alles omtrent het witr gebed

Discussion in 'Algemene discussies' started by moslimmm, Oct 18, 2008.

 1. moslimmm
  Offline

  moslimmm 'Abdel'aziz

  Joined:
  Aug 29, 2008
  Messages:
  118
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Assalaam aleikoem warahmantoelah wabarakatoeh

  Inleiding

  - witr gebed
  - het aantal rak'aat van het witr gebed
  - de doe a qoenoet in het witr gebed
  - qoenoet 2

  We krijgen zoveel gunsten van Allah swt zoals het witr gebed. Het is zoiets moois wat Allah swt ons gegeven heeft. Vandaar dat ik alle informatie die ik heb omtrent dit gebed met jullie wil delen.

  Bismillah-ir Rahman-ir Rahiem
  (In de naam van Allah, de Barmhartige, de Meest Genadevolle)

  Witr gebed

  Het Witr-gebed is sterk aanbevolen door de Profeet Mohammad om onze nachtelijke gebeden "oneven" te maken door aan het aantal verrichte raka'ât, één, drie, vijf, zeven of negen raka'ât toe te voegen.

  Het heeft een buitengewone uitwerking op de moslims die het kunnen opbrengen hun slaap te overwinnen om dit gebed te verrichten.

  Het Witr-gebed is soenna moe’akkadah (dringend aanbevolen).

  De Profeet Mohammed heeft het sterk aangeraden, hij sloeg dit gebed nooit over, zelfs niet op reis of rijdend op een kameel. Er ligt zoveel nadruk op het verrichten van het Witr-gebed, dat sommige geleerden daaruit opmaakten dat het wahib (verplicht) is. Echter, na een nauwkeurige ahadithstudie wordt duidelijk, dat het niet wahib (vereist) is, maar sterk aanbevolen (Moestahabb).

  Vaak denken moslims dat het Witr-gebed onderdeel is van het Isjâ’-gebed. Dat is echter niet zo. Het Witr-gebed is een op zichzelf staand gebed en kan gebeden worden van ná het Isjâ’-gebed helemaal tot het aanbreken van de tijd vóór het Fadjr-gebed. Voor het gemak van de moslims heeft de profeet Mohammed toegestaan dat het Witr-gebed direct na het Isjâ’-gebed gebeden kan/ mag worden.

  ”Witr” betekent in het Arabisch ”oneven”. In een hadith zei de Boodschapper van Allah : ”Allah is Één en Hij houdt van het aantal één.” (Muslim)

  Allah houdt van oneven nummers, als ze door twee gedeeld worden, blijft er altijd één over. Daarom gaf de Profeet Mohammed de voorkeur aan oneven getallen. Hij hield ervan om in zijn dagelijkse leven dingen in oneven getallen te doen, zoals, het verrichten van gebeden, het zeggen van ad’ijah (meervoud van doe’a), het eten van dadels etc. Daarom vroeg de Profeet Mohammed aan zijn metgezellen om het Witr-gebed te bidden aan het eind van het nachtgebed, zodat het aantal raka’ât (eenheden) van het nachtgebed oneven wordt.

  “Abdullah ibn ‘Umar vertelde dat de Boodschapper van Allah zei: ”Het nachtgebed bid je in groepjes van twee raka’ât. Als iemand van jullie voelt dat de dageraad nabij is, bid hij nog één rak’ah om heel het nachtgebed oneven te maken.” (Bucharie & Muslim)
  __________________________
  Bedrogen door een feit,maar hoe dan ook ik dank God en maak van mijn verdriet mijn brandstof.Ik zal mijn bouwwerk maar hervatten.Allah swt leid mij tot het goede.Verhef mijn beproevingen en vul mijn hart met liefde en ontneem mij het verdriet inshallah,U bent de alwetende,de alhorende,de alziende.U leidt wie u wil leiden,laat mij tot de groep der oprechte behoren.Allah swt vergeef mij en maak van mij geen gafiloen.Spijt komt nooit op tijd, als het op tijd komt is het geen spijt maar wijsheid!  Het aantal raka’ât van het Witr-gebed

