Šta `ulemâ kaže o šejhu Rabî` bin Hâdî (al-Madkhalî)???

muharram23

New Member
Staff member
Imâm Muhammed Nâsir-ud-Dîn al-Albâni (rahimahullâh) je bio upitan u vezi šejh Rabî al Madkhali-a i šejh Muqbil bin Hâdi-a, o njihovoj situaciji i nivou znanja

Šejh odgovara

”Zahvaljujemo Allâhu što je ovoj ispravnoj da`vi podario više dâ`ija (pozivača) muslimanskim zemljama, koji obavljaju dužnost koja je za jedne obavezujuća da je ispune, a koja se danas ispunjava od vrlo malog broja ljudi u ovim zemljama.

Omalovažavati ova dva šejha, koji pozivaju Kur`ânu i Sunnetu i onome sto su Selefu Sâlih praktikovali, koji se bore protiv onih što se suprotstavljaju ispravnom manhadžu je nešto što se može očekivati od dvije vrse ljudi:

Od neuke osobe (džâhila), ili od osobe koja slijedi strasti.

-Što se tiče onoga koji ne zna, njemu je moguće pokazati pravi put, jer on sam misli da ima znanje-tako da kada mu ispravno znanje bude jasno on će biti upućen.


-Što se tiče onoga koji slijedi strasti , s njim ne možemo uraditi puno sem da ga Allâh (Tabârak wa Ta`âlâ) uputi.

Tako da ljudi koji govore loše o ovoj dvojici šejhova, koje smo spomenuli su neuki i zato se moraju podučiti ili su pak sljedbenici strasti. Molimo Allâha (`Azza wa Jall) da ih uputi na pravi put ili da im kičmu prelomi.

Što sam vidio od zapisa Šejha Rabî-e zapazio sam da su vrlo korisni i ne sjećam se da sam vidio neku grešku kod njega ili da je nesto odbacio od manhadža sa kojim smo mi u suglasnosti sa njim a i on sa nama.” (”Silsilât-ul-Hudâ wan-Nûr” [#851/1])

”Ukratko cu reći da je današnji nosilac zastave Džarha we Ta`dil-a (kritike i pohvale) naš brat dr. Rabî” (kaseta, ”al mu wazânât”)

Imâm `Abdul-`Azîz bin Bâz (rahimahullâh) je rekao

”Naša braća, dobro poznata `ulemâ u Medini, u koju nemamo sumnje, imaju ispravnu `Aqidu i oni su od Ahlu-Sunnah wal-Džemâ`ah. Neki od njih su Muhammed Amân bin `Alî (al-Jâmî), šejh Rabî` bin Hâdî (al-Madkhalî), šejh Sâlih bin Sa`d as-Suhaymî, šejh Fâlih bin Nâfî` (al-Harbî), šejh Muhammed bin Hâdî (al-Madkhalî)–svi su oni kod nas poznati kao sljedbenici pravoga puta, kao nosioci znanja i ispravne `Aqide. Molimo Allaha da im poveća dobro i sreću kojom je On zadovoljan.” (kaseta ”Tawdhih-ul-bayân” [7/28/1412H])

”Svi smo čuli riječi plemenitog šejha Rabî` bin Hâdî (al-Madkhalî) kada govori o pridržavanju Knjige i Sunneta, kada opominje od onoga što se suprotstavlja njima, od onoga što dovodi do dijeljenja i razilaženja i od fanatičkog slijeđenja svojih strasti.

Zaista je uradio dobro, pričao je ispravno i okoristio nas, da ga Allâh obilno nagradi.

Ovo je obavezujuće za cijeli muslimanski narod – da se drže Allâhove Knjige i Sunneta njegovog poslanika Muhammeda (sallallâhu `alejhi we sellem), da upućuju ka Njima u svim velikim i malim stvarima. Molimo Allâha da podari plemenitom šejhu Rabî` bin Hâdî

(al Madkhalî) svako dobro i da ga nagradi za njegov govor…” (kaseta, ”at-Tamassuk bil-manhadž as-Sallafi” u džamiji Imâma ibn Bâza u Tâ`if 3. muharrema 1413H)

Imâm Muhammed bin Sâlih bin al-Uthaymîn (rahimahullâh) je rekao

“Zahvaljujemo Allâhu što nam je podario da naš brat, doktor Rabî` bin Hâdî (al-Madkhalî) posjeti ovu pokrajinu. Tako će oni kojima su nepoznata neka pitanja saznati da je naš brat na strani Selefiyyah – na putu Salaf, da Allâh podari uspjeh i njemu i nama…. Posjeta našega brata šejh Rabî` bin Hâdî-a ovoj pokrajini, posebno u Unayzah, bez sumnje će imati utjecaja. Također će se objelodaniti ljudima ono što im je bilo nepoznato zbog njihove uzrujanosti, propagande i dopuštanja slobodnog govora”. (kaseta, “ittihâf-ul-Kirâm”, Unayzah)

U istoj kaseti postavlja se pitanje u vezi knjiga koje je napisao šejh Rabî,

Odgovor

”Jasno i očito je da za ovo pitanje nije potreban moj odgovor. Na isti način je i imâm Ahmed bio upitan za Ishâqa bin Râhawayh (rahimahumullâh), a on je odgovorio; ”Zar neko kao ja treba da bude upitan za Ishâqa? Ishâq treba da bude upitan za mene.”!

Postavlja se sljedeće pitanje

Koji je vaš nasihat onome ko sprečava da se kasete od šejh Rabî-e dijele i ko tvrdi da te kasete samo dovode do fitne i da se u njima pohvaljuju vladari Saudiske Arabije i da je pohvaljivanje vladara nifâk?

Odgovor

”Naš stav u vezi toga je da je to greška i veliki promašaj. Šejh Rabî je od uleme Sunneta i od ljudi dobra. Njegova Aqida je zdrava, a Manhadž ispravan.” (kaseta, ”Kashf-ul-lithâm an-mukhalafât Ahmad Salâm”)
 
Top