!! Deugdzaamheden tien dagen v. Dhoel Hidjah

Shishani

moderator
Staff member
Deugdzaamheden van de eerste tien dagen van Dhoel Hidjah

Alle lof is aan Allah die de Tijd heeft gecreëerd en sommige tijden beter heeft gemaakt dan andere, sommige maanden en dagen en nachten beter dan andere, wanneer beloningen vele malen worden vermenigvuldigd als genade tot Zijn dienaren. Dit moedigt hen aan om meer goede daden te verrichten en maakt hen enthousiaster om Hem te aanbidden zodat de moslim zijn pogingen hernieuwt om een grotere beloning te behalen, zichzelf voor te bereiden op de dood en zich klaar te maken voor de Dag des Oordeels.

Onder de speciale periodes van aanbidding zijn de eerste tien dagen van Dhoel Hidjah die Allah verkiest boven alle andere dagen van het jaar. Deze periode van aanbidding brengt vele voordelen met zich mee zoals de mogelijkheid om je fouten te verbeteren en eventuele tekortkomingen of gemiste zaken te herstellen. Elk van deze speciale gelegenheden omvat een vorm van aanbidding waardoor de dienaren dichter bij Allah getrokken kunnen worden en een soort zegening die Allah neer laat dalen op wie Hij wil.

Ibn 'Abbaas (radia Allahoe 'anhoe) heeft overgeleverd dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen." De mensen vroegen, "Niet eens djihaad voor de zaak van Allah?" Hij zei, "Niet eens djihaad voor de zaak van Allah, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en met niks terugkwam." [Boekharie 2/457]

De deugdzaamheid van deze tien dagen is op vele dingen gebaseerd:

1. Allah zweert op deze dagen, en een eed afleggen met iets geeft het belang en grote voordeel ervan aan. Allah zegt in de Qoraan: "Bij de dageraad, en de tien nachten." {QS 89:1-2}

Ibn 'Abbaas, Ibn al-Zubayr, Moedjahid en anderen van de eerste en latere generaties zeggen dat dit verwijst naar de tien dagen van Dhoel Hidjah. Ibn Kathir zegt: "Dit is een correcte mening."

2. De Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam) heeft verklaard dat dit de beste dagen van deze wereld zijn zoals we gelezen hebben in de bovenstaande sahih hadith.

3. De Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam) spoorde de mensen aan om goede daden te verrichten vanwege de deugdzaamheid van dit seizoen voor mensen over de hele wereld, en ook vanwege de deugdzaamheid van de plaats - voor de Hoedjaadj (pelgrims) naar het Huis van Allah.

4. De Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam) heeft ons opgedragen veel Tasbih (Soubhana'Allah), Tahmid (Alhamdoelillah) en Takbir (Allahoe Akbar) op te zeggen gedurende deze tijd. 'Abdullah ibn 'Oemar (radia Allahoe 'anhoe) heeft overgeleverd dat de Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam) heeft gezegd: "Er zijn geen dagen groter in het zicht van Allah en waarin goede daden meer geliefd zijn door Hem dan deze tien dagen, dus reciteer gedurende deze tijd veel Tahlil (La ilaha illa Allah), Takbir en Tahmid." [Ahmad 7/224; sahih]

5. Deze tien dagen omvatten Yawm 'Arafah (de Dag van 'Arafah) waarop Allah Zijn Religie volmaakt heeft. Het vasten op deze dag zal de zonden van twee jaar doen vervallen. Deze dagen omvatten ook Yauwm al-Nahar (de Dag van het Offer), de beste dag van het hele jaar en van de Hadj, die handelingen van aanbidding op een manier combineert zoals op geen enkele andere dag gebeurt.

6. Deze dagen omvatten de dagen van de Hadj.

Onder de goede daden die de moslim tijdens de eerste tien dagen van Dhoel Hidjah zou moeten proberen te verrichten, zijn:

1. Vasten. Het is Soennah om te vasten op de negende dag van Dhoel Hidjah omdat de Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam) ons aanspoorde om goede daden te verrichten gedurende die periode en vasten is één van de beste daden. Allah heeft vasten voor Zichzelf gekozen zoals blijkt uit een hadith qoedsi: "Allah zegt: 'Alle daden van de zoon van Adam zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik ben Degene Die hem ervoor zal belonen.'" [Bukhari 1805]

De Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam) vastte altijd op de negende dag van Dhoel Hidjah. Hoenaydah ibn Khalid heeft overgeleverd van zijn vrouw dat sommige van de vrouwen van de Profeet zeiden: "De Profeet vastte gewoonlijk op de negende dag van Dhoel Hidjah, op de dag van Ashoera, op drie dagen van elke maand en op de eerste twee maandagen en donderdagen van elke maand." [al-Nisaa'i 4/205 en Aboe Dawoed; Sahih 2/462]

2. Takbir. Het is Soennah om Takbir (Allahoe Akbar), Tahmid (Alhamdoelillah), Tahlil (La ilaha illa Allah) en Tasbih (Soubhana'Allah) te zeggen gedurende de eerste tien dagen van Dhoel Hidjah, en het hardop te zeggen in de moskee, thuis, op straat en elke plaats waar het toegestaan is Allah te gedenken en Zijn naam hardop te noemen, als een handeling van aanbidding en als een proclamatie van de grootheid van Allah de Verhevene. Mannen zouden deze termen hardop moeten reciteren en vrouwen zachtop.

