DŽEMAT

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Amir Durmić, prof.

DŽEMAT :

U arapskom jeziku , ova riječ dolazi od glagola ''džemea '', što znači: skupiti, sabrati, sjediniti i slično. (Mu'džem Mekajisil-luga, 1/479). Kaže Ibn Tejmije r.h. : ''Džemat znači jedinstvo, a suprotno njemu je razilaženje, premda je ova riječ postala sinonim za skupinu ljudi koja se okupila (oko nekog zajedničkog cilja).'' (Medžmuatul-Fetava, 3 / 157).


U mnogim hadisima Allahovog Poslanika s.a.v.s nalazimo ovu riječ, i to otprilike uvijek u istom kontekstu, poput hadisa koga prenosi Abdullah b. Omer od svoga oca , da je Poslanik s.a.v.s jedne prilike držeći hutbu rekao :'' Ko bude želio srednji dio dženneta neka se drži džemata jer šejtan je sa pojedincem, a od dvojice se drži podalje…'' (Tirmizi, br. 2165 i ocijenio ga vjerodostojnim; Ahmed, 1 / 239, Vjerodostojnim ga je ocijenio i Ahmed Šakir r.h , u opaskama na Ahmedov Musned pod brojem 177 , kao i Šejh Albani r.h u Sahihu Sunen Tirmizi pod brojem 2268).

Od Ibn Abbasa r.a.se prenosi da je da je Poslanik s.a.v.s. rekao: '' Ko kod svoga emira(vođe)vidi nešto čime nije zadovoljan, neka se strpi, jer onaj ko se udalji od džemata koliko jedan pedalj pa umre, umro je džahilijjetskom smrću '' (Buhari, br.7053; Muslim, br. 1848, od Ebu Hurejre r.a. ).

Također, u hadisu koga prenosi Ebu Zerr r.a , da je Poslanik s.a.v.s. rekao : '' Ko se odvoji od džemata samo za jedan pedalj, skinuo je sa svoga vrata omču Islama ''.
(Ebu Davud, br.4745; Ahmed, 5 / 180 br.21452; Vidjeti: Sahihul-Džamia br.6410).
U ovim i sličnim hadisima , vidimo jasnu Poslanikovu s.a.v.s. naredbu slijeđenja džemata i prijetnju onome ko džemat napusti ,međutim islamski učenjaci se razilaze po pitanju shvatanja pojma džemat u ovim hadisima.
Imam Šatibi r.h. u svome djelu El-I'tisam navodi pet mišljenja (El-I'tisam, 3 / 135-142) šta se podrazumijeva pod pojmom džemat , međutim sva ta mišljenja se otprilike svode na dvoje :

- da je to skupina koja se okupila oko islamskog vođe čija se vladavina u globalu, zasniva na šerijatu.
- to su oni koji slijede Poslanikovu s.a.v.s. praksu u svemu i klone se novotarija u vjeri.

Međutim , kada se riječ džemat spomene zajedno sa riječi sunnet pa se dobije složenica '' Ehlus-sunnet Vel-Džemat '' , misli se na ispravne predhodnike ovoga ummeta poput ashaba i tabi'ina, koji su se okupili oko jasne istine potvrđene Kur'anom i sunnetom . (Vudjeti : Šerh Akidetil-Vasitijje od Saliha Fevzana str.10 , i komentar istog djela od Muhammeda Halila Herrasa str.16)
Onaj pravac, na kome je bio, i po kome je hodio Allahov poslanik s.a.v.s. i njegovi ashabi, je neprikosnovena istina i zato ju je obavezno slijediti, pa svako onaj ko dođe poslije njih, i bude slijedio njihov put smatra se džematom , bilo da se radi o skupini
ili pojedincu.(Vidjeti :Ehlus-sunneti Vel Džema'ah , Mealim Intilakatil –Kubra str.45)

Zbog toga, kada je Abdullah b. Mubarek r.h. upitan o džematu , rekao je :'' Ebu Bekr i Omer su Džemat'' . Rekoše mu .'' Umrli su obojica '' , pa on reče :'' Taj i taj su džemat'' (nabrajajući određene osobe) .Opet mu rekoše : '' Umrli su i oni '', a on im reče :'' Ebu Hamza Essukeri je džemat ''. (Tirmizi, br. 2167; Vidjeti : Tuhfetul-Ahvezi 6 / 388 ).

Vidimo da je Abdullah b. Mubarek ,džematom smatrao one osobe kod kojih su se sjedinila svojstva i osobine potpunog slijeđenja Kur'ana i sunneta, pa je zbog toga nabrajao pojedince za koje je bio siguran da su bili takvog opredjeljenja , a u svome vremenu je za primjer naveo Ebu Hamzu Essukerija koji je bio učenjak i pobožnjak.
U tom smislu su i riječi Abdullaha b. Mesu'da r.a. koji je rekao : '' Džemat je da budeš na istini , pa makar bio sam''. (Ovu predaju bilježi El-Lalikai u Šerh Usuli I'tkad 1/ 122, br .predaje 160 ).
Kaže Ebu Šame r.h. : '' Naredba držanja za džemat, podrazumijeva slijeđenje istine i njenih sljedbenika, pa makar oni bili malobrojni a njihovi protivnici mnogobrojni, jer je prava istina ono na čemu je bio Poslanik s.a.v.s. i njegovi ashabi, pa se ne osvrće na mnošvo onih koji su u zabludi.'' (El-Bais od Ebu Šame str.22).

