Pitanja i Odgovori

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Donošenje salavata i selama na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u toku džu

Pitanje: Poznato mi je da nam je obaveza kada se spomene Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ili njegovo ime, donijeti salavat i selam na njega, ali mi je isto tako poznato da tokom hutbe moramo šutjeti jer ako bismo progovorili, izgubili bismo vrijednost džume. Pa šta da radimo ukoliko hatib na minberu spomene Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da li da istovremeno sa imamom donesemo salavat i selam ili da ga izgovorimo u sebi?

Odgovor: Sva zahvala pripada samo Allahu, subhanehu ve te'ala, neka je Allahov salavat i selam na Njegova Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe.

Imam Ahmed, rahmetullahi alejh, rekao je: „Nema smetnje da se donese salavat na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prigušenim glasom.“ (El-Mugni, 2/165.)

Stalna komisija za fetve rekla je: „Ukoliko hatib (spomene Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem) donese salavat na njega, tada će i onaj koji ga sluša donijeti salavat bez podizanja glasa.“ (8/217.)

Šejh Ibnu Usejmin, rahmetullahi alejh, rekao je: „Ukoliko hatib spomene Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, tada će i onaj koji ga sluša donijeti salavat i selam u sebi kako ne bi dekoncentrisao druge oko sebe.“ (16/166.)
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Kakav je grijeh onoga koji gleda *!*!*!*!ografiju?

Pitanje: Es-selamu alejkum! Kakav je grijeh onoga koji gleda *!*!*!*!ografiju i uz to zadovoljava svoje seksualne strasti?

Odgovor: Ve alejkumus-selam! Blud ili zinaluk je jedan od najvećih grijeha koje je zabranio Uzvišeni Allah. Meðutim, ako pogledamo u tekstove Kur'ana i sunneta, u kojima se govori o ovom velikom grijehu, vrlo lahko ćemo uočiti da...

nije grijeh samo sami čin bluda ili zinaluka, nego naprotiv, sve što vodi ovom grijehu smatra se dijelom tog grijeha.Tako Allah, dž.š., u suri Isra kaže: ''I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put.'' (Isra, 32.) Ovdje možemo primijetiti da Allah, dž.š., nije rekao nemojte činiti blud, nego nemojte mu se približavati i što dalje od njega i djela koja njemu vode. Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s., u hadisu koji su zabilježili imami Buharija i Muslim u svojim Sahihima, rekao je: ''Zinaluk očiju je pogled, zinaluk ušiju je slušanje, zinaluk jezika je govor, zinaluk ruku je dodir, zinaluk nogu je hod.''

Iz ovog hadisa primjećujemo da se sve ono što vodi zinaluku tretira kao zinaluk ili da kažemo jednim dijelom toga. Nakon navedenih ajeta i hadisa, mislim da je dat odgovor na postavljeno pitanje, jer u stvari koja je spomenuta u pitanju dolazi do činjenja više grijeha, prvi je gledanje u stvari koje su zabranjene i nemoralne , a drugi je čin zadovoljavanja strasti na nedozvoljen način, Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: ''I koji stidna mjesta svoja čuvaju osim od žena svojih ili onih koji su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; a oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.'' (El-Mu'minun, 5-7.)

Zato možemo reći da spomenuta djela potpadaju pod zabranu i grijeh koji je spomenut u navedenim ajetima i hadisima. A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Hfz. Dževad ef. Gološ
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
kako zikriti na tesbih ili prste?

Pitanje:

Selam alejkum!

Kako da zikrim poslije namaza, da li da to radim sa tebihom ili je bolje da zikrim samo prstima. Cuo sa razlicite odgovore na ovu tematiku, pa sam sada malo zbunjen.

Odgovor:

Ve alejkumus-selam!

Poštovani brate,

Kada se radi o pitanjima vjere, onda se ništa nesmije činiti osim ono što je propisano i dozvoljeno. Pitanje o tesbihu, odnosno zikrenje poslije farz namaza nije s*!*!*!*!o, s*!*!*!*!o je samo na način na koji se to izvodi i kada se čini. Allah, dž.š, kaže: ''Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.'' (El-Ahzab, 21.)

Mi treba da se u svemu ugledamo na našeg Poslanika, s.a.w.s., a posebno da islam praktikujemo onako kako je on, s.a.w.s., praktikovao, bez da slijedimo običaje koji se suprostavljaju Poslanikovoj praksi.( Poslanik, s.a.v.s, strogo je naredio da klanjamo onako kako on klanja. (Vidi hadis: ''Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam.'' Buhari, Sahihul-Buhari, 'Kitabul-ezan', br. 631.)) Kod nas je zastupljen način zikrenja poslije namaza kako nije propisano ni po jednom fihku, pa čak ni po hanefijskom. Poslanikovi mujezini nisu nakon namaza učili na sav glas da se slijede u tesbihanju, niti su to činili na kojekakvim brojalicama. Da problem bude veći, kod nas optužuju i poprijeko gledaju onoga ko zikri na način na koji je to činio Poslanik, s.a.w.s. Poslanik Muhammed, s.a.w.s., zikrio je poslije obavljenog farza i to na prste svoje ruke i nije predvodio zikr, već je to svako za sebe činio, pa ako želiš da budeš od onih koji slijede dosljedno praksu poslanika Muhammeda, s.a.w.s., onda čini tako, a ako želiš da činiš suprotno zbog nekog razloga, onda znaj da ćeš biti pitan na Sudnjem danu.

Kada se radi o svjedočenju organa tijela, onda možemo koristiti Kur'anski ajet (u prevodu značenja): ''Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onom što su radili svjedočiti.'' (Jasin, 65.)

Nemoj da se dvoumiš kada je pitanje pokornosti Stvoritelju. Kada saznaš propis, onda ga izvršavaj iskreno i ispravno, tj. onako kako je propisano, koliko je propisano, gdje je propisano, kada je propisano... budi dosljedan rob Allahov, koji niti pretjeruje niti popušta već slijedi zlatnu sredinu, a to je ono na čemu je bio Poslanik, s.a.w.s. Molim Allaha da ti omili sunnet i praksu Allahova Poslanika, s.a.w.s., i da te učini od iskrenih Allahovih robova! Amin! A Allah zna najbolje.

prof. Abdullah Mujic
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:

Eselamu alejkum we rahmetulahi we berekatuhu!

Prvo pohvale za stranicu i za vas humanitarni rad...Da vas Allah obilato nagradi! Moja pitanja su sljedeca:

1.)Sta ce biti sa krscanima i jevrijima i ostalim religijama tj. da li ce uci u dzenet

2.)Da li su svi od 4 mesheba ispravni i na pravom putu i da li tkz ,,vehabija,, prate hambelijski meshbe

3.)Sta Allah kaze on vanzemaljcima tj. da li oni postoje i da li je Allah stvorio druge vremenske dimenzije, putovanje kroz vrijeme

Odgovor:

Ve alejkumu-selam wr wb!

Što se tiče kršćana i židova, Uzvišeni o Njima kaže: ''One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, kršćani i sabijci - one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili - doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati! '' (Bekare, 62.)

Ovo se odnosi na one od njih koji su vjerovali u ono što je Allah objavio od Tevrata i Indžila, koji su slijedili svoga poslanika koji im je poslan, i na tome su umrli, na takve se odnosi ovaj ajet. Kad je objavljen Kur'an time je dokinuto ono što je prije objavljeno i ko ga ne prihvati od židova i kršćana, nakon što su čuli da je objavljen, ući će u Džehennem. Poslanik, s.a.w.s, kaže: ''Tako mi Onoga u Čijoj Ruci je moja duša, neće biti ni jedan židov ni kršćanin ovog Ummeta koji za mene a ne bude me slijedio - ili je rekao a ne povjeruje u ono sa čime sam došao - a da neće biti stanovnik Džehennema.'' (Sahih Muslim)

Tako da: ''a onaj ko želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati." (Ali Imran, 85.)

