Čuvajte se vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje (1 dio)

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Allah dž.š. stvorio je džehennem kao vječno boravište onih koji su poricali istinu koju je Allah objavljivao preko Svojih poslanika, i koji su Allahu bili nepokorni. Napunio ga je Svojom srdžbom i gnjevom i različitim vrstama nepodnošljivih kazni. Upozorio je Svoje robove na strahote džehennema i objasnio im način i put kako će se spasiti od vatre, da nakon toga ne bi imali ispriku i opravdanje. No i pored svih upozorenja, neki ljudi kratke pameti i skučenog pogleda na dunjalučki život i njegovu suštinu, odbili su sve osim suprostavljanja Istini, inada, i nepokornosti Gospodaru svijetova i griješenju prema njemu, neshvatajući suštinu kazne koja je pripremljena nevjernicima.


Mi činimo da ona podsjeća


Mnogobrojni su kur’anski ajeti u kojima se opisuje džehennem i sve vrste patnji koje će kušati njegovi stanovnici, a cilj tih ajeta jeste podsjećanje na Sudnji dan i proživljenje i ono što će snaći nevjernike nakon ovog prolaznog života na dunjaluku.


Uzvišeni Allah objavio je: ‘’I čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene.’’ (Ali Imran, 131.)


Na strahote džehennema upozorio je i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u mnogim svojim hadisima. Tako Adi ibn Hatim prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Čuvajte se džehennemske vatre makar s pola hurme, a onaj ko nema ni to, onda makar s lijepom riječju.’’ (Buharija i Muslim)


Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, slikovito je opisao svoju brigu za ljude i strah da im džehennem ne bude vječno prebivalište, pa je u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, kazao: ‘’Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru, a onda su na njen plamen navalili leptirovi. Ja vas pokušavam uhvatiti za vrhove vaše odjeće da ne upadnete u vatru, ali mi vi izmičete.’’ (Buharija i Muslim)


Enes r.a. prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, često učio ovu dovu: ‘’Gospodaru naš, daj nam na ovom svijetu dobro i na onom svijetu dobro, i sačuvaj nas džehennemske vatre.’’ (Buharija i Muslim)


Zbog svega toga, iskreni vjernici traže utočište kod Allaha od džehennemske vatre i često se sjećaju vatre, jer je ona ona koja podsjeća, kako stoji u ajetu: ‘’Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače.’’ (El-Vakia’,73). Ibn Redžeb el-Hanbeli u svojoj knjizi Et-tahvifu minen-nari (Zatrašivanje vatrom) spominje da je Omer r.a. govorio: ‘’Često se sjećajte džehennemske vatre, jer je njeno grotlo duboko, vrućina nesnosna, a njeni maljevi su od željeza.’’ U istoj knjizi navodi se da je Herm ibn Hajjan izlazio noću iz svoje kuće i povišenim glasom govorio: ‘’Čudim se onima koji žude za džennetom i bježe od džehennema, kako mogu spavati.’’


Primjeri straha od džehennema


Svaki vjernik i vjernica svoje uzore u dosljednom slijeđenju islama i ustrajnosti na tom putu traže u prvim i najboljim genracijama islamskog ummeta, pa tako i kad je riječ o strahu od džehennemske vatre. Zato ćemo navesti nekoliko takvih primjera da bi nas podstakli na razmišljanje o džehennemu i povećali naš strah od džehennemske kazne.


Prenosi se od Jezid ibn Havšeba da je rekao: ‘’Nisam vidio da neko više strahuje od džehennema kao Hasan Basri i Omer ibn Abdul-Aziz. Toliko su se bojali džehennemske vatre kao da je samo zbog njih dvojice stvorena.’’ U predaji od Abdurahmana ibn Mes’uda spominje se da je jedan musliman stajao na obali Eufrata kada je čuo glas drugog muslimana koji je učio ajete iz sure Ez-Zuhruf: ‘’A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati. Ona mu se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati’’, nakon čega je pao u rijeku i umro.’’ (Et-tahvifu minen-nari)


Ebu Nuajm u svom djelu Hilyetul-evlija spominje da je Alija ibn Fudajl klanjao namaz za imamom koji je učio suru Er-Rahman, pa mu je nakon namaza rečeno: ‘’Zar nisi čuo sedamdeset i prvi ajet iz ove sure: ‘’U njima će biti ljepotica naravi divnih.’’ Odgovorio je: ‘’Bio sam zauzet razmišljanjem o trideset petom ajetu ove sure: ‘’Na vas će se ognjeni plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti’’, pa nisam obratio pažnju na ajet o hurijama.’’


