Verblijven in een Land waar Shirk en Koefr openbaar zijn, behalve

bilal 5

Junior Member
Het Verbod op het Verblijven in een Land waar
Shirk en Koefr openbaar zijn, behalve
voor de Uitnodiging naar Allaah​


Shaych al-‘Allaamah al-Iemaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz
-rahiemehoellaah-


In de Naam van Allaah de Barmhartigste de Genadevolste

Van ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdoellaah ibn Baaz aan de eerbiedwaardige broeder N.M., moge Allaah hem de mogelijkheid geven tot hetgeen Zijn Welbehagen in is, en moge Hij hem doen toenemen in kennis en Iemaan! Amien!As-salaam ‘alaikoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoehoe, en wat volgt:

Naar aanleiding van jouw brief waarin je aangeeft dat je een moslim jongen bent die woonachtig is in Italië1, en dat er daar vele Islaamitische jongeren zijn waarvan het grootste gedeelte hebben toegegeven aan de poging van de christenen om hen weg te leiden van het Islaamitische geloof en zijn verheven normen.

(Dit houdt in dat) de meeste van hen niet meer bidden, slechte gedragingen hebben overgenomen, de (Islaamitische gezien) verboden dingen verrichten en uiteindelijk het verrichten van deze zaken als toegestaan hebben gemaakt.... etc, van de dingen die jij in je brief vermeld.

En ik zal je (over wat je vermeld in je brief) inlichten (en zeg:)

“Dat het niet toegestaan is om in een land te verblijven waar de Shirk (afgoderij) en de Koefr (ongeloof) openbaar zijn -en het christelijke geloof of welk ander geloof van de ongelovigen is verboden (na de komst van de Islaam)- of dit verblijf nou voor de reden van werken, handel, onderwijs of iets anders is.

Het argument hiervoor is de (hier volgende) uitspraak van Allaah de Verhevene:

Voorwaar, (tegen) degenen waarvan de zielen door de Engelen worden
meegenomen, en die onrechtvaardig waren (tegenover hunzelf door het
maken van hiedjra te laten)2, wordt gezegd: “In wat voor toestand waren
jullie (Waarom zijn jullie hier gebleven en hebben jullie de hiedjra gelaten?
-Ibn Kethier-)?” Zij zullen zeggen: “Wij waren de onderdrukten (zwakken)
op de aarde (wij hadden niet de mogelijkheid om uit het land te
vertrekken).” Zij (de engelen) zeggen: “Was de aarde van Allaah niet
uitgestrekt genoeg om daarop te emigreren?”3 Zij zijn degenen wiens
verblijfplaats de Hel is en dat is de slechtste bestemming! Behalve de
(werkelijke) onderdrukten (en zwakken) van mannen, vrouwen en kinderen
die niet tot macht in staat zijn, en die (werkelijk) geen weg (tot emigratie)
kunnen vinden. Zij zijn het van wie Allaah (de fouten) zal uitwissen. En
Allaah is Vergevend, Vergevensgezind.” (Soerah an-Nisaa`: 97-99.)


En om deze uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem):

“Ik wil niets uitstaande hebben met een moslim die tussen de gelederen van de koeffaar (ongelovigen) verblijft!” [Authentiek]

Het is dus onmogelijk dat dit verblijf van een hart (persoon) komt dat de realiteit van de Islaam en Iemaan kent (en begrijpt) en weet wat de verplichtingen van de moslims zijn ten opzichte van Allaah in de Islaam. En (het is onmogelijk dat dit verblijf van een hart komt dat) tevreden is met dat Allaah zijn Heer is, zijn religie de Islaam is en dat Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) zijn profeet en boodschapper is!

2 Voetnoot vertaler: Ibn Kethier zegt in zijn Tafsier bij dit Vers: "…en ad-Dahaak heeft gezegd: "Dit Vers is neder gezonden omwille van een aantal huichelachtige mensen die achterbleven in Mekkah nadat de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) geëmigreerd was naar al-Medienah. Vervolgens trokken zij er met de godenaanbidders van Mekkah op uit bij de dag (veldslag) van Badr. Aldaar raakten zij gewond of stierven zij, waarop dit Edele Vers neder werd gezonden." (En dit Vers is) algemeen voor een ieder die tussen godenaanbidders (en ongelovigen) verblijft en niet zijn religie (normaal) kan praktiseren terwijl hij over de mogelijkheid tot emigratie beschikt. Hij is degene die onrechtvaardig is tegenover zichzelf en met overeenstemming van alle geleerden (Idjma'ah) in het verboden (Haraam) is vervallen zoals dat duidelijk wordt via de tekst van dit Vers…" [Einde citaat]

3 Voetnoot vertaler: Ibn Kethier zegt in zijn Tafsier: 'Aboe Dawoed overleverde op gezag van Samoerah ibn Djoendoeb (radiallaahoe 'anhoe): "…de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd: "Voorwaar, wie met een moeshrik (ongelovige) omgaat en met hem (naast hem) woont is net zoals hem!"… Overgeleverd door Aboe Dawoed in zijn Soennah 3/224.