Allah zegt in de Qoraan: "Zodat zij getuigen zijn van de voordelen voor hen en de Naam van Allah uitspreken op de bekende dagen over het vee waarmee Hij hen voorzien heeft." {QS 22:28}

De meerderheid van de geleerden is het er over eens dat de "vastgestelde dagen" de eerste tien dagen van Dhoel Hidjah zijn vanwege de woorden van Ibn 'Abbas (radia Allahoe 'anhoe): "De "vastgestelde dagen" zijn de eerste tien dagen (van Dhoel Hidjah)."

De Takbir mag de woorden "Allahoe akbar, Allahoe akbar, la ilaha illa Allah; wa Allahoe akbar wa lillahi alhamd" omvatten evenals andere termen.

Takbir is in deze tijd een aspect van de Soennah dat vergeten wordt, behalve door een paar mensen. Deze Takbir zou hardop uitgesproken moeten worden om de Soennah te doen herleven en als een herinnering aan de nalatende. Er is onomstotelijk bewijs dat Ibn 'Oemar en Aboe Hoerayrah (radia Allahoe 'anhoem) gedurende de eerste tien dagen van Dhoel Hidjah naar de marktplaats gingen om de Takbir te reciteren en de mensen reciteerden de Takbir wanneer ze hen hoorden. Het idee achter het herinneren van de mensen om de Takbir te reciteren is dat een ieder dit individueel zou moeten doen, niet in eenstemmigheid omdat daar geen basis voor is in de Shari'ah.

Het doen herleven van aspecten van de Soennah die haast vergeten zijn is een daad die een immense beloning met zich meebrengt, zoals wordt aangegeven met de woorden van de Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam): "Degene die een aspect van de Soennah laat herleven dat vergeten is na mijn dood, hij zal een beloning krijgen evenredig aan dat van de mensen die hem volgen zonder dat het ook maar iets afdoet aan hun beloning." [Tirmidhi 7/443; hasan]

3. Hadj en 'Oemrah verrichten. Eén van de beste daden die men gedurende deze dagen kan verrichten, is het verrichten van de Hadj naar het Huis van Allah. De Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam) heeft gezegd: "Een geaccepteerde Hadj brengt geen kleinere beloning dan het Paradijs."

4. Meer goede daden verrichten. Dit geldt in het algemeen, want goede daden zijn geliefd bij Allah en zullen een grote beloning van Hem met zich mee brengen. Wie niet de mogelijkheid heeft om de Hadj te verrichten, zou zichzelf deze gezegende periode moeten toeleggen op het aanbidden van Allah, salaat, Qoraan lezen, Allah gedenken, smeekbeden verrichten, liefdadigheid geven, de ouders eren, familiebanden versterken, aansporen wat goed is en verbieden wat slecht is, en andere goede daden en handelingen van aanbidding.

5. Offeren. Eén van de goede daden die een persoon dichter bij Allah brengt gedurende deze dagen is het brengen van een offer door een dier van goede kwaliteit te kiezen en het te voeden, geld uitgeven voor de zaak van Allah.

6. Oprecht berouw tonen. Eén van de meest belangrijke dingen om gedurende deze tien dagen te doen is oprecht berouw tonen aan Allah en alle vormen van ongehoorzaamheid en zonde opgeven. Berouw betekent terugkomen tot Allah en zich onthouden van alle daden, openlijk en geheim, waar Hij niet van houdt, uit spijt voor wat er gebeurd is, het onmiddellijk opgeven en vastberaden zijn er nooit in terug te vallen, stevig vasthouden aan de waarheid door te doen waar Allah van houdt.

Als een moslim een zonde pleegt moet hij zich haasten om berouw te tonen, zonder uitstel. Ten eerste omdat hij niet weet wanneer hij zal sterven en ten tweede omdat de ene slechte daad tot een andere leidt.

Berouw op speciale momenten is erg belangrijk, want in de meeste gevallen richten mensen hun gedachtes gedurende deze tijden op aanbidding en willen graag het goede doen wat er toe leidt dat ze hun zonden inzien en spijt hebben van het verleden. Berouw is ten alle tijden een plicht maar wanneer de moslim oprecht berouw combineert met goede daden gedurende deze dagen, is dit een teken van succes insha'Allah. Allah zegt in de Qoraan: "Maar hij, die berouw heeft, gelooft en goed doet; moge hij dan tot de welslagenden behoren." {QS 28:67}

O jij wiens hart zo donker is als de nacht, is het geen tijd om je hart met licht te vullen en te verzachten? Stel jezelf gedurende deze tien dagen bloot aan de zachte wind van de genade van jouw Heer, want Allah zal deze wind laten raken wie Hij wil en wie er door geraakt wordt, zal gelukkig zijn op de Dag des Oordeels.
 
Last edited:
Top