HIDJAAB & BEWIJZEN VERPLICHTING NIQAAB

Shishani

moderator
Staff member
De Hidjaab
En de Bewijzen voor het Bedekken van het Gezicht


In de Naam van Allaah de Barmhartige, de Genadevolle
En de Salaat en de Salaam van Allaah zij over onze Profeet Mohammed, zijn Metgezellen en zij die hen in leiding volgen. Vervolgens:


Weet - moge Allaah je genadig zijn - dat de Hidjaab van de Moslima een onderwerp is waar de Moslim geleerden over verschilden in twee uitspraken:
De eerste: Het gezicht en de handen (en de voeten) van een vrouw zijn geen 'Aurah, het bedekken van dezen is niet verplicht, maar wel aanbevolen en ze wordt ervoor beloond.
De tweede uitspraak: De vrouw is geheel 'Aurah, ze is verplicht alles te bedekken, inclusief de handen en het gezicht. En dit is de correcte uitspraak, zoals we zullen aantonen.


Ze waren allen overeengestemd dat het bedekken van het gezicht beter is, ze verschilden alleen omtrent zijn verplichting. Behalve voor de Moeders van de Gelovigen, de vrouwen van de Boodschapper van Allaah (salla Allaahoe 'alaihi wa sallam). Voor hen was het verplicht hun gezichten en gehele lichamen te bedekken, zonder verschil van opinie hierover.

Hoewel de Moslims verschilden over het bedekken, was de situatie in de Islamitische gebieden dat de vrouwen niet onbedekt hun woningen verlieten. Integendeel, ze bedekten hun gezichten voor een periode die langer dan 1300 jaar heeft voortgeduurd: Sinds het gebod op de Hidjaab in het vijfde jaar van de Hidjrah tot aan het begin van de 20e eeuw. Het onbedekken begon voornamelijk na de val van de Ottomaanse staat, nadat deze werd verdeeld en gekolonisieerd. Met de steun van de bezetter, werd er opgeroepen tot de emancipatie van de vrouw, zoals dat wordt genoemd. Het onbedekken begon in Egypte en verspreidde over de Islamitische wereld, totdat het zover kwam dat de bedekking van het gezicht werd verwijderd en daarna van andere lichaamsdelen.


1. Aboe Haamid al-Ghazzaalie heeft gezegd: “Het is nog steeds zo door de tijden heen: Dat de mannen hun gezichten onbedekt laten en dat de vrouwen bedekt met de Niqaab naar buiten gaan.” (Ihyaa 'Uloem Ud-Dien 1/ 729)

2. Aboe Hayyaan al-Andaloesie: “En zo is ook de gewoonte in de steden van Andalusië: Er is niets van de vrouwen te zien, behalve één oog van haar.” (Al-Bahr Al-Moehiet 7/ 250)

3. Al-Haafidh ibn Hadjar heeft gezegd: “Het is nog steeds de gewoonte van de vrouwen - verleden en heden - dat ze hun gezichten bedekken van vreemde mannen.”
En een aantal pagina's verderop: “De voortdurende handeling dat de vrouwen toegestaan zijn hun woningen te verlaten voor de moskeeën, de markten en de reizen, bedekt met de Niqaab, zodat de mannen hen niet zien.” (Fath Ul-Baarie 9/ 337)

4. Al-Mawza'ie ash-Shaafi'ie heeft gezegd: “De handeling van de mensen is nog steeds hiervolgens - verleden en heden in alle gebieden - dat ze het toelaten voor de bejaarde vrouw om haar gezicht onbedekt te laten en het niet toelaten voor de jonge vrouw, en ze zien het als 'Aurah en Moenkar (slechte zaak).” (Taysier Ul-Bayaan 2/ 1001)

5. Al-Imaam an-Nawawie heeft gezegd: “En Al-Imaam (Al-Haramain) beargumenteerde dit met de overeenstemming van de Moslims om de vrouwen te weerhouden dat ze onbedekt naar buiten gaan.” (Rawdat Ut-Taalibien 5/ 366-367)

6. Ibn Rislaan heeft gezegd: “De overeenstemming van de geleerden om de vrouwen te weerhouden dat ze met het gezicht onbedekt naar buiten gaan, vooral als er veel zondaren zijn.” ('Awn Ul-Ma'boed 12/ 162)
 

Shishani

moderator
Staff member
De Geleerden van de Eerste Uitspraak Zagen
het Bedekken bij Fitnah als Verplicht:


1. Al-Imaam al-Qoertoebie heeft gezegd: “En Ibn Khoewayz Mandaad van onze geleerden heeft gezegd: “Als de vrouw mooi is en er Fitnah gevreesd wordt van haar gezicht en handen, dan is het haar verplicht dit te bedekken. En als ze bejaard of lelijk is, is het toegestaan dat ze haar gezicht en handen onbedekt laat.”” (al-Djaami' li-ahkaam al-Qoer-aan 12/229)

2. Al-'Allaamah 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz: “Als het gezicht en de handen versierd zijn met kohl en verf (zoals Henna) en dergelijke van de soorten van versieringen, dan is het onbedekt laten van beiden verboden met de Idjmaa' (consensus).” (Madjmoe' al-Fataawaa 4/309)

3. Az-Zarqaanie zegt in zijn uitleg van de Moewattaa van Imaam Maalik: “Omdat het toegestaan is voor een vrouw die in staat is van Ihraam dat ze haar gezicht bedekt met de intentie zichzelf te bedekken tegen het kijken van mensen. Beter gezegd: Het is verplicht als ze weet of denkt dat dit Fitnah zal teweegbrengen voor haar, of dat er naar haar wordt gekeken met genot.” (2/234)

4. Al-Hattaab heeft gezegd: “Weet dat als er van een vrouw Fitnah gevreesd wordt, het voor haar verplicht is dat zij haar gezicht en handen bedekt, dit zei Al-Qaadie 'Abd Al-Wahhaab en Ash-Shaykh Ahmad Zarroeq vermeldde deze van hem in Sharh Ar-Risaalah. En dit is zeer duidelijk, dit is wat verplicht is voor haar.” (Mawaahib al-Djaliel 1/499)

5. Al-'Allaamah Ahmad Ibn Ghoenaym Ibn Saalim al-Maalikie heeft gezegd: “Behalve als ze behoort tot degenen waarvoor Fitnah wordt gevreesd, dan is het bedekken voor haar verplicht.” (al-Fawaakih ad-Dawaanie 1/431)

6. Ibn Qaasim al-Baghdaadie heeft gezegd: “De verplichting van het bedekken van beiden in het leven is niet omdat ze 'Aurah zijn. Nee, in meeste gevallen vanwege de angst voor Fitnah.” (al-Haashiyah 'alaa tuhfat al-moehtaadj 3/115)

7. Al-'Allaamah Ahmad ad-Dardier heeft gezegd: “De 'Aurah van een vrije vrouw bij een man die vreemd voor haar is - dat wil zeggen geen Mahram van haar - is het gehele lichaam, behalve het gezicht en de handen. Wat betreft deze twee, ze zijn geen 'Aurah, en ook al is het verplicht ze te bedekken, vanwege de angst voor Fitnah.” (Djawaahir al-Ikliel 1/41)

8. Ibn Noedjaim: “Onze geleerden zeiden: De jonge vrouw wordt in onze tijd weerhouden haar gezicht onbedekt te laten bij de mannen, vanwege de Fitnah.” (al-Bahr ar-Raaïq 1/284)

9. En in “Al-Moentaqaa”: “De jonge vrouw wordt weerhouden van het onbedekt laten van haar gezicht, zodat het niet tot Fitnah zal leiden. En in onze tijd is het weerhouden Waadjib, beter gezegd: Fard, vanwege de overwinnende slechtheden.” (Moedjma' al-Anhar 1/81)

10. Al-'Allaamah At-Tahtaawie: “De jonge vrouw weerhouden het onbedekt te laten, vanwege de angst voor Fitnah, niet omdat het 'Aurah is.” (Al-Haashiyah 'alaa Miraaqie al-Falaah 161)

11. En in “Doerral-Moentaqaa”: “Daarom wordt zij weerhouden haar gezicht onbedekt te laten bij de mannen, vanwege de Fitnah.” (1/81)

12. 'Alaaoed-Dien 'Aabidien heeft gezegd: “En de jonge vrouw wordt weerhouden haar gezicht onbedekt te laten, vanwege de angst voor Fitnah.” (al-Hadiyyah al-'Alaaïyyah 244)

13. Al-'Allaamah Moehammad Anwar al-Kashmierie heeft gezegd: “Het onbedekken is volgens de Maddhab toegestaan bij veiligheid tegen Fitnah. En de lateren oordeelden met het bedekken van deze, vanwege de slechte situatie van de mensen.” (Fayd al-Baarie 1/254)