Općenito govoreći o četir mezheba možemo reći da su ispravna, osim na mjestima gdje su pogriješili, i u tim situacijama ispituju se njihovi dokazi i zamjenjuju ispravnim argumentima. Danas ne postoje vehabije, a one koje zovu vehabijama je veoma opširan pojam i misli se svako onaj ko slijedi Kur'an i Sunnet.

Vanzemaljci ne postoje onako kako nam je predstavljeno kroz naučnu fantaziju, poput zvjezdanih staza i slč. U mnogome današnji svijet mjenja džinsko-šejtanska priviđanja za vanzemaljske i neobjašnjive pojave. A Allah zna najbolje.

Abdullah Mujic, prof.
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
propis Davudovog a.s. posta?

Pitanje:

Es-Selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuh!

Imam jedno pitanje u vezi Davudovog, a.s., posta, pa Vas molim da mi odgovorite, neka Vas Allah, dž.š., nagradi svakim hajrom. Naime, kakav je propis za osobu koja nanijeti postiti Davudov post, u pitanju je žena, tj. da li smije prekinuti i u kojim slučajevima, ili pak ne smije?

Odgovor:

Ve alejkumus-selam!

Najbolji vid dobrovoljnog posta je postiti svaki drugi dan; jedan dan postiti a jedan dan ne postiti, svakome onome ko je u mogućnosti da to izvrši. Kaže Allahov Poslanik, s.a.w.s.: ''Allahu je najdraži Davudov namaz, najdraži post mu je Davudov post. Imao je običaj da spava polovinu noći, trećinu je provodio u namazu, a zadnju šestinu bi opet spavao. Postio bi jedan dan a drugi dan ne bi postio'' (Buhari, 1131; Muslim 1159.)

Ovaj vid posta je pohvalan ukoliko neće dovesti postača do iscrpljenosti i poremetiti njegov život. Sam Davud, a.s., je prekidao ovaj post sa razlogom, jer u vrijeme bitke bi prekidao svoj dobrovoljni post., kao što imam Buhari spominje u vjerodostojnom hadisu: ''Postio bi jedan dan a drugi dan ne bi postio, i nije uzmicao kada bi susretao neprijatelja." (Buharija, 1977; Muslim, 1159.)

Ovo je dobrovoljni post, nije obavezan, i dozvoljeno ga je prekinuti kad čovjek poželi. Ukoliko bi osoba prekinula dobrovoljni post prije vremena tako što bi nešto pojela, nije dužna da taj dan naposti. Imam Ahmed prenosi od Ummi Hani da joj je jedne prilike došao Poslanik, s.a.w.s., i da je zatražio da nešto popije, pa je pio i dao njoj da popije, pa je pila, nakon toga je rekla: O Allahov Poslaniče, ja sam bila postač. Pa joj je Allahov Poslanik, s.a.w.s., odgovorio: ''Onaj ko posti dobrovoljni post je sam sebi vođa, ako želi može upotpuniti post a ako želi može ga prekinuti.'' (Sahih džami' 3854) A Allah zna najbolje.

Prof. Abdullah Mujic!
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Propis o zapošljavanju u bankama koje posluju sa kamatom?

Pitanje: Kakav je propis o zapošljavanju u bankama koje posluju sa kamatom i kakav je propis korištenja njenih usluga?

Odgovor: Zapošljavanje u takvim bankama je zabranjeno, zato što uposlenici u takvim bankama zapravo pomažu banku u kamatnom poslovanju, i time ulaze pod prokletstvo koje je spomenuto u vjerodostojnom hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je onoga koji uzima kamatu i onoga koji je daje i dva svjedoka, i rekao je: 'Svi oni su isti'", a ukoliko njegovo radno mjesto u banci nije u direktnoj vezi sa kamatnim poslovanjem, onda se smatra od onih koji su zadovoljni takvim načinom poslovanja i svojim radom prešutno odobravaju činjenje tog harama. Dakle, nije dozvoljeno zapošljavanje u bankama koje posluju sa kamatama. Što se tiče stavljanja novca u kamatne banke, dozvoljeno je ako se ukaže potreba za tim, ali u slučaju da nema drugog sigurnog mjesta da se ostavi taj novac, ali pod uvjetom da ne uzima od njih kamatu, jer ako bi uzeo kamatu, u tom slučaju bilo bi zabranjeno.

Odgovorio: šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin (rahmetullahi alejhi)
Preuzeto iz: Fetava ulema el-beledi-l-haram, str. 652

Prijevod: hfz. Amir Smajić
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Kako da postupi djevojka u slučaju kada staratelj odbija prosce?

Pitanje: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Prije svega molim Allaha, dž.š., da vas obilato nagradi za trud koji ulažete da saznamo što više o našoj vjeri i da se okoristimo, inšallah. Moje pitanje je sljedeće: može li velijj biti, jednoj vjernici koja praktikuje islam, onaj ko ne klanja redovno, znači "kad stigne", kada je u nekom poslu ne klanja namaze i ne naklanjava ih, vjeruje u Allaha Uzvišenog, ali ne znam koliko ga je istinski spoznao jer ne prihvata hidžab, sluša muziku i slično? Zatim, ko može biti velijj jednoj mu'minki ako joj je otac ovakav, a brata nema, jedan amidža pije alkohol, drugi ne klanja redovno, znači poput njenog oca, daidža ne klanja. Allah vas nagradio najboljom nagradom, inšallah, firdevsima, na odgovoru i podario svaki hajr!

Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!
Na samom početku treba naglasiti da ženi nije ispravan brak bez saglasnosti staratelja – velijja, i to je stav većine islamskih učenjaka. Kazao je Allahov Poslanik: “Nema braka – nije validan brak, osim uz saglasnost staratelja.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, od Ebu Musaa el-Eš’arija, r.a., a njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani)
Također je kazao: “Koja god se žena uda bez dozvole staratelja, njen brak nije validan – batil, njen brak je batil, njen brak je batil.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, od Aiše, r.a., a njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani)

Također je kazao: “Žena ne može udati ženu, niti žena može udati samu sebe.” (Ibn Madže od Ebu Hurejre, r.a., a njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani)
Nakon što smo shvatili spomenutu stvar, postavlja se pitanje: je li uvjet za validnost starateljeve odluke da on ne bude od onih koji javno griješe. (Ovo se odnosi na osobu koja je musliman, jer osoba koja nije muslima ne može biti staratelj vjernici. Ibn Munzir je spomenuo konsenzus učenjaka u pogledu tog pitanja.)

U pogledu tog pitanja učenjaci imaju različite stavove. Većina islamskih učenjaka smatrala je da je odluka staratelja validna pa makar on bio javni grješnik. Tog stava bili su učenjaci hanefijske, malikijske pravne škole. Ibn Kudame, pravnik hanbelijske pravne škole, kada govori o tom pitanju u Mugniju, spominje da je i imam Ahmed, u jednoj predaji od njega, zastupao taj stav.

Ako smo kazali da staratelj koji javno griješi (a još je u islamu) može biti staratelj, da li to znači da on ima pravo da odbije prosca samo zato što prakticira vjeru? Odgovor bi bio: Islamski učenjaci su kazali da ako staratelj odbije prosca, treba da se pogleda u razlog odbijanja. Ako razlog bude validan, to će se prihvatiti, a ako razlog bude neprihvatljiv, kao što je uskraćivanje udaje za nekoga ko prakticira vjeru, tada starateljstvo prelazi na drugu osobu. Ako osobe na koje pređe starateljstvo budu odbijale da daju saglasnost za brak (iz istih razloga ili zato što ne žele da se zamjere staratelju), tada starateljstvo prelazi na sultana –vladara (pošto on ima opće starateljstvo za svoje podanike), a ako ne postoji niti vladar, tada starateljstvo prelazi na kadiju ili povjerljivog učenjaka ili njemu slične među pravednim i pobožnim itd.

