Allahu Akbar! ☪Makkah Salah 1444 Hijriah☪Dhulhjjah/Dhulqa'dah/Shawwal/Ramadhan/Shaaban/Rajab/Jamadil Akhir/Jamadil Awwal/Rabiulakhir/Rabiulawal/Safar/Muharram

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Maghrib
29 Dhulhijjah 1444H☪/ 16 July 2023
~Salah led by the imam : Al Sheikh Dr Yasser Al Dawsary.
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Isha'
29 Dhulhijjah 1444H☪/ 16 July 2023
~Salah led by the imam : Al Sheikh Dr Yasser Al Dawsary.

 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Fajr
29 Dhulhijjah 1444H☪/ 17 July 2023
~Salah led by the imam : Al Sheikh Dr Bandar Bin Abdul Aziz al Baleelah.
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Maghrib
30 Dhulhijjah 1444H☪/ 17 July 2023
(Surah Bayyinah) ~Salah led by the imam : Al Sheikh Dr Yasser Al Dawsary.
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Isha'
30 Dhulhijjah 1444H☪/ 17 July 2023
~Salah led by the imam : Al Sheikh Dr Yasser Al Dawsary.
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjidil Haram Makkah, Fajr
30 Dhulhijjah 1444H☪/ 18 July 2023
~Salah led by the imam : Al Sheikh Dr Bandar Bin Abdul Aziz al Baleelah.
 
Top