Gunsten van Ramadan

Shishani

moderator
Staff member
Ramadaan zittingen deel 1
Shaych Mohammed bin Saalih al-`Oethaymien

Hoofdstuk 1: van de Gunsten van de maand Ramadan
[url]http://tinyurl.com/qhbaq4x[/URL]​

Alle lof is aan Allah, Degene Die geschapen heeft en laat ontkiemen. Die water en zand heeft geschapen. Hij heeft alles vervolmaakt en gemaakt. Niets ontgaat Zijn Zicht, zelfs niet het kleine miertje dat in de nacht loopt. Niets ontgaat Zijn Kennis op de aarde noch in de hemel.

“Tot Hem behoort wat in de hemelen en wat in de aarde is en wat er tussen hen is, en wat er onder de grond bevind. En als je met luide stem spreekt (of niet); Hij kent het geheim en het meest verborgene (de toekomst.) Allah, niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Hij. Aan Hem behoren de Schone Namen.”[1]

Hij heeft Adam (عليه السلام) geschapen, hem beproeft en daarna uitverkoren, zijn berouw geaccepteerd en hem geleid.
Hij heeft Noeh (عليه السلام) (als Boodschapper) gezonden, waarop deze op Allah’s bevel de ark heeft gebouwd en erin heeft gevaren.
Hij heeft de Boezemvriend (Ibrahiem) (عليه السلام) van het vuur gered en de hitte ervan koel en vredig voor hem gemaakt. Trek dus lering uit wat er gebeurt is (o mensen).
Hij heeft Moesa (عليه السلام) negen Tekenen gegeven, maar Fir’aun liet zich niet vermanen noch vreesde hij.
Hij heeft ‘Iesa (عليه السلام) bijgestaan met Tekenen die de mensen verbijsterde.
En Hij heeft het Boek aan Mohammed (صلى الله عليه وسلم) neer gezonden, waarin verduidelijking en leiding is.

Ik loof Hem voor Zijn gunsten die zich steeds weer vermeerderen. Vrede en zegeningen zijn over Zijn profeet Mohammed, de gezondene in oem al-Qoera (de moeder der steden, Mekka). Moge de vrede en zegeningen met hem zijn, en met Aboe Bakr die zijn metgezel in de grot was, zonder twijfel. En met ‘Omar, die (door Allah) geïnspireerd werd waardoor hij met Allah’s Licht kon zien. En met ‘Oethmaan, de echtgenoot van (de profeet) zijn twee dochters, dit is geen verzonnen bericht.

En met zijn neefje ‘Alie, de zee van kennis en de leeuw van de aarde. En met de rest van zijn familieleden en metgezellen, wiens voortreffelijkheden verspreid zijn tussen de mensen.

O Mijn broeders (en zusters): Er is een edele maand aangebroken, een belangrijke tijd, waarin Allah de beloning vermeerderd en Zijn gunsten vermenigvuldigd. Waarin Hij de deuren naar het goede opent voor iedereen die wilt. De maand van goedheid en gunsten, en de maand van giften en gaven. De maand Ramadan waarin de Qoraan is neergedaald als leiding voor de mensen en verduidelijking voor deze leiding en als foerqaan (onderscheiding tussen waarheid en valsheid). Een maand die gevuld is met genade, vergiffenis, en bevrijding van het Hellevuur.

Het begin ervan is genade, het midden is vergiffenis en het einde bevrijding van het Hellevuur. De teksten over de gunsten ervan zijn bekend en in veel verschillende overleveringen gekomen.

In de sahiehayn staat dat aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: Als Ramadan aanbreekt, worden de poorten van het Paradijs geopend, de poorten van de Hel worden gesloten en de shayatien worden geketend.”[2]

De poorten van het Paradijs worden deze maand geopend, omdat er zoveel goede daden gedaan worden en als aansporing voor de mensen die goede daden verrichten. En de poorten van de Hel worden gesloten omdat er weinig zonden komen van de mensen met iemaan. En de shayatien worden geketend zodat ze niet kunnen doen wat ze wel kunnen buiten deze (maand).

Al-Imaam Ahmad (رحمه الله) heeft overgeleverd via aboe Hoerayrah (رضي الله عنه)dat de profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: “Mijn gemeenschap heeft in de Ramadan vijf zaken gekregen die geen gemeenschap vóór hen gekregen heeft: De verandering in de geur uit de mond van de vastende is beter bij Allah dan de geur van misk; En de engelen vragen om vergiffenis voor hen tot zij hun vasten verbreken; En Allah versiert iedere dag het Paradijs en Hij zal tegen haar zeggen: ‘Mijn rechtschapen dienaren zullen binnenkort de moeilijkheden en last van de wereld van zich af gooien en naar jou gaan.’ En de grote shayatien worden geketend zodat ze niet kunnen doen wat ze wel kunnen buiten deze (maand); en zij (de vastenden) zullen vergeven worden in de laatste nacht.”