14. Al-Imaam an-Nawawie heeft gezegd: “En al-Imaam (al-Haramain) beargumenteerde dit met de overeenstemming van de Moslims om de vrouwen te weerhouden dat ze onbedekt naar buiten gaan.” (Rawdat at-Taalibien 5/366-367)

15. Ibn Rislaan heeft gezegd: “De overeenstemming van de geleerden om de vrouwen te weerhouden dat ze met het gezicht onbedekt naar buiten gaan, vooral als er veel zondaren zijn.” ('Awn al-Ma'boed 12/162)

16. Al-'Allaamah Moehammad ibn Saalih al-'Oethaymien heeft gezegd: “En daarom heb ik bij een aantal van de latere (geleerden) de uitspraak gezien: Dat vanwege de grote Fitnah, de geleerden van de Moslims overeengestemd zijn over de verplichting van het bedekken van het gezicht. Zoals de schrijver van Nail al-Awtaar vermeld heeft van Ibn Rislaan.” Totdat hij zei: “Ik zeg: Ook al zouden we zeggen dat het gezicht onbedekt laten toegestaan is, is het zo dat de religieuze verantwoordelijkheid het vergt dat we niet zeggen dat het toegestaan is in deze tijd waarin de Fitan zich hebben vermeerderd, en dat we het verbieden, vanwege de wegen die naar het verbodene leiden. Terwijl datgene wat duidelijk is van de bewijzen uit het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper sallallahualaihiwase, dat het onbedekt laten van het gezicht verboden is uit zichzelf, en niet vanwege de wegen die naar het verbodene leiden.” (Fataawaa 'Oelamaa al-Balad al-Haraam 1115-1116)

17. Al-'Allaamah 'Abdoel-'Aziez ar-Raadjihie heeft gezegd: “De geleerden zijn overeengestemd dat in tijden van Fitnah het gezicht bedekken verplicht is. Zelfs zij die het toestaan dat het gezicht onbedekt blijft, ze zeggen: Bij Fitnah is het bedekken van het gezicht verplicht. En zijn er grotere Fitan dan die van deze tijd?” (Website van de Shaykh: www.shrajhi.com)

Hierbij weet men dat het onbedekken van het gezicht verboden is, ook al waren er geen andere bewijzen. Want de geleerden zijn overeengestemd dat het kijken naar een vrouw met gevoelens verboden is, en ook omgekeerd. En als het zo is dat de mannen hun ogen niet neerhouden, of daarvoor wordt gevreesd, dan is de enige manier om het kwade te verhinderen, dat de vrouw haar gezicht bedekt. Dit is zeer duidelijk, Walhamdoelillaah. En daarnaast hebben sommige geleerden aangegeven dat er een Idjmaa' 'Amalie heeft plaatsgevonden onder de vrouwen van de gelovigen, met betrekking tot het bedekken van de gezichten, en Allaah de Verhevene weet het best.

Al-Imaam Moeslim levert over in zijn Sahieh van de Boodschapper van Allaah, dat hij heeft gezegd: “Degene van jullie die een Moenkar (slechte zaak) ziet, laat hem die dan veranderen met zijn hand. Indien hij niet in staat is, dan met zijn tong. Indien hij niet in staat is, dan met zijn hart en dit is de zwakste vorm van geloof.”

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah heeft gezegd: “En dat de vrouwen hun gezichten onbedekken, in een situatie dat vreemde mannen hen zien, is niet toegestaan. Het is aan de gezagvoerder om het goede te gebieden en deze Moenkar en anderen te verbieden.” (Madjmoe' al-Fataawa 24/219)

En Al-'Allaamah 'Abdoel-'Aziez bin Baaz heeft gezegd: “En wat de vrouwen in deze dagen doen, van het onbedekt laten van het hoofd, nek, borst, de armen, de schenen een deel van de dijbenen, dan is dit Moenkar met Idjmaa' (consensus) van de Moslims.” (Madjmoe' al-Fataawaa 4/309)

Daarom hebben we een kort schrijfwerk samengesteld, met de bewijzen uit de Qoer-aan en de Soennah die bewijzen: Dat de Moslima verplicht is haar gezicht, handen en haar gehele lichaam te bedekken, in bijzijn van vreemde mannen. Weldra zullen de kuise en oprechte zusters gehoor geven aan het gebod van hun Heer. We vragen Allaah de Genadevolle dat Hij hen leidt naar de Hidjaab, zodat zij gelukkig zullen zijn in dit leven en het Hiernamaals. Aamien. Walhamdoelillaah.
 