Prenosi se da je u kući Alije ibn Husejna (Poslanikovog a.s. praunuka) izbio požar dok je on bio na sedždi, pa su ljudi povikali: ‘’Bježi, izgorjet ćeš!’’ Međutim, on se nije pomjerio sa sedžde. Nakon što je požar ugašen pitali su ga: ‘’Šta te je spriječilo da ne pobjegneš od vatre?’’ Odgovorio je: ‘’Razmišljanje o ahiretskoj vatri.’’ A Ibn Redžeb, u gore navedenom djelu, spominje da je Rabija El-Adevijja, nakon što je čula ajete o džehennemskoj vatri, pala u nesvjest.’’


Poznati ashab Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ibn Mes’ud naišao je jedanput pored kovačnice u trenutku kad je kovač izvadio usijano gvožđe iz vatre. Abdullah ibn Mes’ud je zastao, gledao taj prizor i plakao.’’ A Omer r.a. bi stavljao ruku što bliže vatri i govorio: ‘’Sine Hattabov, kušaj možeš li trpiti vatru!’’


Kćerka Rebie ibn Hejsema pitala je svoga oca: ‘’Oče, zašto ti ne spavaš kad svi drugi ljudi spavaju?’’ Odgovorio je: ‘’Kćeri, džehennemska vatra mi neda spavati.’’


Ismail Es-Suddi prenosi da je Hadžadž ibn Jusuf rekao Seidu ibn Džubejru: ‘’Čuo sam da se ti nikada ne smiješ, je li to istina?’’ Seid ibn Džubejr mu je odgovorio: ‘’Kako da se smijem, kad je džehennem već raspaljen, vatreni okovi postavljeni, a Zebanije, spremne.’’


Plač zbog straha od džehennemske vatre je spas od nje, jer su to zapravo suze zbog straha od Allaha i Njegove kazne, i udaljavanja od Njegove milosti. U tom smislu je hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Vatra neće pržiti oko koje je plakalo zbog straha od Allaha, kao što se neće mlijeko vratiti u vime, niti će se ikada spojiti prašina na Allahovom putu i džehennemski dim.’’ (Sahih Tirmizi)


U drugoj predaji stoji: ‘’Dva oka, džehennemska vatra neće dostići: oko koje je plakalo zbog straha od Allaha i oko koje je stražarilo na Allahovom putu.’’ (Tirmizi)


Uzroci patnje u džehennemu


Dva su osnovna razloga i uzroka patnje u džehennemu: poricanje Allaha i Isitne koju je objavljivao preko Svojih poslanika, i nepokornost Allahu dž.š. U Kur'anu stoji: ‘’Nama se objavljuje da će sigurno stići kazna onoga koji ne povjeruje i glavu okrene.’’ (Taha, 48.) Ibn Kesir u svom tefsiru veli: ‘’Allah nas obaviještava u ovom ajetu da je vatra pripremljena za one koji poriču Njegove ajete i koji mu se ne pokoravaju, kao što stoji u sljedećim ajetima: ‘’Onda će onome koji je obijestan bio i život na ovom svijetu više volio, džehennem prebivalište postati sigurno.’’ (En-Naziat, 37-39.) Zatim: ‘’Nije vjerovao nije molitvu obavljao, nego je poricao i leđa okretao.’’ (El-Kijame, 31-32.) To znači: poricao je Istinu srcem, a nepokoran je bio svojim djelom.’’


Imena džehennema


Džehennem se nalazi ispod sedmog sloja zemlje, u Sidžinu, a to je najniži i najtješnji sloj, za razliku od dženneta koji je na najuzvišenijem i najprostranijem mjestu. Džehennem ima sedam katova ili slojeva: Džehennem, Leza, El-Hutama, Es-Seir, Sekar, El-Džahim, El-Havije.


Džehennem


Allah dž.š. u Kur’anu je objavio: ‘’Na dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti: Ovo je vatra koju ste poricali.’’ (Et-Tur, 13.) Dakle, tog Dana će poricatelji Allahove istine biti pozvani u džehennem i bit će u njega strmoglavljeni.


