Zaken die Islaam tenietdoen v/e moslim

Shishani

moderator
Staff member
Zaken die de Islaam van een Moslim tenietdoen
door Shaych`Abdoel-`Aziez bin Baaz
Alle lof is aan Allaah, Heer der werelden. Moge vrede en zegeningen met de Laatste Boodschapper van Allaah zijn, en op zijn familie, metgezellen en al degenen die hem volgen tot de aan de Laatste Dag. En wat volgt:
Je moet weten, O moslim, dat Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala het voor alle dienaren (mens en djinn) verplicht heeft gesteld om de Islaam te aanvaarden en dit stevig vast te houden en waakzaam te zijn voor hetgeen hier tegenstrijdig aan is! En Hij heeft Zijn Profeet Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) gezonden om hiernaar uit te nodigen. Allaah ‘Azzowe Djellah heeft ons ingelicht dat degene die hem volgt geleid zal zijn. En dat degene die zich van hem afkeert zal dwalen! En Hij heeft in vele Verzen gewaarschuwd voor de oorzaken van apostasie (afvalligheid) en alle soorten van Shirk (afgoderij) en Koefr (ongeloof).

De Islaamitische geleerden –moge Allaahs Barmhartigheid met hen zijn- hebben in (hun boeken bij) hoofdstuk ‘Hoekam Al-Mortad’ (regelgeving betreffende de afvallige) vermeld dat een moslim afvallig kan worden van zijn geloof door verschillende soorten zaken die de Islaam tenietdoen. Hiermee wordt zijn bloed en bezit toegestaan[1] en treedt hij buiten de Islaam.

Van onder deze zaken zijn er tien die het meest gevaarlijk en veelvoorkomend zijn. Shaych al-Iemaam Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab en andere geleerden -moge Allaahs Barmhartigheid met hen allen zijn- hebben deze zaken vermeld. Wij zullen ze hier in het kort opnoemen zodat jullie er waakzaam voor zijn en anderen ervoor zullen waarschuwen. Vervolgens zal ik erna een aantal kleine verduidelijkingen over geven. Hopende dat (men) ervan gered en bespaard blijft!!!

[1] Een van de tien tenietdoeners is: Het vereenzelvigen van partners (anderen zoals profeten, bomen, beelden, stenen, amuletten etc.) met Allaah in de aanbidding (shirk). Allaah de Meest Verhevene zegt:

“Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden, maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil”[2]

En Allaah Ta’ala zegt:

“…voorwaar, wie dan ook partners naast Allaah plaatst (in aanbidding), Allaah Verbiedt het Paradijs voor hem. En het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn en de onrechtvaardigen zullen (daar) geen helpers hebben!”[3]

En hieronder valt het smeken van de doden, hulp aan hen vragen, gelofte afleggen in hun naam en (in hun naam) slachten!

[2] Degene die bemiddelaars neemt tussen zichzelf en Allaah en hen smeekt, hen vraagt voor bemiddeling en op hen bouwt en vertrouwt begaat met een consensus van de geleerden ongeloof (koefr).[4]

[3] Degene die de polytheïsten (moeshrikien) niet als ongelovigen beschouwt, of twijfelt betreffende hun ongeloof, of hun weg als goed beschouwt, hij begaat ongeloof (koefr).

[4] Degene die gelooft dat er een betere Leiding is dan die van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem). Of dat de bepaling van een ander beter is dan die van Hem. Zoals diegene die de wetten van Taghoet’s (Kwaad, ongeloof, afgoderij etc.) prefereren boven de Wetten van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie wasellem) is een ongelovige.

