ISIS - Chawaridj terroristen!

Shishani

moderator
Staff member
De Fitnah van de zogenaamde ISIS kalifaat in Irak!
Grootgeleerde en Moehaddieth van Madina
Shaych `Abdoel-Moehsin al-`Abbaad

Grootgeleerde en Moehaddieth van Madina Shaych `Abdoel-Mohsin al-`Abbaad (حفظه الله) schreef het volgende:

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige. Alle lof is aan Allah alleen. Moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed (صلى الله عليه و سلم) degene waar geen profeet na hem komt, zijn familie, en al zijn metgezellen zijn.

Een aantal jaren geleden is er een groep ontstaan die zichzelf de Islamitische Staat van Irak en Shaam noemt. Zij zijn bekend geworden onder een afkorting van vier letters. Dit zijn de eerste vier letters van deze zogenaamde staat. Men zegt Da`iesh (داعش) ofwel ISIS.

Het wordt geleid (zoals dit vermeldt wordt door degenen die op de hoogte zijn van haar ontstaan en ontwikkelingen) door een aantal personen die bekend staan als aboe Foelaan al-Foelaanie of aboe Foelaan bin Foelaan. Een koenyah (bijnaam) tezamen met een toeschrijving aan een bepaalde land of stam zoals dit bekend is van de madjahiel (onbekende personen) die zich verschuilen achter bijnamen en afkomsten.

Na het verstrijken van een periode in de oorlog in Syrië tussen het regime (van Bashar al-Asad) en degenen die hem bevechten zijn er velen uit deze groep die zich toevoegden maar niet om het regime (van al-Asad) te bestrijden. Echter, zij bestrijden en vermoorden ahloel-soennah die tegen het regime zijn. Het is ook wijdverspreid dat zij degenen die zij willen vermoorden, met messen vermoorden wat een van de meest afschuwelijke en gruwelijke manieren is met betrekking tot het doden van mensen.

In het begin van deze maand ramadan hebben zij de naam van hun groep verandert naar de Islamitische Staat (IS) en heeft hun kalief die zichzelf aboe Bakr al-Baghdadie noemt een preek gegeven in de moskee in Mawsil. Hij zei in zijn preek: "Ik ben over jullie aangesteld en ik ben niet de beste van jullie."

Hij heeft de waarheid gesproken in zijn uitspraak dat hij niet de beste is van hen. Want het doden met messen door middel van zijn bevelen, of met zijn kennis ervan, of met zijn toestemming, toont aan dat hij de meest slechtste van hun zou zijn. Vanwege de uitspraak van de profeet (صلى الله عليه و سلم):

Degene die naar een leiding uitnodigt, die heeft dezelfde beloning als de beloningen van degene die hem volgen, zonder dat dit iets afdoet van hun beloningen. En degene die naar een dwaling uitnodigt die verkrijgt hetzelfde aantal zonden zoals de zonden van degenen die hem volgen, zonder dat dit iets afdoet van hun zonden.[1]

De eerste zin uit deze preek van hem was al eens gezegd door de eerste kalief in de islam na de boodschapper van Allah(صلى الله عليه و سلم) aboe Bakr as-Siddieq (رضي الله عنه و أرضاه). En hij is de beste van deze oemmah (gemeenschap) en deze oemmah is het beste vanonder alle andere oemmahs. Hij (aboe Bakr as-Siddieq) zei dit uit nederigheid terwijl hij en de metgezellen wisten dat hij de beste was onder hen vanwege de bewijzen die hierop duiden uit de woorden van de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم).

Het zou deze groep (ISIS) goed doen om terug te keren naar zichzelf en tot bezinning te komen voordat hun staat met de wind wegwaait zoals dit voorheen heeft plaatsgevonden bij andere staten door de eeuwen heen.