Kazao je šejh Muhammed Salih Usejmin: ''Ako staratelj odbije dati saglasnost proscu koji je dostojan njegove štićenice – vjerom i moralom, tada starateljstvo prelazi na najbližeg staratelja nakon njega, pa ako odbiju – kao što se najčešće dešava – tada starateljstvo prelazi na šerijatskog kadiju koji će udati tu ženu.''

Buharija prenosi od El-Hasana, rahimehullah, da je rekao: ''Govorio mi je Meakil b. Jesar da je ovaj ajet objavljen o njemu i rekao: 'Udao sam svoju sestru za čovjeka pa ju je pustio, a kada joj je prošao iddet (period čekanja), on je ponovo došao da je prosi, pa sam mu rekao: 'Oženio sam te, ponudio ti postelju i počastio te, a ti si je pustio. Sad si došao da je prosiš. Ne, tako mi Allaha, nikada ti se ona neće vratiti.' A bio je dobar čovjek. Njegova žena mu se htjela vratiti pa je Allah objavio ovaj ajet: '...ne ometajte ih da se udaju za muževe svoje', pa sam rekao: 'Sad ću to učiniti, Allahov Poslaniče.' Tada ju je ponovo udao za njega. '''
Kazao je Ibn Kudame: ''Značenje pojma 'ometanje' je: ometanje žene da se uda za nekoga ko je dostojan nje, kada ona to zatraži i kada svako od njih dvoje iskaže želju za drugim. (...) Ako (ona) bude tražila da se uda za osobu koja je nije dostojna, on ima pravo da joj ospori saglasnost i to se ne smatra 'ometanjem'.''

Islamski učenjaci su na osnovu citiranog ajeta kazali da staratelju nije dozvoljeno da odbije prosca (bez opravdanog razloga) koji je dostojan njegove štićenice u vjeri i moralu. Kazao je Allahov Poslanik: ''Kada vam dođe (u prošnju) onaj čijom vjerom i moralom ste zadovoljni, oženite ga, ako to ne učinite, nastupit će veliki nered na zemlji.'' (Tirmizi od Ebu Hurejre, r.a., šejh Albani ovaj hadis je ocijenio dobrim – hasen u više svojih knjiga) Na osnovu ovog hadisa učenjaci su kazali da se dostojnost nekoj ženi gleda kroz ova dva spomenuta svojstva: vjera i moral.

Priredio i rezimirao nekoliko fetava o istoj tematici: Pezić Elvedin

(Izvor fetva: islamweb.net)
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Da li je, u svrhu ukrašavanja, dozvoljen pirsing na obrvama

Da li je, u svrhu ukrašavanja, dozvoljen pirsing na obrvama (stavljanje minđuša na obrvama?


Hvala Allahu i neka je mir i spas na poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Ženi je dozvoljeno da se ukrašava i uljepšava svim dozvoljenim ukrasima, bilo da su od zlata ili srebra, ili druge vrste nakita. Pri tome može koristiti bilo koji način ukrašavanja, ali pod sljedećim uvjetima:

- to ne bi smjela biti imitacija nevjernica i nemoralnih žena;

- ne bi smjelo biti učinjeno na način da izgleda čudno i ekstravagantno, nego u skladu s preovladavajućim običajem kojeg se, kada je ukrašavanje u pitanju, pridržavaju žene muslimanke u njenom mjestu;

- ne bi smjelo uzrokovati štetu i ozljedu na tijelu;

- ne smije sadržavati likove živih bića.

Ibn Kudame, Allah mu se smilovao, kaže: ''Ženama je dozvoljeno da, u svrhu ukrašavanja, koriste zlatni, srebreni i dijamantni nakit i to u različitim formama, kao narukvice, mamuze, naušnice i prstenje, kao što su im dozvoljene razne vrste ukrasa koje koriste na licu, vratu, rukama, nogama, ušima i slično, ali pod uvjetom da to bude u skladu sa preovladavajućim običajem. Oblici ukrašavanja koji nisu uobičajeni i koji odudaraju od preovladavajuće prakse u nekom društvu, smatraju se zabranjenim, kao što je upotreba ukrasa koji su specifični za muškarce, a isto važi i za muškarce koji koriste specifične ženske ukrase.'' (El-Mugni, 2/325) Šejh Muhammed ibn Ibrahim, Allah mu se smilovao, kaže: ''Mudri islamski vjerozakon dopušta ženama da se ukrašavaju na način koji je u skladu sa preovladavajućim običajem.'' (Fetāva Muhammed ibn Ibrahim, 4/73) Na pitanje: ''Da li je dozvoljeno, u svrhu ukršavanja, ženskom djetetu probušiti uho ili nos'', šejh Ibn Usejmin, Allah mu se smilovao, odgovorio je: ''Ispravno je mišljenje da je pirsing na ušima dozvoljen, jer spada u vid dozvoljenog ukrašavanja. Vjerodostojnim putem je potvrđeno da su žene ashaba nosile naušnice. Bol koja se osjeća prilikom probadanja uha i stavljanja naušnice podnošljiva je i neznatna, a ako se to uradi dok je dijete malo, rana na uhu brzo zacijeli. Što se tiče pirsinga na nosu, ne znam da je iko od ranijih islamskih učenjaka o tome govorio; lično smatram da se radi o vidu sakaćenja i deformacije tijela, ali ostavljam prostora drugima da misle i smatraju drugačije. Ako žena živi u mjestu u kome se pirsing na nosu smatra vrstom ukrasa, dozvoljeno joj je da postupa u skladu s tim običajem.'' (Medžmū'u fetāva ve rasâi el-mutenevvi'a, 11/92) Isto se može reći o pirsingu na obrvama. Ako je to običaj muslimanki u nekoj zemlji i ne uzrokuje bilo koju štetu na tijelu, onda se ne može govoriti o zabrani. Treba napomenuti da je ženama zabranjeno pokazivati ukrase pred osobama koje joj nisu mahremi (osobe u vezi s kojima postoji trajna zabrana kada je u pitanju zasnivanje bračne veze), što implicira da je i ovu vrstu ukrasa, ukoliko se žena odluči za nju, dozvoljeno upotrebljavati samo u tim okvirima. (Izvor: www. islam-qa.com)
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
SAŽETAK PROPISA O ŽALJENJU ZA UMRLIM

Pitanje: Molim vas da mi pojasnite šta je to ženi zabranjeno u periodu pričeka – nakon što joj preseli muž, kao i žaljenja za umrlim, kao što su: odjeća, razgovor putem telefona i izlazak iz kuće s ciljem posjete komšinica?

Odgovor: Ženi koja je u pričeku, jer je preselio njen muž, zabranjeno je da oblači ukrasnu odjeću i nakit, kao što joj je zabranjeno uljepšavanje tijela: kanom, surmom i ostalim kozmetičkim sredstvima – preparatima za uljepšavanje. Šerijatski ne postoji zapreka da žena odstrani ono što je uznemirava i smeta joj, kao što je odsijecanje – skraćivanje nokata, ili odstranjivanje dlaka sa tijela, čije je odstranjivanje i uklanjanje propisano. Također, zabranjeno joj je korištenje svih vrsta mirisa, bez obzira da li to bio miris za odjeću ili tijelo. Obaveza joj je da boravi u kući svoga muža sve dok ne završi njen priček. Dozvoljeno joj je, ako za time postoji potreba, da danju izađe iz kuće, a ne noću, kao što joj je dozvoljeno da razgovara putem telefona ako iz toga ne proizilazi smutnja – iskušenje.
(Fetve Stalne komisije: fetva broj 17705, 20 tom, str. 448)
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Dužina klanjanja teravije namaza

Pitanje: Esselamu alejkum, u mom džem'atu se mnogo brzo klanja teravih namaz. A i u drugima džem'atima u blizini nije ništa bolje. Haman da je pravilo, što je brže to je bolje. Teško mi pada da ne idem u džamiju i da ne klanjam teravih namaz, a ako odem, mislim da od tog namaza nemam ništa, jer nema smirenosti prilikom ruku'a i sedžde. Molim vas da mi date savjet, tj. šta da radim i kako šerijat gleda na ovu problematiku, brzog obavljanja teravih namaza. Ovaj problem je prisutan u mnogim džamijama po Bosni i Sandžaku.

