Allahu Akbar! ☪Makkah Salah 1442H Month of DhulHijjah/DhulQaedah/Shawwal

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★

★Jumuah Mubarak★​

~Bismillahirrahmanirrahim:
Assalamu'alaikum!
Masjidil Haram Makkah, Fajr
9 shawwal1442H☪/21 May 2021
(Surah Burooj & Fajr) ) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr/Judge Abu Ibrahim Sa'ud ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Shuraim an-Najdi .
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Maghrib
12 shawwal1442H☪/23 May 2021
(Surah Kafiroon & Ikhlaas) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Yaser Al Dosary.
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Isha'
12 shawwal1442H☪/23 May 2021
(Surah Fatir: Ayaah 11-26) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Yaser Al Dosarry.
 
Last edited:

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Bismillahirrahmanirrahim:
Assalamu'alaikum!
Masjidil Haram Makkah, Fajr
12 shawwal1442H☪/24 May 2021
(Surah Hud: Ayaah 37-49) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr/Judge Abu Ibrahim Sa'ud ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Shuraim an-Najdi .
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Maghrib
14 shawwal1442H☪/25 May 2021
(Surah Hashr: Ayaah 18-24 & Infitaar: 13-19) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Yaser Al Dosary.
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Isha'
14 shawwal1442H☪/25 May 2021
(Surah Zumar: Ayaah 53-75) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Yasser Al Dosary.
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
~Bismillahirrahmanirrahim:
Assalamu'alaikum!
Masjidil Haram Makkah Fajr
14 shawwal1442H☪/26 May 2021
(Surah Al Rahmaan) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Yasser al Dosarry.
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
★Jumuah Mubarak★
~Bismillahirrahmanirrahim:
Assalamu'alaikum!
Masjidil Haram Makkah, Maghrib
16 Shawwal☪/27 May 2021
(Surah Dhariyaat: Ayaah 47-60) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Maahir Al Muayqali .
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
★Jumuah Mubarak★
Masjidil Haram Makkah, Isha'
16 Shawwal☪/27 May 2021
~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Maahir Al Muayqali .
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah Maghrib
17 Shawwal1442H☪/28 May 2021
(Surah Fath: Ayaah 27-29) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Maahir Al Muayqali .
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah Isha'
17 Shawwal1442H☪/28 May 2021
(Surah Najm: Ayaah 27-55) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Maahir Al Muayqali .
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
~Bismillahirrahmanirrahim:
Assalamu'alaikum!
Masjidil Haram Makkah Fajr
17 Shawwal1442H☪/29 May 2021
(Surah Hud: Ayaah 36-49) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Bandar Bin Abdul Aziz al Baleelah.
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Maghrib
20 shawwal1442H☪/ 31 May 2021
(Surah Nisa: Ayaah 36-42) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Bandar Bin Abdul Aziz al Baleelah.
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Isha'
20 shawwal1442H☪/ 31 May 2021
(Surah Ibraheem: Ayaah 13-23) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Bandar Bin Abdul Aziz al Baleelah.
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Maghrib
25 shawwal1442H☪/ 5 June 2021
(Surah Zumar: Ayaah 42-46) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Faisal al Ghazzawi.
 
Last edited:
Top