Over het beledigen v/d Metgezellen v/d Profeet!

Shishani

moderator
Staff member
De Regelgeving van het Uitschelden van de Metgezellen

Door de nobele Shaykh

al-Imaam Aboe ‘Abdillaah Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien


- moge Allah hem genadig zijn -


Het uitschelden van de Metgezellen wordt onderverdeeld in drie soorten:

De eerste: dat iemand hen uitscheldt met datgene wat het ongeloof van de meesten van hen inhoudt, of dat de meesten van hen grote zondaren zijn. Dit is ongeloof; omdat het een verloochening van Allah en Zijn Boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - is in het prijzen van hen en het tevreden zijn met hen. Degene die over het ongeloof hiervan twijfelt, zijn ongeloof is zelfs specifiek; omdat deze uitspraak inhoudt dat de overleveraars van het Boek of de Soennah ongelovigen of grote zondaren zijn.

De tweede: dat iemand hen uitscheldt door hen te vervloeken en te verafschuwen. Over zijn ongeloof zijn twee uitspraken bij de mensen van kennis, en volgens de uitspraak dat hij niet ongelovig is, dient hij te worden gezweept en opgesloten, totdat hij sterft of zijn woorden terugneemt. (1)

De derde: dat iemand hen uitscheldt met datgene wat hun religie niet aantast, zoals lafheid en gierigheid. Dit is geen ongeloof, maar hij dient vermaand te worden met datgene wat hem daarvan weerhoudt. De betekenis hiervan is vermeld door Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah in het boek "as-Saarim al-Masloel", en hij citeerde de volgende uitspraak van Ahmad (blz. 573):

لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع

"Het is voor niemand toegestaan om iets van hun slechte eigenschappen te noemen, en om één van hen te belasteren met een gebrek of tekortkoming. En wie dat doet, dient gecorrigeerd te worden, en als hij geen berouw toont, dient hij in gevangenschap gezweept te worden, totdat hij sterft of zijn woorden terugneemt." (2)

Bron: Sharh Loem'atil-I'tiqaad

Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki
(1) Voetnoot van de vertaler: Deze straffen en andere dienen natuurlijk uitgevoerd te worden door de autoriteit in een Islamitische staat, en kunnen niet door individuen gevestigd worden, in tegenstelling tot datgene wat sommige Moslims denken!


(2) Voetnoot van de vertaler: Idem.
 

Shishani

moderator
Staff member
Het vervloeken of beledigen van de Metgezellen van Allaah’s Boodschapper
saws9jg2psaj5.gif


Auteur: Imaam Muhammad bin ‘Uthman Adh-Dhahabi
rahme6.jpg


Het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah
saws9jg2psaj5.gif
heeft gezegd: “Allaah de Allerhoogste zegt (in een hadieth Qoedsie):

“Als iemand een vriend van Mij als vijand neemt, dan verklaar Ik hem de oorlog.” (Boechaarie en Moslim)

De Profeet
saws9jg2psaj5.gif
zei:

“Beledig mijn Metgezellen niet. Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, al zou één van jullie een hoeveelheid goud ter grootte van (de berg) Oehoed aan liefdadigheid uitgeven, het zou niet eens gelijk staan met één handvol van hún liefdadigheid, noch de helft ervan. (Boechaarie en Moslim)

Hieruit blijkt de voortreffelijkheid van de Metgezellen van de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
boven andere Moslims.

En hij
saws9jg2psaj5.gif
zei ook:

“Vrees Allaah, vrees Allaah, betreffende mijn Metgezellen! Neem hen na mijn dood niet als doelwit (van kritiek en spot). Degeen die van hen houd doet dat uit liefde voor mij en degeen die hen haat doet dat uit haat voor mij. Degeen die hen kwetst heeft mij gekwetst, degeen die mij kwetst ergert Allaah, en degeen die Allaah ergert zal spoedig door Hem bestrafd worden. (Tirmiedhie)

Uit deze hadieth blijkt de hoge status die de Metgezellen van de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
bij Allaah hebben. Het zijn zij die in hem geloofden, met hun leven en bezit bijgestaan hebben, naar hem luisterden en gehoorzaamden, handelden volgens zijn Soennah, en het in stand hielden voor latere generaties. Hun generatie was de beste generatie, en zij waren de beste natie die opstonden uit de mensheid. Vandaar, dat éénieder die van de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
houd, houd van zijn Metgezellen en respecteert hen allemaal. Wie er ook maar één van hen haat, haat de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
. Anas
rasmall5sg5hqxn1.gif
heeft overgeleverd dat de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
heeft gezegd:

“Het teken van Geloof is liefde voor de Ansaar (de Helpers) en het teken van huichelarij is haat voor de Ansaar.” (Boechaarie en Moslim)


