Zabrana čitanja knjiga od Ahl-ul-Bid`a ([Shaykh Khâlid bin Dhahawî adh-Dhafayrî)

muharram23

New Member
Staff member
[Shaykh Khâlid bin Dhahawî adh-Dhafayrî
Iz “Idžmâ`-ul-`Ulamâ` `alâ al-Hadjr wat-Tahdhîr min Ahl-il-Ahwâ” – sktratili urednici stranice www.darulhadith.com]


1.Imâm ibn Khuzaymah (rahimahullâh) kada je bio upitan o nekim knjigama od Ahl-ul-Bid`a koje se tiču Allâhovih imena i svojstava rekao je:

“To je njihova izmišljena novotarija. Muslimanski imâmi, vođe pravnih škola, imâmi vjere kao što su Mâlik, Sufyân, al-Awzâ`î, Ahmad, Ishâq, Yahyâ, ibn-ul-Mubârak, Muhammad bin Yahyâ, Abû Hanîfah, Muhammad bin al-Hassan i abu Yûsuf nisu bazirali vjeru na tim knjigama. Opominjali su druge od njih i zabranjivali su njihovo čitanje. Umjesto toga upućivali su svoje pristalice ka Knjizi i Sunnetu. ”Zato te opominjem da ne gledaš u njihove knjige!” (prenosi se u knjizi al-Istiqâmah (1/108) od Imâma Ibn Taymiyyah (rahimahullâh).)


2. Imâm Mâlik bin Anas (rahimahullah) je rekao:

”Nesmiju se posuđivati knjige od ljudi Ahl-ul-Ahwâ i ahl-ul-bid`ah (ljudi koji slijede strasti i ljudi novotara). Isto se odnosi na knjige astrologa.” .” (Djâmi´ Bayân-il-´Ilm (2/942) od Imâm Ibn ´Abdil-Barr (rahimahullâh).)

3. Imâm Ibn Abî Hâtim (rahimahullâh) je rekao:

Čuo sam mog oca -abu Hâtima- i Abû Zur´ah-a da naređuju bojkot Ahl-uz-Zaygh i -Bid´a (narod koji odstupa i narod novotarija) i bili su nevjerovatno strogi prema njima. Također su zabranjivali sjeđenje sa Ahl-ul-Kalâm (flilozofi, mislioci) i čitanje njihovih knjiga. Uobičavali su da kažu. ” Jedan filozof (mislilac) nikada ne može uspjeti.” (Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/197-202) od Imâma al-Lâlikâ’î (rahimahullâh).)

4. Imâm Ibn Qudâmah (rahimahullâh) je rekao:

”Od sunneta je, napuštanje Ahl-ul-Bid´a, držanje odstojanja od njih, ne voditi debate i dispite o vjeri, ne čitati knjige od Mubtada niti slušati njihov govor.” (Lum´at-ul-I´tiqâd, str. 3

5. Imâm adh-Dhahabî (rahimahullâh) je rekao poslije nego što je spomenuo neke od knjiga od ahlul bid`a, sljedeće:

”Pazite se, pazite se od ovih knjiga! Umaknite sa vašom vjerom od ovih sumnji, inače će te zapasti u zbrku. (Siyar A´lâm-un-Nubalâ’ (19/328-329))

6. Imâm ´Abdur-Rahmân bin Hasan Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) je rekao o nekim knjigama od sekte Ash´ariyyah:

Nasljednici ove destruktivne sekte su napisali neke knjige, kao ”Djawharat-ut-

Tawhîd” (Dragulji Tewhida) a koje zapravo sadrže Ilhâd (kufr) i Ta`tîl (negiranje

Allahovih imena i svojstava). Nije dozvoljeno da se gleda u ovakve knjige. Imaju

također druge knjige gdje negiraju Veličinu Allâha a isto su uradili i sa drugim

svojstvima. Porekli su Mudrost Gospodara (te´âlâ).”

(ad-Durar as-Sunniyyah (3/209-210))

7. Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (rahimahullâh) je rekao:

”Ne gledati u knjige od Ahl-ul-Bid`a je jedan način bojkotovanja njih i ovo se radi iz bojaznosti iskušenja… Ali, ako je gledanje u njih s nijetom da bi se otkrile njihove novotarije iz razloga odbacivanja, onda je to bezopasno sa uvjetom da dotična osoba ima ispravnu akidu i kapacitet znanja da bi ih odbacila. To čak može biti obavezujuće, jer je odbacivanje novotarija obaveza.” (Madjmû Fatâwâ wa Rasâ’il Fadhîlat-ish-Shaykh Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn (5/89))

8. Imâm Siddîq Hasan Khân (rahimahullâh) je rekao:

”Sunetu pripada bojkotovanje i odvajanje od ahl-ul-Bid`a, udaljavanje od debatiranja i raspravljanja o vjeri i sunetu kao i izbjegavanje gledanja u njihove knjige i slušanje njihog govora.” (Qatf-uth-Thamar fî ´Aqîdat Ahl-il-Athar, str. 157)

9. Imâm Abû ´Uthmân al-Burda´î (rahimahullâh) je rekao:

Vidio sam abu Zur`ah-a kada je bio upitan o al-Hârith al Muhâsibî-u i njegovim knjigama.

Pa je rekao:

Opominjem te od tih knjiga! To su knjige zablude i novotarije. Umjesto toga drži se Âthâr (prenoženja od selef) jer zaista ćes kod njih naći to što te čini neovisnim od ovih.” (Kitâb-udh-Dhu´afâ (2/561-562) od Imâm Abû Zur´ah zajedno sa ”Abû Zur´ah wa Djuhûduh fîn-Nabawiyyah”)

10. Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullâh) o Sayyid Qutbovim knjigama

Sayyid Qutb je rekao:

”Mu`âwiyah i njegov prijatelj `Amr nisu pobjedili Alija zato što su bili upućeniji od njega o onom šta se nalazi u dušama, i ne zbog toga što su bili iskusniji u korisnom postupanju u pravo vrijeme, već zbog toga što su bili slobodni i time uzeli svo naoružanje, dok je on bio čvrsto vezan za svoj karakter kada je trebalo izabrati sretstvo za borbu.

Kada su Mu`âwiyah i njegov prijatelj počeli da koriste laži (Kadhib), varku (Ghishsh), izdaju (Khadî`ah), licemjerstvo (Nifâq) i mito (rashwah), `Ali nije mogao da spadne na ovaj nivo duboke provalije. Nije ni čudo što su oni uspjeli a što je on podnijo neuspjeh – ovo je neuspjeh koji je plemenitiji od svih uspjeha.” (Kutub wa Shakhsiyyât, sid. 242)

Imâm ibn Bâz (rahimahullâh) je bio upitan o ovim riječima, pa je rekao:

”Ovo je odvratan govor. Ovo je odvratan govor kada govori loše o Mu`âwiyi i `Amr bin al-`Âs-u. Cijeli ovaj govor je odvratan i odbačen je. Mu`âwiyah i `Amr su težili za istinom koliko su mogli i pogriješili su. Težili su za istinom koliko su mogli i pogriješili su a Allâh će im oprostiti.”

Pitanje: Neka vam se Allâh smiluje. Šta treba uradi sa ovakvim knjigama i njima sličnim?

Šejh odgovara: Trebaju se pocijepati. (Kaseta ”Riyâdh-us-Sâlihîn”)
 
Top