POJAVA I POČETAK UPOTREBE TERMINA ' EHLU SUNNET VEL- DŽEMAT ' :

Ne može se govoriti o datumu nastanka nekakve grupacije koja sebe naziva ovim imenom, niti se može sagledavati historijski period pojave ehlu sunneta vel-džemata kao novog pokreta , iz razloga što je pravac i opredjeljenje ove grupe Poslanikov s.a.v.s. sunnet i praksa prvih generacija , ili drugim riječima čista i ne okrnjena vjera s kojom je došao Poslanik s.a.v.s.
Oni nisu uveli nikakvu novotariju kako bi po njoj bili nazvani poput haridžija ,šija ,kaderija itd. pa da možemo govoriti o historijskim okolnostima i o vremenu nastanka tog pokreta, već su oni samo nastavljali Poslanikovu s.a.v.s. praksu koju su im prenijeli odabrane generacije ashaba i tabijina.

Zbog svega ovoga oni i zaslužuju da se zovu ovim časnim zvanjem: Sljedbenici sunneta i džemata.

O tome kaže Ibn Tejmije r.h. : '' Pravac ehlu sunneta vel džemata je vrlo star i poznat, nastao prije nego što je Allah stvorio Ebu Hanifu , Malika , Šafiju i Ahmeda. To je pravac kojim su hodili ashabi r.a, a oni su ga preuzeli direktno od Allahovog Poslanika s.a.v.s. pa ko se tom pravcu suprostavi biva novotar kod pripadnika ehlu
sunneta vel džemata…'' (Minhadžus-Sunne, 2/ 482; tahkik : Muhammed Reššad Salim)

Iz ovog sadržajnog govora vidimo da su sljedbenici sunneta i džemata grupacija koja samo nastavlja slijediti ubjeđenje i praksu Muhammeda s.a.v.s. i njegovih ashaba .
Zbog toga kada se god u vremenu širenja novotarija pojavi osoba ili skupina koja će pozivati i aktivno djelovati na širenju ispravnog islamskog vjerovanja , a ujedno se i boriti protiv onoga što mu oponira, ona nije došla sa nečim novim , već samo obnavlja ono što se potisnulo i prestalo praktikovati od izvornog islamskog učenja.


Iz tog razloga su pojedini islamski učenjaci u različitim vremenskim periodima i raznim podnebljima i nazvani učenjacima ehli sunneta , ne zbog toga što su osnovali neki novi pravac, već zbog njihovog maksimalnog zalaganja da se obnovi izvorni Islam.

Sa druge strane pojavom raznih frakcija i sekti u islamu koje su imale različita imena i nazive, logično je bilo da se pojavi i termin odnosno naziv za one koji su , što je više moguće, nastojali slijediti i praktikovati originalno islamsko učenje , kako bi se čak i po nazivu razlikovali od tih frakcija. (Mealim Intilakatil –Kubra str.57-58).

Pored ovog poznatog naziva ''Ehlu sunnet vel džemat'' , postoje još mnogi nazivi za ovu grupaciju poput :


1 - Ehlus-sunne : SLJDBENICI SUNNETA ( bez dodatka '' i džemata'' )
2 – Ehlul-džema'h : SLJEDBENICI DŽEMATA ( bez dodatka '' i sunneta '' )
3 – El-džema'h : DŽEMAT ( odnosno skupina )
4 – Es-selefus-salih : ISPRAVNI PREDHODNICI
5 – Ehlul-eseri : SLJEDBENICI PREDAJA
6 – Ehlul-hadisi : SLJEDBENICI HADISA
7 – El- firkatun-nadžije : SPAŠENA GRUPA
8 – Et-taifetu-lmensure : POTPOMOGNUTA SKUPINA
(Ove nazive vidjeti : Akidetu ehlis-sunneti vel-džema'ti od Muhammed Ibrahim Ahmed str.17).

Naziv ''ehlul-hadisi '' , odnosno sljedbenici hadisa , se posebno često upotrebljava kao sinonim za Ehlu sunnet vel džemat .
Razlog je očigledan, a to je činjenica da su muhaddisi sigurno najveći poznavaoci sunneta Muhammeda s.a.v.s a samim tim i najpreči da se vladaju po onome što znaju.

Oni predstavljaju okosnicu ove grupe, jer imaju najveću zaslugu za prenošenje i bilježenje poslanikovih hadisa bez čijeg poznavanja ne bi bilo moguće slijediti i razumjeti poslanikovu praksu ,što je osnovna karakteristika ehli sunneta vel džemata.

