Girlyyy Vrouwen van de profeet

Safiyah_

Junior Member
Khadija Bint Khuwailid

Voor haar huwelijk met de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ook wel Tahira genoemd, was de dochter van Khuwaylid ibn Asad van de stam van de Quraish. Zij groeide op in een welvarend gezin en huwde tweemaal, maar beide echtgenoten overleden.

Omdat zij daardoor alleen kwam te staan voor het besturen van het familie bedrijf, zocht ze een assistent om haar zaken te regelen. Hiervoor werd Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam aangetrokken en hij maakte voor haar een aantal zakenreizen met de gebruikelijke karavanen, die zo succesvol waren dat Khadija's zaken goed floreerden.

Zij leerde hem kennen als een hoogst betrouwbare en toegewijde man en vroeg hem na een jaar of drie ten huwelijk. Op het moment dat zij trouwde was Khadija veertig jaar oud en Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam vijfentwintig. Het huwelijk schijnt heel gelukkig te zijn geweest.

Khadija, die al drie kinderen had uit haar beide vorige huwelijken, baarde Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam twee zoons, die echter beide in hun kinderjaren stierven, en vier dochters, namelijk Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum en Fatima. Hoewel de gebruiken van het land, zijn sociale en economische status dat zeker hadden toegestaan, trouwde Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam geen andere vrouw tijdens zijn huwelijk met Khadija.

Zij was hem tot steun en toeverlaat in de moeilijke beginjaren van zijn missie en was in feite zijn allereerste volgeling. Op vijfenzestig jarige leeftijd overleed zij, Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam heel verdrietig achterlatend.

Sawdah Bint Zam`a

Omdat hijzelf en zijn gezin toch weer een vrouw nodig hadden, trouwde Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam na enige tijd de weduwe Sawdah, die gehuwd was geweest met een van zijn vroege volgelingen. Sawdah was van middelbare leeftijd en had een volwassen zoon. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam besloot haar te trouwen en onder zijn hoede te nemen.

Aisha Bint Abu Bakr

Niet lang daarna sloot Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam nog een huwelijk, met de dochter van zijn beste vriend Aboe Bakr, die zelf op de verbintenis aandrong. Omdat het meisje, Aisha, nog maar een kind van een jaar of negen was, duurde het zeker nog vijf jaar voordat zij bij hem introk. Uit de verhalen blijkt dat Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam haar jonge leeftijd respecteerde en spelletjes met haar speelde.

Aisha was de enige maagdelijke vrouw die de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gehuwd heeft. Omdat zij jong en intelligent was, en bovendien de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vele jaren overleefde, is zij een rijke bron geweest van de overleveringen van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Zij rapporteerde zijn uitspraken en gewoonten en gaf deze door aan groepen moslims.

Aisha heeft ook de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vergezeld op een aantal tochten en hem en andere op het slagveld verzorgd. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft zijn laatste dagen bij haar doorgebracht en is in haar armen overleden. Zij heeft nooit kinderen van hem Sallalahu 'alaihi wasalam gehad.

Hafsa Bint `Umar

Nadat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verhuist was van het vijandige Mekka naar Yathrib (Madina), vond een bloederige confrontatie plaats tussen Moslims en Mekkanen, bekend als de slag bij Badr. Bij die gelegenheid kwam de man van Hafsa om. Hafsa was de dochter van een zeer nauwe vriend van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam, Umar ibn Al-Khattab.

Door een huwelijk met Hafsa verheugde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zijn vriend Umar en gaf onderdak aan een weduwe. Hafsa was zeer intelligent en had meer opleiding ontvangen dan voor die tijd gewoon was.

Zij en Aisha waren de enige onder zijn vrouwen van wie bekend is dat zij met de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam debateerden over geloofskwesties. Hafsa heeft een belangrijke rol gespeeld in het controleren en vastleggen van de canonieke tekst van de Qor'aan tijdens het Kalifaat van Umar en Uthman.

Zainab Bint Khuzaima

In de dramatische slag bij Uhud hadden zeker zeventig moslimstrijders het leven gelaten. Daarom moedigde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam de overgebleven moslimmannen aan om bij te dragen aan de zorg voor deze vrouwen en hen voor zover mogelijk te trouwen. Hijzelf Sallalahu 'alaihi wasalam gaf het voorbeeld door Zainab bint Khuzaima ten huwelijk tevragen.

