Timeline of Years of Deaths. Years of Deaths of Scholars

xSharingan01x

TraVeLer
:salam2:


Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Timeline of Years of Deaths - Years of Deaths of the Scholars
SAHABA TABI'EE TABI' TABI'EEN *Promised Paradise
Those Before Hijrah
Abu 'Ammar Yasir
Sumaiyah Umm 'Ammar
Khadeejah (Motherful of the Faithful) *
Hijrah
2H Mahja', the slave of 'Umar ibn al-Khattab (at Badr)
Harithah Ibn Suraqah (at Badr)
Ubaidah bin al-Harith (at Badr)
'Umair ibn al-Humam (at Badr)
Mu'awwadh bin al-'Afraa (at Badr)
Sawad (at Badr)
11H Death of the Messenger of Allâh
11H Fatimah bint Muhammad
11H Abbad ibn Bishr
13H Ikrimah ibn Abi Jahal
13H Abu Bakr al-Siddeeq (Ameer ul-Mu'mineen) *
17H Mu'aadh ibn Jabal
20H Zaynah bint Jahsh (Mother of the Faithful)
Bilaal ibn Rabbaah *
Usayd ibn al-Hudayr
22H Ubayy ibn Ka'b
23H Umar ibn al-Khattab (Ameer ul-Mu'mineen) *
32H Abu al-Darda
Abu Dharr
Abdullaah ibn Masood
al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib
Abdur-Rahmaan ibn 'Awf *
Zaid ibn Abdullah ibn 'Abd-Rabbihi
Jundub ibn Junaadah
33H al-Miqdad ibn al-Aswad
34H Ubadah ibn Saamit
35H Uthmaan ibn 'Affan (Ameer ul-Mu'mineen) *
Safeeyah bint Huyay ibn Akhtab (Mother of the Faithful)
Salman al-Farsi (or 36H)
36H Hudhayfah ibn al-Yaman
Talhah ibn Ubaydillah *
Zubayr ibn al-Awwam *
37H Ammaar ibn Yaasir
38H Suhayb ar-Roomee
40H Tameem ibn Aws ad-Daari
Ali ibn Abi Taalib (Ameer ul-Mu'mineen) *
42H Umm Habeebah (Mother of the Faithful)
43H Abdullah ibn Salaam
'Amr ibn al-'Aas
44H Abu Moosa al-Ashari
45H Zayd ibn Thaabit (or 48H)
50H al-Hasan ibn Ali ibn Abu Taalib
Sa'eed ibn Zayd *
52H 'Imran ibn Husayn
Ka'b ibn Maalik
54H Sa'd ibn Abee Waqqas (or 55H) *
Thawbaan ibn Bajdad
Usaamah ibn Zayd
56H Juwayriyah bint al-Haarith (Mother of the Faithful)
58H 'Aaisha (Mother of the Faithful)
Uqbah ibn Amir al-Juhani
59H Abu Hurayrah
62H Alqamah ibn Qais al-Nakhai
Masrooq
Umm Salamah (Mother of the Faithful)
64H Abu Sa'eed al-Khudaree
65H Abdullaah ibn Amr ibn al-As
67H 'Adi ibn Abi Haatim
68H Ibn Abbaas
71H Al-Baraa' ibn 'Aazib
73H Abdullaah ibn Umar
Asmaa' bint Abee Bakr
Abdullah ibn Zubayr
74H Jaabir ibn Samurah
Jaabir ibn 'Abdillaah
80H Shurayh al-Qaadee
81H Muhammad ibn al-Haneefeeyah
90H Abu-al-Aaliyah
93H Anas ibn Maalik
Sa’eed ibn al-Musayyib
94H Urwah ibn Zubayr
Zaynul-'Aabideen, 'Alee ibn Husayn
95H Sa’eed ibn Jubayr
Ibraaheem an-Nakha’ee (69)
100 After Hijrah
100H Abu Tufayl
101H Umar ibn Abdil-Azeez
103H ash-Sha'bee
104H Mujaahid ibn Jabr
Qataadah
Aboo Qilaabah
106H Saalim ibn ‘Abdullaah ibn ‘Umar
Al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abee Bakr
Taawoos ibn Kaysaan
107H Ibn Shawzab
110H al-Hasan al-Basree
Muhammad ibn Seereen
114H Ataa ibn Abee Ribaah
Muhammad ibn Alee ibn Husayn
117H An-Naafi‘
Qataadah
Ibn Abee Mulaykah
124H az-Zuhree, Ibn Shihaab
126H Amr ibn Deenaar
127H Abdullaah ibn Deenaar
130H Maalik ibn Deenaar
131H Ayoob as-Sakhtiyaani
Muhammad Ibn al-Munkadir
132H Aboo Zinaad
136H Zayd ibn Aslam
Rabee’ah ibn Abee Abdir-Rahmaan
139H Yoonus ibn Ubayd
148H Jaafar as-Saadiq
Al-’Amash
150H Abu Haneefah
Ibn Jurayj
