Deset zapostavljenih sunneta

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Sunnet, praksa Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, treba da ima veliko mjesto u srcu svakog vjernika. Osim ?to je on drugi glavni izvor islama, te da o njegovoj dosljednosti uveliko ovisi harmonija i sre?a ovosvjetskog i budu?eg ?ivota, mi kao muslimani trebamo posebno imati na umu da je on bio obi?aj najboljeg i najodabranijeg ?ovjeka i poslanika koji je ikada hodao ovom Zemljom, i koga sva stvorenja volje?e.

Prije svega, volio ga je njegov Uzvi?eni Gospodar, a onda i Allahovi meleci, ashabi, pa ?ak i nepomi?na Allahova stvorenja, poput drve?a, kamenja,..., pa, za?to nebismo i mi voljeli i slijedili njegov kodeks ?ivotnog pona?anja?

U ovom kratkom ?lanku ?u spomenuti neke sunnete Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, koje sam primjetio da su postali plod na?eg zaborava ili smo umanjili njihovo ?injenje, ?ele?i da na njih podsjetim sebe i muslimane, a povode?i se rije?ima Poslanikovim: ?Ko uvede (o?ivi) u islamu lijep sunnet, takav ?e imati nagradu za njega i nagradu onih koji ga budu ?inili nakon njega...? (Muslim)

Zapo?injanje sa abdestom prije gusula (kupanja):

Od Ai?e radijallahu 'anha, ?ene Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, se prenosi ? da bi Poslanik, kada bi se kupao od d?unupluka, prvo zapo?injao pranjem ruku i abdestom kao ?to je to radio za namaz. Nakon toga bi zamo?io ruke u vodu i njima nakvasio vlasi?te njegove kose. Zatim bi tri puta rukama vodu posuo po glavi, nakon ?ega bi smo?io ?itavo tijelo...? (Buharija, 843; Muslim, 613)

Klanjanje dva rekata u mesd?idu pri povratku sa puta:

Od K'aba ibn Malika, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: ?Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, bi, kada bi stigao sa nekog puta prvo oti?ao u mesd?id i klanjao dva rekata...? (Buharija, 8144; Muslim, 617)

Posjeta mezarju:

Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: ?Vjerovjesnik, sallallahu 'aljhi we selleme je posjetio mezar svoje majke, pa je zaplakao, a tim i rasplakao one koji su bili s njim. Rekao je: ?Zatra?io sam od svoga Gospodara da mi dozvoli da zatra?im oprost za nju, pa mi nije bilo dozvoljeno! Zatim sam zatra?io da mi se dozvoli da posjetim njen mezar nakon ?ega mi je odobreno! Zbog toga, posje?ujte mezarje, jer vas oni podsje?aju na smrt!? (Muslim, 679)

Mno?tvo ?injenja dove prije predaje selama u namazu:

Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: ?Rekao je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme: ?Kada neko od vas bude na sjedenju (ar. te?ehhud) u namazu, nek' od Allaha zatra?i za?titu od ?etiri stvari! Neka ka?e: Allahumme inni 'euzu bike min 'azabi d?ehenneme, we min 'azabi-l-kabri, we min fitneti-l-mahja we-l memat, we min fitneti-l Mesihi-d-Ded?d?al (Allahu moj, od Tebe tra?im za?titu od d?ehennemske patnje, i od patnje u kaburu, i od isku?enja ?ivota i smrti, i od zla D?ed?d?alova!)? (Buharija, 7731; Muslim, 985)

Od Ebu Bekra es-Siddika, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao Allahovom poslaniku, sallallahu 'alejhi we selleme: ?Podu?i me dovi koju bih u?io u svom namazu!? Pa mu je rekao: ?Reci: Allahumme, inni zalemtu nefsii zulmen kesiren, we la jagfiruz-zunube illa ente, fagfir lii magfireten min 'indike, werhamnii, inneke ente-l gafururr-rahim! (Allahu moj, prema samome sebi sam po?inio mnoge nepravde, a niko osim Tebe ne opra?ta grijehe... Pa, oprosti mi Svojim oprostom i smiluj mi se! Zaista niko pored tebe nije Onaj koji mnogo opra?ta i koji je Milostiv!)?

