GOVOR NAŠIH PRETHODNIKA O VAŽNOSTI SUNNETA

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
- Imam Šafija, rahimehullahu te'ala, rekao je: "Predanje od Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, samo je po sebi dovoljno. Nije potrebno ničijeg govora. Tuđi govor, ako se složi s njim, ništa ga neće pojačati, niti će, ukoliko se raziđe s njim, obesnažiti. Uistinu, svi ljudi su u potrebi za predanjima Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem! Ona su ta koja se slijede, dok ona ne slijede drugo." (Ihtilaful-hadis, 20. str.)

- Imam Ahmed b. Hanbel, rahimehullahu te'ala, rekao je: "Ukoliko se ne skupe svi putevi kojima je došao dotični hadisi, tada se taj hadis neće ni razumjeti. Hadis jedan drugog pojašnjavaju." (El-Džami'u el-Hatib, 2/212, br. 1640.)

- El-Evza'i, rahimehullahu te'ala, rekao je: "Kada ti dođe hadis Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dobro se čuvaj da ne kažeš po nečijem drugom govoru, jer je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dostavljao od Allaha, subhanehu ve te'ala." (Miftahul-dženneti, 20.-21. str.

- Ibnu Hazm, rahimehullahu te'ala, rekao je: "I hadis i Kur'an, svi oni su poput jedne riječi. Ne možeš protumačiti jedan ajet bez drugoga, niti jedan hadis bez drugoga, već je neophodno skupiti sve jedno uz drugo. I jedno nije preče da se slijedi od drugoga. A onaj koji tako postupa, taj presuđuje bez dokaza." (El-Ihkam, 3/118.)

- En-Nevevi, rahimehullahu te'ala, rekao je: "Doista naš Šerijat sazdan je na časnom Kur'anu i sunnetu koji se vjerodostojno prenosi. Oko sunneta kreću se mnogi fikhski propisi, jer brojni ajeti koji govore o fikhskim pitanjima općeniti su pa je, stoga, njihovo pojašnjenje u sunnetu. Islamski učenjaci su složni da je jedan od uslova mudžtehida, kadije i muftije da poznaje hadise koji govore o propisima. Sve ovo potvrđuje da je bavljenje hadisom jedno od najznačanijih zanimanja, jedno od najboljih dobrih djela i sigurno djelo kojima se čovjek približava Allahu, subhanehu ve te'ala." (Šerhu Muslim, 1/4.)

- Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te'ala, rekao je: "Kada bi nam bilo dozvoljeno da ostavimo svaki hadis koji govori o nečemu o čemu ne govori Kur'an, tada bi se svi hadisi stavili van snage izuzev hadisa koje potvrđuje Kur'an. Ovo je ono o čemu nas je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio da će se dogoditi i sigurno se mora dogoditi ono o čemu je on obavijestio." (I'alamul-muvekk'in, 2/290.)

- Eš-Ševkani, rahimehullahu te'ala, rekao je: "Uistinu, prihvatanje čistog (ispravnog) hadisa kao dokaza u islamu i potvrda njegove samostalnosti (jačine) u šerijatskim propisima, vjerska je obaveza (nužno poznata stvar u vjeri) i ne suprostavlja se tome osim onaj koji nema nikakva udjela u vjeri islamu." (Iršadul-fuhul, 1/120-121.)

elbejan.com
 
Top