Fatwa's van Grote Geleerden over zelfmoordaanslagen!

Shishani

moderator
Staff member
Fataawaa van de Grote Geleerden over de Zelfmoordaanslagen
http://www.soennah.com/content/view/130/36/

Door de nobele Geleerden

al-Imaam Mohammad Naasiroed-Dien al-Albaaniemoge Allah hem genadig zijn

al-Imaam Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymienmoge Allah hem genadig zijn

al-‘Allaamah ‘Abdoel-‘Aziez Aal ash-Shaykhmoge Allah hem behouden

al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaanmoge Allah hem behouden

al-‘Allaamah ‘Oebayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabiriemoge Allah hem behouden

al-‘Allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhaliemoge Allah hem behouden

al-‘Allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ar-Raadjihiemoge Allah hem behouden

ash-Shaykh Saalih Aal ash-Shaykhmoge Allah hem behouden

al-‘Allaamah Yahya ibn Ahmad an-Nadjmiemoge Allah hem behouden -
(inmiddels gestorven; moge Allaah hem genadig zijn)


In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Alle lof is aan Allah, de Heer der werelden. Hem alleen aanbidden wij en Hem alleen vragen wij om hulp. Diegene die door Allah wordt geleid, kan door niemand misleid worden en wie Allah laat dwalen, kan door niemand geleid worden. En ik getuig dat er geen god is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allah, en ik getuig dat Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is.

Nog steeds discussiëren vele Moslims - waaronder veel jongeren - over de vraag of het toegestaan is om zelfmoordaanslagen te plegen. Helaas hebben sommige dwalenden misbruik gemaakt van deze chaotische situatie en de jongeren op het verkeerde spoor gezet. Zij hebben hen de dingen niet bij naam genoemd, zodat zij (de jongeren) begrepen dat zelfmoordaanslagen plegen en het doden van onschuldige mensen tot de “Djihaad op de weg van Allah” behoren. Allah - de Verhevene - zegt in de Qor-aan:

وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

En doodt jezelf niet. Voorwaar, Allah is voor jullie Genadevol.
[Soerah an-Nisaa 4:29]

In een ander Vers zegt Allah ook:

وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَق

En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen en geen ziel doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht.
[Soerah al-Foerqaan 25:68]

Om een duidelijk beeld in deze kwestie te scheppen, nodig ik de jongeren uit om de fataawaa van de geleerden te lezen, zodat zij zich kunnen bevrijden van deze dwaze ideologie die alleen maar naar het Hellevuur kan leiden. Met enige afkorting volgen hierna de fataawaa van de geleerden over zelfmoordaanslagen en het vermoorden van onschuldige mensen:1- Ash-Shaykh Mohammad Naasiroed-Dien al-Albaanie:

Vraag:
“In de vorige zitting heeft u de zelfmoordaanslagen veroordeeld en gezegd dat deze haraam (verboden) zijn, en mag iemand naar de djihaad gaan zonder toestemming van zijn ouders?”

Antwoord:
“Zoals bekend is bij alle geleerden en zonder onenigheid, is dat het voor de Moslim verboden is om zelfmoord te plegen. En dat er vele overleveringen zijn in Sahieh al-Boekhaarie en Moeslim dat wie zich doodt met gif of met iets anders, steeds wordt gestraft met dit middel op de Dag des Oordeels, zodat sommige geleerden dachten dat wie zoiets begaat een ongelovige is. En wat betreft deze zelfmoordaanslagen, deze zijn zelfs niet Islamitisch, laat staan dat ze een aanbidding zijn die een Moslim dichter bij Allah kunnen brengen.”


2- Ash-Shaykh Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien:

De Shaykh:
“... En wat sommige mensen doen, zoals het plegen van zelfmoordaanslagen door middel van explosieven dragen en deze laten afgaan wanneer zij zich tussen andere mensen bevinden, deze daad behoort tot het doden van onschuldige levens. En wie zich van het leven berooft, zal eeuwig in het Hellevuur verblijven. Wanneer met zo’n aanslag tien, honderd of tweehonderd mensen worden gedood, dan heeft de Islaam geen profijt hieraan...”

Hij vervolgt:
“Dus deze zelfmoordaanslagen hebben hetzelfde oordeel als het “ten onrechte doden van de ziel”, (wat Allah heeft verboden) en dat deze daad naar het Hellevuur leidt en dat wie zoiets doet niet tot de martelaren behoort....”.


3- Algemene Moeftie ‘Abdoel-‘Aziez Aal ash-Shaykh:

Vraagsteller:
“Het is de bittere werkelijkheid dat sommige Moslims toestaan dat men in opstand mag komen tegen hun leiders en degenen die zij voor ongelovigen aanzien te vermoorden.”