  ‘Abdullah ibn ‘Umar vertelde dat de Profeet ze: ” Het Witr-gebed is één rak’ah aan het einde van het nafl-gebed (vrijwillige gebed) van de nacht.” (Al-Bucharie)

  Aboe Hoerairah vertelde dat de Profeet zei: ”Elke moslim hoort het Witr-gebed te bidden. Wie vijf raka’ât Witr wil bidden, laat hij het doen, wie drie raka’ât Witr wil bidden, laat hij het doen en wie één rak’ah Witr wil bidden, laat hij het doen.” (Aboe Dawoed, Nasâ’i, ibn Madja)

  Uit deze bovengenoemde ahadith begrijpen we dat het Witr-gebed eigenlijk uit één rak’ah bestaat, en dat iemand ook 1, 3, 5, 7 of 9 raka’ât Witr kan bidden. Al deze aantallen zijn goedgekeurd door de Profeet Mohammed in de authentieke ahadith.


  De tijd voor het Witr-gebed

  Het Witr-gebed kan gebeden worden direct na het Isjâ’-gebed tot net vóór het Fadjr-gebed (dageraad).

  Er is overgeleverd van Aïsja die vertelde: ”De Profeet bad het Witr-gebed op alle tijden van de nacht. Soms bad hij het Witr-gebed in het eerste deel van de nacht, soms in het middelste deel van de nacht en soms in het laatste deel van de nacht, maar hij maakte zijn nachtgebed altijd voordat de dageraad kwam.” (Al-Bucharie en Muslim)

  Dus iemand die denkt dat hij niet op kan staan om aan het eind van de nacht Witr te bidden, kan het meteen na het Isjâ’-gebed bidden of vóórdat hij gaat slapen. Maar iemand die denkt dat hij ’s nachts kan opstaan om Nafl-gebeden (vrijwillige) te verrichten, hoort het Witr aan het einde van zijn nachtgebed te bidden.

  Jâbir vertelde dat de Profeet zei: ”Iedereen die niet aan het eind van de nacht kan opstaan, moet het Witr-gebed bidden in het eerste deel van de nacht. En iedereen die denkt dat hij aan het eind van de nacht kan opstaan, moet het Witr-gebed dan bidden, omdat de engelen klaar staan om te getuigen van de gebeden, die aan het einde van de nacht verricht worden.” (Muslim, Ahmad, Tirmidhi, ibn Madja)


  Hoe bid je het Witr-gebed?

  Als je één rak’ah Witr bidt, dan verricht je het net zoals het gewone gebed. Als je 3, 5, 7 of 9 raka’ât bidt, dan zijn er meerdere manieren waarop je deze verrichten kan.


  Bijvoorbeeld:

  1. Iemand die drie raka’ât Witr bidt, kan eerst twee raka’ât (eenheden) op de gewone wijze bidden. Na de tasliem, As-salâmoe ‘alaikoem wa Rahmatoe-l-lâh’, eerst naar rechts dan naar links, staat hij meteen op om de derde rak’ah te
  bidden. Deze manier van het Witr-gebed bidden wordt "Witr bi-l-fasl" genoemd.

  2. Iemand die drie of vijf raka’ât (eenheden) Witr bidt, hoort niet te gaan zitten voor tasjahhoed tussen de raka’ât. Alleen in de laatste rak’ah zit hij en zegt hij de tasjahhoed.

  3. Iemand die drie, vijf of zeven raka’ât (eenheden) Witr bidt, zit alleen voor de Tasjahhoed in de één na laatste rak’ah, namelijk in de tweede rak’ah als hij drie raka’ât Witr bidt, in de vierde rak’ah als hij vijf raka’ât Witr bidt en in de zesde als hij zeven raka’ât bidt etc etc. Hij hoort dan de Tasjahhoed te zeggen en op te staan voor de laatste rak’ah en het gebed af te maken.