Er werd gevraagd: “O boodschapper van Allah, is dat laylatoel-Qadr?” Hij antwoorde: “Nee, maar iemand die daden doet krijgt zijn volledige beloning pas als hij zijn daden heeft afgerond.”[3]

O Mijn broeders (en zusters): Dit zijn vijf zaken die Allah voor jullie heeft bewaart en jullie mee heeft bevoorrecht van onder de verschillende gemeenschappen, en waarmee Hij jullie heeft begunstigd om Zijn gunsten aan jullie te vervolmaken. Hoeveel gunsten heeft Allah wel niet aan jullie gegeven! “Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht (zolang jullie) oproepen tot het goede en het slechte verbieden en in Allah geloven.”[4]

De eerste zaak:
Dat de verandering van de geur uit de mond van de vastende, beter is bij Allah dan de geur van misk. De verandering van de geur ontstaat als de maag leeg is van voedsel, en is een onplezierige geur bij de mensen. Maar bij Allah is dit beter dan de geur van Misk omdat dit ontstaat door de aanbidding van Allah en gehoorzaamheid aan Hem. Het is dus geliefd bij Allah en Hij zal er iets voor terug geven dat beter is en lekkerder ruikt.

Zien jullie niet dat dat de martelaar die op de weg van Allah is gedood, omdat hij wilt dat Allah’s Woord het hoogste is, op de Dag des Oordeels wordt opgewekt terwijl zijn bloed uit zijn wonden stroomt, de kleur is de kleur van bloed maar de geur is de geur van Misk.

En zo ook tijdens de Hadj. Allah prijst de mensen die op de Standplaats (bij Arafah) staan bij Zijn engelen, Hij zegt dan: “Zie Mijn dienaren daar, ze zijn naar Mij gekomen met verwarde haren en onder het stof.”[5] Het verwarde uiterlijk is geliefd bij Allah op deze plaats omdat het veroorzaakt is door de gehoorzaamheid aan Allah door de verboden van de rituele staat (Ihraam) te laten en zij hun versiering laten.

De tweede zaak:De engelen vragen om vergiffenis voor hen tot zij hun vasten verbreken. De engelen zijn de geëerde dienaren van Allah, die Allah’s bevelen niet ongehoorzaam zijn en die doen wat hun opgedragen is.

Het is daarom hoogstwaarschijnlijk dat Allah hun smeekbedes voor de vastenden van deze gemeenschap zal accepteren. ‘Istighfaar’ betekent het vragen om vergiffenis. Dit is dat Allah de zonden bedekt in deze wereld en in het hiernamaals, en ze vergeeft. En dit is een van de hoogste doelen en meest gevraagde wensen want ieder kind van Adam maakt fouten en is verspillend, en heeft de vergiffenis van Allah nodig.

De derde zaak:
Dat Allah iedere dag het Paradijs versiert en Hij tegen haar zal zeggen: ‘Mijn rechtschapen dienaren zullen binnenkort de moeilijkheden en last van de wereld van zich af gooien en naar jou gaan.’ Allah versiert dus iedere dag Zijn Paradijs als voorbereiding voor Zijn rechtschapen dienaren en om hen aan te sporen om naar haar te gaan.

Hij, Verheven is Hij zegt: ‘Mijn rechtschapen dienaren zullen binnenkort de moeilijkheden en last van de wereld van zich af gooien’ d.w.z. de moeilijkheden van deze wereld en haar vermoeidheid en lasten, en zij zullen zich inspannen voor de goede daden waarin hun geluk is voor deze wereld en het hiernamaals, en zij zullen naar het Paradijs kunnen gaan, het Huis van Eer en Vrede.

De vierde zaak:
Dat de grote shayatien worden vastgeketend zodat ze niet kunnen doen wat ze willen doen, zoals de rechtschapen dienaren af laten dwalen van de waarheid en hun te lui maken om goede daden te doen.

Dit is dus een steun van Allah voor zijn vrome dienaren, dat Hij hun vijand tegenhoudt die zijn groep oproept om van de mensen van het Vuur te behoren. Daarom zie je dat de rechtschapen mensen in deze maand meer doorzettingsvermogen in het goede tonen, en zich beter van het slechte kunnen onthouden dan in een andere maand.