BintShishaan

AmatuLlaah
Ja, daar heb ik dezelfde smiley gezet als hier.Ik zit hier te zagen alsof iemand anders beslist over hoe en wat ik draag, ik heb uiteindelijk toch de verantwoordelijkheid over mijn lichaam en kledij. :)
Hoe dan ook, djazak Allahu hayran voor de info.

En over het bedekken van het gezicht en fitnah gesproken. Zal er ook fitnah zijn als ik geen mooie gezicht heb? Is er altijd fitnah? En ook overal?
 

Shishani

moderator
Staff member
Wa iyyaak.
17. Al-'Allaamah 'Abdoel-'Aziez ar-Raadjihie heeft gezegd: “De geleerden zijn overeengestemd dat in tijden van Fitnah het gezicht bedekken verplicht is. Zelfs zij die het toestaan dat het gezicht onbedekt blijft, ze zeggen: Bij Fitnah is het bedekken van het gezicht verplicht. En zijn er grotere Fitan dan die van deze tijd?” (Website van de Shaykh: www.shrajhi.com
Deze Saoedische 'Aalim is nog in leven, hij heeft het over onze tijd.

Vooral de jonge vrouwen (+ als ze aantrekkelijk gezicht heeft) worden aangespoord om het gezicht te bedekken. Dit is altijd beter, alle geleerden zijn erover eens dat het minstens moestahabb (aangeraden) is. En in geval van jonge (mooie) vrouwen en tijdens fitnah is het nog sterker aangeraden, en soms verplicht, zoals te zien is in de uitspraken van de bovengenoemde geleerden. Wallaahoe a'lam.

Het artikel is groot (ongeveer 30 pagina's WORD-file).
Meer volgt over:
- de bewijzen voor de verplichting van de niqaab uit Qoer-aan & Soennah & uitspraken van Moefassirien (tafsier-geleerden)
- antwoorden op de bewijzen van degenen die de andere mening volgen
 

Deen_Al_Islaam

Junior Member
as salaamu3alaykoum

die schoonheid s toch relatief.. de lelijkste vrouw kan in iermand anders zijn ogen de mooiste vrouw zijn en vice versa,,,
 

Shishani

moderator
Staff member
as salaamu3alaykoum
die schoonheid s toch relatief.. de lelijkste vrouw kan in iermand anders zijn ogen de mooiste vrouw zijn en vice versa,,,
Waaleykoemsalam.
Algemeen gesproken. Als je natuurlijk het feit weglaat dat er meningsverschil is of niqaab fard is of alleen fard bij bepaalde omstandigheden.
De rest v/h artikel volgt insha-Allaah.

soubhaan Allaah dan ben ik ook niet corect gekleed want ik draag lange khimaar.. dus mijn gezicht is ontbloot
Hier gaat het om de niqab natuurlijk, een apart "stuk" dat het gezicht bedekt, khimar is andere zaak, wat een lange kledingstuk (dat dient gedragen te worden, met of zonder niqab), zoals we weten.
 

BintShishaan

AmatuLlaah
soubhaan Allaah dan ben ik ook niet corect gekleed want ik draag lange khimaar.. dus mijn gezicht is ontbloot

Schei toch uit uhtiangryred: :D
Jij DRAAGT tenminste nog lange khimaar..jij draagt het!
Hoeveel jaar ben je al moslim? En hoeveel jaar ben ik moslim?
Hoe kleed jij je en hoe kleed ik me?
Ma sha Allah uhti wees trots op hoe je bent.:hearts:
 

Deen_Al_Islaam

Junior Member
Schei toch uit uhtiangryred: :D
Jij DRAAGT tenminste nog lange khimaar..jij draagt het!
Hoeveel jaar ben je al moslim? En hoeveel jaar ben ik moslim?
Hoe kleed jij je en hoe kleed ik me?
Ma sha Allah uhti wees trots op hoe je bent.:hearts:

haha ja je hebt gelijk zuster.. baarak Allaahu feek, maar, alles kan beter inshAa Allaah
 

Deen_Al_Islaam

Junior Member
trouwens shaykh al albaanie rahimahu Allaah is toch van mening dat t gezicht niet verplicht is om t bedekken..
heeft iemand zijn bewijzen hiervan?
 