Eveneens is liefde voor ‘Ali ibn Aboe Talib
rasmall5sg5hqxn1.gif
een teken van geloof en haat jegens hem is een teken van huichelarij.1
We herkennen de bewonderenswaardige kwaliteiten van de Metgezellen van Allaah’s Boodschapper
saws9jg2psaj5.gif
wanneer we lezen over hun leven en hun werken tijdens het leven van Allaah’s Boodschapper
saws9jg2psaj5.gif
en na zijn dood, het met elkaar wedijveren omwille van het Geloof, zijn overtuigingen en gebruiken, en voor het oppergezag van Allaah’s Woord en de Soennah van de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
. Wij hebben van hun de religieuze verplichting geleerd, en zo ook al zijn gebruiken en alle uitspraken van de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
, en de methodologie waarmee wij wettelijke leerstellingen van de Islaam in onze levens tot stand moeten brengen.

Eénieder die hen bekritiseerd of hen beledigt treedt daarmee buiten dit Geloof en heeft zichzelf afgesneden van de Islaamitische Oemmah (Gemeenschap). Hij gelooft niet in hetgeen Allaah, de Allerhoogste zegt betreffende hen in Zijn Boek, en wat Allaah’s Boodschapper
saws9jg2psaj5.gif
over hun bewonderenswaardige kwaliteiten en verdiensten heeft gezegd. Het is voor ons voldoende om maar een paar uitspraken van de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
te vermelden betreffende zijn Metgezellen.

De Profeet
saws9jg2psaj5.gif
heeft gezegd:

“Voorwaar, Allaah koos mij en heeft voor mij mijn Metgezellen gekozen, en heeft hen mijn ministers en helpers en mijn schoon-familie gemaakt (daarmee bedoelende, Aboe Bakr door het huwelijk van de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
met ‘Aishah, ‘Umar door het huwelijk van de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
met Hafsah, ‘Uthmaan door zijn opeenvolgende huwelijken met twee van de dochters van de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
, en ‘Ali door zijn huwelijk met Fatima de dochter van de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
.) Als iemand hen beledigt, dan zal de vloek van Allaah, Zijn Engelen en de gehele mensheid op hem rusten. Allaah zal geen enkele liefdadigheid noch goede daad van hen accepteren. (Tabarani)

Anas bin Malik
rasmall5sg5hqxn1.gif
heeft overgeleverd dat Allaah’s Boodschapper
saws9jg2psaj5.gif
heeft gezegd:
“Voorwaar, Allaah koos mij en heeft voor mij mijn Metgezellen gekozen, en heeft hen mijn ministers, mijn helpers en mijn schoon-familie gemaakt. Na hen zullen er mensen komen die fouten in hun gaan zoeken om hen te bekritiseren. Het is niet toegestaan om met hen te eten en te drinken, noch om met één van hen te trouwen, en ook niet het begraffenisgebed voor hun te bidden, noch mét hen te bidden.” (al‘Oqaylie classificeerde deze hadieth als zwak)

Abdoellaah bin Mas’oed
rasmall5sg5hqxn1.gif
heeft overgeleverd dat Allaah’s Boodschapper
saws9jg2psaj5.gif
heeft gezegd:

“Wanneer je over mijn Metgezellen spreekt, hou jezelf in. Wanneer je over astrologie spreekt, hou jezelf in. En wanneer je over Allaah’s Voorbestemming (Qadr) spreekt, hou jezelf in.” (Tabarani)
De geleerden hebben gezegd dat hiermee wordt bedoeld dat men niet teveel in het geheim van Allaah’s Voorbestemming moet spitten, wanneer men zich weerhoudt van het speculeren over de Voortbestemming dan is dat een teken van Geloof en acceptatie van onze beperkingen in het begrip met betrekking tot Allaah’s doen en laten. Eveneens, wanneer men geloofd dat de sterren invloed hebben in de aangelegenheden van mensen, afhankelijk van Allaah’s Almachtige Wil, dan is hij een polytheïst (Moeshrik). Insgelijks, als iemand een fout ontdekt bij één van de Metgezellen van de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
en vervolgens slecht over hen spreekt, dan is hij een huichelaar. Het is verplicht voor de Moslims om van Allaah te houden, om van zijn Boodschapper
saws9jg2psaj5.gif
te houden, om te houden van hetgeen dat de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
bracht als leiding en van zijn gebruiken, om te houden van zijn afstammelijngen, zijn Metgezellen, zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn dienstknechten, en om te houden van degenen die van hen houden en om degenen te haten die hen haten, want dat is de betekenis van ‘liefde omwille van Allaah’ en ‘haat omwille van Allaah’, en dat is de meest voortreffelijke vorm van Geloof.