Odgovor: Brzo klanjanje teravih namaza je potpuno oprečno onome što je prenešeno o načinu klanjanja teravih namaza od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ashaba, radijallahu 'anhum, i selefa ovog Ummeta. Naime, Sunnet je da se oduži kijam, ruku i sedžda, i to je jedna od glavnih karekteristika po kojoj se teravija razlikuje od ostalih dobrovoljnih namaza.

Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi proveo jednu trećinu noći u namazu, a o dužini i ljepoti kijama, ruku'a i sedžde ne pitaj, kako kaže Aiša, radijallahu 'ahna, u hadisu kojeg bilježi Buharija. A Omer, radijallahu 'anhu, je naredio da se uči na jednom rekatu u teravih-namazu trideset ajeta, a to je oko tri stranice Kur'ana. Također, prenosi El-Mervezi u svojoj knjizi Muhtesar Kitab Kijamul-Lejl da je selef učio između dvadeset i trideset ajeta na jednom rekatu teravih-namaza.

Kod Ebu Hanife i većine hanefijskih učenjaka je sunnet da se u toku Ramazana na teravih-namazu prouči hatma (cijeli Kur'an), a da bi se to izvelo kažu da treba učiti oko deset ajeta na jednom rekatu, a što predstavlja više od jedne stranice Kur'ana. Sa druge strane, teravija, što u arapskom znači odmaranje, je baš nazvana tim imenom jer bi se klanjači nakon dugog kijama odmarali poslije svaka četiri rekata.

Također, po isparavnom stavu učenjaka da broj rekata teravije namaza nije šerijatski određen, nego da u tome ima širine, pa ko oduži kijam smanji broj rekata, a ko skrati kijam poveća broj rekata. Skratiti kijam i povećati broj rekata ne znači da od teravije treba napraviti utrku ili natjecanje u brzini gdje se izgubi svaki osjećaj skrušenosti u namazu. Naravno da treba voditi računa o stanju džematlija, jer među njima ima slabih, iznemoglih, bolesnih, starijih, žena i djece, te dužinu namaza uskladit prema njima.

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas predvodi ljude u namazu neka skrati (namaz), jer među njima je dijete, starac, iznemogli i onaj koji ima neku potrebu. A kada klanja sam, neka klanja kako hoće". (muttefekun alejhi) Ali ovo ne znači da teraviju treba pretvoriti u gimnastičku vježbu kao što je stvarnost većine teravija, na žalost, u našim krajevima. Ako je stanje takvo kako je opisano u pitanju, da se teravije jako brzo klanjaju tako da nema smirenosti na ruku i sedždi, a to su ruknovi namaza, onda je valjanost tih namaza upitna.

Stoga savjetujem tebe i sve druge koji su u sličnom stanju, da na najljepši način razgovaraš sa imamom, posavjetuješ ga po ovom pitanju i da uputiš dovu Uzvišenom Allahu da mu omekša srce i da prihvati savjet. A ako znaš unaprijed da od tebe ne prima savjet u vjeri, onda podstakni nekog drugog da to uradi od koga prima savjet. A ako to ne urodi plodom, a u blizini nema drugog džem'ata gdje se teravija klanja normalno, onda klanjaj teraviju u kući sam ili u džem'atu sa porodicom.

Jer mnogi učenjaci smatraju da je bolje klanjati teraviju u kući nego u mesdžidu. Na tom stavu su malikije pod šartom da to ne utiče na prestanak klanjanja teravije u mesdžidima. Također je to rivajet u šafijskom mezhebu, a Šafija smatra da je bolje da dobri učači Kur'ana klanjaju u kući. Muhammed ibn Nasr El-Mervezi bilježi u svojoj knjizi Muhtesar Kitab Kijamul-Lejl vjerodostojne predaje u kojima se navodi poimenično ko je sve od selefa klanjao teraviju u kući ili u mesdžidu pojedinačno van džem'ata.

Pa se prenosi da Omer, Osman, i Ibn Omer, radijallahu 'anhum, nisu klanjali teraviju u mesdžidu, također od selefa: Ibn Hurmuz poznati karija, Rebi'a, El-Kasim, Salim ibn Omer, Nafi'a, 'Urve, Mudžahid, Omer ibn Abdulaziz pravedni halifa, Ibn 'Avan i mnogi drugi nisu klanjali teraviju u džem'atu. Kaže Mudžahid: „Ako čovjek zna deset sura neka ih ponavlja i neka ne klanja u Ramazanu za imamom (teraviju u džem'atu)". Dokaz im je hadis: „Klanjajte namaz u vašim kućama, zaista najbolji čovjekov namaz je onaj koji klanja u kući, osim farzova". (Muslim)

Neki od njih su tako klanjali da bi ljudima stavili do znanja da klanjanje teravije u mesdžidu u džem'atu nije vadžib. Također, kažu da je čovjek tako dalje od rija'a (činjenja ibadeta da bi to ljudi vidjeli a ne radi Allaha) koji je haram. Oni su bili na tom stavu kada se teravija klanjala onako kako su je prve generacije klanjale, a u ovim okolnostima brzog klanjanja kada je upitna valjanost namaza nema sumnje da je ovo rješenje. Također klanjanje teravije pojedinačno van džem'ata ulazi pod opće značenje hadisa: „Ko klanja (teraviju) u Ramazanu sa imanom i tražeći nagradu od Allaha, biće mu oprošteni njegovi dotadašnji grijesi". (muttefekun alejhi) Ve billahi tevfik.
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
post bolesnika

Pitanje: Esselamu alejkum! Ja sam od skoro dijabetičar. Desilo mi se jednom dok sam postila nafilu (tada nisam znala da imam dijabetes), da mi se krvni pritisak jako podigao, a inače još iz djetinjstva imam problema sa srcem. Približava nam se mubarek Ramazan, a ja moram tri puta na dan uzimati tablete. Pošto su dani ljeti duži nego zimi, da li mogu umjesto Ramazana postiti isti broj dana u decembru, jer je tad dan vrlo kratak, oko 8 sahata, a i toliko bih mogla inšaAllah podnijeti zbog moje bolesti? Ako bi smjela tako uraditi, kakav je propis ako preselim na Ahiret prije decembra?

Odgovor: Kaže Uzvišeni: „A ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti." (Prijevod značenja El-Bekare, 185.) Ovim ajetom je dozvoljeno bolesniku da ne posti dane Ramazana sve dok je u bolesnom stanju, a zatim da naposti taj isti broj dana kada ozdravi. Ovo je propis onih bolesnika čija je bolest izlječiva.

Dok bolesnici čija je bolest hronična na njima je da za svaki dan Ramazana nahrane jednog siromaha, a nisu dužni napaštati te dane, po mišljenju većine učenjaka. Dok drugi dio učenjaka smatra da hronični bolesnici ne trebaju niti napostiti propuštene dane niti nahraniti siromaha za svaki propušteni dan. A pošto ti, cijenjena sestro u Islamu, boluješ od dijabetesa i moraš tri puta na dan uzimati tablete, tebi je haram da postiš, kao što kaže Ibn ‘Usejmin (Eš-Šerhul-mumti'a, 6/353.), i nisi dužna da napostiš te dane s tim da si obavezna da nahraniš za svaki dan Ramazana po jednog siromaha.