Nazivanje selama onome koga zna? i onome koga ne zna?:

Od Abdullaha ibn 'Amra, radijallahu 'anhuma, se prenosi da je neki ?ovjek upitao Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, koji je islam lijep, pa mu je rekao: ?Da ljude hrani? i da naziva? selam onome koga bude? znao i onome koga ne znao!? (Buharija, 21; Muslim, 93)

Potiranje ?itave glave pri meshu kada se uzimao abdest:

U ?uvenom hadisu koji se prenosi od 'Amra ibn Jahje el-Mazinija, a on od svoga oca, se navodi kako je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, uzimao abdest. U jednom dijelu velikog hadisa, gdje se spominje potiranje glave mokrom rukom (mesh), se ka?e: ?...Zatim bi rukama potrao svoju glavu od naprijed i od nazad, tako jedanput, a nakon toga bi oprao svoje noge.? (Buharija, 186; Muslim, 18/235)
U drugoj predaji se navodi: ?...Zapo?injao bi od prednje strane svoje glave, sve dok tako ne bi do?ao do potiljka, zatim bi ih (ruke) povratio sve dok ne bi do?ao na mjesto odakle je zapo?eo (mesh)!? (Buharija, 185; Muslim, 1/211)

Samoobra?unavanje

Od Omera ibn el-Hattaba, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: ?Obra?unavajte sami sebe prije nego li budete obra?unavati, i vagajte svoja djela prije nego li ona budu vagana! Jer, zaista ?e vam biti lahak obra?un sutra ako to budete danas ?inili! I gledajte da se okitite za veliki dan promocije (djela) ?Tada ?ete ispitivani biti, i nijedna tajna va?a ne?e sakrivena ostati! (El-Hakkah, 1? (Ibn Ebi Dunja u djelu ?Muhasebetun nefs?, str. 22)

Pomaganje porodici ili ?eni u ku?nim poslovima

Od el-Esveda se prenosi da je rekao: ?Pitao sam 'Ai?e, radijallahu 'anha, ?ta bi Poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, radio u svojoj ku?i? Ona mi re?e: ?Radio je one poslove ?to radi njegova porodica ? zna?i bio je na pomo?i svojoj porodici ?pa, kada bi nastupilo vrijeme namazu, onda bi odlazio na namaz!? (Buharija, 676)

Post tri dana svakog mjeseca

Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: ?Moj prisni prijatelj mi je oporu?io tri stvari koje ne?u napustiti sve dok ne umrem: Post tri dana svakog mjeseca, duha namaz i klanjanje vitr-namaza prije spavanja!? (Buharija, 8711; Muslim, 127)

Od Abdullaha ibn 'Amra se prenosi da je rekao: ?Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, je bio obavje?ten da sam ja kazao: Tako mi Allaha, postit ?u danju a klanjat ?u namaz no?u, tako sve dok budem ?ivio! Pa sam mu rekao: Da, rekao sam tako, o ti koji si mi dra?i i od oca i od majke moje! Re?e: ?Zaista ti to ne?e? mo?i izdr?ati, zato posti, ali i jedi, klanjaj ali i spavaj! Posti od svakog mjeseca po tri dana, jer, zaista se dobro djelo vrednuje kao deset sli?nih u?injenih, a to ti je kao post svo vrijeme!? Rekao sam: ?Ali ja mogu izdr?ati i vrijednije od toga?? Re?e: ?Posti jedan dan, a jedi dva dana!? Rekao sam: ?Zaista mogu podnjeti i vrednije od toga!? Re?e: ?Onda posti jedan dan, a jedi drugi! To ti je Davudov, alejhis selam, post, a on je najvrijedniji post!? Rekoh: ?Ja bih mogao izdr?ati vrednije i od toga!?? Na to mu re?e Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme: ?Ne postoji ne?to vrijednije od toga!? (Buharija, 6791; Muslim, 9511)

Otresanje postelje prilikom odlaska na spavanje

Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme: ?Kada neko od vas krene u postelju, nek' otrese svoju postelju sa unutra?njosti svoga ogrta?a, jer on ne zna ?ta je nakon njega tu ostalo! Zatim neka ka?e: ?Bismike rabbi weda'tu d?enbi, we bike erfe'uhu. In emsekte nefsi ferhamha, we in erselteha fahfazha bima tuhfaz bihi 'ibadekes salihin (U tvoje ime, moj Gospodaru, ja spu?tam svoj bok, i radi Tebe ga podi?em. Ako uzme? moju du?u, smiluj joj se! A ako je ostavi?, ?uvaj je onako kao ?to ?uva? Svoje dobre robove!)? (Buharija, 236; Muslim, 4172)

Hanan Haurbic
 
Top