Ayyoeb as-Sachtayaanie
rahme6.jpg
zei: “Degeen die van Aboe Bakr houd bouwt een vuurtoren van Islaam, degeen die van ‘Umar houd maakt de weg zichtbaar, degeen die van ‘Uthmaan houd weerspiegelt Allaah’s licht, degeen die van ‘Ali houd houdt zich vast aan een betrouwbaar touw, en degeen die goed spreekt over al de Metgezellen van de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
is vrij van huichelaarij.”


De bewonderswaardige kwaliteiten en verdiensten van de Metgezellen zijn te talrijk om hier allemaal op te noemen. Desondanks zijn de geleerden van de Soennah het erover eens dat er tien van de Metgezellen het meest bewonderenswaardig zijn, en onder deze tien zijn er vier die de hoogste status hebben. Dit zijn, in volgorde van status: Aboe Bakr, dan ‘Umar ibn al-Chattab, dan ‘Uthmaan ibn Affaan, en dan ‘Ali ibn Abie Talib, moge Allaah met hen allen tevreden zijn. Er bestaat hierover geen enkele twijfel, en degeen die hierover twijfelt is een innovator en een boosaardige huichelaar.

Dit zijn de vier Recht-geleiden die staan vermeld in de hadieth die is overgeleverd door al-‘Irbaad bin Sariyah, waarin de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
zegt:

“Het is een verplichting om mijn Soennah te volgen, en zo ook de Soennah van de Recht-geleide Chaliefen die mij op zullen volgen, bijt je eraan vast met je kiezen (klamp je daaraan vast), en behoed jezelf tegen vernieuwingen in religieuze zaken...” (Tirmiedhie)

Over de verdiensten van Aboe Bakr zegt Allaah de Allerhoogste in de Qur’an:
“En laat niet degenen onder jullie die zijn gezegend met gunsten en rijkdommen, zweren dat zij geen hulp meer geven aan hun naaste verwanten of aan Al-Masákien (de armen)…” (Soerah An-Noer Vers 22)

Er is geen meningsverschil over het feit dat deze Vers geopenbaard werd wanneer Aboe Bakr zijn financiële steun aan een familielid van hem stopzette, deze persoon genaamd Mistah, was betrokken bij beschuldigingen richting zijn dochter ‘Aishah.

Allaah, de Allerhoogste zegt (over Aboe Bakr
rasmall5sg5hqxn1.gif
):
“…de tweede van de twee. Wanneer zij in de grot waren…” (Soerah At-Taubah Vers 40)


Met de twee wordt bedoeld de Profeet
saws9jg2psaj5.gif
en Aboe Bakr
rasmall5sg5hqxn1.gif
, wanneer zij van Mekka naar Mediena vluchtten en zich verstopten in de grot. Dus, Allaah getuigd dat Aboe Bakr een belangrijke Metgezel is, en gaf hem (Aboe Bakr) blijde tijdingen betreffende Zijn Sakienah (geruststellende vrede) in dezelfde Vers (Soerah At-Taubah Vers 40).

Ibn ‘Umar
rasmall5sg5hqxn1.gif
heeft overgeleverd dat Allaah’s Boodschapper
saws9jg2psaj5.gif
tegen Aboe Bakr zei:

“Jij was mijn Metgezel in de grot, en jij zult mijn Metgezel bij de Vijver (Kawthar in het Paradijs) zijn.” (Tirmiedhie)

Allaah de Allerhoogste zegt:
“En degeen die de Waarheid brengt en ervoor getuigd, zij zijn de Gods-bewusten.” (Al-Zoemar Vers 33)

Dj’afar al-Saadiq
rahme6.jpg
zegt: “Er is geen twijfel over dat degeen die de Waarheid bracht, Allaah’s Boodschapper
saws9jg2psaj5.gif
is, en degeen die ervoor getuigde Aboe Bakr is, en wat is er beter dan dat?”


Moge Allaah tevreden zijn met alle Metgezellen van Allaah’s Boodschapper
saws9jg2psaj5.gif
.

Bron: Hoofdtsuk, De zeventigste grote zonde, uit het boek De Grote zonden.
Oorspronkelijke titel: Al Kabar.
Vertaald door: Amin Tap.


___________________________________________
1 Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah zijn overeenstemmig over het feit dat de beste van de metgezellen na de profeet
saws9jg2psaj5.gif
Aboe Bakr as-Saddieq is vervolgens ‘Omar ibn al-Chattaab en dan ‘Uthmaan ibn ‘Affaan en na hem ‘Ali ibn Abie Taalib. Vervolgens komen na hem de rest van de tien metgezellen die in hun leven de goede tijding gekregen hebben dat zij van de bewoners van het Paradijs zullen zijn. Na hen komen de rest van de metgezellen
rasmall5sg5hqxn1.gif
. (Mohammed Aboe ‘Oebaydillaah).


Bron: Selefiepublikaties.com
 
Top