Prema tome, nisi dužna napostiti te dane u decembru jer ti post i u tim danima može pogoršati stanje i povećati bolest, a ovo je ujedno i odgovor na pitanje šta ako preseliš prije decembra. Što se tiče hranjenja siromaha, dozvoljeno je da se svaki dan hrani isti siromah, ili da na kraju Ramazana nahrani trideset siromaha odjednom. Nije dozvoljeno davanje novca siromahu u vrijednosti hrane. Također, pod hranjenjem siromaha se misli na davanje jednog obroka u toku dana i to u srednjoj količini od koje je dovoljno da se najede. Kao na primjer da mu se kupi srednja porcija ćevapa sa pavlakom ili sokom. Ve billahi tevfik.
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Učenje mukabele za vrijeme Ramazana

Pitanje: U mom džem'atu se svakog Ramazana uči mukabela. Imam i još par boljih učača prouče tako cijeli Kur'an u Ramazanu, a drugi ih prate. Zatim se na kraju Ramazana napravi sergija za učače mukabele. Da li učenje mukabele ima utemeljenje u šerijatu i da li je ispravno uzimanje nadoknade za učenje?

Odgovor:
Mjesec Ramazan je mjesec posta, kijama (teravih-namaza), učenja Kur'ana i davanja sadake. Jedna od posebnih odlika mjeseca Ramazana u kojem je počela objava Kur'ana je čitanje Kur'ana, izučavanje kur'anskih znanosti i razmišljanje o značenjima ajeta. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je svake noći Ramazana učio i proučavao Kur'an pred Džibrilom, 'alejhisselam (bilježi Buharija), te je tako učenje i izučavanje Kur'ana u toku Ramazana potvrđeni Sunnet oko kojeg nema razilaženja.

Međutim, učenje mukabele koje je prisutno u našim krajevima, pri čemu hafiz nakon klanjanja podne ili nekog drugog namaza uči napamet jedan džuz, više ili manje, iz Kur'ana, a prisutni ga prate u Mushafu ili samo slušaju, i tako svaki dan i svakog Ramazana, ovo je novotarija idafije (tj. dodatna novotarija u vjeri. Jer ovakav način učenja Kur'ana nije prenešen niti od Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, niti od ashaba, radijallahu 'anhum, niti od prvih dobrih generacija. Kaže Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ko unese u našu vjeru nešto što nije od nje to se odbacuje". (muttefekun alejhi)

Unošenje u vjeru može biti vezano za vrijeme, mjesto i način, i može biti tako što se izmisli novi ibadet (bida aslije-stvar koja je u osnovi nova) ili da se propisani ibadet u načinu izmjeni (bida idafije). Ovdje je unešen u vjeru način učenja Kur'ana u mjesecu Ramazanu. U osnovi je učenje Kur'ana za Ramazan propisano bez ograničenja u vremenu, količini učenja i mjestu učenja. Pa kada neko dođe i ograniči njegovo učenje vremenom (poslije podne), mjestom (u mesdžidu) i količinom (jedan džuz svaki dan) i to ponavlja svake godine onda to predstavlja novotariju u načinu obavljanja ibadeta.

Učenje mukabele je novotarija poput novotarije džem'atskog zikra poslije cijelog namaza, jer je zikr propisan poslije farz namaza i ne na takav način, tj. zajednički u džematu. Pa pošto je ovo bidat, a svaki bidat (novotarija) je dalalet (zabluda), po tekstu vjerodostojnog hadisa kojeg bilježe Ebu Davud (4607.) i Tirmizi (2676.), vadžib je da se ta novotarija prekine, upozori na nju i izbjegava učestvovanje u njoj, svejedno bilo to učenjem ili slušanjem.

A pravljenje sergije za učače i uzimanje nadoknade su još jedna nova novotarija koja je izgrađena na prethodnoj, a takva je osobina novotarija da jedna rađa drugu. Ve billahi tevfik.

Na pitanja odgovorio mr. Zijad Ljakić - islamski casopis "El-Asr"
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Nepokrivene zene i post

Pitanje: Selam! Moram odmah na pocetku da pohvalim vasu stranicu, kad god imam vremena udjem i citam razne teme vezane za nasu lijepu vjeru. Moje pitanje je vezano za mjesec Ramazan i post. Posto ja licno jos uvijek nisam pokrivena ali namjeravam to da uradim uskoro, zanima me da li post vrijedi nepokrivenoj zeni isto kao post zeni koja nosi hidzab. Da li ima veze to sto nisam pokrivena a postim, da li Dragi Allah ubraja moj post u moja dobra djela?

Ja se trudim da budem sto bolja u mjesecu Ramazanu pogotovo kada postim, trudim se da se lijepo ponasam prema svojoj porodici i ljudima koji me okruzuju, da ne psujem-mada gotovo nikad ne psujem i takodjer trudim se da redovno odrzavam higijenu kako licnu tako i higijenu u kuci. I jos jedno pitanje, takodjer u vezi posta, da bi se kod Allaha primio nas post da li trebamo da klanjamo svih 5 dnevnih namaza? Hvala unaprijed! Allah vas nagradio.

Odgovor:

Ve alejkumus-selam!

Tvoj post je ispravan ali sa bitnom činjenicom, a to je da si griješna što se nisi pokrila. Post ti se ubraja u dobra djela ukoliko ispunjavaš uslove direktno vezane sa ispravnost posta i ukoliko ne činiš ono što ga kvari.

Što se tiče posta i ne obavljanja pet dnevnih namaza je uveliko proširen problem. Post mjeseca ramazana je jedan od temelja islama i dolazi nakon obaveznih namaza i post onoga ko neklanja nije primljen kod Allaha, jer onaj ko neklanja ulazi u propis ostavljača namaza a Poslanik, s.a.w.s., kaže: ''Između čovjeka i širka i nevjerstva je ostavljanje namaza.'' (Muslim) Od nevjernika Uzvišeni Allah ne prima djela, pa kaže: ''I Mi ćemo pristupiti djelima (nevjernika, mnogobožaca...) njihovim koja su učinili u prah i pepeo ih pretvoriti.'' (Furkan, 23.)

Doista Allahov Poslanik, s.a.w.s. rekao: ''Onome kome prođe ikindija kao da je izgubio porodicu i imetak.'' A Buharija prenosi da je Poslanik, s.a.w.s., rekao: ''Ko ostavi ikindiju, propala su mu djela.'' Ashabi nisu smatrali ostavljanje nijednog naređenog djela nevjerstvom, osim namaza.

Treba naspomenuti da se neki ljudi skroz vrate vjeri počevsi prvo sa postom u mjesecu ramazanu, što je naravano za pohvaliti, ali samo postiti od ramazana do ramazna, a ništa ne praktikovati od islamskih propisa između toga je neprihvatljivo, jer ova vjera je ozbiljna i ima svoje ustaljene propise, a nije nikako supermarket gdje se odabire po ukusu i prohtjevima. A Allah zna najbolje!

Na pitanje odgovorio Abdullah Mujić prof.
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Izlazak sperme pri mazenju sa suprugom

Pitanje:

Ovo pitanje je, mozda, previse intimno pa ce mo samo u kratkim crtama navesti da brat pita kako da postupi jer je sada za ramazan ejakulirao posto je, kada je bio priljubljen uz nju, poljubio suprugu.

Odgovor:

Ve alejkumus-selam!

Spolni odnos u danima ramazana je zabranjen, kako za muškarce tako i za žene, za one koji su obavezni da poste. Ukoliko bi neko imao spolni odnos sa svojom suprugom za vrijeme ramazanskog posta dužan je izvršiti kefaret. Kefaret je da oslobodi roba, a ako neimadne tu mogućnost, onda da posti uzastopno dva mjeseca, bez prekidanja; a ako nije ni to u mogućnosti, onda da nahrani 60 siromaha. Što se tiče spolnog odnosa u ramazanskim noćima, to je potpuno dozvoljeno, što ti i preporučujemo da iskoristiš kako bi dane mogao nesmetano da postiš. Spolni odnos je zabranjen od nastupa zore pa do zalaska sunca istog dana. Čovjeku koji se može kontrolisati dozvoljeno je da poljubi svoju suprugu i da je dodiruje ali da nemaju spolnog odnosa, jer tako je i sam Poslanik, s.a.w.s., činio.