Wat ook jammer is, is dat deze fitnah van deze zogenaamde kalifaat acceptatie heeft bereikt onder een aantal jongeren in het land van al-Haramain (d.w.z. Saoedi-Arabië). Zij (deze jongeren) hebben hun vreugde hierover geuit zoals een dorstige dat doet bij het zien van een luchtspiegeling. Onder hen bevinden zich die beweren trouw te hebben gezworen aan deze onbekende kalifaat! Hoe kan men het goede verwachten van degenen die beproefd zijn met takfier[2] en het doden op de meest afschuwelijke manieren? Het is een plicht voor deze jongeren om zichzelf te beschermen tegen misleiding en om meegesleept te worden, en zij dienen al hun handelingen terug te refereren naar datgene waar Allah (عز و جل) en Zijn boodschapper (صلى الله عليه و سلم) mee zijn gekomen. Want dit verzekert onfeilbaarheid, veiligheid en een redding in deze wereld en het hiernamaals. Zij dienen naar de geleerden terug te keren die hen en de moslims adviseren.

Een voorbeeld van veiligheid om in dwaling te vervallen door middel van het terug keren naar de geleerden, is hetgeen dat is overgeleverd door Moslim in zijn Sahieh (nr. 191) op gezag van Yazied al-Faqier die zei:

"Ik had de gedachtegoed van de chawaaridj vol passie overgenomen en ging erop uit met een groep om de hadj (bedevaart) te verrichten om vervolgens onder het gezag uit te treden van de mensen. Wij kwamen langs Madina en zagen Djabir bin `Abdoellah de mensen aanspreken terwijl hij zat in de buurt van een pilaar en overleveringen overleverde van Allah`s boodschapper (صلى الله عليه و سلم) over de mensen van het hellevuur. Ik zei tegen Djabir: 'O metgezel van Allah`s boodschapper! Wat ben je aan het overleveren? Terwijl Allah zegt:

Degene die U tot het vuur doet binnentreden, heeft U zeker te schande gebracht. [Ale-`Imraan(3):912]. En Allah zegt: Telkens wanneer zij daaruit (d.w.z. het hellevuur) willen gaan, zullen zij daarin teruggedreven worden. [As-Sadjdah(32):20]. Wat is dit wat jullie zeggen?'
Djabir zei hierop: 'Lees jij de Qor`aan?' Ik zei: 'Ja.'
Djabir zei: 'Heb jij gehoord over de (verheven) positie van Mohammed (عليه السلام) waarin Allah hem zal doen herrijzen?'
Ik zei: 'Ja.'
Djabir zei: 'Waarlijk, de positie van Mohammed (صلى الله عليه و سلم) is prijzenswaardig waarbij Allah wie hij wil zal uitnemen.' Vervolgens beschreef Djabir de brug en de mensen die eroverheen zullen gaan en zei: 'Ik ben bang dat ik niet alles heb gememoriseerd ervan maar wat ik me wel herinner is dat er mensen zullen zijn die uit het hellevuur zullen worden gehaald nadat zij erin zaten en zij zullen er als hout van de ebbenhout uitkomen[3]. Zij zullen vervolgens een rivier vanonder de rivieren van het paradijs binnentreden en gewassen worden. Vervolgens komen zij er wit uit alsof zij op witte papier lijken.'
Vervolgens keerden wij terug en zeiden: 'Wee jullie! Denken jullie dat de shaych liegt over de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم)?' Wij keerden terug (van deze gedachtegoed). Bij Allah, niemand van ons trad onder het gezag uit behalve één persoon!"


Aboe Noe`aym zei hetzelfde. Aboe Noe`aym is al-Fadl bin Dakien en hij is één van de overleveraars in de ketting. Dit duidt erop dat deze groep beproefd was met de gedachtengoed van de chawaaridj in het tot ongelovig verklaren van degene die grote zonden begaat en dat hij voor altijd in het hellevuur zal verblijven. En met hun ontmoeting van Djabir (رضي الله عنه) en zijn verduidelijking verlieten zij hun valsheid en weerhielden om onder het gezag uit te treden wat zij in de eerste instantie wilden. Dit is één van de meest geweldige profijten die een moslim kan profiteren in het terugkeren naar de mensen van kennis.

