Wijsheid achter schepping van djin & mens - (Shaykh as-Suhaymie)

Shishani

moderator
Staff member
De wijsheid achter de schepping van de djin en mens


Hoofdstuk 1

Door Shaykh al-'Allaamah Saalih ibn Sa'd as-Suhaymie


Weet mijn nobele studerende broeder dat Allaah –Tabaraka wa Ta’ala- alles heeft geschapen met een wijsheid die Hij kent en wilt. En van de moslim wordt vereist dat hij zich onderwerpt en overgeeft ondanks dat hij deze wijsheid wel of niet inziet.

Wanneer hij de wijsheid kent dan is dat goed en wanneer hij deze niet inziet dan moet hij ondanks dit zich eraan overgeven, want de hersens van een mens zijn beperkt om elke wijsheid in te zien. De Sahaba – moge Allaah over hen allemaal tevreden zijn- accepteerden het uitvoeren van de bevelen en het wegblijven bij het verboden, wat voort kwam uit de Qur'aan en Soennah zonder dat zij vroegen naar de wijsheid hierachter. En er is geen beter bewijs hiervoor dan de uitspraak van ‘Omar bin Khattab –radia Allaahoe ‘anhoe-, toen hij de zwarte steen (al-hadjr al-aswad) wilde kussen zei hij: “ Ik weet dat jij slechts een steen bent die niet schaad noch profijt brengt! Als ik de boodschapper van Allaah – Salla Allaahoe ‘alayhie wasallam- jou niet zag kussen zou ik jou ook niet kussen.”
[Boekharie & Moeslim]

En Allaah –Tabaraka wa Ta’ala- heeft de djin en mens omwille van een grote wijsheid geschapen. Wel deze [wijsheid] is, Hem –Soebhanahoe wa Ta’ala- aaanbidden zonder iets of iemand naast hem [ te aanbidden]. Zoals Hij –Tabaraka wa Ta’ala zei:

{ En ik heb de djinn’s en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.}
[ad-Dhaariyaat:56]

En de betekenis van {aanbidden} is: alleen maken [in de aanbidding]
En Hij –Tabaraka wa Ta’ala- zei ook:

{ Zij werden niets anders bevolen dan Allaah met zuivere aanbidding te aanbidden, als Hoenafah. En het gebed te verrichten en de zakaat te geven en dat is de rechte godsdienst.}
[al-Baynah:5]

En de verzen over dit ondewerp zijn er velen en het is te veel om ze allemaal op dit moment te vermelden. De twee [voorgenoemde] verzen zijn een bewijs voor de verplichting om Allaah –Ta’ala- alleen te maken in de aanbidding. Wie zijn Heer niet alleen maakt in zijn aanbidding is een ongelovige afgoddienaar, wat voor daden hij ook maar vericht deze worden niet aanvaard omdat de voorwaarde van tawhied niet voldaan is. Zoals Hij –Tabaraka wa Ta’ala zei:

{ En Wij wenden Ons tot de daden die zij hebben verricht en Wij maken die tot verstrooid stof.}
[al-Forqaan:23]

En de profeet –Salla Allaahoe ‘alayhi wasallam- zei:

“Wie een daad verricht waarin hij een deelgenoot aan Mij (Allaah) toekent ik verlaat hem en zijn afgoderij.”
[Moeslim]

Bron: Moedakkirah fie al-'Aqiedah pagina 6/7

www.hasanaat.nl
 
Top