Ukoliko čovjek nema kontrole nad sobom ili se boji da može lahko učiniti ono što je zabranjeno, onda ne bi trebao da ljubi niti da dodiruje svoju suprugu dok posti. Tako da u tvom slučaju potrebno je da se i ovog kloniš. Ako se desi da ejakulira prilikom posta, kao u tvom slučaju, onda treba da se suzdrži od jela i pića do iftara, kao što si ti uradio, i taj dan treba da se naposti i nije obavezno izdvajanje kefareta ukoliko nije bilo spolnog odnosa. A ako je izašao pre-seminalni fluid a ne sperma, onda post nije pokvaren.

U tvom slučaju bitno je da znaš razlikovati spermu od pre-seminalnog fluida, koja je bjela sluzava (ljepljiva) tekućina koja izlazi prilikom razmišljanja o spolnom općenju ili prilikom predigre sa ženom. Dešava se da čovjek i ne primjeti da ta tekućina izađe. Pojavljuje se kod muškarca i kod žene, samo što je kod žene češća i vrlo često se dešava momcima. Ukoliko se vi ne možete kontrolisati neka vas žena kontroliše.

Na pitanje odgovorio Abdullah Mujić prof.
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pijenje alkohola i ramazan

Pitanje:

Es-selamu alejkum! Moje itanje je da li covjek musliman koji za vrijeme Ramazana konzumira alkohol izlazi iz vjere islama?

Odgovor:

AlejkumusSelam!

Ostavljanje posta i pijenje alkohola, svejedno za ramazan ili van ramazana, s tim da je veći grijeh konzumirati alkohol za vrijeme ramazana, iako su jedni od najvećih grijeha, ne izvode onoga koji ih čine iz Islama osim ako ih ohalale. Oko ovoga nema razilaženja među učenjacima Ehlu sunne vel džema'a. Dokaz za to su riječi Uzvišenog: "Zaista Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostiće ono što je mimo toga onome kome hoće" (En-Nisa 116)

Na pitanje odgovorio mr. Zijad Ljakic!
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Post i dijabetes

Pitanje: Selam alejkum!

Moje pitanje se odnosi na post, naime imam 48 godina i odgojen sam u duhu islama ali imam jedan problem koji me muči unazad godinu dana imam problem sa zdravljem tj.šećerom tipa dva, svaki dan sam pod terapijom tableta. Znajući da je ramazan farz postim ali imam problema sa zdravljem poslije iftara šećer se poviši na 16 iako sam uz jelo popio tabletu obratio sam se ljekaru koji mi savjetuje da ne trebam postiti pa sam odlučio da od vas zatražim savjet šta da radim.

Odgovor:

AlejkumusSelam!

Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja: "A ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti" (El-Bekare 185). Ovim ajetom je dozvoljeno bolesniku da ne posti dane Ramazana sve dok je bolesnom stanju, a zatim da naposti taj isti broj dana kada ozdravi. Ovo je propis onih bolesnika čija je bolest izlječiva. Dok bolesnici čija je bolest hronična na njima je da za svaki dan Ramazana nahrane jednog siromaha a nisu dužni napaštati te dane, po mišljenju većine učenjaka. Dok drugi dio učenjaka smatra da hronični bolesnici ne trebaju niti napostiti propuštene dane niti nahraniti siromaha za svaki propušteni dan.

A pošto ti boluješ od dijabetesa i moraš uzimati tablete i ljekar ti je preporučio da ne postiš, tebi je haram da postiš, kao što kaže šeh Ibn ‘Usejmin, rahimehullah,(Eš-Šerhul-mumti’a (6/353)) i nisi dužan da napostiš te dane s tim da si obavezan da nahraniš za svaki dan Ramazana po jednog siromaha.

Što se tiče hranjenja siromaha, dozvoljeno je da se svaki dan hrani isti siromah, ili da na kraju Ramazana nahrani trideset siromaha odjednom. Nije dozvoljeno davanje novca siromahu u vrijednosti hrane. Takođe, pod hranjenjem siromaha se misli na davanje jednog obroka u toku dana i to u srednjoj količini od koje je dovoljno da se najede. Kao na primjer da mu se kupi srednja porcija ćevapa sa pavlakom ili sokom. A ako se hrana daje u brašnu ili žitaricama dovoljno je za trideset dana dati dvadest kilograma brašna, pšenice i slično. Ve billahi tevfik.

Na pitanje odgovorio mr. Zijad Ljakic!
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Krvarenje i post

Pitanje:

Sellam Allejkum,

Molim vas za brzi odgovor (znam da dosta nas pise i da ste zauzeti) ali pitanje je vezano za post i Ramazan. Naime radi se o mojoj sestri, ima problema sa mjesecnim ciklusom (ustvari to nije mjesecni ciklus) to je slabo krvarenje s'vremena na vrijeme kao posledica hemo terapije, znam da ne treba postiti ni klanjati dok je mjesecni ciklus ali ovo je non-stop i doktori kazu da je to normalno, kad kazem non-stop mislim da je skoro svaki dan ali samo po kap ili dvije.

Njena zelja je velika da posti mjesec Ramazan i da klanja,ali se plasi da se istovremeno ne grijesi, a opet s druge strane lijekari to ne nazivaju menzisomConfus moja sestra se sada osjeca dobro (posle bolesti) i nema nikakvih bolova ni zdravstvenih problema pa se pita da li moze nastaviti da posti i klanja (jer nekad se desi da za cijeli dan ne bude krvarenja) pa tako izgubi dan, a solucija da nahrani nekog je nemoguca jer u okolini nema takvih (zivimo u inostranstvo)! Pitanje je da li moze da nastavi da posti i klanja jer doktor je rekao da to moze potrajati jos dugo, pa se problem produzava i posle Ramazana
(nemogucnost da klanja)! Samo bih dodala da prije nego klanja ukoliko se prije toga istusira uspjeva ostati cista za vrijeme namaza.Uz cestitke i zelju da u zdravlju provedete i ispratite Ramazan unaprijed Vam zahvaljujem.

Odgovor:

AlejkumusSelam!

Obavezna je da klanja jer ovo krvarenje se ne smatra hajzom nego istihazom, tj. izlazak krvi iz polnog organa mimo menstrualnog ciklusa. Obavezna je da klanja, posti i sve ono što obavlja osoba koja nije u stanju hajza. S tim da je obavezna da za svaki namaz uzima abdest nakon što nastupi namasko vrijeme tog namaza. Ne treba da se osvrće na ono što joj izađe iz polnog organa sve dok ne izađe namasko vrijeme tog namaza, osim ako abdest izgubi na neki drugi način. Ve billahi tevfik.

Na pitanje odgovorio mr. Zijad Ljakic!
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Fetve vezane za pogled

Prevela: Naida Zaimović
"Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade." (Prijevod značenja En-Nur, 30) (Obratiti pažnju: Uzvišeni Allah prvo je naredio obaranje pogleda, a zatim čuvanje stidnih mjesta, jer pogled vodi ka bludu.)