  Alle drie de manieren zijn naar het voorbeeld van de Profeet Mohammed en werden/ worden gepraktiseerd door grote geleerden. Moslims kunnen dus één van deze drie methoden kiezen voor het Witr-gebed. Als je drie raka’ât Witr bidt, dan is het beter om methode 1 of 2 te keizen, want de Profeet Mohammed zei: ”Maak je Witr-gebed niet gelijk aan je Maghrib-gebed.”
  __________________________
  Bedrogen door een feit,maar hoe dan ook ik dank God en maak van mijn verdriet mijn brandstof.Ik zal mijn bouwwerk maar hervatten.Allah swt leid mij tot het goede.Verhef mijn beproevingen en vul mijn hart met liefde en ontneem mij het verdriet inshallah,U bent de alwetende,de alhorende,de alziende.U leidt wie u wil leiden,laat mij tot de groep der oprechte behoren.Allah swt vergeef mij en maak van mij geen gafiloen.Spijt komt nooit op tijd, als het op tijd komt is het geen spijt maar wijsheid!
  De Doe’a Qoenoet in het Witr-gebed

  Het "Witr"-gebed wordt nu dus door de grote meerderheid van de moslims meteen na het "Isja"-gebed verricht. Het is dan een gebed van drie rak'aat, zoals het "Maghrib" of zonsondergang-gebed, met dit verschil dat men in de derde rak'ah na de "Fatiha" het volgens de soenna is om de Doe’a Qoenoet in de laatste rak’ah van het Witr-gebed te zeggen, met name de Profeet deed dit in de laatste tien dagen tijdens de Ramadhân na het Tarawîh gebed, ook heeft de profeet de doe’a Qoenoet gebruikt tijdens ramp gebeurtenissen.

  Iemand die de Doe’a Qoenoet wil zeggen, kan hem het beste zeggen nadat hij klaar is met het reciteren van de "Fâtiha" een extra Soerah of enkele regels van de Qor'aan leest, waarna men nogmaals de handen opheft en de takbier "Allâhoe Akbar" leest en er daarna één "Qoenoet"- gebed aan toevoegt. Dit kan men ook ná de "Roekôe" doen.


  Kan de Doe’a Qoenoet kan ik elk van de gebeden gezegd worden?

  Er zijn stromingen binnen de Islam die dat doen, echter dit heeft geen basis daar de Profeet dit zoals in bovenstaande al is vermeld alleen deed tijdens rampgebeurtenissen, en de laatste tien dagen van de Ramadhân. Ook zijn er enkele wetgeleerden die erop staan dat het verplicht is om doe’a Qoenoet in de laatste rak’ah van het Fadjr-gebed te verrichten, maar als je de ahadith goed bestudeert, dan vind je dat het noch in het Witr-gebed noch in het Fadjr-gebed verplicht is. Dus als je in het Witr-gebed geen doe’a Qoenoet bidt, is je gebed gewoon volledig. En als je deze doe’a niet kent, hoef je er voor in de plaats dus ook geen Qor’aan of enige andere woorden te zeggen.

  Qoenoet 1

  "Allâhoemma innâ nasta ienoeka
  wa nastaghfiroeka
  wa nastahdîeka wa noe'minoe bika
  wa natôeboe ileyka
  wa natawakkaloe aleyka
  wa noesnîe aleykal-chaira
  koellahoe, nasjkoeroeka
  wa lâa nakfoeroeka wa nachla ‘oe
  wa natroekoe man yafdjoeroek
  Allâhoemma iyyâka na ‘boedoe
  wa laka noesalli
  wa nasdjoedoe wa ileyka nas'âa
  wa nahfidoe, nardjoe rahmataka
  wa nachsjâ adzâbaka
  inna adzâbaka bilkoeffâri moelhiq."

