Gouden advies voor Ramadaan | Ibn Baaz

Shishani

moderator
Staff member
Woorden van advies voor Ramadaan

Shaych 'Abdoel-'€˜Aziez ibn Baaz
(moge Allaah hem genadig zijn)
voormalig moeftie van Saoedi-Arabië, hoofd van het Comité van grote geleerden
& het Permanente Comité voor fatwa's (al-Ladjnah ad-Daa-imah)

Vraag: “Wat voor woorden van leiding heeft U voor de Moslim gemeenschap, met de komst van de Ramadaan?”

Antwoord: “In de naam van Allaah, alle lof is aan Allaah alleen, en moge Allaah gebeden en zegeningen op onze Profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) en zijn familie en zijn metgezellen zenden en wie geleid is door zijn leiding. En wat volgt:

Zeer zeker, betreffende de komst van de gezegende maand Ramadaan, adviseer ik mijn Moslim broeders en zuster om vrees voor Allaah, de Almachtige en Majesteitelijke te hebben, en te streven naar goede daden, en oprecht advies te geven en geduldig te zijn met het advies, en elkaar te assisteren in goede daden en vroomheid, en waakzaam te zijn van alle zonden die Allaah verboden heeft, waar iemand dan ook mag zijn, in het speciaal gedurende deze nobele
maand, want zeer zeker is het een grootse (kostbare) maand, waarin de beloning voor goede daden wordt vermenigvuldigd.

Fouten (zonden) worden gedurende deze maand vergeven, voor diegene die vasten en vrijwillige gebeden verrichten, met oprecht geloof en hoop om Allaah`s beloning te bereiken.

De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft gezegd: “Diegene die gedurende de Ramadaan vast, met oprecht geloof en hopende Allaah`s beloning te bereiken, al zijn voorgaande zonden zullen dan vergeven worden.”

De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft gezegd: “Wanneer de maand van Ramadaan begint, zijn de poorten van de Hemel geopend en de poorten van het Hellevuur gesloten en zijn de duivels geketend.”

De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft gezegd: “Vasten is een schild of bescherming van het vuur en van het begaan van zonden. Als een van jullie aan het vasten is, moet hij seksuele gemeenschap met zijn vrouw vermijden en het maken van ruzie, en als iemand wil vechten of ruzie wil maken met hem, moet hij zeggen: “Ik ben aan het vasten.””

De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft ook gezegd: (op autoriteit van Allaah): “Alle daden van de zoon van Adam zijn voor zichzelf, een goede daad is gelijk aan tien maal zijn gelijkwaardigheid, behalve het vasten, want voorwaar het is voor Mij, en ik zal er een beloning voor geven. Hij liet zijn behoeften, zijn eten, zijn drinken voor Mij. Er zijn twee plezierigheden voor de vastende persoon, een op het moment als hij het vasten verbreekt, en de andere op het moment als hij zijn Heer ontmoet. De onplezierige geur die uit de mond van een vastende persoon komt is plezieriger bij Allaah dan de lucht van Musk.”

De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) was gewend om het goede nieuws voor het aankomen van Ramadaan aan te kondigen aan zijn metgezellen, hij zei dan tegen hen: “De maand Ramadaan is naar jullie gekomen. Het is de maand van zegeningen. Gedurende deze maand, zendt Allaah zijn Genade neder, iemands fouten worden vergeven, smeekbeden worden beantwoord en Allaah prijst je aan in aanwezigheid van Zijn engelen, dus laat Allaah je deugdzaamheid zien. Want voorzeker de ongelukkige individueel is hij die onthouden wordt van Allaah`s Genade.”

De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft gezegd: “Diegene die geen kwade taal en handelingen vermijdt, Allaah heeft het niet nodig dat hij zijn eten en drinken laat (bedoelende zijn vasten).”

En zulke overleveringen betreffende de superioriteit van Ramadaan en het streven om goede daden te laten toenemen in deze maand, zijn vele.

Daarvoor, adviseer ik mijn Moslim broeders en zusters om oprecht te zijn gedurende deze dagen en nachten, en te wedijveren in het doen van goede daden. En van onder deze goede daden zijn:
1. Het toenemen van het lezen van de Nobele Qor`aan, met begrip en overpeinzing.
2. En het toenemen in het verheerlijken van Allaah [subhaan-Allaah] (at-Tasbeeh), met begrip en overpeinzing,
2. het prijzen van Allaah [al-Hamdu-Lillaah] (at-Tahmeed),
3. en het verklaren dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah [Laa ilaaha ill-Allaah] (at-Tahleel),
4. en het verklaren van de grootheid van Allaah [Allaahu Akbar] (at-Takbeer),
5. en het vragen van vergeving aan Allaah [Astaghfi-rullaah] (al-Istighfaar),
6. en Allaah voor het Paradijs vragen, en het vragen van Zijn bescherming tegen het Hellevuur
7. en alle andere goede smeekbeden.

Ook adviseer ik mijn Moslim broeders en zusters om toe te nemen in het geven van liefdadigheid, en om de zwakken en de noodlijdende te troosten en op hun gemak te stellen, en om de zakaat te verspreiden over degene die het verdienen, en om te trachten de mensen uit te nodigen naar het pad van Allaah (Soebhaanahoe wa Ta'aala) en diegene die onbekend zijn met de Islaam te leren, en het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte met zachtheid, wijsheid en de beste manieren, en te waarschuwen tegen al het kwade en het oprecht zoeken naar vergeving, volgens Allaah`s uitspraak: “…en allen van jullie smeken Allaah om jullie allen te vergeven. O gelovigen, zodat jullie succesvol mogen zijn.” (Soerah an-Noer, Vers 31)

En de uitspraak van Allaah: “Voorwaar diegene die zeggen: Onze Heer is (alleen) Allaah, en daarna Istaqamoe (i.e. standvastig stonden op Islaamitisch Geloof en Monotheïsme door het wegblijven van allerlei zonden en kwade daden die Allaah verboden heeft en door het verrichten van allerlei goede daden die Hij opgedragen heeft) Voor hen zal geen vrees zijn, nog zullen zij rouwen. Zij zullen verblijven in het Paradijs daarin duurzaam blijvend, als beloning voor wat zij deden.” (Soerah al-Ahqaaf, Vers 13-14)

Moge Allaah iedereen succes schenken in hetgeen wat Hem tevreden stelt, en iedereen beschermen tegen de verleidingen die doen dwalen, en tegen alle satanische verlokkingen. Want voorwaar Allaah is vrijgevig en vriendelijk.”

Bron: Fataawa Ramadaan - Volume 1, Pagina 32, Fatwa No.7;
Majmoo' Fataawa Samaahatu as-Shaykh 'Abdul-'Azeez Ibn Baaz -Volume 3, Pagina`s 147-148
 
Top