Ebu Seid, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘'Izbjegavajte sjedenje po putevima!'' Oni rekoše: ''Božiji Poslaniče, moramo se okupljati da razgovaramo.'' Poslanik, s.a.v.s., reče: ''Ako već morate, onda dajte putu njegovo pravo.'' '' A šta je pravo puta?'', ponovo upitaše. On reče: ''Spuštanje pogleda, uklanjanje prepreka, uzvraćanje selama i naređivanje dobra, a odvraćanje od zla." (Hadis bilježe imam El-Buhari, imam Muslim i Ebu Davud)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah je Ademovim potomcima odredio udio u bludu koji će neizbježno počiniti. Blud očiju je pogled, blud jezika je govor, a duša žudi i želi, a intimno mjesto to sve potvrđuje ili odbija." (Hadis bilježe imam El-Buhari, imam Muslim i Ebu Davud)

Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, pripovijeda: "Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o slučanjom pogledu, pa mi je naredio da okrenem pogled." (Hadis bilježe Ebu Davud i Et-Tirmizi)

Imam En-Nevevi, rahimehullah ialejh, u komentaru ovog hadisa kaže: "To je kada tvoj pogled slučajno padne na ženu strankinju (’ajnabiyah), bez da si ti namjeravao to učiniti. Nema grijeha u prvom pogledu, ali moraš odmah okrenuti svoj pogled od nje. Ako tako uradiš, onda nećes imati grijeh, ali ako produžiš, pogled onda ćeš imati grijeh, kao što ovaj hadis pojašnjava."

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je rekao: "O Alija, ne bacaj jedan pogled za drugim, prvi će ti biti oprošten, ali drugi neće." (Hadis bilježi Et-Tirmizi, 2701: vidi Sahihu'l-Džaami', 7953)

El-Mubarek, rahimehullah alejhi, u pogledu ovog hadisa kaže: "Riječi 'ne bacaj jedan pogled za drugim' znače da se ne pogleda opet nakon prvog pogleda. 'Prvi će ti biti oprošten' znači da će ti biti oprošteno ako je bio slučajan, ne namjeran, 'ali drugi neće', znači zato što je drugi pogled bio po tvom izboru, i brojit će se protiv tebe."

Bez sumnje, pitanja vezana za obaranje pogleda vode jednom od velikih i odvratnih grijeha – zinaluku, a nespuštanje pogleda je korijen prvog stepena koji vodi ovom opasnom putu.

Učenjaci prve generacije bili su dobro svjesni opasnosti zabranjenog gledanja, pa su govorili: "Pogled je jedna od šejtanovih otrovnih strijela."

Značenje ove izreke aludira na činjenicu da je šteta koju prouzrokuje strijela slična šteti koju zabranjeni pogled nanese ljudskom srcu i imanu.

Također su govorili: "Pogled je kao (vatreni) plamen koji zapali šumu. Ako ne zapali sve, zapalit će nešto od nje."

U današnjem vremenu ove riječi su se obistinile jer je zabranjeno gledanje postalo veoma prisutno, uz rasprostranjenost interneta, televizije (čak i vijesti) i magazina koji obiluju slikama oba spola.

Vrhunac svega toga jeste da mnogi mladi muslimani koji odrastaju na Zapadu misle da prilikom konverzacije moraju gledati osobu u oči, bez obzira kojeg spola bila ta osoba, a da ne spominjemo poplavu *!*!*!*!ografije i drugih zabranjenih slika koje su postale veliki problem u današnjem svijetu čak i među nekim muslimanima.

Veoma je tužno vidjeti da muslimani danas prakticiraju ‘‘zabavljanje‘‘, dakle ljubavnu vezu između "momka" i "djevojke". Bez obzira na to kako su se sreli, upoznali, njihova haram veza počela je sa haram pogledom.

Upravo zbog toga što je miješanje suprotnih spolova postalo rasprostranjeno, odlučili smo se obratiti prvom glavnom razlogu ove bolesti, prije nego i samoj bolesti.

Shodno tome, obavezno je da muslimani u pogledu ovog opasnog pitanja tačno znaju gdje su granice halala i harama i da tačno znaju kako sačuvati islamsku skromnost, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

"Svaka vjera ima svoje karakteristike, a karakteristika islama je stid (hajaa')." (Hadis bilježi Ibn Madže)

Molimo Allaha da spusti selam i salavat na Svoga poslanika Muhammeda, njegove supruge i njegove ashabe.Tema broj 1: Gledanje u ženu u svrhu medicinskog tretmana

Pitanje: Da li je dozvoljeno muškarcu doktoru da gleda u strankinju (ženu) pacijentkinju?

Odgovor: Među učenjacima nema nesaglasnosti u pogledu pitanja da je doktoru dozvoljeno gledati u avret strankinje, toliko koliko postoji nužda. Dokaz za to nalazi se u sljedećim hadisima:

- Er-Rabija bint Mu'avis, radijallahu anha, kaže: "Bile smo sa Allahovim Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, i liječile smo povrijeđene, davale im vodu i vraćale mrtve u Medinu." (Hadis bilježi imam El-Buhari)

- Prenosi Džabir, radijallahu anhu, da je Ummu Salima, radijallahu anha, tražila dozvolu od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da joj sašiju ranu, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio Ebu Taibu da zašije ranu." (Hadis bilježe imam Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže i imam Ahmed)

Tačka gledišta ovog dokaza: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je Ebu Taibu da zašije Ummu Saliminu ranu, dajući mu dozvolu da gleda mjesto koje će šiti, tako da onaj koji treba zašiti ranu mora gledati na mjesto gdje će stavljati instrumente za ušivanje. Dakle, ovo pokazuje da doktor može gledati u ono što se smatra avretom žene (a cijelo tijelo žene je avret) tokom medicinskog tretmana.

Konsenzus: Fakihi su saglasni u tome da je doktoru dozvoljeno gledati u avret osobe suprotnog spola tokom medicinskog tretmana ukoliko se ispune sljedeći uvjeti:

1. Da nema žene koja je sposobna da je liječi ili da je prisutna žena koja nije dovoljno kvalifikovana da bi je mogla liječiti.
2. Doktor se ne smije osamiti sa pacijentkinjom.
3. Pacijentkinja smije otkriti samo dio tijela koje treba liječiti, a doktor ne smije gledati ni na jedno drugo mjesto njenog tijela.
4. Ako postoji bojazan da će ona umrijeti, da ima bolest u završnoj fazi, da će izgubiti dio (dijelove) tijela ili da ima tolike bolove koje ne može podnijeti ukoliko ne bude liječena.
5. Da doktor (ili onaj koji će je lijećiti) nije nemusliman, ako ima musliman koji je sposoban da je liječi.
6. Doktor mora biti pouzdan.
7. Doktor ne smije osjećati da će ona (pacijentkinja) biti veliko iskušenje za njega. Ukoliko tako osjeća, onda mu nije dozvoljeno pristupiti liječenju.

Pitanje: Da li je dozvoljeno onome ko se brine o bolesniku (medicinski radnik) da tokom asistiranja u abdestu ili čišćenju poslije nužde gleda u avret?

Odgovor: Fakihi smatraju da mu je dozvoljeno da tokom carskog reza ili poroda gleda u avret pacijentkinje, zato što on ima isti status kao doktor (pogledaj pitanje iznad).

Pitanje: Da li je dozvoljeno gledati u avret osobe ako je on/ona u životnoj opasnosti kao što je utapanje, požar ili udes?

Odgovor: Dozvoljeno je. Njegova pozicija postaje kao pozicija doktora.

