Wie behoren tot de geredde groep

Shishani

moderator
Staff member
Wie behoren tot de geredde groep?
Vraag: Op welke groep doelt de Profeet (vrede zij met hem) met zijn woorden: “Er zal te allen tijde een groepering van mijn gemeenschap zijn die zich op de waarheid bevindt. Zij zullen niet geschaad worden door degenen die hen tegengaan totdat het Bevel van Allah, de Verhevene, komt.” (al-Boekhaari en Moeslim)

Antwoord: Imam Ahmad werd gevraagd over de geredde groep, waarop hij antwoordde: “Als de geredde groep niet Ahl ul-Hadieth is, dan zou ik niet weten wie het wel zou moeten zijn.” Het meest voor de hand liggend is dus dat het degenen zijn die zich bezighouden met de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) en hiernaar handelen. Degene die zich hiervan afwendt, heeft zich afgewend van de Dhikr (vermaning). Zo zegt Allah, de Verhevene: “En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn...” (Soerat Taahaa: 124)

Ahl ul-Hadieth zijn dus degenen die waken over de Soennah, hiernaar handelen, hetgeen verwerpen wat hier niet toe behoort en hetgeen toepassen wat zij kennen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft hen middels deze overleveringen een hart onder de riem gestoken en te kennen gegeven dat degenen die hen tegengaan, hen niet zullen schaden tot het Bevel van Allah komt. En met het Bevel van Allah, in deze overlevering, wordt gedoeld op het Laatste Uur.

Sheikh 'Abdoellaah ibn Djibrien
 
Top