[5] Eenieder die enig gedeelte (iets) haat van hetgeen waarmee de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie wasellem) mee is gekomen, (zelfs als hij wel naar deze Soennah handelt), heeft zijn Islaam tenietgedaan. Want, Allaah de Meest Verhevene zegt:

“Dit is omdat zij haten wat Allaah heeft doen nederdalen, dus heeft Hij hun daden vruchteloos gemaakt.”[5]
[6] Eenieder die spot drijft met (ook maar) één enkel aspect van de religie van de Boodschappper van Allaah (salallaahoe `alayhie wasellem), of iets van zijn (van de religie) beloning of straf, wordt een ongelovige. Het argument is de uitspraak van Allaah de Meest Verhevene:

“Zeg: “Was het Allaah, en Zijn tekenen en Zijn Boodschapper die jullie bespotten? Maak geen excuus; jullie begingen ongeloof nadat jullie geloofden.””[6]

[7] Het praktiseren van magie. Hierbij hoort ook, het veroorzaken van een kloof tussen een man en vrouw door zijn liefde voor haar om te draaien in haat, of iemand te verleiden om hem dingen te laten doen die hij niet leuk vind door zwarte magie (Sihr) te gebruiken. Iemand die zich met zulke zaken inmengt of er tevreden mee is, valt buiten de Islaam. Het argument is de uitspraak van Allaah de Meest Verhevene:

“Maar geen enkele van deze twee (Engelen, Haroet en Maaroet) leerde iemand (magie) totdat zij zeiden: Zeer zeker, wij zijn een test, pleeg daarom geen ongeloof.”[7]

[8] Het helpen en bijstaan van polytheïsten tegen de Moslims. Het argument is de uitspraak van Allaah de Meest Verhevene:

“Eenieder van onder jullie die hen als een bondgenoot neemt is zeker één van hen. Waarlijk, Allaah leidt de zondaren niet.”[8]

[9] Eenieder die gelooft dat het voor sommige mensen is toegestaan om buiten de Sharie`ah van Mohammed (salallaahoe `alayhie wasellem) te treden is een ongelovige door het woord van Allaah de Meest Verhevene:

“Eenieder die een religie anders dan Islaam zoekt, het zal niet van hem geaccepteerd worden, en in het hiernamaals zal hij van de verliezers zijn.”[9]

[10] Volledige afwending van de religie van Allaah, door noch zijn voorschriften te bestuderen noch er naar te handelen. Het argument is de uitspraak van Allaah de Meest Verheven:

“En wie verricht een groter kwaad dan hij die door de openbaringen van zijn Heer wordt vermaand en zich er van afwendt? Wij zullen vergelding eisen van de schuldigen.”[10]

Het maakt geen verschil of al deze (voorgaande) overtredingen gepleegd worden als een grap, of dat men serieus is, of uit angst handelt, behalve als het onder dwang gedaan wordt (d.w.z. onder bedreiging van het verliezen van leven, eer, totale bezit etc). Al deze zaken zijn de meest gevaarlijke en meest voorkomende (van onder de tenietdoeners), het is dus aan een moslim om hier behoedzaam voor te zijn en voor zichzelf te vrezen om in deze zaken te vervallen! Wij zoeken toevlucht bij Allaah tegen hetgeen Zijn Woede en Zijn pijnlijke straf veroorzaakt!!! Moge Allaahs Vrede en Zegeningen op Zijn beste der schepping neerdalen, Mohammed en zijn familie en metgezellen.

Einde van zijn (Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab) woorden -rahiemehoellaah-
___

En onder de vierde categorie valt tevens: Degene die gelooft dat systemen en wetten die door mensen gemaakt zijn, beter zijn dan de Sharie`ah van de Islaam, of dat ze hieraan gelijk zijn, of dat het toegestaan is om hiermee te regeren ook al gelooft hij dat de Sharie’ah beter is, of dat het Islaamitische systeem niet toepasbaar is in de twintigste eeuw, of dat Islaamitische Wet de reden is voor de achtergesteldheid van de Moslims, of dat de Islaam een relatie tussen Allaah en de Moslim is, en het zich niet met andere aspecten van het leven moet bemoeien!
En het volgende valt tevens onder de vierde categorie: Degene die vindt dat het opleggen van de straffen die voorgeschreven zijn door Allaah, zoals het afhakken van de hand van een dief of het stenigen van een overspelpleger (die getrouwd is geweest), niet geschikt is voor vandaag de dag en deze tijd.