Leza – Buktinja


Ovaj termin spominje se u sljedećem ajetu: ‘’Nikada! Ona će buktinja (Leza) sama biti koja će udove čupati.’’ (El-Mearidž, 15-16.) Doslovno značenje ajeta bilo bi: Nikada! Mi nećemo prihvatiti otkupninu od nevjernika, pa kada bi se otkupili sa svim stanovnicima zemlje i svim blagom zemaljskim. To je vatra koja će spržiti sve što se pred njom nađe, a tijelo ljudsko će se u njoj istopiti.


El-Hutama – vatra razbuktana


Ovo ime džehennema spomenuto je u sljedećim ajetima: ‘’A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u džehennem (Fil-Hutame)! A znaš li ti šta je Hutama? Vatra Allahova razbuktana, koja će do srca dopirati. Ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena.’’ (El-Humeze, 4-9)


Džehennemska vatra nazvana je el-Hutama, jer ona u potpunosti uništava ono što u nju upadne. To je vatra koja će dopirati do ljudskih srca i proizvoditi nepodnošljiv bol. Iznad džehennemlija bit će vatreni svod, a vrata džehennemska bit će zaključana, tako da neće imat kud pobjeći.


Es-Seir – oganj razbuktali


Allah dž.š. objavio je: ‘’Eto tako Mi tebi objavljujemo Kur’an, na arapskom jeziku, da bi opominjao Mekku i one oko nje i upozorio na Dan kada će se skupiti – u koji nema nikakve sumnje. Jedni će u džennet, a drugi u džehennem (Es-Seir).’’ (Eš-Šura, 7.) Poruka ajeta je sljedeća: ‘’Kao što smo objavljivali poslanicima prije tebe, svakog od njih poslali smo narodu njegovom kako bi ih pozivali na jeziku koji razumiju i kako bi oni shvatili poziv i poruku. Tako isto tebi objavljujemo Kur’an, na čistom arapskom jeziku, da upozoriš stanovnike Mekke i ostale ljude, i da ih upozoriš na Allahovu kaznu na Sudnjem danu, kada Allah sakupi sve narode da odgovaraju za svoja djela. To je Dan u koji nema sumnje i u tom Danu svak će dobiti što je zaslužio.


Sekar – vatra koja ništa neće poštedjeti


Ovaj termin spomenut je u sljedećim ajetima: ‘’U Sekar ću Ja njega baciti, a znaš li ti šta je Sekar? Ništa on neće poštedjeti, kože će crnim učiniti.’’ (El-Muddessir, 26-30.) Zatim u istoj suri stoji: ‘’Svaki čovjek je odgovran za ono što je radio, osim sretnika, oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima: ‘’Šta vas je u Sekar dovelo?’’ ‘’Nismo’’ – reći će – ‘’bili od onih koji su molitvu obavljali, i od onih koji su siromahe hranili, i u besposlice smo se s besposlenjacima upuštali, i Sudnji dan smo poricali, sve dok nam smrt nije došla.’’ (38-47.)


Svaki čovjek će toga dana odgovarati za zalog koji mu je povjeren, a to je njegov život, osim sretnika kojima će knjiga njihovih djela biti data u desnu ruku. Oni će se osloboditi zaloga dobrim djelima na dunjaluku, i oni će u džennetu pitati jedni za druge. Tako će pitat i kada ih vide u džehennemu, upitat će ih šta ih je u Sekar odvelo. Oni će im odgovoriti da nisu bili vjernici koji su obavljali namaz, nisu pomagali slabe i siromašne, već su bili prijatelji i saradnici lažljivcima, izrugivali su se vjernicima i ismijavali se s vjerom, lažno su svjedočili, govorili su ono što nisu radili, nisu vjerovali u Sudnji dan i proživljenje, niti u nagradu i kaznu dok im smrt nije došla, i onda su saznali da su Allahovi poslanici donosili istinu.


El-džahim – rasplamsala vatra


U Kur’anu stoji: ‘’Držite ga i u okove okujte, zatim ga samo u vatri (el-džahim) pržite, a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite, jer on u Allaha velikog nije vjerovao, i da se nahrani nevoljnik nije nagovarao.’’ El-Hakka, 30-31.) U predaji stoji da će čuvaru džehennema biti rečeno: ‘’Uzmite ovog nevjernika, sindžirima mu vežite ruke na potiljak , zatim ga bacite u Džahim, da osjeti vrućinu džehennemsku.


