Vrome vrouwen!

Shishani

moderator
Staff member
De moeder van Imam Bukhari.
Imam Bukhari, Abu Abdillah Mohammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari, werd geboren in 194 AH/810 CE in Bukhara in de omgeving van Khurasan (West Turkistan). Imam Bukhari was één van de grote verzamelaars van ah'adith, zijn vader stierf toen hij nog een klein kind was en zijn opvoeding was volledig aan zijn moeder te danken, die voor zijn gezondheid en educatie zorgde en stond erop dat hij de beste scholing kreeg. Historici overleveren een merkwaardige incident dat gebeurde tijdens Bukhari zijn jeugd. Hij werd blind op een jonge leeftijd. Hij ging naar vele bekende en bekwame doktoren van zijn tijd maar de behandelingen maakten geen verschil. Zijn moeder was een vrome aanbidster en een rechtvaardige vrouw. Ze huilde en vroeg aan Allah (Subhana wa Ta'ala) om hulp voor haar kind en smeekte om zijn ogen te genezen van blindheid. En door de eindeloze gebeden van zijn moeder en haar nachten van huilen en smeken, kon Bukhari wonderbaarlijk weer zien. De moeder van Bukhari werd geïnformeerd door een droom waarin de Profeet Ibrahim ('alayhi salaam) verscheen en hij zei, "Allah heeft de ogen van jouw zoon genezen door jouw intensieve en mooie duaa'e (smeekgebeden)." In de ochtend, toen Imam Bukhari uit zijn bed stapte, waren zijn ogen volledig genezen.

Hafsa bint Sireen. (d. 101H)
De zus van de geleerde Mohammad ibn Sireen, ze kon de gehele Qur'an uit haar hoofd op haar twaalfde, en op haar viertiende was ze goed in tafseer (uitleg van de Qur'an). Zij stond bekend om haar mooie recitatie van de Qur'an. Haar recitatie was van zo een hoge klasse dat wanneer haar broer problemen had met de recitatie, hij haar vroeg om hem te verbeteren. Hafsah op latere leeftijd; Er is overgeleverd dat 'Aasim al-Ahwaal zei, "We kwamen wel eens binnen bij Hafsah bint Sireen en ze had haar Jilbab aan en ze bedekte haar gezicht ermee, en dan zeiden we tegen haar, "Moge Allah je genadig zijn. Allah zegt; Bejaarde vrouwen die geen hoop op het huwelijk koesteren - op haar rust geen schuld als zij zonder haar schoonheid te tonen, zich van kledingstukken ontdoen. (24:60)." En dan zei ze tegen ons; "En wat komt daarna?" Wij zeiden dan, "Maar als zij zich inhouden (dus niet ontdoen van kledingstukken) is dit beter voor haar." (24:60) En dan zei Hafsah, "Dat is het bevestigen van het idee van hijaab." (Overgeleverd door al-Bayhaqi, 7/93.)

Sayyida Nafisa: kleinkind van Hassan.
Zij staat bekend om haar streven in Islam, zij was vaak aan het vasten, en er is overgeleverd dat ze 30 keer Hajj heeft verricht. Een grote aantal jongeren van verschillende plaatsen kwamen naar haar toe om te studeren. De geleerde Imam Shafi'i heeft les van haar gehad. Imam Shafi'i heeft zoveel van haar geleerd dat hij in zijn testament schreef dat zijn begrafenis langs het huis van Sayyida moest gaan - en toen dat gebeurde en hij langs haar huis kwam deed zij het Janazah gebed in haar huis. Ze overleed in de maand Ramadaan terwijl ze aan het reciteren was uit de Qur'an in 208H.
(Wafayat al-a'yan vol 2 p 169.)

Rabi'ah bint Mu'awwad.
Zij was een grote geleerde in Fiqh. De intellectuele geleerde van Medinah zoals Abdullah ibn Abbas, Abdallah ibn Umar, Salman ibn Yasar, Abbad ibn Walid en Nafi' gingen vaak naar toe om van haar te leren.
(Tahdhib at tahdhib vol.12 p 444.)

Umm Darda.
Zij was de vrouw van de bekende sahabi Abu Darda' en zij was een geleerde in de Hadith wetenschappen. Imam Bukhari overleverde over haar in Sahih Al Bukhari: "Umm Darda zat meestal als een man in tashahhud in haar gebed (in aanbidding) en ze was een expert in theologie." Ibn Abdul Barr noemt haar "als een uitstekende geleerde tussen de vrouwen, en een intellectueel, en altijd extreem vroom en religieus."
(Al isti'ab fi asma' al as hab.)
 

