Šejh al-Albani: «Insistiram da sam Selefi»

muharram23

New Member
Staff member
Pitalac: Jedan od talib ul ‘ilm (onih koji traže znanje) sa prostora Nedžda (Saudijska Arabija) je rekao: «Ko god kaže ja sam Selefi» ili «ja sam Tablighi» i tako dalje, od njega se traži da učini tevbu. Ukoliko odbije, treba da bude ubijen, kao hadd (Islamska kazna).

Šejkh: Ja ne mislim da je on to rekao.

Pitalac: Tako mi Allâha Šejkh, on je ovo rekao, a evo snimljene kasete koja to potvđuje.

[Onda je pitalac pustio kasetu na kojoj se čuje glas Aa ’ id al - Qarni koji je rekao slijede ć e :

I znajte, Allâh vas sačuvao, da nije dozvoljeno bilo kome činiti obligatornim (obaveznim) nekome da slijedi jedan od mezheba. Pa ko god kaže ljudima ili nekome među Allâhovim robovima: «Ti moraš biti Hanbelija, Malikija, Šafija, ili Hanefija, od njega se traži da učini tevbu. A ako ne učini tevbu treba biti ubijen. I ko god učini obaveznim nekome od ljudi da bude Ihvani, Selefi, Tablighi ili Sururi – učini ovo obligatornim – od njega se traži da učini tevbu, a ako to ne uradi treba biti ubijen. Ovo je zato što nas Allâh nije nazvao nikako drugo osim Muslimanima.»


Onda se kaseta prekida i Šejkh daje komentar ]

Šejkh: Ja ne mislim da bi učenjak ovo rekao. Ne mislim da bi osoba sa znanjem rekla ovako nešto! [Ljudi se smiju u pozadini] Što se tiče nekog ko nije učen , onda je moguće da bi mogao reći ovako nešto ili čak i gore.

Pitalac: Pa šta je vaš savjet O Šejkh?

Odgovor: Moj savjet njemu je da razumije šta je značenje riječi Selefi. I ovom prilikom mu kažem: «Da li se ti oslobađaš od Selefa??» On će reći «Ne» ako je osoba sa znanjem. Ali ako je od onih što ništa ne znaju, on će reći «Ja samo slijedim Qur’an i Sunnet.»

Ali kako ti razumiješ Qur’an i kako razumiješ Sunnet? Da li interpretiraš (tumačiš) Qur’an, metodom prvo Qur’anom pa onda Sunnetom? Kako mi ovo zovemo? Ovo je greška. Nama nije dozvoljeno da kažemo: «Mi tumačimo Qur’an prvo Qur’anom pa Sunnetom». Ne, mi tumačimo Qur’an Qur’anom i Sunnetom, zajedno. Ovo je zato što apsolutno ne možemo razumjeti Qur’an bez Sunneta.

Ovo je razlog što sam ja u nekim mojim knjigama pominjao da je jedan od dokaza za odbacivanje hadisa Mu’âda Ibn Džebela u kojem je on rekao da je Allâhov Poslanik (sal-Allâhu ‘alejhi ve sellem) – kako hadis potvrđuje – kada je poslao Mu’âda Ibn Džebela u Jemen rekao: «Čime ćeš suditi?» Mu’âd je rekao: «Allâhovom knjigom». Pa je Poslanik rekao: «A ako ne nađeš odgovor u njoj?» Mu’âd je rekao: «Onda Sunnetom Allâhovog Poslanika». Pa je Poslanik rekao: «A ako ne nađeš odgovor u njemu?» Mu’âd je rekao: «Težiću da donesem svoje mišljenje». Na što je Poslanik (sal-Allâhu ‘alejhi ve sellem) rekao: «Svaka hvala pripada Allâhu koji je uputio izaslanika Allâhovog Poslanika ka onome što Allâhov Poslanik voli».