Wat wijst op het gevaar van extremisme in de religie, afwijken van de waarheid en het wegblijven van datgene waar ahloes-soennah wal djamaa`ah zich op bevinden, is de uitspraak van de profeet (صلى الله عليه و سلم) vanuit de overlevering van Hoedhayfah (رضس الله عنه):

"Wat ik het meeste voor jullie vrees is een persoon die de Qor`aan reciteert totdat zijn gezicht begint te schijnen en hij zal een helper van islam zijn. Vervolgens zal hij zich hiervan losmaken, achter zijn rug plaatsen en zijn best doen om zijn buurman met het zwaard te naderen door hem te beschuldigen van shirk (afgoderij). Ik zei: O boodschapper van Allah, wie van de twee heeft het meeste recht om beschuldigd te worden van shirk? De beschuldiger of degene die beschuldigt wordt? De profeet zei: De beschuldiger."[4]

De jongeren zijn gevoelig voor een slecht begrip. Hetgeen hierop wijst is wat is overgeleverd door al-Boechaarie in zijn Sahieh (4495) met zijn ketting tot aan Hishaam bin `Oerwah op gezag van zijn vader die zei: "Toen ik jong was zei ik tegen `Aaisha, de vrouw van de profeet (صلى الله عليه و سلم): 'Heb je de uitspraak van Allah (تعالى) gezien: Voorwaar, as-Safa en al-Marwah behoren tot de Tekenen van Allah. Er treft degene die de hadj of de `oemrah verricht geen blaam om er tussen te lopen. [al-Baqarah(2):158] Baserend op deze vers zie ik niet dat een persoon tawaaf dient te verrichten tussen Safa en Marwah.'

`Aaisha (رضي الله عنها) zei: 'Nee! Als het was zoals je zegt (dan zou de vers als volgt zijn): 'Er treft geen blaam op degene als hij geen tawaaf verricht tussen hen.' Dit vers werd geopenbaard voor de Ansaar die (voor de islamitische tijdperk) de idool Manaat bezochten na het verrichten van ihram. Deze idool bevond zich in de buurt van Qoedaid (een plek in Mekka) en zij zagen het als niet wenselijk om de tawaaf te verrichten tussen Safa en Marwah. Toen de islam kwam vroegen zij de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) hierover waarop de vers neerdaalde:
Voorwaar, as-Safa en al-Marwah behoren tot de Tekenen van Allah. Er treft degene die de hadj of de `oemrah verricht geen blaam om er tussen te lopen. [al-Baqarah(2):158]'"

En `Oerwah bin Zoebayr is vanonder de beste taabi`ien (opvolgers van de metgezellen). Eén van de zeven foeqahaa van Medina ten tijde van de taabi`ien. Hij wordt echter geëxcuseerd voor zijn fout begrip vanwege zijn jonge leeftijd. Het is duidelijk dat degenen die jong zijn qua leeftijd gevoelig zijn voor een fout begrip en het terugkeren naar de geleerden daar zit goeds en veiligheid in.

Op gezag van Djoendoeb: Ik hoorde de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) zeggen: "Niets komt tussen jullie en het paradijs behalve een handvol aan moslimbloed dat onrechtmatig is vergoten."

Deze overleveringen zijn slechts een aantal van hetgeen dat overgeleverd is in mijn verhandeling genaamd: Volgens welke religie en intellect is het bombarderen en het aanrichten van ravage Djihaad?! Deze verhandeling heeft vele verzen en overleveringen die duiden op het verbod op zelfmoord en het doden van een ander zonder recht.

Het is aan deze jongeren (die ISIS ondersteunen) om terug te keren naar zichzelf en tot bezinning te komen en terug te keren naar hun leiding. Niemand van hen dient er aan te denken om zich aan te sluiten bij hen om zodoende het leven te verlaten door explosieve riemen die zij dragen of door messen wat één van hun unieke karaktereigenschappen is van deze sekte.

Vervolgens sluit de shaych af met het verrichten van doe`aa.