Shishani

moderator
Staff member
Hoofdstuk 1

Allaah de Verhevene heeft gezegd: “O jullie die geloven! Betreedt de woningen van de Profeet niet, behalve als jullie toestemming is gegeven voor een maaltijd, (en dan) niet (zo vroeg) dat jullie wachten op zijn voorbereiding. Maar indien jullie zijn uitgenodigd, betreedt dan, en als jullie de maaltijd hebben genomen, vertrekt dan, zonder te zitten voor gepraat. Voorwaar, dit is lastig voor de Profeet en hij schaamt zich van jullie, maar Allaah schaamt zich niet voor de waarheid. En als jullie hen (zijn vrouwen) om iets vragen, vraag hen dan van achter een Hidjaab. Dat is reiner voor jullie harten en hun harten.” Het Vers. (al-Ahzaab 33: 53)

Al-Haafidh Ibn Kathier, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Zijn openbaring vond plaats in de ochtend van de bruiloft van de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'alaihi wa sallam met Zaynab bint Djahsh, waarbij Allaah de Verhevene haar huwelijk Zelf heeft geregeld. Dit was in Dhiel-Qa'dah in het vijfde jaar, volgens de opinie van Qataadah, Al-Waaqidie en anderen. Aboe 'Oebaydah Ma'mar ibn al-Moethanna en Khaliefah ibn Khayyaat beweerden dat dit in het derde jaar was, en Allaah weet het best.” (Tafsier al-Qoer-aan al-'Adhiem 6/451)


De Hidjaab van de Moeders van de Gelovigen

Op gezag van Anas Ibn Maalik, moge Allaah tevreden over hem zijn, dat hij heeft gezegd: “Toen de Profeet salla Allaahoe 'alaihi wa sallam Zaynab huwde, treedden de mensen (zijn woning) binnen, ze hadden gegeten en bleven daarna zitten en kletsen. Hij deed alsof hij wilde opstaan, maar ze stonden niet op. Toen hij dit zag, stond hij op, en nadat hij opstond, stonden andere mensen op en de rest bleef zitten. De Profeet salla Allaahoe 'alaihi wa sallam wilde (daarna) binnenkomen en zag dat de mensen nog steeds zaten, daarna (wat later) stonden ze op en gingen ze weg. Ik informeerde de Profeet salla Allaahoe 'alaihi wa sallam, hij kwam totdat hij binnentrad. Ik wilde naar binnen lopen en hij plaatste de Hidjaab tussen mij en hem. En Allaah de Verhevene had neergezonden: “O jullie die geloven! Betreedt de woningen van de Profeet niet.” Het Vers.” Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

En al-Boekhaarie levert over op gezag van Anas, hij zei: “'Oemar, moge Allaah tevreden over hem zijn, heeft gezegd: Ik zei: O Boodschapper van Allaah, de goede en de slechte persoon treden jouw huis binnen, als je de Moeders van de Gelovigen gebood met de Hidjaab? Toen openbaarde Allaah het Vers van de Hidjaab.”

Aboe Dja'far at-Tahaawie heeft gezegd: “Het is toegestaan voor de mensen om naar datgene te kijken van de vrouwen wat niet verboden is: Naar hun gezichten en handen. En dit is voor hen verboden bij de vrouwen van de Profeet salla Allaahoe 'alaihi wa sallam. Het is de opinie van Aboe Haniefah, Aboe Yoesoef en Moehammad, moge Allaah hen genadig zijn.” (Sharh Ma'aanie al-Aathaar 2/ 392-393)

Al-Baghawie, moge Allaah hem genadig zijn, zegt in zijn Tafsier: “Na het Vers van de Hidjaab, was het voor niemand toegestaan om naar een vrouw van de echtgenoten van de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'alaihi wa sallam te kijken, of ze nou bedekt was met de Niqaab of niet met de Niqaab bedekt.” (6/370)

Al-Qaadie 'Iyaad, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “De verplichting van de Hidjaab is waarmee ze zijn uitgezonderd. Dit is verplicht voor hen, zonder verschil van opinie, met betrekking tot het gezicht en de handen. Het is voor hen niet toegestaan om dit te onbedekken bij een getuigenis of iets anders, en noch hun figuren te tonen, ook al zijn ze bedekt, behalve bij de noodzaak van het naar buiten gaan.” (Fath al-Baarie 8/530)

Nadat Haafidh Ibn Hadjar de woorden van al-Qaadie 'Iyaad citeerde, zei hij: “Daarna beargumenteerde hij met wat er is gekomen in “Al-Moewattaa”: Dat Hafsah toen 'Oemar overleed, de vrouwen haar bedekten, zodat haar figuur niet gezien zou worden en dat Zaynab bint Djahsh voor haar de koepel boven haar kist zette om haar figuur te bedekken.” Einde.