Ovo je munkar hadis (hadis koji se odbacuje). Zašto? Je li ispravno, uz pogled na one koji su završili školu Muhammeda (sal-Allâhu ‘alejhi ve sellem), kako se u današnjem vremenu uobičajeno radi, praviti razliku između Qur’ana i Sunneta i plasirati Sunnet sa pogledom na Qur’an na isto mjesto kao i mišljenje sa pogledom na Sunnet? Kada učenjak počinje gledati na svoje mišljenje? – kada ne nađe odgovor u Sunnetu. Kada počinje gledati na Sunnet? – kada ne može naći odgovor u Qur’anu. Ovo nije ispravno. Obligatorno je kombinirati Qur’an i Sunnet zajedno jer potiču iz jednog izvora.

Ali ovaj hadis daje Sunnetu plasman ispod Qur’ana, izjednačujući ga sa pozicijom mišljenja ispod Sunneta. Kada se čovjek trudi da donese svoje mišljenje (?) – kada ne nađe odgovor u Sunnetu. Kada se upućuje na Sunnet (?) – kada ne nađe odgovor u Qur’anu.

Ovo je pogrešno. Prvo je tačno. Kada se čovjek trudi da donese svoje mišljenje (?) – kada ne nađe odgovor u Sunnetu. Kada se upućuje na Sunnet (?) – kada ne nađe odgovor u Qur’anu. Ovo je pogrešno. Zašto?

Sada ćemo postaviti pitanje u vezi sa mrtvim životinjama u moru. Da li su one Halâl ili Harâm? Allâh kaže: «Zabranjuje vam se strv (mrtve životinje) [al-Mâ’idah: 3]»

Znači našli smo odgovor u Qur’anu, zar ne? Ne, mi moramo nastaviti sa potragom, ima li nešto u Sunnetu što daje odgovor na ovaj ajet, što ga ograničava? Da, ima. Zato učenjak u stvari nema izbora nego da kombinira Qur’an i Sunnet.

Stvar je u tome kako je Allâhov Poslanik (sal-Allâhu ‘alejhi ve sellem) rekao: «Ne dopustite nikome od vas da sjedi ispružen na kauču govoreći: ‘Ovo je Allâhova Knjiga, pa što god u njoj nađemo da je halâl, izjavljujemo da je dozvoljeno. A što god u njoj nađemo da je harâm, izjavljujemo da nije dozvoljeno (uz isključenje Sunneta)’. Uistinu, meni je dat Qur’an i nešto slično njemu zajedno sa njim. Uistinu, ono što je zabranio Allâhov Poslanik je kao ono što je Allâh zabranio.»

Zato nema načina da bilo ko može praviti podjelu između Qur’ana i Sunneta. Pa ko god kaže: «Tumačićemo Qur’an Qur’anom pa onda Sunnetom» ovoj se osobi to desilo zbog ovog munkar hadisa.

Nego mi jedino tumačimo Qur’an Qur’anom i Sunnetom, zajedno. Štoviše, ako ne nađemo tefsir (tumačenje) ajeta ni u Qur’anu ni u Sunnetu, onda gledamo šta o tome kažu pravedni prethodnici (Salaf As-Sâlih), pogotovo ashabi kojima su Allâhove riječi prenešene direktno od Poslanika (sal-Allâhu ‘alejhi ve sellem).

Po mom mišljenju, najmanje što se može reći (o ovoj osobi) – a ja ne znam nivo njegovog znanja – najmanje što se može reći je da je nepažljiv prema ovoj činjenici. A u stvari je ovo ozbiljan nemar sa njegove strane, pogotovo pošto je donio tako oštru presudu – da ko god se ne pokaje treba biti ubijen.

Pa prenesite mu radosne vijesti da ja još uvijek insistiram da sam Salafee – koji slijedi Knjigu i Sunnet i metodologiju Salaf As-Sâlih. A ko god ne prihvati ovaj menhadž (metodologiju) nema razlike između njega i Râfidah. I bez sumnje, dokle god je on na prostorima Nedžda, nema razlike između njega i Râfidah, ovo je isto što je Al-Hadâd učinio.

Pitalac: A mi smo s tobom, O Šejkh.

Sejkh: Da te Allâh nagradi.


http://selefi.com/?p=37
 
Top