  Betekenis:

  "O Allah wij vragen Uw hulp en Uw vergiffenis
  wij vragen Uw leiding en geloven in U
  we wenden ons tot U in berouw en vertrouwen volledig op U
  en we prijzen U op de beste manier en we danken U
  wij ontkennen Uw gunsten niet en wij verzaken en verwerpen
  hem die U niet gehoorzaamt.
  O Allah wij aanbidden U alleen en ons gebed is voor U, we
  werpen ons neer voor Uw aangezicht en we wenden ons
  haastig tot U
  wij hopen op Uw Barmhartigheid en vrezen Uw straf
  Uw straf zal zeer zeker de ongelovigen treffen."
  __________________________
  Bedrogen door een feit,maar hoe dan ook ik dank God en maak van mijn verdriet mijn brandstof.Ik zal mijn bouwwerk maar hervatten.Allah swt leid mij tot het goede.Verhef mijn beproevingen en vul mijn hart met liefde en ontneem mij het verdriet inshallah,U bent de alwetende,de alhorende,de alziende.U leidt wie u wil leiden,laat mij tot de groep der oprechte behoren.Allah swt vergeef mij en maak van mij geen gafiloen.Spijt komt nooit op tijd, als het op tijd komt is het geen spijt maar wijsheid!  Qoenoet 2
  "Allâhoemmahddinîe fieman hadeyta
  wa ‘âfinîe fieman ’afeyta
  wa tawallanie fieman tawalleyta
  wa bâriklîe fie mâa a ’ateyta
  wa qinîe sjarra maa qadeyta
  fa innaka taqdie wa laa yoeqdaa
  aleyka fa innahoe laa yadzilloe man wâleyta
  wa innahoe laa ya ’izzoe man ’âdeyta
  tabârakta rabbanâ wa ta ’aaleyta
  wa sallallâhoe ’alâ sayyidinâ moehammadin
  wa ’alâ aalihi wa sahbihi wa sallim."

  Betekenis:

  "O Allah! Leid mij met degenen die U geleid heeft,
  en breng mij in veiligheid, met degene die U in veiligheid
  gebracht heeft, en bescherm mij met hen die U beschermt,
  en zegen voor mij wat U aan mij geschonken heeft,
  en behoed mij voor het kwaad dat U bepaald heeft,
  en voorwaar! U oordeelt en niemand kan over U oordelen.
  Uw vriend kan zeker niet vernederd worden,
  en Uw vijand kan zeker niet in aanzien staan.
  Gezegend bent U, onze Heer en de meest Verhevene, moge Allah
  onze leider Mohammad, en zijn familie en zijn metgezellen, vrede
  en zegeningen schenken."

  Misschien is het voor velen moeilijk om één van deze qoenoet smeekgebeden te lezen, sommigen hebben moeite met het uit het hoofd leren, of door andere omstandigheden waardoor het niet lukt. Zij kunnen er mee toe om driemaal

  "Allahoemmaghfirlie" (Betekenis: ”O Allah vergeef mij”) te zeggen, of zij kunnen toe met driemaal het oplezen van,

  "Rabbanâ âtinâ fiddoenyâ hasanatan wa fil âchiratie hasanatan wa qinâ adzâban nâr." (Betekenis: "Onze heer schenk ons in deze wereld en in de volgende het goede en behoud ons voor de straf van het vuur.")

  Moge Allah mij de eventuele gemaakte fouten, voorzover dat van toepassing is, vergeven.

  Allahoe-Alim! (Allah weet het Beste)

  Wa alaikoem salaam wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh
  www.moslimsinalmere.nl www.iciu.nl
  __________________________
  Bedrogen door een feit,maar hoe dan ook ik dank God en maak van mijn verdriet mijn brandstof.Ik zal mijn bouwwerk maar hervatten.Allah swt leid mij tot het goede.Verhef mijn beproevingen en vul mijn hart met liefde en ontneem mij het verdriet inshallah,U bent de alwetende,de alhorende,de alziende.U leidt wie u wil leiden,laat mij tot de groep der oprechte behoren.Allah swt vergeef mij en maak van mij geen gafiloen.Spijt komt nooit op tijd, als het op tijd komt is het geen spijt maar wijsheid
 2. Sissih
  Offline

  Sissih AhlAlSunahWaDjama'ah

  Joined:
  Oct 15, 2007
  Messages:
  131
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Denmark
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Bareklah oe feek. Erg goed om te weten.

Share This Page