Bron: lichtjes ingekort van: http://www.al-abbaad.com/index.php/articles/125-1435-09-28
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com

[1] Moslim (6804).
[2] Voetnoot vertaler: het onterecht ongelovig verklaren van moslims.
[3] M.a.w. zwart van kleur.
[4] Boecharie in at-Tariegh, Aboe Ya`la, ibn Hibbaan, al-Bazzar en zie as-Sahiehah van al-Albaanie (3201).
 

Shishani

moderator
Staff member
Een blik op ISIS, haar Fitnah en oorsprong

Shaych Rabie` bin Haadie al-Madchalie (حفظه الله) schreef het volgende:

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige.
Dit is de titel die de krant As-Sharq al-Awsat publiceerde in haar editie nr. 13327 uitgegeven op Maandag 7 Sha`ban 1436NH (25/5/2015).

"ISIS plan onthuld om Saoedi-Arabië in te delen in vijf secties, en (het beoogde doel voor deze operatie begint bij) militairen tot doelwit te maken beginnend bij naaste familieleden."

En deze misdaad is niet vergezocht van deze dwalende groep die de mensen van Tauwhied en Soennah tot ongelovigen verklaren. Het is ook niet vergezocht dat deze sekte een verlengstuk is van de Perzische Iran.

Het land dat Ahloes-Soennah tot ongelovigen verklaren, ijverig haar best doet om Ahloes-Soennah te vernietigen en degenen die overblijven te bekeren tot Rawaafied[1], die de metgezellen (رضي الله عنهم) tot ongelovigen verklaren en `Aaisha de Moeder der Gelovigen (رضي الله عنها) lasteren, de Qor`aan verdraaien, Ahloel-Bait (die vrij zijn van hen) tot goden maken en andere ketterse opvattingen.

Van de bewijzen dat ISIS een verlengstuk van Iran is, is dat zij geen vinger uitsteken in de richting van Iran. Hiermee volgen ze in de voetsporen van Al-Qaa`idah die slechts is opgezet om Ahloes-Soennah te bestrijden, tot ongelovig te verklaren en haar jeugd te verpesten.

En waarom zouden zij iets tegen Iran doen? Integendeel, Iran is het schild van Al-Qaa`idah en haar leiders. Zij (Al-Qaa`idah), Hizb as-Shaytaan in Libanon en de Hoethies in Jemen zijn een vernietigende gereedschap in de handen van Iran. Zowel fysiek als moraal. En zij zijn de ergste vijanden van het Saoedische Arabische Koninkrijk moge Allah haar beschermen tegen hun plotten en tirannie.

Geschreven door:
Rabie` bin Haadie al-Madchalie
9 Sha`baan 1436NH (27/5/2015)

Bron: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=152634
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com

[1] Voetnoot vertaler: volgers van de Shie`a sekte.
 

Shishani

moderator
Staff member
Shaych `Abdoel-`Aziez Ale Shaych over de gruweldaad van ISIS
(het verbranden van de Jordaanse Piloot)


Shaych `Abdoel-`Aziez Ale Shaych (حفظه الله), de moeftie van Saoedi-Arabië, hoofd van het Permanente Comité en het Comité van grote geleerden, zei het volgende tegen de krant Ar-Riyaadh:

Deze laffe daad bevestigd dat zij een dwalende groep zijn die corruptie en bloedvergieten wensen. Het doden op deze manier tezamen met het vertonen ervan is ten strengste verboden. Het is niet eens toegestaan om dieren te verbranden laat staan mensen die verheven en eervoller zijn dan de dier! Het is dus in geen enkel geval toegestaan om zo met een gevangene om te gaan.

Ook benadrukte de Shaych dat degenen die het gedachtengoed van de terroristische ISIS steunen, onwetenden zijn die geen kennis hebben. Zij hebben een zwakte in geloof en geen vrees voor Allah.

Ook riep de Shaych op om te waarschuwen tegen deze dwalende groep via ieder mogelijke manier. Verder verzocht hij de predikers tijdens het vrijdagmiddag gebed om deze dwalende groep te ontmaskeren.

Bron: Alriyadh krant (lichtjes ingekort en naar betekenis vertaald)
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com
 
Top