De Shaykh:
“Broeders, dit zijn beproevingen en onheilen. Deze zijn ontstaan uit onwetendheid en het volgen van de begeerte door sommige Moslims. De Islaam wordt soms niet goed begrepen en niet goed geïnterpreteerd. De Islaam is niet gekomen om moordaanslagen te plegen noch om mensen te doden. Maar de Islaam is gekomen om mensen uit te nodigen naar Allah, en is gekomen om de waarheid te verkondigen en mensen te bevrijden. Maar geloven (in het idee) dat wie niet Moslim is dood moet, klopt niet, baat niet en realiseert niets. In zulke zaken geloven alleen mensen die weinig kennis hebben, en minder verstand van de religie hebben. En omdat zij niet in staat zijn om da’wah (uitnodiging naar de Islaam) te doen, hebben zij deze slechte weg gekozen om hun ideologie uit te voeren.”


4- Ash-Shaykh Saalih al-Fawzaan:

Vraag:
“De laatste tijd zijn er steeds meer scheldpartijen aan het adres van de grote geleerden, zij worden beschouwd als koeffaar (ketters, afvalligen) vooral nadat zij (de geleerden) hun fataawaa hebben uitgegeven over de zelfmoordaanslagen en over hun veroordeling hiervan. Zij beschouwen de geleerden ook als zwak. Wij willen graag dat u ons een advies geeft omtrent deze zaak.”

Antwoord:
“De verplichting waar een onwetende aan moet houden is dat hij niet over deze zaak mag spreken. Hij moet dan Allah vrezen en niet zonder kennis preken. Deze zaken (Ahdaath) en wat hiermee vergelijkbaar is, zijn zaken van de geleerden. Zij zijn in staat over deze zaken te discussiëren, en deze te onderzoeken. Maar voor de gewone mensen, de onwetenden en de beginnende studenten, deze zaken zijn niet van hen.”


5- Ash-Shaykh ‘Oebayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie:

Vraag:
“Zijn de demonstraties en de moordaanslagen zowel in de Islamitische landen als daarbuiten een middel om de omstandigheden waarin de Islamitische gemeenschap verkeert te verbeteren?”

Antwoord:
“De Soennitische (Moslim) probeert altijd de omstandigheden van de gemeenschap te verbeteren conform de lering van de sharie’ah (Islamitische wetgeving). Dit kan men realiseren door middel van de leiders te adviseren, het goede aan te bevelen en het slechte af te raden, etc. Maar degenen die hun begeerte volgen en bida’ (innovaties) verzinnen, deze hebben maar één doel: de hele situatie ontregelen, en dit is wat al-Khawaaridj (een groepering onder de Moslims) doen en het resultaat is: bloed vergieten, eerbreuk, diefstal, chaos verspreiden, het land onveilig maken en mensen uit elkaar drijven!

De da’wah van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah is gebaseerd op zachtheid, wijsheid en op da’wah met datgene dat goed is. Maar demonstraties en moorden horen niet bij deze zaken. Daar zit geweld in en die behoren tot de daden van al-Khawaaridj en degenen die hun begeerte volgen.”

Vraag:
“Wat is het oordeel van de Islaam over de zelfmoordaanslagen die gepleegd worden door sommige mensen?”

Antwoord:
“Zelfmoordaanslagen! De naam zegt het al. Sommigen noemen het “martelaarsaanslagen”, maar het heeft niets met het martelaarschap te maken. Deze soort daden zijn verboden om de volgende redenen:

Ten eerste: het doden van de zielen (zowel de ziel van de dader als die van onschuldige mensen) is verboden en behoort tot “het ten onrechte doden van de ziel”. Er zijn genoeg overleveringen van de Profeet - sallallahoe ´alayhi wa sallam - waarin de doder van zichzelf in het algemeen een kaafir (afvallige) wordt genoemd.

Ten tweede: deze zelfmoordaanslagen deren de vijand niet. Met deze moordaanslagen wordt de vijand alleen maar opgehitst en gefrustreerd, hetgeen resulteert in het kweken van vijandschap tegen de Moslims.

Ten derde: wat heeft men in werkelijkheid tot nu toe bereikt met de zelfmoordaanslagen in Palestina? De pleger van een zelfmoordaanslag doodt zichzelf, vernietigt een auto, een benzinepomp, een spoorweg of doodt een aantal mensen...! En wat doet Israël hierna? Israël maakt huizen met de grond gelijk (zie dorpen) doodt veel mensen, ontheemt anderen, enz!”


6- Ash-Shaykh Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie:

Vraag:
“Behoren de moorden en de aanslagen op niet-Moslim instellingen tot de methoden die zouden kunnen leiden tot het verbeteren van de omstandigheden waarin de Islamitische gemeenschap verkeert?”

Antwoord:
“Eén van de grootste voordelen die de Islaam predikt, is het nakomen van afspraken en beloftes, ook met niet-Moslims. En één van de kenmerken van de niet-Moslims en de huichelaars is verraad en het niet nakomen van de beloftes.

Al-Moeghierah ibn Shoe’bah – moge Allah tevreden zijn met hem - heeft iets meegemaakt. Voordat hij Moslim werd, was hij namelijk op reis in het gezelschap van een groep niet-Moslims, en zij hadden veel geld bij zich. Tijdens een overnachting, heeft hij hen verraden, gedood en hen van hun bezittingen beroofd. Hij kwam naar de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - om zijn Islaam te verklaren. Vervolgens gaf hij het geld aan de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en heeft hij ook het verhaal verteld. Toen de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - dit hoorde, zei hij: “Wat betreft de Islaam, die accepteren wij wel van jou, maar het geld niet!” Omdat hier sprake is van verraad en de Islaam accepteert geen verraad.