El-Havije – džehennemski bezdan


Ovo ime džehennema spominje se u sljedećim ajetima: ‘’A onaj u koga njegova dobra djela budu lahka, boravište će bezdan biti. A znaš li ti šta će to biti? Vatra užarena!’’ (El-Karia, 8-11.)


Opis džehennema


Upozoravajući vjernike na strahotu džehennemske kazne, Allah dž.š. u Kur’anu je objavio: ‘’O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.’’ (Et-Tahrim, 6.)


Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Ova vaša dunjalučka vatra je sedamdeseti dio džehennemske vatre.’’ Neko je rekao: ‘’Allahov Poslaniče, i kada bi bila samo kao dunjalučka vatra, dosta je kao kazna.’’ Na to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Njoj će biti pridodato još šezdeseset i devet dijelova, a svaki je kao ova dunjalučka vatra.’’ (Buharija i Muslim) U drugoj predaji stoji: ‘’Možda mislite da je džehennemska vatra crvena kao i ova dunjalučka. Znajte da je džehennmska vatra crnja od katrana.’’ (Sahih et-tergib ve terhib) U hadisu koji bilježi imam Muslim, a prenosi Ebu Hurejre, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Na Sudnjem danu biće doveden džehennem koji će imati sedamdeset hiljada povodoca, za svakim povodcem će biti sedamdeset hiljada meleka koji će ga voditi.’’


Od Ebu Hurejre se također prenosi da je rekao: ‘’Bili smo s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kada se začula velika buka, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: ‘’Znate li šta je ovo?’’ Odgovorili smo: ‘’Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’’ Tada je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’To je kamen koji je bačen u džehennem ima već sedamdeset godina i još nije pao u džehennemsku provaliju.’’


U hadisu koji prenosi Aiša r.a., stoji da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Čovjek izgovori riječ kojoj ne pridaje pažnju, a zbog nje će biti bačen u džehennem sedamdeset godina.’’ (Ibn Madže i Tirmizi)


Džehennemski slojevi i kapije


Spominjući kaznu za licemjere, Allah je u Kur’anu objavio: ‘’Licemjeri će na samom dnu džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći.’’ (En-Nisa, 145.) ‘’Oni su u Allaha - po stepenima. A Allah dobro vidi ono što oni rade.’’ (Ali Imran, 163.) Abdurahman ibn Zejd ibn Eslem rekao je: ‘’Džennetski stepeni idu u visinu, a džehennemski u dubinu.’’ Komentirajući četrdeset i četvrti ajet iz sure El-Hidžr: ‘’On će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći’’, Ikrime je rekao: ‘’To znači da džehennemska vatra ima sedam slojeva.’’ A Katade je za isti ajet rekao: ‘’Tako mi Allaha, to su stepeni ili slojevi na temelju njihovih djela koja su radili.’’ Jezid ibn Malik el-Hemedani rekao je: ‘’Džehennem ima sedam slojeva vatre, i svaka od njih gleda onu ispod sebe, srtrahujući da je ne pojede.’’


Džehennem također ima i sedam kapija, a to je zbog mnoštva njegovih stanovnika, tako da će na svaka vrata ulaziti određene skupine, shodno velićini loših djela koja su počinili. Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Tri su skupine ljudi koji su poginuli u džihadu na Allahovom putu. Prvoj skupini pripada čovjek vjernik koji izađe da se bori imetkom i životom na Allahovom putu, pa kada se sretne s neprijateljem hrabro se bori dok ne bude ubijen. To je šehid koji će biti u džennetu ispod Allahovog Arša. Poslanici će od njega biti bolji samo zbog svog poslanstva. Drugoj skupini pripada čovjek musliman, griješnik, koji je činio velike grijehe, pa je izašao da se bori na Allahvom putu, imetkom i životom svojim. I kada se sreo s neprijateljem hrabro se borio dok nije poginuo. To je onaj koji se očistio od grijeha svojom sabljom i borbom na Allahovom putu, i on će ući u dženent na koja hoće vrata. A džennet ima osam vrata, dok džehennem ima sedam vrata. Trećoj skupini pripada čovjek munafik koji se borio na Allahovom putu, pa poginuo. On će i pored toga u vatru, jer sablja ne briše licemjerstvo. (Sahih et-tergib vet-terhib)


Prenosi se od Alije r.a. da je rekao: ‘’Džehennemskih kapija ili katova ima sedam, i oni su jedan ispod drugog. Kada se jedan kat napuni, onda slijedi drugi, treći, i tako do posljednjeg.’’