151H Abdullaah ibn ‘Awn
157H al-Awzaa'ee
160H Shu’bah ibn al-Hajjaaj
Ibraheem ibn Adham
164H Ibn al-Maajishoon
167H Sufyaan ath-Thawree
Hammaad ibn Salamah
175H Al-Layth ibn-us-Sa’d
177H Qaadee Shareek ibn Abdullaah
179H Maalik
Hammaad ibn Zayd
181H Abdullaah ibn al-Mubaarak
182H Abu Yusuf
186H Mu'aafi bin Imraan
187H Fudayl bin 'Iyaad
189H Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybaanee
191H Al-Ma’mar ibn Rasheed
193H Aboo Bakr ibn Ayyaash
197H Sufyaan bin 'Uyainah
Wakee’ ibn-ul-Jarraah
198H Abdur-Rahmaan ibn Mahdi
Yahyaa ibn Sa’eed al-Qattaan
Abdullaah ibn Wahb (53)
200 After Hijrah
204H ash-Shaafi'ee
206H Yazeed ibn Haroon
211H As-San’aanee, Abdur-Razzaq
220H Al-Humaydee
224H Aboo Ubayd Qaasim ibn Sallaam
228H Nu'aym bin Hammaad
233H Yahyaa ibn Ma’een, Aboo Zakareeyah
234H Ali ibn al-Madeeni
Aboo Khaythamah
235H Ibn Abee Shaybah
238H Ishaaq bin Raahawayah
240H Qutaybah ibn Sa'eed
Aboo Thawr, Ibraaheem ibn Khaalid
241H Ahmad ibn Hanbal
255H Ad-Daarimee, Aboo Muhammad Abdullaah ibn Abdir-Rahmaan
256H al-Bukhaaree
Ahmad ibn Sinaan
261H Muslim ibn ul-Hajjaaj al-Qushayree an Naysaabooree
264H Aboo Zur’ah ar-Raazee
Al-Muzanee
265H Muhammad ibn Sahnoon
266H Saalih ibn Ahmad
272H Abu Bakr bin Athram
274H at-Tirmidhee
275H Abu Daawood as-Sijistaanee
276H Ibn Qutaybah
277H Aboo Haatim ar-Raazee
280H ad-Daarimee
281H Ibn Abee Dunyaa
283H Sahl ibn Abdullaah
287H Ibn Abee Aasim
290H Abdullaah bin Ahmad
294H al-Marwazee
297H Al-Junayd al-Baghdaadee (34)
300 After Hijrah
303H An-Nasaa’ee
307H Abu Yala al-Mausili
310H Ibn Jareer at-Tabaree
311H Ahmad bin Muhammad al-Khallaal
Ibn Khuzaimah
321H Abu Ja'far at-Tahaawee
324H Abu Hasan al-Ash'ariyy
327H Ibn Abee Haatim
329H al-Barbahaaree
344H al-Khiraqee, Abul-Qaasim
349H Abu Ahmad al-Asaal
354H Ibn Hibbaan
360H Abu Bakr al-Aajurree
At-Tabaraanee
370H Aboo Bakr al-Jassaas
371H Abu Bakr al-Ismaa'eelee
385H ad-Daaraqutnee
Ibn Shaaheen, Aboo Hafs Umar ibn Ahmad
386H Abu Muhammad Ibn Abi Zayd al-Qairawani
387H Ibn Battah
388H al-Khattaabee
395H Ibn Mandah (22)
400 After Hijrah
403H Ibn Haamid
405H al-Haakim
406H Abu Haamid al-Isfaraa'eenee
418H al-Laalikaa'ee
421H Sultan Mahmood Ghaznawi
429H at-Talamankee
430H Abu Nu'aym al-Asbahaanee
438H Abu Muhammad al-Juwaynee
449H Abu Ismaa'eel as-Saaboonee
456H Ibn Hazm
al-Maawardee
457H al-Bayhaqee
458H Abu Ya'laa
463H Ibn Abdul Barr
Khateeb al-Baghdaadee
470H ash-Shareef Abu Ja'far al-Haashimee
476H Abu Ishaaq ash-Sheeraazee
477H Al-Baajee, Aboo Waleed al-Maalikee
481H Abu Ismaa'eel al-Harawee
489H as-Sam'aanee, Abu Mudhaffar (20)
500 After Hijrah
505H al-Ghazaalee
510H al-Kalwadhaanee, Abul-Khattaab
516H al-Baghawee
532H Ibn ul-Arabee al-Maalikee
535H al Asbahaanee
544H Qaadi 'Iyaad
561H Abdul Qaadir al-Jilaanee
571H Ibn Asaakir
597H Ibn al-Jawzee (9)
600 After Hijrah
600H Abdul-Ghaanee al-Maqdisee
606H Ibn ul-Atheer, Al-Mubarak, al-Jazaree
620H Ibn Qudaamah al-Maqdisee
630H Ibn ul-Atheer, Abul-Hasan, al-Jazaree
643H Ibn-us-Salah ash-Shahrazooree ash-Shaafi’ee
Diyaa al-Maqdisee
652H Majd-ud-Deen ibn Taymeeyah
656H Haafidh al-Munthiree ash-Shaafi’ee