De vijfde zaak:
Dat Allah de gemeenschap van Mohammed vergeeft in de laatste nacht van deze maand, als zij hun verplichtingen voor deze gezegende maand hebben afgerond, zoals vasten en bidden. Dit als Gunst van Hem dat hij hun beloningen geeft als zij klaar zijn want iemand die daden doet krijgt zijn volledige beloning als hij zijn daden heeft afgemaakt. Allah heeft hen dus begunstigd met drie verschillende gunsten:

Ten eerste: Dat Allah voor hen van de goede daden heeft voorgeschreven wat een oorzaak zal zijn van vergiffenis voor hun zonden en verhoging van hun rangen. Als Hij deze daden niet had voorgeschreven, zou het niet toegestaan geweest zijn voor hen om Hem ermee te aanbidden want je kan Allah alleen aanbidden met wat Allah aan Zijn profeet (صلى الله عليه وسلم)heeft voorgeschreven. Daarom heeft Allah het afgekeurd om daden voor te schrijven die Hij niet heeft genoemd, en Hij heeft het als een vorm van shirk genoemd: “Of hebben zij deelgenoten die hen in de religie (zaken) voorschrijven waarvoor Allah geen toestemming heeft gegeven?”[6]

Ten tweede: Dat Hij hen daarna heeft gesteund om deze daden uit te voeren terwijl zoveel andere mensen deze daden niet verrichten. Als het niet was om de hulp van Allah dan zouden zij deze daden ook niet uit voeren. Allah is dus Degene die hen begunstigd heeft. “Zij menen jou een dienst te bewijzen door moslim te worden. Zeg: “Bewijst mij geen dienst door jullie (toetreden tot) de islaam. Integendeel, Allah heeft jullie begenadigd, doordat Hij jullie naar het geloof heeft geleid, als jullie waarachtig zijn.””

Ten derde: Dat Hij je daarna begunstigd met de grote beloning, iedere goede daad wordt van tien tot zevenhonderd keer verdubbeld, tot nog veel meer verdubbeling. De gunsten zijn dus van Allah, zowel de daden als de beloning ervoor en alle lof is aan Allah, de Heer der werelden.

O Mijn broeders (en zusters): Het aanbreken van Ramadan is een enorme gunst voor degene die haar heeft gehaald en haar rechten uitvoert, door tot Allah terug te keren van Hem ongehoorzaam zijn naar gehoorzaamheid aan Hem, en van onachtzaamheid over Hem naar het gedenken van Hem, en van ver zijn van Hem naar terugkeer naar Hem.

O hij die niet genoeg zonden heeft verricht in (de maand) Radjab,
Totdat hij zijn Heer ongehoorzaam was in (de maand) Sha’baan
Er is voor je na hen de maand van Vasten aangebroken,
Maak het niet ook een maand van zonden
Reciteer de Qoraan en prijs (Allah) met doorzetting,
Want het is namelijk een maand van tasbieh (Allah prijzen) en Qoraan
Hoeveel ken je van hen die vroeger hebben gevast,
Van onder familieleden, buren en vrienden
De dood heeft hen laten vergaan en heeft jouw na hen achtergelaten,
Levend, maar hoe nader bij de vergane is de levende


O Allah, wek ons van onze onachtzaamheid, en schenk ons succes in het verzamelen van Taqwa als proviand, voordat we zullen reizen (naar het hiernamaals), en laat ons onze tijd die we nog hebben benuttigen, en vergeef ons en onze ouders en alle moslims, met Uw genade o Meest Genadevolle.

Moge de vrede en zegeningen zijn met onze profeet Mohammed, en met zijn gezinsleden en metgezellen tezamen. Soebhaanak Allahoemma wa bihamdik, ash-hadoe an laa ilaha illa anta, anstaghfiroeka wa atoeboe ilayk. [Geprezen bent U, o Allah, en alle lof is aan U. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve U, ik vraag U om vergeving en keer me in berouw tot U.]

Bron: Madjaalis Ramadaan, hoofdstuk 1.Vertaling: Oem Djaabir (Moge Allah haar belonen)
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com


[1] Soerah Taha, ayah 6-8
[2] Al-Boekharie nr. 1898 en Moeslim nr. 1079
[3] Ahmad vol. 2 blz. 292
[4] Soerah aali ‘Imraan, ayah 110
[5] Ahmad vol. 2 blz. 305 en Ibn Hibbaan nr. 3841
[6] Soerah ash-Shoera, ayah 21
 
Top