Ook was er een verbond tussen de Moslims en de Romeinen in de tijd van Moe’aawiyah ibn Abie Soefyaan – moge Allah tevreden zijn met hem. Toen het verbond bijna verlopen was, heeft Moe’aawiyah een leger klaargezet en zei: “Wij gaan de Romeinen aanvallen zodra het verbond (wapenstilstand) verlopen is. Maar nog voor dat moment vertrok het leger richting de Romeinen. Een oude man klom dan op zijn paard, ging het leger achterna en schreeuwde: “Allahoe Akbar, belofte en geen verraad, Allahoe Akbar, belofte en geen verraad ...!”. Moe’aawiyah – moge Allah tevreden zijn met hem - vroeg deze man wat hij hiermee bedoelde, waarop de man antwoordde: “Ik heb de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - het verraden van anderen horen verbieden (Haraam verklaren).” Toen Moe’aawiyah – moge Allah tevreden zijn met hem - dit hoorde, liet hij het leger terugkeren naar de basis.


7- Ash-Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ar-Raadjihie:

Vraag:
“Wat is uw mening over de zelfmoordaanslagen die in deze tijd gebeuren?”

Antwoord:
“Zoiets is niet toegestaan, het is ook niet vergelijkbaar met een eerlijke strijd tussen twee tegenstanders om de volgende redenen:

1-Omdat deze aanslagen niet eerlijk verlopen en op het slagveld gebeuren: dat wil zeggen dat de twee legers zich in twee kampen moeten bevinden, en dat de Moslim zich op het veld begeeft voor de strijd.

2- Omdat degene die zich opgeeft op het veld en tussen zijn vijanden zichzelf niet doodt, hij kan zelfs gered worden (door b.v. gewond te raken, gevangen genomen, etc). Dit is anders dan degene die zichzelf laat ontploffen, deze pleegt zelfmoord...!

3- Het is ook vastgesteld dat ‘Aamir Ibnoel-’Akwaa – moge Allah tevreden zijn met hem - in Khaybar (een Joods dorp bij Medienah) in de oorlog met de Joden zichzelf met zijn eigen wapen (zwaard) heeft verwond, en overleed hieraan. Sommige Metgezellen hebben daar commentaar op gegeven, en zeiden dat zijn djihaad nietig was. Teleurgesteld en triest, ging zijn broer Oesaamah Ibnoel-’Akwaa – moge Allah tevreden zijn met hem - naar de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en vertelde hem hoe de mensen over zijn broer denken, waarop de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - reageerde: “Het is niet waar, degene die dit zegt, liegt. Hij is een echte martelaar, en wordt twee keer beloond...!” (Moeslim) Deze situatie heeft wat verwarring veroorzaakt bij de Metgezellen, omdat ‘Aamir zich niet met opzet heeft verwond en dood is gegaan. En zij zeiden dat zijn djihaad nietig was, hoe zou het nu zijn met iemand die zelfmoord pleegt en zichzelf doodt, dit is een duidelijk voorbeeld...!”


8- Ash-Shaykh Saalih Aal ash-Shaykh:

De Shaykh:
“...Dus de vermelding van de leus “het doel heiligt de middelen”. Sommige mensen denken namelijk dat wanneer het doel waarnaar gestreefd wordt nobel is, dan mag men alles wat mogelijk is - ook al is het verboden - in het werk stellen om dit doel te bereiken.”

De Shaykh vervolgt:
“Dit klopt niet, en heeft geen betrekking op de sharie’ah (Islamitische wetgeving). Volgens de sharie’ah hebben alle middelen hetzelfde oordeel als het doel (waarnaar gestreefd wordt). Als het middel verboden is, zoals bijvoorbeeld iemand die alcohol gebruikt als medicijn. Dus niet elk middel dat leidt tot een bepaald doel heeft hetzelfde oordeel als de doelstelling. Wanneer dit zo uitpakt, dan is het duidelijk dat niet alle middelen die in de da’wah gebruikt worden goed zijn...!”


9- Ash-Shaykh Ahmad ibn Yahya an-Nadjmie:

De Shaykh:
“Bij Allah, de Islamitische religie is niet geopenbaard om verraad te plegen, noch is hij geopenbaard om moordaanslagen te plegen, maar deze zaken zijn overgenomen van niet-Moslims. Degenen die hun begeerte volgen, vermoorden ook al-Moewahhidien (Moslims) en zij zeggen (beweren) dat zij djihaad plegen op de weg van Allah.”


Bron: Cassette met de titel: “Fataawal-‘Oelamaa fil-Moedhaaharaat wal-Ightiaalaat wal-‘Amaliyyaat al-Intihaariyyah wal-Moewaalaat”

Vertaald vanuit het Arabisch door: Mohamed Aboe Khalid, Tilburg, Juni 2005.
 

Attachments

  • Fataawa van de Grote Geleerden over de zelfmoordaanslagen.pdf
    117.6 KB · Views: 52
Top