660H Izz-uddeen ibn Abdis-Salaam, ash-Shaafi’ee
665H Abu Shammah
671H al-Qurtubee, Aboo Abdullaah Muhammad ibn Ahmad al-Maalikee
676H an-Nawawee
681H Ibn Khaalikaan
684H al-Qaraafee (14)
700 After Hijrah
701H Ibn Daqeeq al-Eed, ash-Shaafi’ee
728H Ibn Taymiyyah
742H Al-Mizzee, al-Haafidh
744H Ibn Abdul-Hadee, Muhammad, al-Haafidh, al-Maqdisee
748H adh Dhahabee
751H Ibn al-Qayyim
774H Ibn Katheer
790H Ash-Shaatibee, al-Maalikee
792H Ibn Abee al-Izz
794H Az-Zarkashee, al-Haafidh
795H Ibn Rajab al-Hanbalee (11)
800 After Hijrah
803H Al-Bulqeenee, al-Haafidh
804H Ibn-ul-Mulaqqin
806H Haafidh Al-Iraaqee, Zayn-ud-deen, al-Haafidh
807H Noor-uddeen al-Haythamee
840H Ibn Wazeer al-Yamaanee
852H Ibn Hajr al-Asqalaanee
855H Badr-uddeen al-‘Aynee
'Alaa-ud-Deen al-Mardaawee (8)
900 After Hijrah
902H Haafith as-Sakhaawee
909H Yoosuf ibn Abdil-Haadee
911H As-Suyootee, Jalaal-uddeen
968H al-Hajaawee
974H Ibn Hajr al-Haytamee
975H ‘Alee Muttaqee al-Hindee (6)
1000 After Hijrah
1014H Mulla ‘Alee al-Qaaree
1031H Al-Manawee
1051H al-Buhootee
1083H Ibn Balbaan
1089H Ibnul-'Imaad (5)
1100 After Hijrah
1112H al-Isfareenee
1132H Abul-Hasan as-Sindee
1162H Ismaa’eel al-‘Ijloonee
1163H Muhaamad Hayat as-Sindee
1176H Walee-ullaah ad-Dihlaawe
1189H As-San‘aanee, Muhammad ibn Ismaa’eel (6)
1200 After Hijrah
1205H Muhammad bin Abdul-Wahhaab
1209H Muhammad ibn 'Alee ibn Ghareeb
1233H Sulaymaan ibn Abdullaah Aal-Shaykh
1242H Abdullaah ibn Muhammad ibn Abdul-Wahhaab
1250H Ash-Shawkanee, Muhammad ‘Alee
1285H Abdur Rahmaan ibn Hasan Aal-Shaykh
1286H Abdullaaah ibn Abdur-Rahmaan Abaa Bateen
1293H Abdul-Lateef ibn Abdur-Rahmaan Aal-Shaykh (8)
1300 After Hijrah
1301H Hamd ibn Ateeq
1304H Al-Laknawee
1307H Siddeeq Hasan Khan al-Qanoojee
1317H Nu’maan ibn Mahmood al-Aaloosee
1320H Sayyid Natheer Husayn Dihlaawee
1326H As-Sihasawaanee, Muhammad Basheer
1332H Jamaal-ud-Deen al-Qaasimee
1338H Taahir al-Jazaa’iree
1339H Abdullaah ibn Abdul-Lateef Aal-Shaykh
1342H Mahmood Shukree Aal-Aloosee
1349H Sulaymaan ibn Sahmaan
Shams-ul-Haq al-Atheemaabaadee
Sa’d ibn Hamd ibn Ateeq
1352H Abdur-Rahmaan al-Mubarakfooree
1359H Abdul-Haameed ibn Baadees
1367H Muhammad ibn Abdul-Lateef Aal-Shaykh
1373H Abdullaah al-Anqaree
1376H As-Sa’dee, Abdur-Rahmaan ibn Naasir
1377H Ahmad Muhammad Shaakir
Haafidhul-Hakamee
1378H Muhammad Haamid al-Faqeeh
1380H Muhammad Basheer al-Ibraaheemee
1386H Muallamee al-Yamanee
1389H Muhibb-uddeen al-Khateeb
Muhammad ibn Ibraaheem Aal-Shaykh
Abdullaah al-Qar’aawee
1392H Abdur-Rahmaan ibn Qaasim al-’Aasimee al-Hanbalee
1393H Ash-Shinqeetee, Muhammad al-Ameen
Abdul-Haq al-Haashimee (29)
1400 After Hijrah
1408H Taqee-uddeen al-Hilaalee
1413H Muhaamad Humood at-Tuwayjiree
1414H Abdur-Razzaq al-Afeefee
Ubaydullaah Rahmaanee al-Mubaarakfooree
1417H Badee’-ud-Deen Shah as-Sindee ar-Raashidee
Muhammad Amaan al-Jamee’
1418H Mahmood Shaakir
Hammaad al-Ansaaree
1419H Umar Muhammad Fullaata
1420H 'Abdullaah ibn 'Abdul-'Aziz bin Baaz
Muhammad Naasir ud-Deen al-Albaanee
Abul Hasan Ali an-Nadwi
'Ateeyah Muhammad Saalim
Sayyid Saabiq
Muhammad ibn Salih al-Mansoor
1421H Ali as-Sinaan
Muhammad Saalih ibn al-Uthaymeen (17)