4 Voetnoot vertaler: Na dit Vers zegt Allaah Ta'ala: “En wie Hiedjra maakt omwille van Allaah zal vele uitvluchten en (levens) voorzieningen op aarde vinden. En wie zijn huis verlaat als emigrant naar Allaah en Zijn Boodschapper, en vervolgens de dood hem (op weg) overkomt, zijn beloning (voor de hiedjra) staat bij Allaah vast. En Allaah is Vergevensgezind Meest Barmhartig.” (Soerah an-Nisaa`:100). Ibn Kethier zegt in zijn Tafsier over dit Vers: "Dit is een oproep tot het maken van de Hiedjra eneen motivatie tot het verlaten van de moeshrikien…"

5 Voetnoot vertaler: De bedoeling is al-Ghayrah wat het gevoel is van een natuurlijk aangelegd persoonop het moment als b.v. een vrouwelijk familielid (moeder, vrouw, zus, dochter etc) zou worden betast door een vreemdeling. Wat voor een gevoel wekt dit wel niet bij hem op? En een moslim behoort hetzelfde soort gevoel te voelen op het moment dat het geloof van Allaah (de Islaam) betast wordt. Het gevoel van Ghayrah is echter erg schuw onder de zondaren omdat zonden dit gevoel uitblussen. Bij de

Want, de tevredenheid hiermee bevat het (oprecht) liefhebben van Allaah en opoffering omwille van Zijn Welbehagen, Jaloezie omwille van Zijn religie5 en partijdigheid voor Zijn vrienden. En dit moet verplicht leiden tot de totale vermijding en ontwijking van de ongelovigen en hun landen. Beter gezegd, (de aanwezigheid) van de pure Iemaan (geloof) in het Boek en de Soennah kan niet samengaan met de aanschouwing van deze slechtheden. Het is authentiek overgeleverd op gezag van Djarier ibn ‘Abdillaah al- Bedjelie (radiallaahoe 'anhoe) dat hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Aanbid Allaah, verricht het Gebed, geef de verplichte aalmoezen, adviseer de moslimsen verlaat de Moeshrikien!” Overgeleverd door Aboe ‘Abdoer-Rahmaan an-Nesaa`ie.

En de voorgaande hadieth is authentiek overlevert, en dat is zijn uitspraak:

Ik wil niets uitstaande hebben met een moslim die tussen de gelederen van de koeffaar (ongelovigen) verblijft

En hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

Allaah accepteert géén handelingen (van aanbidding) van een Moeshrik (ongelovige, godenaanbidder) nadat hij moslim is geworden totdat hij de moeshrikien verlaat

En de geleerden hebben gewaarschuwd en luid en duidelijk gesproken over het verbod op het verblijven in de landen van de ongelovigen en de verplichting van de emigratie als de mogelijkheid daartoe aanwezig is. Allaahoema (behalve –kleine uitzondering-) als het gaat om een man die in het bezit is van kennis en inzicht, want hij kan daarheen gaan om naar Allaah uit te nodigen, de mensen te helpen, hen uit de duisternissen naar het licht te laten keren en hen de goede gedragingen van de Islaam te onderwijzen. Het Vers
in Soerah al-Baraa` (at-Towbah):

”Zeg: “Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie
echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben
en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen,
jullie dierbaarder zijn dan Allaah en Zijn Boodschapper en het strijden op
Zijn Weg, wacht dan tot Allaah met Zijn Beschikking komt. En Allaah leidt
het zwaar zondige volk niet.” (Soerah At-Towbah: 25)

…duidt erop dat wanneer de bedoeling van (het verblijven in de landen van de
ongelovigen) omwille van een wereldse zaak is, dat dit Islaamitisch wettelijk gezien geen excuus is. Neen, de verrichter hiervan is echter een Faasiq6 en is bedreigt met het niet verkrijgen van de Leiding als deze zaken (in het Vers) of een aantal zaken hiervan geliefder zijn bij hem dan Allaah en Zijn Boodschapper of het strijden op de Weg van Allaah!

ongelovigen is dit natuurlijke gevoel vaak totaal afwezig en hebben er daardoor absoluut geen moeite mee dat b.v. hun vrouwen in hun bijzijn door vreemdelingen betast worden, moge Allaah ons hiertegen beschermen! Amien!

6 Voetnoot vertaler: Een Faasiq is een zondaar. Oftewel iemand die grote zonden begaat. Of iemand die continu kleine zonden verricht. Moge Allaah ons beschermen! Amien!