En hier valt tevens onder: Eenieder die vindt dat het toegestaan is om te regeren met hetgeen dat niet door Allaah geopenbaard is betreffende (Islaamitische) transacties of wettelijke aangelegenheden, bestraffingen of andere zaken. Zelfs wanneer degene niet gelooft dat zulke zaken (wetten die niet door Allaah geopenbaard zijn) superieur zijn aan de Sharie`ah! Want, hiermee beschouwt hij (met een consensus van de geleerden) hetgeen Allaah Verboden heeft in feite als toegestaan. En eenieder die hetgeen Allaah verboden heeft Halaal verklaart zoals, seksuele ontucht, het drinken van alcohol, het nuttigen van rente en het regeren met iets anders dan de Sharie’ah van Allaah is volgens de overeenstemming van de Moslims (geleerden) een ongelovige (kaafir)!!!

Wij vragen Allaah om ons allen de mogelijkheid te geven tot hetgeen Hem pleziert. (En wij vragen Hem) ons en alle moslims leiding te geven op de Rechte Weg.
Voorwaar Hij is Alhorend Nabij! Moge Allaahs Vrede en Zegeningen op Zijn beste der schepping neerdalen, Mohammed en zijn familie en metgezellen.

Bron: Zijn Fatawa verzameling deel 1 blz.: 130-132
____

[1] Voetnoot www.ahloelhadieth.com: Zijn bloed en bezit worden toegestaan betekent, dat de Islaamitische regelgeving van apostasie op hem van kracht is, wat de terechtstelling van de betreffende persoon voor deze gruwelijke zonde rechtvaardigt. De profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zegt: ((“Degene die zijn geloof verandert (nadat hij moslim was) stel hem dan terecht!”)) De uitvoering van zo’n terechtstelling mag echter alleen door een wettelijke Islaamitische leider in een Islaamitische staat via een Islaamitische rechtbank uitgevoerd worden. Het terechtstellen van afvalligen of ongelovigen die niet in een Islaamitische staat wonen –zoals in Nederland- is onmogelijk te verwezenlijken en ten strengste verboden.
[2] Soerah an-Nisaa` Vers: 116.
[3] Soerah al-Maa`idah Vers: 72.
[4] Voetnoot www.ahloelhadieth.com: Het is belangrijk om bij deze zaken het juiste begrip van de Selefiegeleerden te handhaven om zo niet in de tentakels van de beruchte Takfieries te vervallen, en dat is: de gebruikmaking van de bekende stelregel: ‘Verschil maken tussen het algemene en het specifieke’! En dat is dat de bedoeling hier letterlijk is dat een ieder die in dit soort zaken vervalt Ongelovig of niet-moslim wordt, en dat klopt ook in zijn algemeenheid! Alleen als een specifiek persoon één van deze daden begaat dan moet het bewijs, aan de hand van bewijsvoering, getuigen etc., eerst volledig tegen hem gevestigd worden wil men hem uit de Islaam zetten (dus niet aan de hand van onwetendheid of begeerten). Door er zeker van te zijn dat alle voorwaarden voor de tot ongelovig verklaring in acht genomen zijn, en alle excuses voor de desbetreffende persoon opgeklaard zijn!
[5] Soerah Mohammed 47: Vers 9
[6] Soerah at-Tauwbah 9: Vers 65-66
[7] Soerah al-Baqarah 2: Vers 102
[8] Soerah al-Maa`idah 5: Vers 51
[9] Soerah Aal-`Imraan 3: Vers 85
[10] Soerah as-Sajdah 32: Vers 22
 
Top