In datgene hij vermeld heeft, zit geen bewijs voor wat hij beweerde, van dat dit voor hen verplicht zou zijn. Want, na de dood van de Profeet salla Allaahoe 'alaihi wa sallam bedekten ze zichzelf en verrichtten de Tawaaf. En de Metgezellen en zij die na hen kwamen hoorden van hun overleveringen, terwijl ze hun lichamen bedekten, en niet hun figuren. En in de Hadj zijn de woorden van Ibn Djoeraydj tegen 'Ataa reeds voorbij gegaan, toen hij de Tawaaf van 'Aaïshah aan hem vermeldde: “Was het voor de Hidjaab of erna?” Hij zei: “Ik heb dit na de Hidjaab meegemaakt.” In de laatste overlevering die deze volgt, zal er extra verduidelijking komen hieromtrent.” (Fath al-Baarie 8/530)

Al-Boekhaarie levert over op gezag van 'Aaïshah, moge Allaah tevreden over haar zijn, dat ze heeft gezegd: “Nadat de Hidjaab verplicht werd gesteld, ging Sawdah naar buiten voor haar behoeftes, ze was een grote vrouw en iedereen die haar kende kon haar herkennen. 'Oemar Ibn al-Khattaab zag haar en zei: Sawdah! Bij Allaah, je kunt jezelf niet verstoppen van ons, dus verzin een manier om niet herkend te worden. Ze ('Aaïshah) zei: Ze keerde terug, terwijl de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'alaihi wa sallam in mijn woning was, hij was aan het avondeten en had een bot in zijn hand. Ze kwam binnen en zei: O Boodschapper van Allaah, in ging naar buiten voor mijn zaken en 'Oemar zei dit en dat tegen mij. Ze zei: Daarna openbaarde Allaah aan hem, toen het over was had hij de bot nog steeds in zijn hand en had die niet neergelegd. Hij zei: “Jullie hebben toestemming gekregen om naar buiten te gaan voor jullie zaken.”En overgeleverd door Moeslim.

Al-Haafidh Ibn Hadjar, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Als conclusie: 'Oemar, moge Allaah tevreden over hem zijn, had er een afkeer van dat vreemde mannen het gezin van de Profeet zouden zien. Totdat hij tegen hem salla Allaahoe 'alaihi wa sallam zei: “Bedek jouw vrouwen.” En bleef dit doen, totdat het Vers van de Hidjaab werd geopenbaard. Daarna wilde hij dat zij hun gehele figuren niet zouden laten zien, zelfs als ze (compleet) bedekt waren. Hij bleef dit doen, maar werd daarvan weerhouden. En gaf hen toestemming om naar buiten te gaan voor hun zaken, zodat het niet moeilijk en lastig zou worden.” (Fath al-Baarie 8/531)


De Hidjaab is Reinheid

De Verhevene zegt: “En als jullie hen (zijn vrouwen) om iets vragen, vraag hen dan van achter een Hidjaab. Dat is reiner voor jullie harten en hun harten.”

Al-'Allaamah Saalih al-Fawzaan, moge Allaah hem behouden, heeft gezegd: “Als iemand zou zeggen: De bedoeling hier is de vrouwen van de Profeet salla Allaahoe 'alaihi wa sallam. Zeggen wij: Als de vrouwen van de Profeet salla Allaahoe 'alaihi wa sallam, geboden zijn met de Hidjaab - met hun reinheid en goedheid - hebben de andere vrouwen daar meer recht op. Daarnaast heeft Allaah de Geprezene de reden hiervoor duidelijk gemaakt met Zijn Woorden: “Dat is reiner voor jullie harten en hun harten.” En deze reden is algemeen, want reinheid van het hart is nodig voor elk Moslim, man en vrouw. En Zijn Woorden: “Achter een Hidjaab.” Betekent: Achter een bedekking van muur, of deur, of kleding, die het lichaam van de vrouw volledig onzichtbaar maakt van het zicht van de mannen, als bescherming voor hen en voor haar tegen Fitnah.” (al-Moentaqaa 1338)