Zbog toga je imam Ahmed b. Hanbel rekao o džematu : ''Ako to nisu sljedbenici hadisa, onda ne znam ko bi to drugi mogao biti ''. (Šerefu ashabil-hadisi , str.25).

Isto tako, šejh Ebu Ismail Es-Sabuni , opisujući muhaddise i njihove vrline kaže :
'' …i povode se za Poslanikom s.a.v.s. i njegovim ashabima koji su poput zvijezda…i slijede ispravne prethodnike iz reda vjerskih vođa i islamskih učenjaka, i čvrsto se drže onoga čega su se i oni držali od jake vjere i jasne istine, i preziru novotare koji u vjeru uvedoše ono što nije od nje, pa ih zbog toga niti vole niti se s njima druže ''.
(Akidetus-selefi Ashabil-hadisi, str.99-100(ove dvije predaje preuzete iz Mealim
Intilakatil-Kubra str.49).
Međutim, svaki od ovih naziva upućuje na jednu te istu grupaciju, tako da sam naziv u stvari i nije toliko bitan, koliko suština i ideja oko koje su se okupili njeni pripadnici.

RAZNOLIKOST I RAZNOVRSNOST UNUTAR OVE SKUPINE :

Od Allahove dž.š. mudrosti je i činjenica, da je u svemu što je stvorio dao i različitost, pa je tako raznim ljudima darovao i razne sposobnosti i sklonosti.
Tako je i među pripadnicima Ehli sunneta vel džemata , bilo raznih vrsta i profila ličnosti , koje su svaka na svoj način doprinosile napretku i afirmaciji ovog pravca.

Zanimljiva je podjela pripadnika Ehli sunneta vel džemata koju je napravio Abdul Kahir b.Tahir ( umro 429 h. ), u svojoj knjizi El-Ferku bejnel-fireki koji ih dijeli na osam kategorija :

1- Oni koji imaju široko znanje ( u svim islamskim naukama ), prvenstveno o islamskom vjerovanju i poslanstvu, propisima nagrade i kazne, o uslovima idžtihada , islamske vladavine itd.

2- Učenjaci koji su se najviše bavili fikhom, odnosno iznalaženjem rješenja za pravna pitanja u Islamu, a nisu upali u razne novotarije i sumnje ubačene u izvorno islamsko učenje.

3- Učenjaci koji su se posvetili izučavanju i bilježenju hadisa Allahovog poslanika s.a.v.s., specijalizirajući sve ono što je vezano za ovu oblast.

4- Oni koji su izučavali poeziju, gramatiku, lingvistiku i arapski jezik općenito, sa svim njegovim granama i oblastima, poput mnogih učenjaka Kufijske i Basrijske škole jezika, a u isto vrijeme su se klonili raznih novotarija.

5- Karije i mufesiri Kur'ana koji su Allahov govor tumačili kako su to činile prve generacije bez iskrivljivanja njegovog značenja.

6- Pobožnjaci i askete koji su se posebno isticali u ibadetu i ostavljanju dunjalučkih uživanja .

7- Borci na Allahovom putu i čuvari granica islamske države koji se bore protiv islamskih neprijatelja a u isto vrijeme promiču i afirmišu eli sunnetsko učenje.

8- Obični svijet koji slijedi ulemu ehli sunneta vel džemata , uz uslov da većina njihovog ubjeđenja i prakse bude u skladu ovog učenja. (Vidjeti : El-Ferku Bejnel-fireki str. 237-242).
Iz ove podjele možemo vidjeti da ehli sunnet obuhvata razne vrste ljudi na različitim položajima i sa različitim sposobnostima , ali ih sviju veže jedna zajednička ideja a to je maksimalno nastojanje da očuvaju i kroz praksu provedu izvorno islamsko učenje izgrađeno na Kur'anu i sunnetu.
Slično ovoj podjeli, kaže i imam Nevevi r.h. pojašnjavajući spomenuti hadis spašene grupe:''Moguće je da će ova skupina obuhvatati razne profile vjernika poput hrabrih boraca , fakiha , muhadisa , pobožnjaka , onih koji naređuju na dobro a odvraćaju od zla, kao i ostale vrste ljudi koje čine dobro. Nije obavezno da budu zajedno na jednom mjestu , nego je vjerovatno da će živjeti u raznim podnebljima i u različitim zemljama...'' (Vidjeti : Šerhu-Nevevi ala Sahihi Muslim,13/67).
Najmanji stepen pripadnika ove grupe jeste ljubav prema Kur'anu i hadisu, njihovo istraživanje i rad po onome što oni nalažu, kako kaže Ibn Tejmije r.h. (Medžmuatul-fetava, 4/91-95).

Nakon kratkog osvrta na značenje i nastanak termina Ehli sunnet vel džemat kao i klasifikacije njegovih sljedbenika, u narednih nekoliko tema pokušaćemo, uz Allahovu pomoć, prikazati osnovne karakteristike i značajke ovog pokreta, bilo da se radi o vjerovanju, moralu ili ophođenju sa neistomišljenicima.
 
Top