En wat voor goeds blijft er over met het aanschouwen van de Shirk en (vele) andere slechtheden en erover zwijgen. Of beter gezegd, het zelf uitvoeren zoals je vermeld hebt over een aantal (personen) die geassocieerd worden met de Islaam en hierin vervallen zijn. En als een moslim die tussen hen (de ongelovigen) verblijft beweert dat hij redenen heeft en verblijft omwille van een aantal wereldse zaken zoals: studie, handel en werk dan vermeerdert hem dat alleen maar in Toorn.

En er staat in het Boek van Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala vermeld dat er een verschrikkelijke waarschuwing en bevestigende bedreiging is voor het simpel weg (moedwillig) achterwege laten van de emigratie (Hiedjrah), zoals dat duidelijk wordt uit de voorgaande Verzen van Soerah an-Nisaa`, in Zijn uitspraak:

“Voorwaar, (tegen) degenen waarvan de zielen door de Engelen worden
meegenomen, en die onrechtvaardig waren (tegenover hunzelf door het
maken van de hiedjra te laten)…”

…Vers 97 en hetgeen erna komt. En hoe zit het dan met degene die naar de landen van de Koeffaar gaat reizen en tevreden is om te verblijven in hun landen? Want, zoals ik al eerder heb vermeld dat de geleerden (rahiemehoellaah) het verboden hebben om te verblijven en te reizen naar landen waar het onmogelijk is voor een moslim om zijn geloof (normaal) te belijden. En degene die verblijft omwille van studie, handel, werk, of inwoning de Islaamitische bepaling voor hen is net zoals elke inwoner en er is geen verschil tussen hen als zij hun geloof niet (normaal) kunnen belijden en bij machte zijn tot de Hiedjrah.

Echter wat een aantal van hen beweren, dat zij verblijven in hun landen maar hen toch verafschuwen en haten, (dan zeg ik:) “Dit is niet genoeg”! Er zijn verschillende redenen voor het verbod op het reizen naar en verblijven in deze landen, een aantal zijn (de volgende):

1- Dat de juiste manier van belijding van het geloof daar onmogelijk is, zodat je jezelf onmogelijk vrij kan pleiten van de zonde, en dus volstaat dit niet!7

2- De vermeldingen van de geleerden (rahiemehoemoellaahoe Ta’ala), het
klaarblijkelijke van hun uitspraken en concrete van hun aanduidingen is dat
degene die zijn geloof niet (goed) kent aan de hand van argumentatie en bewijs, noch zijn geloof kan verdedigen door de twijfels die de ongelovigen zaaien te weren (of te weerleggen) is het niet voor toegestaan om naar hun (landen) te reizen!

3- Een van de voorwaarden voor het reizen naar hun landen is: de vrijwaring van vervalling in fietnah door hun kracht, hun macht, hun twijfelzwaaiing, hun
verfraaiing en de vrijwaring van hun imitering en beïnvloeding door hun
handelingen!

4- Dat de voorkoming en amputatie van alle mogelijke oorzaken die kunnen leiden naar de Shirk een van de grootste fundamenten en stelregels van het geloof is.

En er is geen twijfel over mogelijk dat hetgeen je vermeld hebt in je brief over de gedragingen van de moslim jeugd die in deze landen verblijven de vruchten zijn van hun verblijving in de landen van de Koeffaar!

Het is daarom een verplichting voor hen om standvastig te blijven op hun religie, hier naar te handelen, het openbaar te maken, het op te volgen van Zijn Bevelen, het vermijden van Zijn Verboden en hiernaar uit te nodigen totdat zij de mogelijkheid vinden om te emigreren van de landen van de Shirk naar de landen van de Islaam...8

8 Voetnoot vertaler: En aan het einde van dit artikel wil ik de lezers even serieus laten nadenken over de geweldige woorden van Shaych Bin Baaz –rahiemehoellaah- en hun bewegen om dit eens goed te gaan overpeinzen en nu daadwerkelijk de stap tot de emigratie vanuit Nederland of België naar een van de Islaamitische landen te verrichten. Zeer zeker nu er een gevaarlijke trend van moslimhaat de kop opsteekt in Nederland en de eventuele gevolgen niet zijn te overzien. Dus laat er geen tweede Bosnië of Kosovo van komen maar neem je voorzorgsmaatregelen en doe die stap omwille van Allaah en vervolgens jezelf, je nakomelingen en de moslims in het algemeen. Moge Allaah het voor hen allen makkelijk maken om daadwerkelijk deze belangrijke stap in hun leven te doen en degene die deze stap al hebben gemaakt standvastigheid te geven in de landen waarin zij verblijven en de achterblijvers beschermen tegen elk kwaad! Amien!


:tti_sister:
 
Top