Maand Moeharram & dag 'Ashoera

Shishani

moderator
Staff member
Deugd van de maand Moeharram & de dag 'Ashoera


Vraag:

Wat is de deugd van de maand Moeharram?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Alle lof zij Allah, deHeer der Werelden. En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de zegel der Profeten en de leider van de Boodschappers, en aan al zijn familie en metgezellen.

De maand van Allah, Moeharram, is een geweldige en gezegende maand. Het is de eerste maand van het Islamitische jaar en is één van de vier heilige maanden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, het aantal maanden bij Allah is twaalf maanden (in een jaar). Zo staat het (geschreven) in het Boek van Allah sinds de dag waarop Hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan (d.w.z. van deze maanden)zijn er vier heilig. Dat is de rechte godsdienst, dus doe jullie zelf daarin geen onrecht aan.”

(Soerat at-Tawbah: 36)

Het is overgeleverd door Aboe Bakrah (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “... Het jaar bestaat uit twaalf maanden, waarvan vier maanden heilig zijn: de drie opeenvolgende maanden, Dhoel-Qicdah, Dhoel-Hiddjah, Moeharram en Radjab Moedar; deze komt tussen Djoemaada en Shacbaan.”

(al-Boekhaarie)

Moeharram wordt zo genoemd vanwege de heiligheid van deze maand. Hiermee wordt de voortreffelijkheid verder benadrukt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “dus doe julliezelf daarin geen onrecht aan”. Hiermee wordt bedoeld jezelf geen onrecht aan te doen in deze maanden. Het zondigen in deze heilige maanden is erger dan het zondigen in de andere maanden.

Ibn cAbbaas zei dat de woorden “dus doe julliezelf daarin geen onrecht aan” gelden in alle maanden. Maar Allah heeft vier maanden verkozen en heilig gemaakt, en benadrukte hun heiligheid. En Hij maakte de zonde die gemaakt wordt in deze maanden ernstiger en Hij vergrootte de beloning van de goede daden in deze maanden.

Qataadah zei met betrekking tot de woorden “dus doe julliezelf daarin geen onrecht aan”dat wangedrag tijdens de heilige maanden ernstiger is en een grotere zonde dan in andere maanden. Wangedrag is (altijd) een serieuze en ernstige zaak. Echter bepaalt Allah wat de zwaarte van een zonde is. Allah heeft enkelen bevoorrecht van Zijn schepping. Uit de Engelen heeft hij Boodschappers verkozen. Uit de mensheid heeft hij Boodschappers verkozen. Van de spraak heeft hij het Hem gedenken (Dhikr) verkozen. Van de plaatsen op aarde heeft hij moskeeën verkozen. Van onder de maanden heeft hij Ramadan en de heilige maanden verkozen. En van onder de dagen heeft hij vrijdag verkozen. Van onder de nachten heeft Hij Laylat ul-Qadr verkozen. Dus vereer wat Allah ons heeft aangegeven om te vereren. Mensen van begrip en wijsheid vereren datgene wat Allah heeft opgedragen om te vereren.”

(Tafsier Ibn Kathier, Soerat at-Tawbah: 36)

De voortreffelijkheid van vrijwillig vasten gedurende Moeharram

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De beste maand om te vasten na Ramadan is in Allahs maand Moeharram.”

(Moeslim)

“Allahs maand” is een indicatie van de verering die deze maand verdient. Het wordt toegeschreven aan Allah. Al-Qaari’ zei: “Het lijkt erop dat dat de gehele maand Moeharram bedoeld wordt.”

Maar het is bewezen dat de Profeet (vrede zij met hem) nooit een volledige maand gevast heeft, behalve de maand Ramadan. Deze overlevering is bedoeld om aan te moedigen om te vasten tijdens de maand Moeharram, en niet perse om de gehele maand te vasten.

Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) meer vastte tijdens Shacbaan. Wellicht dat de deugd van Moeharram niet aan hem was geopenbaard tot het einde van zijn leven, voordat hij in staat was om gedurende deze maand te vasten.

(Sharh Sahieh Moeslim)

Allah kiest de tijden en plaatsen die Hij wil.

Al-cIzz ibnoe cAbdis-Salaam (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Tijden en plaatsen kunnen een hogere status krijgen op twee manieren. De eerste is in wereldse termen en de tweede is in religieuze of spirituele termen. Dit laatste is omdat Allah Zijn Vrijgevigheid op die tijden en plaatsen aan Zijn dienaren schenkt door een grotere beloning voor hun daden te geven. Zoals de grotere deugd van het vasten van de maand Ramadan dan andere maanden. Of op de dag vancAashoeraa’. De voortreffelijkheid hiervan is toe te schrijven aan Allahs Vrijgevigheid en Vriendelijkheid jegens Zijn dienaren op deze dag.

(Qawaacid ul-Ahkaam, boekdeel 1, blz. 38)

Moge vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

__________________________________

'Ashura

Het is sterk aanbevolen om de tiende dag van de maand Muharram te vasten, oftewel 'Ashura.

De reden achter het vasten van 'Ashura

Nadat de profeet salla allaho 'alaihi wa sellam van Mekka naar Medina verhuisde, merkte hij op dat de Joden 'Ashura vasten. Toen hij hen vroeg wat de aanleiding daarvoor is, antwoordden zij dat het de dag is waarop Allah de profeet Moesa 'alaihi asselaam en zijn volk van de tiran Fir'awn redde. En dat Moesa uit dankbaarheid aan Allah deze dag vastte en dat zij hem daarin volgen.