:wasalam:
 

Al-Kashmiri

Well-Known Member
Staff member
As-salaamu `alaykum.

Jazaak Allaahu khayran. Very useful. What do the numbers in brackets mean next to the names of some of them?

May Allaah's mercy encompass all of them, ameen.
 

nori suja'i

Junior Member
Jazak'Allahu Khairan,
those names of Sahabah who died in the path of Islam (Allah/Rasulullah s.a.w.) did'nt die for nothing.
They died because of Allah/RasulAllah s.a.w. and Islam.
May Allah bless them, ameen ya robbul alameen.
 

xSharingan01x

TraVeLer
Jazaaka Allaahu Khayran for this great compilation. What does the number next to some people indicate? Is it their age when they died in battle?

If you counted the number of people with an asterisk next to their names, you would have counted eleven. We know they are ten. I think the discrepancy is that the ten were all men and the only woman given the good news of paradise was Lady Khadeeja, may God have been pleased with her and all those on this list. They were beacons of light that kept Islam vital and relevant. We owe them a debt of gratitude that cannot be paid back.

I'm missing some names. Does anybody know when they passed away?

Hafsa bint Umar, mother of the faithful
Abu-`Ubayda ibn Al-Jarraah
Hamza ibn `Abdil-Muttalib, the prophet's uncle
Mus`ab ibn `Umayr
Zayd ibn Haaritha
Khaalid ibn Al-Waleed
Al-Husayn ibn Aliyy ibn Abi-Taalib (70 A.H.?)
'Uqba ibn Naafi`

:salam2:

This is strange, now that you mention it the names of those Noble Sahabas (may Allah be pleased with them all), are not listed.
I'm not sure about the numbers in parenthesis. I don't think the number means they died in battle, because we know Sheikh Ibn Uthaymeen did not die in battle yet his name has a number in parenthesis. Perhaps the numbers of years they taught?

:wasalam:
 

Al-Kashmiri

Well-Known Member
Staff member
As-salaamu `alaykum.

Which is why I asked... Ibn Al-`Uthaymeen, rahimahullaah, certainly didn't die aged 17 for starts and Abul-Faraj Ibn Al-Jawzee was definitely not 9 at his time of death. I made the assumption that perhaps the list is taken from a site, and the number indicates how many books/articles of theirs are available?
 
Top