Al-Imaam ash-Shawkaanie, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Dat is reiner voor jullie harten en hun harten.” Dat wil zeggen: Reiner voor het (hart) tegen de twijfels en de slechte gedachten die de mannen kunnen overkomen omtrent de vrouwen en de vrouwen omtrent de mannen.” (Fath al-Qadier 4/298)


De Rede tot Eén is als de Rede tot de Gehele Islamitische Gemeenschap

Al-'Allaamah Moehammad Naasiroed-Dien al-Albaanie, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Als de Wijze Wetgever tot één individu van de (Islamitische) Gemeenschap een rede richt of hem met een wet oordeelt, is deze wet dan algemeen voor de Gemeenschap, behalve als er bewijs is gekomen met de uitzondering? Of is het uitgezonderd voor deze persoon aan wie de rede is toegericht? De geleerden van al-Oesoel hebben hierover verschild. En de waarheid is de eerste, en dat is wat ash-Shawkaanie en anderen van de Moehaqqiqien als correct hebben verklaard.” (Tamaam al-Minnah 41)

Al-'Allaamah 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “En degene die beweert dat het gebod op de Hidjaab uitzonderlijk is voor de Moeders van de Gelovigen, is verwijderd van de waarheid en van de vele bewijzen afgeweken die bewijzen voor de algemeenheid, en is van de Woorden van de Verhevene: “Dat is reiner voor jullie harten en hun harten” afgeweken. Want, het is niet toegestaan om te zeggen dat de Hidjaab reiner is voor de harten van de Moeders van de Gelovigen en de mannen van de Metgezellen, buiten degenen die na hen komen. En zonder twijfel dat degenen die na hen kwamen de Hidjaab meer nodig hebben dan de Moeders van de Gelovigen en de mannen onder de Sahaabah, moge Allaah tevreden over hen zijn, vanwege het grote verschil tussen hen in de sterkte van geloof en inzicht voor de waarheid.”
Totdat hij zei: “En omdat de bewijzen van het Boek en de Soennah voor niemand van deze Gemeenschap mogen worden uitgezonderd, behalve met een authentiek bewijs dat bewijst op de uitzondering, dus is het algemeen voor de gehele Gemeenschap: In zijn tijd salla Allaahoe 'alaihi wa sallam en na hem tot aan de Dag der Opstanding.” (Madjmoe' al-Fataawaa 4/ 250)


De Uitspraken van de Geleerden en de Moefassirien

1. Al-Imaam Ibn Djarier at-Tabarie, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Hij zegt: Als jullie de echtgenoten van de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'alaihi wa sallam en de vrouwen van de gelovigen die geen echtgenoten van jullie zijn om iets vragen: “Vraag hen dan van achter een Hidjaab.” Hij zegt: Van achter een scherm, tussen jullie en hen, en treedt hun woningen niet binnen.” (Djaami' al-Bayaan 20/313)

2. Aboe Bakr al-Djassaas, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “En deze regelgeving, ook al is die speciaal neergezonden voor de Profeet salla Allaahoe 'alaihi wa sallam en zijn echtgenoten, is de betekenis algemeen, voor hem en voor anderen. Omdat ze geboden zijn hem te volgen en hem als voorbeeld te nemen, behalve waarvoor Allaah hem heeft uitgezonderd naast zijn Gemeenschap.” (Ahkaam al-Qoer-aan 5/242)

3. Aboel-Hasan al-Maawardie heeft gezegd: “Zij en de rest van de vrouwen werden geboden met de bedekking tegen de ogen van de mannen. En de mannen werden geboden hun ogen af te wenden van de vrouwen.” (an-Noekt wal-'Oeyoen)

4. Aboe Bakr ibn al-'Arabie, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Dit bewijst dat Allaah toestemming heeft gegeven om ze van achter een Hidjaab te vragen als het nodig is, of voor een zaak waarover men een oordeel wil. En de vrouw, alles van haar is 'Awrah, haar lichaam en stem. Het is dus niet toegestaan dit te ontbloten, behalve bij noodzaak, of een bepaalde zaak, zoals: Een getuigenis afleggen tegen haar, of een ziekte in haar lichaam, of haar vragen over haar gezondheidszaken.” (Ahkaam al-Qoer-aan 3/1579)

5. Al-Imaam ash-Shawkaanie, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “En hierin is een handelswijze voor iedere gelovige, en een waarschuwing voor hem dat hij zichzelf toevertrouwt alleen te zijn met iemand die voor hem niet is toegestaan, en zonder Hidjaab met iemand praat die verboden is voor hem.” (Fath al-Qadier 4/298)