Hierop zei de profeet salla allaho 'alaihi wa sellam dat zij, moslims, meer recht hebben op (het volgen van) Moesa dan de Joden, waarop hij de moslims beval om deze dag te vasten. [Bukhari]

Verdienste van het vasten van 'Ashura

De profeet salla allaho 'alaihi wa sellam zegt over de verdienste van het vasten van ‘Ashura dat het de (kleine) zonden van het voorgaande jaar kwijtscheldt. [Sahih Muslim]

Het is aanbevolen om samen met ‘Ashura een dag ervoor of erna te vasten. Het beste is een dag ervoor, in dit geval dus woensdag 13 november. Dit om af te wijken van de Joden.

Verder is het aanbevolen voor wie daartoe in staat is om ook veel andere dagen van deze maand, Muharram, te vasten. De profeet salla allaho 'alaihi wa sellam zegt: "Het beste vasten na Ramadan is het vasten van de maand van Allah: Muharram." [Sahih Moslim]

Wie nog dagen van Ramadan moet inhalen

Voor degenen die nog dagen van Ramadan moeten inhalen, is het ook aanbevolen om de dag van ‘Ashura te vasten. Zij kunnen dan de intentie nemen voor het inhalen van Ramadan én de dag van 'Ashura, zoals dat de mening is van o.a. shaych bin Baaz en al-'Uthaimeen - moge Allah beide genadig zijn.

Beste broeders en zusters:

De oprechte moslim maakt gretig gebruik van dit soort gelegenheden, waarbij tegenover een kleine daad een grote beloning staat. Helemaal aangezien zonsondergang deze dagen erg vroeg is; een makkelijke buit dus die je niet mag mislopen!
 

Shishani

moderator
Staff member
hadithkaart-vasten-ashura.jpg
 

Shishani

moderator
Staff member
Op 11 oktober 2016 valt cAashoeraa’

De nieuwe maan van de eerste islamitische maand Moeharram is gisteren waargenomen. Dat betekent dat het vandaag de eerste dag is van het islamitisch nieuwe jaar 1438.

Zoals iedereen weet valt de dag van cAashoeraa’ op de 10e dag van Moeharram. Deze dag zal vallen op dinsdag 11 oktober 2016.

cAashoeraa’ is de dag waarover onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voor het vasten van de dag van cArafah hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het jaar daarvoor en het jaar daarna. Voor het vasten van de dag van cAashoeraa’ hoop ik dat Allah de zonden van het jaar ervoor vergeeft.”

(Moeslim)

Hij (vrede zij met hem) spande zich in om op de dag van cAashoeraa’ te vasten. Dit vanwege de grote status die deze dag geniet. Er is overgeleverd dat Ibn cAbbaas heeft gezegd: “Ik heb de Profeet (vrede zij met hem) nooit zo naarstig zien wachten op een vastendag die hij boven de rest van de dagen verkoos, dan de dag van cAashoeraa’ en deze maand (de Ramadan).”

(al-Boekhaarie)

De Profeet (vrede zij met hem) vastte de dag van cAashoeraa’ en spoorde de mensen aan om naar zijn voorbeeld te handelen. Zo is ons verteld dat Ibn cAbbaas heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) kwam naar Medina en zag de joden vasten op de dag van cAashoeraa’. Hij vroeg: “Wat is dit voor een dag?” Zij antwoordden: “Dit is een heilige dag. Dit is de dag waarop Allah de Kinderen van Israël van hun vijand heeft gered en (de Profeet) Moesa vastte op deze dag.” Hierop zei hij: “Wij hebben meer recht op Moesa dan jullie.” Sindsdien vastte de Profeet (vrede zij met hem) op deze dag en moedigde de mensen ook aan om deze (dag) te vasten.”

(al-Boekhaarie)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft over het vasten op de dag van cAashoeraa’ gezegd: “Onderscheid jullie van de joden en vast de dag ervoor of erna.”

(Ahmad)

Het is dus raadzaam om de tiende dag van Moeharram niet afzonderlijk te vasten maar deze te combineren met de negende of elfde dag. Dit ook gebaseerd op de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Als ik blijf (leven) tot volgend jaar, dan zal ik geheid de negende dag ook vasten.”

(Moeslim)

De verdienste van het vasten van cAshoeraa’ kan zijn dat Allah onze zonden van het voorgaande jaar vergeeft. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Voor het vasten van de dag van cAashoeraa’ hoop ik dat Allah de zonden van het jaar ervoor vergeeft.”

(Moeslim)

Er zijn mensen die deze dag koppelen aan de dood van al-Hoesayn, de zoon van cAli, en allerlei demonstraties van verdriet en geweeklaag houden die gepaard gaan met allerlei zaken van al-Djaahiliyyah (onwetendheid), zoals het slaan op het gezicht, het verscheuren van de kleren en zelfgeselingen. Dit heeft niets van doen met de dag van cAashoeraa’ en niets van doen met de Islam. De dag van cAashoeraa’, zoals de Profeet te kennen gaf, is de dag waarop Allah Moesa en zijn volk heeft gered van Fircawn (de tirannieke farao).

Ook zijn er verder geen bewijzen te vinden voor andere praktijken die plaatsvinden in verband met deze dag, zoals het opdoen van Koehl, het verrichten van de grote wassing, het elkaar feliciteren en het koken van bepaalde gerechten. De Profeet noch de metgezellen hebben zoiets gedaan en daarom dient een moslim dit soort zaken achterwege te laten en zich te beperken tot het vasten.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
 
Top