COOL! Međuljudski odnosi - hadisi

Konjanik

Hic Rhodus Hic Salta
Pričao nam je Džebela b. Suhajm: "Zadesila nas je godina oskudice dok smo bili sa Ibn Zubejrom. Živjeli smo od hurmi. Dok smo jeli, pored nas je prolazio Abdullah b. Omer rekavši: "Ne jedite dvije zajedno, jer je Allahov Poslanik to zabranio", a onda je dodao, "osim ako se dobije dopuštenje svog brata da se tako učini." (Buharija)

Kratko tumačenje hadisa:

U hadisu je došla zabrana da se dvije hurme jedu istovremeno , osim ako se za to traži dozvola od prisutnih. Na primjer, ono što je u običaju da se jede komad po komad (kao što su u ovom slučaju hurme), ako se čovjek nalazi među skupinom ljudi ili prijatelja, neće uzimati više od toga, zato što to predstavlja štetu po ostale te neće jesti više od njih osim nakon što zatraži dozvolu. Također se isto odnosi na neke vrste manjeg voća, za koje je običaj da se jedu po komad, pa će se vjernik paziti da ne uzima po dva komada iz straha da ne pojede više od svojih drugova.

U slučaju kada čovjek jede sam, nema nikakve smetnje da uzme po dvije hurme ili po dva komada onoga što se inače jede komad po komad, jer tim postupkom ne oštećuje nikoga, osim u situaciji kada postoji bojazan da se može udaviti ili ugušiti komadima hrane, tada će se čuvati da sebi ne našteti, jer čovjeku nije dozvoljeno da radi ono što mu može nauditi.

Koristi iz hadisa:

-zabrana spajanja onoga što je u običaju da se jede po komad;

-briga i obzirnost prema društvu i prijateljima;

-čuvanje sebe od štetnih stvari, pogotovo u posebnim situacijama.
Iz knjige Sahihul-adab vel-ahlak, sakupljena iz knjiga šejha Muhammeda Nasiruddina Albanija, rahimehullah
 

Konjanik

Hic Rhodus Hic Salta
Resulullah, s.a.v.s., je rekao: "Ko god klanja sabah, on je pod Allahovom zaštitom, pa zato budite pažljivi prema takvoj osobi (kako je ne bi povrijedili), a ko povrijedi onoga ko je pod Allahovom zaštitom, Allah će ga dostići, a onda će ga naglavačke u Džehennem baciti."

Muslim
 

Konjanik

Hic Rhodus Hic Salta
Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

"Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najgori lažan govor. I nemojte istraživati mahane kod drugih, i nemojte uhoditi druge, i nemojte se međusobno nadmetati u kupoprodaji, i nemojte zavidjeti jedni drugima, i nemojte mrziti jedni druge, i nemojte okretati leđa jedni drugima, nego budite braća, o Allahovi robovi!“
 

Konjanik

Hic Rhodus Hic Salta
"U Džennet neće ući niko ko u svom srcu ima koliko trun oholosti." Jedan čovjek je prokomentirao: "Čovjek ( po prirodi ) voli da su mu odjeća i obuća lijepe". Na to je Poslanik, a.s., rekao: "Allah je lijep i voli ljepotu. Oholost je omalovažavanje istine i potcjenjivanje drugih ljudi." (Muslim, Ebu Davud i Tirmizi)
 

Konjanik

Hic Rhodus Hic Salta
Znajte, da čast muslimana nije mjesto na kojem se profitira, niti mjesto izložbe, niti mejdan za potvaranja i klevete.
Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kad sam uzdignut na Miradž, prošao sam pored naroda koji su imali nokte od bakra kojima su parali svoja lica i prsa, pa sam upitao: 'Džibrile, ko su ovi?' Odgovorio mi je: 'Ovo su oni koji jedu ljudska mesa i kaljaju njihove časti.'''
(Ahmed i Ebu Davud, sahih)
 

Konjanik

Hic Rhodus Hic Salta
Prenosi se od Bilala b. Harisa el-Muzenijja, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
''Doista čovjek izgovori riječ kojom je zadovoljan Uzvišeni Allah, ne misleći da će dosegnuti ono što je dosegnula, zbog čega mu Allah upiše Svoje zadovoljstvo do Sudnjeg dana, a čovjek, doista, izgovori i riječ kojom izazove Allahovu srdžbu, ne misleći da će dosegnuti ono što je dosegnula, zbog čega mu Allah upiše Svoju srdžbu do Dana kada će se sa Njime susresti.''
(Malik, Ahmed i Tirmizi)
 

Konjanik

Hic Rhodus Hic Salta
Aiša, radijallahu anha, prenosi da je jednom prilikom upitala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Allahov Poslaniče, ko ima najviše prava kod žene?'' ''Njen muž!'', reče Poslanik, a Aiša opet upita: ''A ko ima najveće pravo kod muškarca?'' ''Njegova majka!'', odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

(Hakim, br. 7338, hadis je sahih po ocjeni Hakima)
 
Top