Shishani

moderator
Staff member
'Aisha bint Abu Bakr.
Zo zijn er dan ook verschillende vrouwelijke moslimgeleerden. Het eerste en voorname voorbeeld is ‘Aisha (moge Allah tevreden over haar zijn), de vrouw van de Profeet Mohammad (Allah’s zegeningen en vrede zij met hem). Haar leerling ‘Oerwa ibn az-Zoebar (moge Allah tevreden over hem zijn) zegt over haar: “Ik heb nog nooit een grotere geleerde dan ‘Aisha ontmoet, wat betreft kennis van de Quran, verplichte handelingen, wettige en onwettige zaken, poëzie en literatuur, Arabische geschiedenis en genealogie.”

‘Oerwa ibn az-Zoebair (moge Allah tevreden over hem zijn) was zelf een grote wetenschapper op het gebied van literatuur. Toen hem eens een compliment werd gegeven, zei hij dat hij niets was in vergelijking met ‘Aisha (moge Allah tevreden over haar zijn), die hele verzen kon citeren, in welk discussie dan ook. Musa ibn Thalhah (moge Allah tevreden over hem zijn), een andere grote metgezel uit die tijd zei: “Ik heb nooit iemand ontmoet die welbespraakter was dan ‘Aisha.”

Hafizh ibn Hajar zegt over haar in Fath al-Bari: “’Aisha herinnerde zich vele lessen van de Profeet (Allah’s zegeningen en vrede zij met hem) en leefde na zijn overlijden nog vijftig jaar. De mensen leerden veel van haar en overleverden vele verplichtingen en gebruiken van haar, zoveel zelfs, dat er gezegd wordt dat een-vierde van alle verplichtingen en gebruiken van de Sjari’ah door haar zijn overgeleverd.”

Shaffijah.
Shaffijah (moge Allah tevreden over haar zijn), één van de vrouwen van de Profeet (Allah’s zegeningen en vrede zij met hem) wist veel over fiqh. (1) Suhayrah bint Jaifar (moge Allah tevreden over haar zijn) zegt: “Enkelen van ons gingen na de hajj naar Medina en brachten daar een bezoek aan Saifiyyah. We vonden een groep vrouwen bij haar, die bij haar studeerden. Zij waren uit Kufah afkomstig. Ook wij leerden veel van haar, vooral over familiebanden, menstruatie, enzovoorts.” Imam an-Nawawi zegt: “Zij was onder de vrouwen, die gestudeerd hadden, het meest ‘intellectueel’.”

Umm Salamah.
Umm Salamah (moge Allah tevreden over haar zijn), een andere vrouw van de Profeet Mohammad (Allah’s zegeningen en vrede zij met hem) was ook een groot geleerde. De geleerde Ibn Hajar heeft minstens tweeëndertig grote geleerden bij naam genoemd, die bij haar haar ahadith hebben gestudeerd en die vervolgens op haar gezag hebben overgeleverd. Ibn Hajar schrijft over Umm Salamah: “Umm Salamah was met een grote schoonheid begiftigd, een rijp intellect en door wijsheid geleide meningen.”

Sayyida Nafisah.
Sayyida Nafisah (moge Allah tevreden over haar zijn), de kleindochter van Hassan, was ook een groot geleerde. Haar leerlingen kwamen in grote getale uit diverse plaatsen naar haar toe om bij haar te studeren. Imam Sjaafi’ie, de grondlegger van de Sjafi’ie school voor islamitische wetgeving, was één van haar brilliante leerlingen.

'Oemrah bint 'Abdur-Rahman.
Eén van de uitmuntende leerlingen van ‘Aisha was ‘Oemrah bint ‘Abdur-Rahman (moge Allah tevreden over hen zijn), die door Ahmad ibn Hanbal in de volgende bewoordingen werd beschreven: “Een eminent theologe en groot geleerde. ‘Oemrah bint ‘Abdur-Rahman was in de nabijheid van ‘Aisha onderwezen. Zij heeft van haar vele ahadith overgeleverd. Zij was zeer betrouwbaar, had een uitstekend geheugen en behoort tot degenen wier overleveringen erkend kunnen worden.”

Fatimah bint Qais.
Fatimah bint Qais (moge Allah tevreden over haar zijn) was een ontwikkelde dame uit de vroege dagen van de islam. Haar kennis was zo diepgaand, dat zij langdurige discussies voerde met ‘Umar en ‘Aisha (moge Allah tevreden over hen zijn) over rechtskundige onderwerpen, waarbij ook zij, haar meningen niet konden veranderen of betwisten. Imam an-Nawawi zegt: “Zij was één van degenen die al vroeg emigreerden en die over een groot intellect en brilliante vermogens beschikte.”

Umm Salim.
Umm Salim (moge Allah tevreden over haar zijn), de moeder van de beroemde metgezel Anas (moge Allah tevreden over hem zijn), was zelf een metgezellin die een uiterst respect genoot. Hafizh ibn Hajar looft haar en zegt dat, “haar loffelijke kwaliteiten te talrijk waren om op te noemen en (dat) zij heel beroemd was.” Imam an-Nawawi noemt haar “een uitmuntende geleerde onder de metgezellinnen.”

Uit Vrouw in de Sjari’ah

(7) fiqh; betekent islamitische jurisprudentie
 
Top