Zij was al twee maal weduwe geworden. Het huwelijk heeft echter maar een maand of acht geduurd, omdat zij toen overleed. Zainab bint Khuzaima stond bekend als Umm-ul-Masakin, moeder van de armen, vanwege haar grote vrijgevigheid.

Umm Salama

Umm Salama was ook een weduwe. Zij was getrouwd geweest met Abdullah ibn Abdul-Asad, die echter enige maanden na de slag bij Uhud overleed aan bloedvergiftiging van een wond aldaar opgelopen. Umm Salama was van middelbare leeftijd en had vier kinderen. Als ontwikkelde vrouw heeft ook zij bij kunnen dragen aan het volume van Tradities en overleveringen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Van de vrouwen van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam overleed zij het laatste.

Juwayriya Bint al-Harith

Juwayriya, oorspronkelijk genaamd Barrah, was de dochter van Harith, die aan het hoofd stond van de vijandige Mustaliq stam.

In de strijd tegen de moslims werden vele leden van deze stam, waaronder ook Juwayriya, gevangen genomen. Zowel om het lot van deze vrouw te verbeteren, als om tot een verdrag met haar stam te komen, ging de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in op haar verzoek om te trouwen. Omdat de verzen van de Qor'aan die het aantal gelijktijdige huwelijken beperken tot vier nog niet geopenbaard waren, bestond er geen moreel bezwaar tegen dit huwelijk, dus trouwde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam met Juwayriya, die zelf ook al weduwe was. Als gevolg van dit besluit werden al haar stamgenoten zonder meer door de moslims vrijgelaten en vormden daarna geen bedreiging meer.

Zainab Bint Hash

Zainab bint Hash, zij was een nicht van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Op zijn advies werd een huwelijk gesloten tussen Za?d, de vrijgemaakte slaaf van de reeds daarvoor al overleden Khadija en deze Zainab. Zij was echter afkomstig uit een familie van stand en kon op den duur haar verbintenis met de exslaaf niet verdragen. Er werden verschillende pogingen ondernomen om het huwelijk te redden. Toen dat uiteindelijk onmogelijk bleek, scheidde Za?d haar.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam voelde zich verantwoordelijk voor haar situatie en nam de zorg voor haar op zich. Ten aanzien van Zaid had hij Sallalahu 'alaihi wasalam warme gevoelens, want hij Sallalahu 'alaihi wasalam had Zaid vroeger al aangenomen als zoon. De toekomst van Zainab leek moeilijk, zowel vanwege deze voorgeschiedenis, als wel wegens haar onafhankelijke karakter.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam wist niet goed wat hij met haar aan moest. Totdat hij Sallalahu 'alaihi wasalam een openbaring ontving, waarin benadrukt werd dat een aangenomen zoon geen bloedverwant was en dus een huwelijk met haar mogelijk werd:

"En (gedenk) toen jij (O Mohammed) zei tot degene die door Allah begenadigd was en aan wie jij genade had gegeven; "Hou jouw echtgenote bij jou, en vrees Allah" Toen jij in je hart verborgen hield wat Allah openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde, terwijl Allah er meer recht op had dat je hem vreesde. Toen Zaid geen behoefte meer aan haar had, toen hebben Wij jou met haar gehuwd, zodat er voor de gelovigen geen belemmering zou bestaan met betrekking tot de (voormalige) vrouwen van hun aangenomen kinderen, wanneer zij geen behoefte meer aan hen hebben. En het bevel van Allah wordt uitgevoerd." (Surah Al-Ahzab 33 Ayah 37)

Hierop trouwde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Zainab zelf en daarmee was de hele situatie opgelost.

Umm Habiba

Umm Habiba, ook wel Ramia genoemd, was met haar man naar Abyssinia gegaan nadat zij moslims waren geworden. Haar man overleed daar echter. Begaan met haar lot regelde de Negus een huwelijk met de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam omdat zij niet naar haar vader Aboe Sufyan kon terugkeren. Deze was toen nog een van de allerfelste tegenstanders van de Islam. Hoewel zij haar vader nog wel een enkele keer zag, bewees zij met haar gedrag dat haar werkelijke loyaliteit voor de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was.

