Hadisuri

gamada27

Slave of Allah
Thauban (Allah sã-l aibã în mila Sa!) relata cã l-a auzit pe Trimisul
lui Allah(saws), spunând: Înmultiti prosternãrile. Fiecare prosternare
dinaintea lui Allah, vã va înãlta în stare cu un grad si va sterge unul dintre
pãcatele voastre.
(Muslim)

Abu Dharr (Allah sã-l aibã în mila Sa!) a relatat cã Profetul(saws)
spunea cã Allah Preaînaltul si Gloriosul a zis: Slujitori ai Mei, am fãcut
oprimarea nelegiuitã pentru Mine, asadar, nu vã oprimati unul pe altul.
Slujitori ai Mei, toti dintre voi sunteti supusi greselii, în afarã de cel cãruia
Eu îi sunt Cãlãuzã pe calea dreaptã deci, veniti la Mine pentru cãlãuzire
adevãratã si Eu vã voi arãta calea dreaptã. O, slujitori ai Mei, toti sunteti
flãmânzi (nevoiasi), în afarã de cel pe care Eu îl hrãnesc, deci, de la Mine cereti hranã si eu vã voi hrãni. O, slujitori ai Mei, toti sunteti goi (aveti
nevoie de vesminte) în afarã de cel cãruia Eu îi dãruiesc haine, deci, de la
Mine cereti haine si Eu vã voi învesmânta. O, slujitori ai Mei, voi pãcãtuiti
ziua si noaptea, dar iatã-Mã, gata sã vã iert pãcatele; cereti iertare de la
Mine si Eu vã voi dãrui iertarea. O, slujitori ai Mei, nici dacã primul sau
ultimul dintre voi, nici chiar dacã întreaga spitã omeneascã si chiar cea a
jinnilor ar avea credintã în Allah ca o singurã inimã, nimic nu se va
adãuga la Puterea Mea. O, slujitori ai Mei, si dacã primul si ultimul dintre
voi, sau întreaga spitã omeneascã si cea a jinnilor, la unison, ar deveni cea
mai ticãloasã inimã (bãtând toti) ca inima unui singur om, Puterea Mea nu
va suferi nici o pierdere. O, slujitori ai Mei, si chiar dacã primul si ultimul
dintre voi, ori întreaga spitã omeneascã si cea a jinnilor s-ar aduna pe o
câmpie si voi ati cere de la Mine, iar Eu as dãrui fiecãruia ceea ce cere,
n-as suferi vreo pierdere de nici un fel (ba chiar mai putin) decât pierde
oceanul, dacã s-ar scoate un ac din el. Slujitori ai Mei, pentru toate aceste
fapte ale voastre, pe care Eu le tin minte, veti primi rãsplatã de la Mine;
iar cel ce gãseste bine, sã ridice laude, iar cel ce întâmpinã altceva, sã se
condamne doar pe el însusi.
(Muslim)
 