Ata el-Horosani rekao je: ‘’Džehennem ima sedam vrata, a najgora kazna, najveća vrućina i najveći smrad je pripremljen za one koji su činili zinaluk nakon što su saznali istinu.’’


Vrata džehennema su zaključana, kao što stoji u ajetu: ‘’Ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena.’’ (El-Humeze, 8.) komnetirajući ovaj ajet, Mukatil je rekao: ‘’To znači da su vrata iznad njih zasvođena i nikad neće biti otvorena niti će izaći na njih kazna i patnja, niti će na njih ikada ući tračak nade i života.’’


U hadisu stoji da se džehennemska vrata otvaraju svaki dan sredinom dana dok ih ne nastane stanovnici džehennema. Prenosi se da je Habab ibn Eret vidio čovjeka koji je klanjao u sred dana, pa mu je to zabranio rekavši da je to trenutak kada se otvaraju džehennemske kapije, i to je odušak džehennemski dok ne bude naseljen svojim stanovnicima.


Džehennemsko kamenje, zmije i akrepi


Kad je riječ o džehennemskom kamenju koje je spomenuto u ajetu iz sure Et-Tahrim koji smo već naveli, većina učenjaka smatra da je to fosforno kamenje kojim će se potpaljivati džehennem. Rečeno je da fosfor ima pet svojstava koja nemaju druge vrste kamena: brzu zapaljivost, ružan miris, mnoštvo dima, jačinu prijanjanja uz tijelo i nesnošljivu vrućinu kada se raspali. Mudžahid je rekao da je smrad zapaljenog fosfora gori od smrada lešine.


Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’U džehennemu se nalaze zmije koje su poput vratova deva, od njihovog ujeda, džehennemlija će osjećati otrov četrdeset godina. U džehennemu se nalaze pauci poput steonih mazgi, od čijeg uboda će džehennemlije osjećati otrov četrdeset godina.’’ (Silsiletu es-sahiha)


Ibn Redžeb spominje predaju u kojoj stoji da je Abdullah ibn Mes’ud, komentirajući osamdeset i osmi ajet iz sure En-Nahl: ‘’One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvraćali Mi ćemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju’’, rekao da se pod dvostrukom kaznom misli na pauke čije su bodlje kao vratovi deva, dok je dvostruku spomenutu u šezdeset i prvom ajetu iz sure Sad: ‘’Gospodaru naš’’, - reći će – ‘’udvostruči patnju u vatri onima koji su nam ovo priredili!’’, protumačio kao zmije i akrepe.


Lanci i okovi


U Kur’anu stoji: ‘’Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.’’ (El-Insan, 4.) Zatim: ‘’A Mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti; zar će biti kažnjeni drukčije nego prema onome kako su radili?’’ (Saba, 33.)


El-aglal su okovi na vratu koji će vezati ruke i vrat zajedno. Prenosi se Muse ibn Ebi Ajše da je on proučio dvadeset četvrti ajet iz sure Ez-Zumer: ‘’Zar je isti onaj koji će se na Sudnjem danu licem svojim zaklanjati od strahovite patnje?’’, a zatim je rekao: ‘’Ruke džehennemlija biće vezane lancima za vrat, a nakon toga će biti izloženi vatri koju će dočekati svojim licima, jer neće moći ruke odvezati i braniti se od vatre.


Tumačeći četrdeset prvi ajet iz sure Er-Rahman: ‘’A griješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i za noge ščepani biti’’, Ibn Abas je rekao: ‘’Njihovi perčini ili kike, vezat će se za noge, pa će im se kičma slomiti kao što se drvo slomi.’’


Prenosi se da je Ka’b el-Ahbar rekao: ‘’Tako mi Allaha, kada bi bio na istoku, a džehennemska vatra na zapadu, a zatim ti se pokazala džehennemska vatra, mozak bi ti iscurio od silne vrućine. Pa, čovječe, jesi li spreman na tako nešto i hoćeš li moći trpit džehennemsku vatru? Znaj, da je pokornost Allahu mnogo lakša od kazne koja je pripremljena za nepokorne!’’
Autor: Muhamed Nasirudin El-Uvejd
 
Top