Safiyya bint Huyayy

Safiyya was de dochter van Huyayy ibn Akhtab, het hoofd van de joodse Nadir-stam, waarmee de moslims vele conflicten hadden. Na de verovering van hun fort konden zij kiezen voor de toepassing van het Joodse of het Islamitische recht. Zij kozen voor het eerste, dat inhield dat de mannen werden terechtgesteld en de vrouwen en kinderen in gevangenschap werden meegevoerd. Safiyya hoorde daar ook bij. Zij verzocht de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam om niet toe te staan dat zij ingezet zou worden voor het verrichten van huishoudelijk werk. Om dit te voorkomen betaalde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zelf haar losprijs. Daarop bekeerde Safiyya zich onmiddelijk tot de Islam. Omdat haar positie in de gemeenschap toch wat onzeker was vanwege haar afkomst en status, werd besloten tot een huwelijk met de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam .

Zij heeft het vaak moeilijk gehad doordat zij geconfronteerd werd met de slachtoffers van het wangedrag van haar eigen volk. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft haar echter verdedigd en hun relatie schijnt bijzonder goed te zijn geweest.

Mariya Qibtiyya

Mariya Qibtiyya werd, samen met haar zuster Sarin, door het Egyptisch Coptische stamhoofd Muqawis aan de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam geschonken. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam die al tegen de zestig liep, zat niet bepaald te wachten op nog meer vrouwen voor zijn huishouding. Hij Sallalahu 'alaihi wasalam vond een passend onderdak voor Sarin en overwoog wat hij Sallalahu 'alaihi wasalam met Mariya zou doen.

Onder zijn vrouwen heerste enige onrust die hij Sallalahu 'alaihi wasalam niet wilde verergeren. Hij Sallalahu 'alaihi wasalam wenste echter ook het Coptische stamhoofd niet te beledigen door zijn geschenk te weigeren. Toen ontving hij Sallalahu 'alaihi wasalam een openbaring waarin hem gezegd werd, dat wat Allah (swt) toegestaan had niet verboden kon worden geacht en dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam niet moest afgaan op wat zijn vrouwen wilden.

"O Profeet, waarom verbied jij iets wat Allah jou heeft toegestaan, om het welbehagen van jouw vrouwen te verkrijgen? En Allah is Vergevingsgezind en Meest Barmhartig." (Surah At-Tahr?m 66 Ayah 1)

Daarop nam hij Sallalahu 'alaihi wasalam Mariya aan en bracht haar onder in een gebouw buiten de stad. Zij baarde hem een zoon die hij Sallalahu 'alaihi wasalam Ibr?h?m noemde. Buiten Khadija was zij de enige vrouw die hem een kind schonk. Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam was verzot op zijn zoon, Helaas overleed Ibr?h?m toen hij nog maar een peuter was.

Maymuna Bint al-Harith

Het laatste huwelijk dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam sloot was met Maymuna, dochter van Harith van de Hawazin stam, die eens een diplomatieke missie, bestaande uit minstens zeventig welonderrichte moslims, zonder pardon had afgeslacht. Zij was op eigen initiatief moslim geworden.

Toen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam het huwelijksvoorstel ontving van haar zwager Abbas was zij reeds ??n maal verstoten en had haar tweede man verloren. Omdat zijzelf moslim was, maar de meerderheid van haar familie nog niet, werd de mogelijkheid van dit huwelijk een punt van discussie, zowel onder de aanhangers als de vijanden van de Islam. In een openbaring werd de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam aangemoedigd zijn eigen beslissing te nemen.

"...En de gelovige vrouw die zichzelf aan de profeet heeft geschonken, als de profeet haar wenst te huwen, als een uitzondering voor jouzelf, die niet geldt voor de gelovigen. Voorzeker, Wij weten wat Wij hen verplicht hebben met betrekking tot hun echtgenotes en waar hun rechterhand over beschikt, opdat er voor jou geen moeilijkheid zal zijn...." (Surah Al-Ahzab 33 Ayah 50)

Hij Sallalahu 'alaihi wasalam trouwde met Maymuna en een groot aantal van haar stamgenoten sloot zich bij de moslims aan.
 
Top