6. Al-Waahidie, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Als jullie de rede willen richten tot de vrouwen van de Profeet salla Allaahoe 'alaihi wa sallam omtrent een zaak, richt de rede dan tot hen van achter een Hidjaab. Voor de openbaring van dit Vers bedekten zij zichzelf niet voor de mannen. Nadat dit Vers werd geopenbaard, werd de Hidjaab op hen verplicht gesteld, dit was het Vers van de Hidjaab tussen hen en tussen de mannen. “Dat” dat wil zeggen: De Hidjaab “is reiner voor jullie harten en hun harten” want iedere persoon van onder de mannen en vrouwen, als hij de (ander) niet ziet, onstaat er niets in zijn hart.” (al-Wadjiez)

7. Al-Qoertoebie, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Alle vrouwen vallen onder de betekenis van dit (Vers), vanwege datgene de basis van de Sharie'ah vergt: Dat de vrouw geheel 'Awrah is, haar lichaam en stem, zoals reeds is voorbij gegaan.” (al-Djaami' li-Ahkaam al-Qoer-aan)

8. Al-'Allaamah Moehammad al-Amien ash-Shinqietie heeft gezegd: “Als je weet van wat we hebben vermeld dat de regelgeving van het Vers van de Hidjaab algemeen is en wat we daarbij hebben vermeld van de Verzen waarin bewijs zit voor het bedekken van het gehele lichaam voor de vrouw van de vreemde mannen, dan weet je dat de Qoer-aan bewijst op de Hidjaab. En indien het zo was dat het Vers van de Hidjaab uitgezonderd is voor zijn vrouwen salla Allaahoe 'alaihi wa sallam, dan is er geen twijfel over dat zij de beste voorbeeld zijn voor de vrouwen van de Moslims in de edele karakteristieken die de volledige zuiverheid inhouden en die verwijderd zijn van het vervuilen met de onreine twijfels. Dus degene die de vrouwen van de Moslims probeert te weerhouden - zoals de uitnodigers naar het ontbloten, Tabarroedj (het tonen van de schoonheden) en het vrije mixen in deze dagen - van het volgen van hen (De Moeders van de Gelovigen) in deze geopenbaarde edele karakteristieken die de eer beschermt en zuiverheid waarborgt tegen de vuile twijfels, dan is hij een bedrieger tegenover de Gemeenschap van Moehammad salla Allaahoe 'alaihi wa sallam, ziek in zijn hart, zoals je ziet.” (Adwaa al-Bayaan 6/592)

9. Al-'Allaamah Abdoel-'Aziez ibn Baaz heeft gezegd: "Dit Vers is een duidelijk bewijs voor de verplichting van de Hidjaab voor de vrouwen tegenover de mannen en dat zij henzelf tegenover hen moeten bedekken. Allaah de Geprezene heeft in dit Vers de wijsheid hierachter duidelijk gemaakt, en dat is dat het bedekken reiner is voor de harten van de mannen en de vrouwen, en verder is verwijderd van onzedelijkheid en zijn oorzaken. En dit Vers is algemeen voor de echtgenoten van de Profeet en de rest van de gelovige vrouwen. (Madjmoe' al-Fataawaa 5/230-231)
Allaah de Verhevene heeft gezegd: “Het is geen zonde voor hen (dat zij zich niet bedekken) voor hun vaders, of hun zonen, of hun broers, of hun broer's zonen, of hun zussen's zonen, of hun eigen (gelovige) vrouwen, of hun slaven. En O vrouwen, vrees Allaah. Voorzeker, Allaah is over alles Getuige.” (Al-Ahzaab 33: 55)

10. Al-Haafidh Ibn Kathier heeft gezegd: “Nadat de Verhevene de vrouwen gebood met de Hidjaab tegenover de vreemde mannen, maakte Hij duidelijk dat het niet verplicht is te bedekken tegenover deze verwanten, zoals Hij hen heeft uitgezonderd in Soerat An-Noer, bij Zijn Woorden: “En dat zij hun Zienah (schoonheden) niet tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of de zonen van hun zussen, of hun eigen (gelovige) vrouwen.” tot het einde.” (Tafsier al-Qoer-aan al-'Adhiem 6/456)

11. Al-Imaam ash-Shawkaanie, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Voor deze (verwanten), is het voor de echtgenoten van de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'alaihi wa sallam en de andere vrouwen niet verplicht om henzelf van hen te bedekken.” (Fath al-Qadier 4/298)
 
Top