gamada27

Slave of Allah
Hadith

Asalamu 3alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

Baraka Allahu feekum

Bismillahi AlRAhmani AlRAhiim


:SMILY34:Abu Huraira (Allah sã-l aibã în mila Sa!) mi-a încredintat
sarcina sã adun milostenia (Sadqa Fitr) de Ramadan. Cineva a venit la
mine si a început sã fure alimente. Eu l-am prins si am zis: Trebuie sã te
duc la Trimisul lui Allah (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!).
El a spus: Sunt un om nevoias cu familie mare de tinut si nevoia mã
înghesuie. Atunci eu l-am eliberat si în zori m-am dus la Trimisul lui Allah
(pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). El a întrebat: O, Abu
Huraira! Ce a fãcut prizonierul tãu astã-noapte? Eu am zis: O, Trimis al lui
Allah! S-a plâns cã îl împinge nevoia si are familie mare. Atunci mi s-a
fãcut milã de el si l-am lãsat sã plece în drumul lui. El a zis: Ai grijã! el te-a
mintit si curând se va întoarce. Am fost sigur, în urma spuselor Trimisului
lui Allah (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) cã el se va
întoarce curând si l-am asteptat. El s-a furisat din nou si a început sã fure
alimente din milostenii. Eu l-am prins si am zis: Trebuie sã te duc la
Trimisul lui Allah (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). El a
zis: Crutã-mã cãci sunt un om nevoias. Trebuie sã întretin o familie
numeroasã. Nu o sã mai vin. Si eu am avut milã si l-am lãsat sã plece. În
zori m-am dus la Trimisul lui Allah (pacea si binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!) care m-a întrebat: O, Abu Huraira! Ce s-a întâmplat cu prinsul
tãu astã-noapte? Eu am rãspuns: O, Trimis al lui Allah! El s-a plâns cã-i
nevoias si are de hrãnit o familie mare. Atunci mi-a fost milã de el si l-am
crutat. El a zis: Ai grijã! Negresit, te-a mintit în fatã si în curând se va
întoarce. Apoi am bãgat de seamã cã el a venit din nou sã fure alimente.
Eu l-am prins si am zis: Trebuie sã te duc la Trimisul lui Allah (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) si aceasta este ultima din cele trei
dãti. Ai promis cã nu o sã mai vii, dar ai venit iar. El a zis: Lasã-mã si o sã
te învãt câteva cuvinte prin care Allah ti-ar putea aduce folos. Eu am
întrebat: Care sunt acele cuvinte? El a rãspuns: Când mergi la culcare,
recitã versetele din Kursi (2 : 256) cãci acestea te vor pãzi în numele lui
Allah si Satana nu se va apropia de tine pânã dimineatã. Atunci l-am lãsat
sã plece. A doua zi dimineata, Trimisul lui Allah (pacea si binecuvântarea
lui Allah fie asupra lui!) m-a întrebat: Cum s-a purtat prinsul tãu astã-noapte?
Eu am rãspuns: El a promis cã o sã mã învete câteva cuvinte care-mi
vor aduce folos de la Allah. Trimisul lui Allah (pacea si binecuvântarea lui
Allah fie asupra lui!) a întrebat: Care sunt cuvintele acelea? I-am povestit
ce-mi spusese omul: Când mergi la culcare sã reciti versetele Tronului (Ayat
al-Kursi) de la început pânã la sfârsit, de ex.: El este Allah, Singurul, nu
este alt Dumnezeu afarã de Allah, Cel Viu si Nesfârsit... pânã la capãt. El
a adãugat: Prin mijlocirea lor, lângã tine va fi trimis un paznic de la Allah,
care te va apãra toatã noaptea împotriva diavolului si acesta nu se va
apropia de tine pânã dimineata. Trimisul lui Allah (pacea si binecuvântarea
lui Allah fie asupra lui!) a zis: Negresit, el a grãit adevãrul fatã de tine, desi
este un mare mincinos. Abu Huraira, îti dai seama cu cine ai vorbit vreme
de trei nopti? Eu am rãspuns cã nu stiam. El a zis: Era diavolul.
(Bukhari)


:SMILY34:Ibn 'Abbas (Allah sã-l aibã în mila Sa!) a relatat: În vreme ce
Gavriil sedea cu Trimisul lui Allah (pacea si binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!), el a auzit un scârtâit deasupra lui. Atunci si-a ridicat capul si
a zis: Aceasta este o poartã care s-a deschis astãzi în Rai. Niciodatã n-a
mai fost deschisã pânã acum. Când un înger a coborât prin ea, el a zis:
Acesta este un înger care a coborât pe pãmânt. El n-a mai coborât
niciodatã pânã acum. El a trimis salutãri si a zis: Bucurati-vã de douã
lumini care v-au fost date. Astfel de lumini n-au mai fost revãrsate asupra
nici unui profet înaintea ta. Acestea sunt: Sura al-Fatiha si versetele de
încheiere de la Sura al-Baqara. Oricând veti recita vreun cuvânt din ele,
veti avea parte de binecuvântãri.
(Muslim)
 

