Wie zijn Ahloel-Hadieth (Ahloes-Soennah)?

Shishani

moderator
Staff member
http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=1

Wie zijn Ahloelhadieth?
Geschreven door Shaych Rabie' ibn Haadie al-Madchalie

Zij zijn degenen die in de voetsporen zijn getreden van de metgezellen en de Taabi`ien[1], hen in het goede hebben gevolgd, in het vasthouden aan het boek (van Allaah) en de Soennah (van de Profeet), zich hier aan vast te bijten met hun kiezen en deze (Qor`aan en Soennah) voorrang te geven vóór iedere uitspraak en leiding. Of dat nu in de zaken van geloofsleer, aanbiddingen, handelingen, manieren, politiek of het sociale leven is.

En zij zijn degenen die hier naar uitnodigen met volledige serieusheid, oprechtheid en standvastigheid. En zij zijn degenen die de kennis dragen van de Profeet (salallahoe `alayhie was sallem) en de vervormingen van degenen die overdrijven (in de religie) verbannen en bestrijden. En zij (Ahloelhadieth) bestrijden de mensen van valsheid en hun (valse) beweringen en zij bestrijden de onwetenden die zaken op een verkeerde manier interpreteren.

Dus zij zijn degenen die in de weg stonden van elke groep die is afgedwaald van de weg van Islaam. Zoals de Djahmiejah, de Moe`tazilah, de Chawaaridj, de Rawaafidh, de Moerdji`ah, de Qadariyyah en al degenen die zijn afgedwaald van de weg van Allaah en hun lusten en begeerten hebben gevolgd in elke tijd en in elke plaats. En zij laten zich niet beïnvloeden in de zaak van Allaah door het verwijt van degene die hen verwijten. (m.a.w. het maakt hen niet uit wat de mensen over hen zeggen als zij de waarheid duidelijk maken).

Zij zijn de groep die de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft geprezen in zijn uitspraak:

En er zal altijd een groep van mijn Oemmah (gemeenschap, natie, groep mensen) duidelijk op de waarheid blijven, niemand die ze in de steek laat, noch die hen tegengaat, zullen hen deren, totdat het Uur aanbreekt.[2]

Zij zijn de Geredde Groep, standvastig op datgene waarop de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) en zijn Metgezellen waren. Degenen die onderscheidden en beschreven zijn door de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) toen hij zei dat deze Oemmah zich zal opsplitsen in drieënzeventig groeperingen die allemaal naar het hellevuur zullen gaan behalve één. Toen werd er gevraagd: “Wie zijn zij, O Boodschapper van Allaah?” Hij antwoordde: “Zij zijn degenen die op datgene zijn waarop ik en mijn Metgezellen vandaag de dag zijn.”

En dit is niet iets wat we zeggen in overdrijving of enkel een bewering. Maar voorwaar, wij spreken over een realiteit waarvan de tekst van de Qor`aan en de Soennah getuigt, waarvan de geschiedenis getuigt en waar hun verklaringen, hun staat van dienst, hun geschriften en werken (i.e. van Ahloelhadieth) ook voor getuigen. Zij zijn degenen die deze uitspraak van Allaah onder ogen zien:

واعتصموا بحبل الله جميعـًا ولا تفرّقوا

En houdt jullie allen vast aan het touw (Islaam, Qor`aan, Soennah) van Allaah.
(Al-`Imraan: 103)

En Zijn uitspraak:

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم

Dus laat degenen die het bevel van de Boodschapper tegengaan gewaarschuwd zijn voor een fitnah die hen treft of een pijnlijke bestraffing die op hen valt. (Al-Noer: 63)

Zij zijn de eersten die afstand nemen van hetgeen tegenstrijdig is aan het bevel van de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) en zij staan het verst weg van fietnah. Zij zijn degenen die het volgende als wetgeving nemen:

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجـًا مما قضيت ويسلموا تسليمـًا

Maar nee, bij jouw Heer! Zij zullen niet geloven, totdat zij jou (O Mohammed) laten oordelen in al hun geschillen, en in henzelf geen verzet vinden tegen jouw besluiten, en hen accepteren met volle overgave. (Al-Nisaa: 65)

Zij zijn degenen die de Qor`aan en de Soennah hun oorspronkelijke waarde geven en hen de eer geven die zij verdienen. Zij (Ahloelhadieth) geven prioriteit aan hen (Qor`aan en de Soennah) boven alle uitspraken van de mensheid, en zij stellen hun leiding voor op de leiding van de gehele mensheid, en zij oordelen ernaar in alle zaken met complete voldoening, met uitgestrekte borsten vrij van beperking of irritatie. Zij geven zich over aan Allaah en Zijn Boodschapper (met) een volledige overgave in hun `Aqiedah, aanbidding en (wereldse) aangelegenheden. Zij zijn degenen voor wie de uitspraak van Allaah bedoeld is:

إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون

De enige woorden van de gelovigen, wanneer zij naar Allaah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, wanneer hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: Wij luisteren en gehoorzamen. En zij zijn degenen die zullen welslagen. (Al-Noer: 51)

Zij (ahloelhadieth) zijn[3]: Sa`ied ibn al-Moesayyib (o. 90 NH), `Oerwah ibn Zoebayr (o. 94 NH), `Alie ibn al-Hoessayn Zain al-`Aabidien (o. 93 NH), Mohammed ibn al-Hanafiyah (o. na 80 NH), `Oebaydoellaah ibn `Abdillaah ibn `Oetbah ibn Mas`oed (o. 94 NH of later), Saalim ibn `Abdillaah ibn `Omar (o. 106 NH), al-Qaasim ibn Mohammed ibn Aboe Bakr as-Siddieq (o. 106 NH), al-Hasan al-Basrie (o. 110 NH), Mohammed ibn Sirien (o. 110 NH), `Omar ibn `Abdoel-`Aziez (o. 101 NH) en Mohammed ibn Shibaab az-Zoehrie (o. 125 NH).

Dan de Atbaa`at-Taabi`ien en aan het hoofd van hen: Iemaam Maalik (o. 179 NH), al-Awzaa`ie (o. 157 NH), Soefyaan ibn Sa`ied ath-Thawrie (o. 161 NH), Soefyaan ibn `Oeyaynah (o. 198 NH), Ismaa`iel ibn `Oelayyah (o. 193 NH), Layth ibn Sa`d (o. 175 NH).

Daarna degenen die hen volgden en aan het hoofd van hen: `Abdoellaah ibn al-Moebaarak (o. 181 NH), Wakie` ibn Djarraah (o. 197 NH), de Iemaam Mohammed ibn Idries ash-Shaafi`ie (o. 204 NH), `Abdoer-Rahmaan ibn Mahdie (o. 198 NH), Yahyah ibn Sa`ied al-Qattaan (o. 198 NH) en `Affaan ibn Moslim (o. 219 NH).

Dan hun studenten die hen volgden in deze methodiek, en aan het hoofd van hen: de Iemaam Ahmed ibn Hanbal (o. 241 NH), Yahyaa ibn Ma`ien (o. 233 NH) en `Alie ibn al-Medienie (o. 234 NH).

Dan hun studenten zoals al-Boechaarie (o. 256 NH), Moslim (o. 261 NH), Abie Haatim (o. 277 NH), Aboe Zoer`ah (o. 264 NH), Aboe Daawoed (o. 275 NH), at-Tirmidhie (o. 279 NH) en an-Nesaa`ie (o. 303 NH).

Dan degenen die in de voetsporen traden van de generaties die hen voorgingen, zoals Ibn Djarier [at-Tabarie] (o. 310 NH), Ibn Choezaymah (o. 311 NH), ad-Daaraqoetnie (o. 385 NH), al-Chatieb al-Baghdaadie (o. 463 NH) en Ibn `Abdoel-Barr an-Nimarie (o. 463 NH).

En `Abdoel-Ghanie al-Maqdasie (o. 600 NH), Ibn Qoedaamah (o. 620 NH), Ibn Salaah (o. 643 NH), Ibn Taymiyyah (o. 728 NH), al-Mizzie (o. 743 NH), adh-Dhahabie (o. 748 NH), Ibn Kethier (o. 774 NH) en hun tijdsgenoten en degenen die na hen kwamen, en in hun voetsporen traden in het vasthouden aan het Boek en de Soennah tot aan de dag van vandaag.

Dit zijn degenen die ik bedoel met Ahloel-Hadieth.

-----------------------------------------------------
Arabische bron: Fragment vertaald uit het boek: Makanat ahloelhadieth wa ma`thoerahoem wa atharahoem alhamiedat fie dien. Zie: http://www.rabee.net/show_des.aspx?pid=1&id=10&gid=

[1] Voetnoot vertaler: Zij zijn degenen die de metgezellen opvolgenden. Op gezag van 'Aisha: Een man vroeg aan de Profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem): “Wie zijn de beste mensen?” Hij (sallahoe alayhie was sellem) antwoordde: “De (mensen van de) eeuw waarin ik nu leef, vervolgens de tweede (eeuw) en dan de derde (eeuw).” (Overgeleverd door Moslim nr.2536)
[2] Een authentieke hadieth, verzameld door Moslim 3/1523, Ahmed 5/278-279, Aboe Daawoed 3/4. Tirmidhie 4/420, Ibn Maadjah 1/ 4-5, Haakim 4/449-450, at-Tabaraanie in Moe`djam al-Kabier 7643 en Aboe Daawoed at-Tayaalisie blz. 94, nr. 689. Sahieh verklaard door al-Albaanie in as-Sahiehah.
[3] Na alle metgezellen van de Boodschapper van Allaah en de rechtgeleide chaliefen en de leiders van de taabi`ien.
 
Top