De Selefie methodiek [shaych an-Nadjmie]

Shishani

moderator
Staff member
http://haadhi-hiya-selefiyyah.blogspot.com/2007/07/de-selefie-methodiek.html

De Selefie methodiek.
Door de eminente geleerde Ahmad bin Yahyaa An-Nadjmie (moge Allaah hem genadig zijn).
De sheych was één van de grootste geleerden van Jemen uit onze tijd!

1- Wij aanbidden Allaah met Tauwhied, dus wij roepen niemand anders dan hem aan om een voordeel te verkrijgen of om een kwaad af te weren. En wij aanbidden Allaah met haat jegens de afgodendienaren, en wij tonen vijandschap jegens hen. Het is echter verplicht voor ons, dat wij hen allereerst uitnodigen naar de Tauwhied, en wij maken hen duidelijk dat er geen Islaam mogelijk is zonder Tauwhied. Wij maken hen ook duidelijk dat het aanroepen van een ander dan Allaah, Koefr (ongeloof) is. En degene die hierna daarop doorgaat, dan is het verplicht voor ons om weg te blijven van die persoon, en hem te haten omwille van Allaah, de Machtige en Majesteitelijke.

2- De geloofsovertuiging van de Selef is erop gebouwd dat Allaah, de Machtige en Majesteitelijke, beschreven wordt aan de hand van hetgeen waar hij Zichzelf mee heeft beschreven in Zijn Boek en via de tong van Zijn Boodschapper(s) zonder Tahrief (verdraaiing, vervorming enz.), en zonder Tamthiel (vergelijking met de schepping), en zonder Tashbieh (vergelijking met de schepping), en zonder Ta`tiel (ontkenning), en zonder Ta'wiel (valse/verkeerde uitleg).

3- Wij bevestigen de Asmaa' al-Hoesnaa (Glorierijke Namen) die Hij voor Zichzelf bevestigd heeft, en Zichzelf mee geprezen heeft, of die nu overgeleverd zijn in het Boek of in de Soennah.

4- Wij geloven ook dat de tevredenheid van Allaah niet verkregen kan worden of het Paradijs niet bereikt kan worden, behalve via de Boodschapper van Allaah (sallahoe alayhie was sallem). Wat betreft degene die de tevredenheid van Allaah probeert te verkrijgen via een andere weg dan de Boodschapper, die is zeker dwalende, en hij is blind gemaakt voor de waarheid en hij is zowel in deze wereld als in de volgende verloren.

5- Wij geloven dat de Sharie’ah van Allaah datgene is wat door de twee geopenbaarde zaken is gekomen; het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper. En daartoe heeft onze Heer verwezen met Zijn Uitspraak:

Toen hebben we jou (O Mohammed (sallahoe alayhie was sallem)) op een duidelijke weg gezet van (Ons) Gebod (zoals Wij Onze Boodschappers voor jou hebben opgedragen (i.e. wettelijke manieren en regels van het Islaamitische Monotheïsme)]. Dus volg dat (Islaamitische Monotheïsme en de wetten ervan), en volg niet de verlangens van degenen die niet weten. [Tafsier At-Tabarie Vol. 25, p.146]. (Al-Djaathieyah (45):18)

6- Wij geloven dat de Qor'aan het Woord van Allaah is, en dat het geopenbaard is, en niet geschapen. En de Soennah is een verduidelijking ervan. En de Qor'aan wordt uitgelegd aan de hand van de Soennah en de Tafsier van de Sahaabah (Metgezellen), en diegenen die hen in oprechtheid volgden (Taabieien). Dus de Qor'aan wordt dus uitgelegd aan de hand van overlevering. Dat wil zeggen door de overleveringen van de Sahaabah en de Tabie’ien en de Ahaadieth die daar naar terug gaan en de Boeken die dat bevatten. Die boeken zijn verplicht om daarop nageslagen te worden en gelezen te worden zoals de Tafsier Ibn Jarier, en Tafsier Ibn Kathier, en Tafsier Al-Baghawie, en Tafsier Dhoeroer Manthoer van As-Soeyoetie, en anderen.

7- Het is verplicht voor ons dat wij de Soennah nemen via de wetenschappers van Hadieth in Tashieh (authentiek verklaren) en Tad'ief (zwak verklaren). We nemen dus datgene wat authentiek is en laten dat wat zwak is.

8- Wij aanbidden Allaah, Machtig en Majesteitelijk, door het gehoorzamen van de regeringsleiders, zolang zij Moslim zijn, en regeren met de Sharie’ah van Allaah, en de strafwetten van Allaah vestigen, en het gebed verrichten. En het gehoorzamen van hen is verplicht, ook al zijn ze onrechtvaardig. En degene die iets anders beweert, en het toegestaan heeft gemaakt om uit het gezag te treden van de moslimleider, ook al is die onrechtvaardig, die persoon is dan een dwalende innoveerder. Het is dan een verplichting voor de geleerden van de moslims, om zijn verklaring te weerleggen en zijn dwaling duidelijk te maken.

9- Het is niet toegestaan om tekortkomingen van de regeringsleiders te verspreiden. Omdat hierin de reden en oorzaak ligt, voor het plaatsvinden van fitan (rampspoeden) en het aansteken ervan.

10- Het is verplicht dat wij Allaah, de Machtige en Majesteitelijke, aanbidden met de Soennah, en de Soennah volgen, en dat wij haat en afkeer hebben voor Bid'ah (innovatie) en moebtaddie’ien (innoveerders). Dit volgens de uitspraak van hem: Hij die een handeling van aanbidding verricht, waarop niet ons bevel staat, het zal verworpen worden. In een andere versie zegt hij: Hij die een handeling van aanbidding verricht, waarop niet ons bevel staat, het zal verworpen worden. (Hadieth overgeleverd door Boekhaarie (nr.2499), Moeslim (nr.3342 en nr. 3343), Ibn Maadjah (nr.14) en Ahmed en Aboe Dawoed)

Dit is een samenvattend en kort woord uit de geloofsovertuiging van de Selef dat wij verplicht zijn aan te nemen en die geloofsovertuiging te bewandelen, indien wij de redding en verlossing wensen en de waarheid willen. En het is verplicht voor ons om de woorden van de betrouwbare mannen te accepteren die gebaseerd zijn op bewijsvoering. Mannen worden immers aan de hand van de waarheid gekend, en de waarheid wordt niet gekend aan de hand van de mannen. En als laatste is het verplicht voor ons om in alle nederigheid te vragen dat Allaah ons de waarheid als waarheid laat zien en ons begunstigd om die te volgen en de valsheid als valsheid laat zien en ons begunstigt om daarvan weg te blijven. Hij is daarvoor de Beschermer en Hij is daartoe in staat en moge Allaahs Vrede en Zegen met onze Profeet Mohammed zijn, de allerbeste, de meest godvrezende, de meest vrome en meest zuivere der schepping. En moge Allaah's Vrede en Zegen ook met zijn Familieleden en al zijn Metgezellen zijn.

Bron: Fataawah Al-Djalieyah An Al-Manaahidj Ad-Daawieyah van de eminente geleerde Ahmed bin Yahyaa An-Nadjmie (p. 57-56)
 
Top