gamada27

Slave of Allah
Hadith

Asalamu 3alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu


Semnele Zilei de Apoi

Bismillahi AlRAhmani AlRahiim


Nawwas ibn Sam'an (Allah sã-l aibã în mila Sa!) a relatat cã
Trimisul lui Allah (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis:
Oricând pomenea despre Dajjal, îl descria uneori ca fiind neînsemnat, iar
alteori descria chinul lui ca foarte important. Noi ni l-am închipuit cã se
afla în ciorchinele de curmal. Când ne-am dus seara la el (Profetul) si el a
citit semnele fricii pe fetele noastre, a zis: Ce-i cu voi? Noi am zis: Trimis
al lui Allah, dimineatã ai pomenit de Dajjal. Uneori l-ai descris ca
neînsemnat, iar alteori ca foarte important, încât am început sã ne gândim
cã era ca si când s-ar fi aflat în ciorchinele de curmal. Atunci el a zis: Mi-e
fricã pentru voi cu privire la multe alte lucruri afarã de Dajjal. Dacã el se
aratã câtã vreme sunt printre voi, eu îl voi înfrunta. Dacã se aratã în lipsa
mea, un om trebuie sã lupte în numele Lui si Allah se va îngriji de fiecare
musulman în numele meu si îl va pãzi împotriva rãutãtii lui. Dajjal va fi un
tânãr cu pãr încâlcit si ochi bulbucati. Eu îl asemãn cu 'Abdul 'Uzza ibn
Qatan. Acela dintre voi care va supravietui sã-l vadã, sã recite asupra lui
versetele de deschidere din Sura Kahf (Capitolul 8). El va apãrea pe
drumul dintre Siria si Iran si va rãspândi ticãlosia în stânga si în dreapta.
O, slujitor al lui Allah! Alipiti-vã de calea adevãrului. Noi am zis: Trimis al
lui Allah, cât timp va rãmâne el pe pãmânt? El a zis: Timp de patruzeci de
zile, o zi ca un an si o zi ca o lunã si o zi ca o sãptãmânã, iar restul zilelor
vor fi ca si zilele noastre. Noi am zis: Trimis al lui Allah, o zi de rugãciune
va fi de-ajuns pentru rugãciunile zilei egale cu un an? La care el a zis: Nu,
dar trebuie sã faceti un calcul de timp si apoi sã faceti rugãciunea. Noi am
zis: Trimis al lui Allah, cât de iute va umbla el pe pãmânt? Si el a zis: Ca
si norul purtat de vânt. El va veni la oameni si îi va chema la o religie
gresitã, iar ei vor mãrturisi credinta în el si îi vor rãspunde. Atunci, el va
da poruncã cerului, iar ploaia va cãdea pe pãmânt, dar El va porunci ca
pe pãmânt sã creascã verdeata. Apoi spre searã, animalele ce au pãscut
iarba se vor întoarce la ei cu cocoasele lor imense si ugerele pline de lapte
si crupele întinse. Pe urmã el va merge la alti oameni si îi va chema. Dar
ei îl vor respinge si el se va depãrta de la ei, iar ei vor avea parte de secetã
si vor ajunge sãraci lipiti pãmântului. El se va plimba pe pãmântul pustiit
si îi va zice: Aratã-ti comorile; vor apãrea si se vor aduna în fata lui ca si
roiurile de albine. Atunci el va chema o persoanã strãlucind de tinerete si
îl va lovi cu sabia ssi îl va despica în douã bucãti care vor zace la o distantã
asemãnãtoare cu cea dintre arcas si tinta lui. Apoi el îl va chema pe
tânãrul acela si el va pãsi râzând, cu fata strãlucindu-i de bucurie, dar chiar
în clipa aceea Allah îl va trimite pe Cristos, fiul Mariei, iar el va coborî la
minaretul alb din partea de rãsãrit a Damascului, purtând douã vesminte
vopsite delicat cu sofran, iar mâinile lui se vor odihni pe aripile a doi
îngeri. Când îsi va apleca fruntea, vor cãdea picãturi de sudoare ca si
perlele, iar când îsi va înãlta capul, picãturi ca si perlele se vor risipi de
pe el. Orice necredincios care va simti mirosul lui va muri, iar rãsuflarea
lui va ajunge atât de departe cât va vedea cu ochii. Apoi, el îl va cãuta pe
Dajjal si îl va prinde la poarta lui Ludd si îl va ucide. Si atunci, oamenii pe
care Allah i-a apãrat vor veni la Isus(aleihi salam), fiul Mariei, iar el le va sterge fetele
si le va spune ce rang au în Rai si Allah va revela lui Isus(aleihi salam) aceste cuvinte:
Dintre slujitorii Mei am ales astfel de oameni împotriva cãrora nimeni nu
poate lupta; du-i pe acesti oameni nevãtãmati pe muntele Tur si atunci
Allah va trimite pe Gog si Magog si ei se vor îmbulzi de pe fiecare
înãltime. Primul dintre ei va trece lacul mãrii Tabariah si va bea din el. Si
când ultimul dintre ei va trece, el va zice: Odatã, aici era apã. Isus si
tovarãsii lui vor fi atunci cãutati la Tur si vor fi atât de înghesuiti, încât
capul taurului le va fi mai scump decât o sutã de dinari, iar Isus(aleihi salam) si însotitorii
lui se vor ruga lui Allah, Care le va trimite insecte ce se vor repezi la gâtul
lor si, pânã dimineata, vor pieri toti ca unul. Trimisul lui Allah, Isus(aleihi salam), si
însotitorii lui vor coborî atunci pe pãmânt si nu vor gãsi nici mãcar un
coltisor care sã nu fie plin de lesurile si împuticiunea lor. Trimisul lui Allah,
Isus(aleihi salam), si însotitorii lui se vor ruga iarãsi lui Allah, Care va trimite niste pãsãri
cu gât de cãmile care îi vor purta si arunca acolo unde este voia lui Allah.
Apoi Allah va trimite ploaie care nu va cruta nici o colibã si nici un cort.
Ploaia va spãla pãmântul pânã se va face ca oglinda. Atunci pãmântul va
primi poruncã sã-si arate poamele si sã-si refacã binecuvântãrile si va
creste o rodie atât de mare încât un grup de oameni abia dacã o va putea
mânca si se va adãposti sub pielea ei. Vaca de lapte va da atâta lapte,
încât abia un grup mare va putea sã-l bea. Cãmila de lapte va da atâta
lapte, încât din el va bea un trib întreg si oaia de lapte va da atât de mult
lapte cã va hrãni o familie întreagã; la vremea aceea, Allah va trimite un
vânt plãcut care va mângâia oamenii pe la subsuori si care va lua viata
tuturor musulmanilor, ci numai cei ticãlosi vor supravietui. Ei vor preacurvi,
ca si asinii.
(Muslim)
Abu Sa'id Khudri (Allah sã-l aibã în mila Sa!) a relatat cã
Trimisul lui Allah (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis:
Dajjal se va arãta si o persoanã dintre credinciosi se va îndrepta cãtre el,
iar oamenii de veghe înarmati ai lui Dajjal îl vor întâmpina si ei îi vor zice:
Unde ai de gând sã mergi? El va zice: Am de gând sã merg la acesta care
s-a arãtat. Ei îi vor spune: Nu crezi în Domnul vostru? El va zice: Nu este
nimic de ascuns despre Domnul nostru. Unii dintre ei vor zice: Hai sã-l
omorâm. Ceilalti vor spune: Stãpânul vostru (Dajjal) v-a interzis sã omorâti
pe cineva fãrã îngãduinta lui. Atunci ei îl vor duce la Dajjal. Când
credinciosul îl va vedea, el va zice: O, oameni! El este Dajjal, despre care
Trimisul lui Allah (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) ne-a
înstiintat. Dajjal va porunci sã i se spargã capul si va rosti aceste cuvinte:
tineti-l si spargeti-i capul. El va fi lovit în spate si în stomac. Dajjal îl va
întreba: Nu crezi în mine? El va zice: Tu esti un Dajjal mincinos. El va
porunci atunci ca omul sã fie sfâsiat în bucãti cu un satâr, din cap pânã în
picioare. Dupã aceea Dajjal va umbla între cele douã bucãti. Apoi îi va
spune: Ridicã-te si el va sta drept în picioare. Si îl va întreba: Nu crezi în
mine? Omul va zice: Mi s-a spus în suflet despre tine, cã tu esti Dajjal. El
va zice: O, oameni! Cu nimeni dintre oameni nu se va mai purta asa, dupã
mine. Dajjal va încerca sã-l prindã si sã-l omoare. Locul dintre gâtul sãu
si claviculã va fi turnat în cupru si el nu va gãsi nici un mijloc sã-l omoare.
Atunci îl va prinde de mâini si de picioare si îl va arunca în aer. Oamenii
vor gândi cã a fost aruncat în Focul Iadului, dar el va fi aruncat în Rai. La
care, Trimisul lui Allah (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a
zis: El va fi cel mai minunat martir din ochii Domnului lumilor.

(Muslim)
 
Top