(Kraj prvog dijela)

Izvor: http://d1.islamhouse.com/data/en/ih_books/signal/en_Fatawa_Concerning_Looking.p
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pokrila sam se, ali sam se ljubila s momkom

Pitanje: Selam alejkum! Prije svega da pohvalim vas rad na stranici i trud koji ulazete. Imam veoma tezak problem...i nadam se da imate odgovor na moje pitanje. Do prije nekoliko mjeseci zivjela sam kao i vecina ostalih cura, znaci: izlazila, oblacila usko, nisam redovno klanjala, slusala muziku, jednom rijecju nisam shvatila bit zivota tj. da budem pokorna Allahu s.w.t. I tako je bilo do prije 6 mjeseci kada sam pocela razumijevati vjeru, paziti na namaz, sto je moguce vise izbjegavati usko itd. Da bih se ubrzo nakon toga i pokrila, hvala Allahu s.w.t. Moj momak, koji je...

takodjer u skoro isto vrijeme kao i ja poceo praktikovati vjeru, me podrzao u tome, i bio je potpuno za to. Ali nakon nekoliko dana od kada sam se pokrila osamili smo se i cak smo se poljubili i to se desilo nekoliko puta u par dana... Hvala Allahu dz.s. prestali smo s tim i iskreno smo se pokajali tako da se vise nikad to nije ponovilo. InsAllah, planiramo stupiti u brak, medjutim trenutno nemamo uslove za to - roditelji a i fakultet nas sprjecavaju, jer smo mladi. Samo napomena: kada kazem "poceli praktikovati vjeru" mislim na sve farzove (svaki namaz, post...) i sto vise Sunneta propisanog od naseg Poslanika s.a.v.s. Eh, moje pitanje glasi koliki je to grijeh, da li me ovo izvodi iz vjere i da li je veci grijeh, jer sam pokrivena a to sam pocinila??? Da nam Allah Milostivi svima oprosti nase grijehe i slabosti, i neka je Njegovo prokletstvo na sejtana l.a.

Odgovor:

AlejkumusSelam!

Da se djevojka muslimanka osami i poljubi sa momkom muslimanom strancom koji joj nije mahrem (tj. kome je dozvoljeno da je oženi) je jedan od velikih grijeha u islamu, s tim da to djelo ne izvodi njegovog počinioca iz vjere. Pokrivena djevojka koja to učini ima istu veličinu grijeha zbog ljubljenja kao i nepokrivena djevojka muslimanka (koja praktikuje mnoge druge stvari vjere mimo pokrivanja) s tim da nepokrivena ima dodatni grijeh zbog samog nepokrivanja. To jest nepokrivenost ne utiče na veličinu grijeha zabranjenog ljubljenja, a nema sumnje da pokrivenoj djevojki ne priliči da sebi dozvoli da upadne u takav šerijatski prekršaj jer bi je sama marama trebala dodatno sprečavati od sličnog za razliku od nepokrivene.

Vama se dogodio ovaj prekršaj zbog onog što muslimanska omladina smatra da je halal i sasvin normalno, a to je ašikovanje i zabavljanje u obliko kako je to rasprostranjeno kod nas. A ašikovanje i zabavljanje vode u osamljivanje, naslađivanje sa pogledom, šejtanskom uljepšavanju toga što rade, pa onda i u ljubljenje, grljenje, naslađivanje u tjelesnom dodirivanju jednog drugog i rađenju svega mimo zinaluka, a često to završi i samim zinalukom. Zbog svega ovoga samo ašikovanje i zabavljanje su šerijatski neprihvatljivi a našto ukazuju mnogi šerijatski tekstovi.

Naime, Uzvišeni zabranjuje zinaluk riječima: "I ne približavajte se zinaluku" (El-Isra' 32). Znači, Allah subhanehu ne zabranjuje samo zinaluk nego i svaki vid približavanja zinaluku, a nema sumnje da ono što se radi prilikom ašikovanja da je vid približavanja zinaluku. Takođe, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio osamljivanje žene sa muškarcem koji joj nije mahrem: "Neka se niko od vas ne osamljuje sa ženom osim ako je sa njom mahrem (otac, brat, dajdža i slično)" (Buharija i Muslim). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio gledanje u ženu osim prvi nehotični pogled. S tim da je momku koji je na ženidbu dozovljeno da kradom ili uz prethodni dogovor vidi djevojku koju hoće da zaprosi, čak je dozvoljeno da joj vidi kosu.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Kada neko od vas hoće da zaprosi ženu ako je u stanju da vidi ono što će ga navesti da je oženi neka to učini". (Ebu Davud 2082 i Ahmed 3/334, šejh Albani ga ocjenjuje dobrim) Prema tome, ako je onome ko hoće da oženi neku ženu dozvoljeno da je vidi radi prosidbe, kao što je došlo u hadisu, onda to znači da sastajnje sa njom, osamljivanje i sve ostalo što se radi prilikom ašikovanja ili zabavljanja nije dozvoljeno.

Zaključak nakon svega kazanog je da ako ste se dogovorili da se uzmete nekad poslije kada steknete mogućnosti, onda se nemojte više sastajati, izlaziti i slično, nego čekate taj period za koji procjenite da se nakon njega možete uzeti. Znači, bez ašikovanja, hodanja, izlaženja i sastajanja bez mahrema. U protivnom, opet ćete doći u priliku da se poljubite ili uradite nešto gore od toga, jer ašikovanje samo po sebi vodi u to. A ako ne možete tako onda se lijepo i kulturno raziđite dok ne budete spremni za ženidbu oboje. Ve billahi tevfik.

mr. Zijad Ljakic
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Da li osoba koja uči Kur'an bez pomjeranja usana, ima nagradu za takvo učenje?

''Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.'' (Sad, 29.) U ovom kur'anskom ajetu pojašnjen je jedan od najvećih ciljeva objave Kur'ana: da razmišljamo o njegovim ajetima i uzimamo pouke iz istih. Međutim, i pored toga u hadisima se spominje i posebna nagrada za učenje Kur'ana što podrazumijeva izgovaranje kur'anskih ajeta na arapskom jeziku.

Primjetno je kod određenog broja muslimana da uče Kur'an bez izgovora harfova, tj. kako mi kažemo ''čitaju u sebi'', ostavljajući na taj način veliku nagradu za učenje Kur'ana, koja je predviđena za one koji Kur'an čitaju izgovarajući harfove pa makar poluglasno. Na drugoj strani imamo one koji lijepo uče Kur'an, imaju lijep izgovor, a i lijep glas, ali ne obraćaju pažnju na značenja kur'anskih ajeta niti o njima razmišljaju.

Razmišljanje o kur'anskim ajetima svakako je potrebno i pohvalno, kao i njihovo pravilno učenje i izgovaranje. Međutim, potpunu nagradu za učenje Kur'ana postići će onaj ko Kur'an bude učio na arapskom jeziku na kome je i objavljen, trudeći se da pravilno izgovara harfove i primjenjuje pravila tedžvida, uporedo prateći značenja proučenih ajeta, razmišljajući o njima i sprovodeći ih u svome životu.

Šejhu Abdulazizu bin Abdullahu bin Bazu, Allah mu se smilovao, postavljeno je sljedeće pitanje:
Neki ljudi uzmu Mushaf i čitaju ga, ali ne pomjeraju usne, tj. ne izgovaraju ajete, nego samo gledaju u njih. Da li se ovakvo postupanje može nazvati ''učenjem Kur'ana'' ili je nužan izgovor ajeta kako bi se zaslužila nagrada obećana za čitanje tj. učenje Kur'ana? Također, da li će ikakvu nagradu imati onaj ko gleda u ajete, ali ih ne izgovara?

Odgovor: Nema smetnje da se u Kur'an gleda, tj. da se čita bez izgovora harfova radi razmišljanja i shvatanja njegovih ajeta. Međutim, onaj ko ovako postupa nije učač, a nagradu za učenje Kur'ana imat će samo ako bude izgovarao ajete pa makar to njegovo učenje ljudi oko njega i ne čuli. Dokaz za ovo su riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ''Učite Kur'an (doslovno: ''čitajte Kur'an'') jer će se on na Sudnjem danu zauzimati za svoje sahibije (učače).'' (Muslim) Pod sahibijama se podrazumijevaju oni koji postupaju po kur'anskim načelima, kako je to već spomenuto u drugim hadisima.
Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ''Ko prouči jedan harf iz Kur'ana, ima jedno dobro djelo, a svako dobro djelo se deseterostruko vrednuje.“ Bilježe ga Tirmizi i Darimi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, a učenjaci kažu da se pod učenjem podrazumijeva čitanje koje prati izgovor.

Gospodaru naš, uvrsti nas među sahibije Kur'ana pa da se za nas zauzima na Sudnjemu danu!

(Izvor: http://www.binbaz.org.sa/mat/2013)
 
Top