handen hebben verricht?”
[Surat Al-Kahf: 57]

10. Kufrul-Istibdaal: Ongeloof door Allah’s Wetten proberen te vervangen. Dit kan de vorm aannemen van:

a. Afwijzing van Allah’s wet (Sharee’ah) zonder het te ontkennen;

b. Ontkenning van Allah’s wet en het daarom afwijzen;

c. Vervanging van Allah’s wetten door wetten die door mensen gemaakt zijn. Allah Subhanahu wa Ta’aala zegt (vertaling van de betekenis):

“Hebben zij deelgenoten die hen in de godsdienst dat voorschrijven waartoe Allah geen toestemming heeft gegeven?”
[Surat Ash-Shuraa:21]

En Allah Subhanahu wa Ta’aala zegt:

“En zegt niet - vanwege de leugens die uw tong spreekt - "Dit is wettig en dat is onwettig.", om een leugen tegen Allah te verzinnen. Degenen, die een leugen tegen Allah verzinnen, slagen nooit.”
[Surat An-Nahl:116]
 
Top