Hajde da osnažimo svoj iman

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
srce_kuca_allah.gif
Za jačanje imana nam treba snažna volja, odlučnost, strpljivost i u*!*!*!*!ost... A imana nam treba bar onoliko koliko ga trošimo. Koliko se naš iman umanji samo zbog jednog prizora koji vidimo na ulici, televiziji ili nekom drugom mjestu?!

Svjedoci smo vremena krize i pomanjkanja imana. Ljudi se tuže na tvrdoću srca, na mnoštvo grijeha, na nedostatak skrušenosti, na škrtost, na mnoštvo bolesti, na tugu, na odsustvo nade, na pojavu slijepog slijeđenja mezheba, plemena ili nacije... To je naša stvarnost... Uzvišeni kaže:

"A njih smjeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći." (Merjema, 59)

Danas nas, gotovo sve, odvraća od Allaha. Dunjaluk nam se pokazuje u lažnom sjaju i obmanjuje nas. Njegov sjaj je tako prolazan a njegova roba krivotvorena. Posvuda nam nudi ono što malo vrijedi a ono što se posvuda nalazi ne može biti vrijedno. To je moguće sagledati samo imanskim nurom, a tog nura je sve manje. Dunjaluk ti nudi vječnost a niko na njemu nije ostao dugo. Mi to gubimo iz vida. Zaboravljamo kako je on kratak i prolazan, i kako ćemo sutra leći u mezar, a potom stati pred Sveznajućeg i odgovarati za svoje postupke. Tada ćemo, vjerovatno, kao onaj ko je spavao pa se probudio, shvatiti šta vrijedi a šta je bezvrijedno...
Mediji nam toliko nude da nam ne ostavljaju ni tren slobodnog vremena za imansku nadgradnju. Duša čezne za svojom domovinom (Džennetom) i hranom koja njoj treba. Ona nije tjelesna i ne pripada ovom svijetu.
Ako nam nešto vremena i preostane, za to će se pobrinuti žena, dijeca, prijatelji i društvo. Ženi treba nova odjeća, šminka i namještaj a djetetu novi kompjuter, MP3, MP4 i džeparac.
Ako nakon toga preostane malo vremena potrošit ćemo ga na zabavu, veselja, sijela, internet i dr. A gotovo sve to je stavljeno u službu šejtana. Pa kako u takvim okolnostima ne potrošiti ovo malo imana. Da li je moguće da poslije svega toga preostane vremena, truda, razuma, imetka, vjere i morala?!
I tako nam život prolazi, brzo i neprimjetno a mi tonemo... Kako ćemo sutra reći Stvoritelju da samo za Njega nismo imali vremena?!



Iman raste i smanjuje se

Jednoglasno mišljenje islamske uleme je da se iman povećava, smanjuje i nestaje.
a) Na to ukazuje Kur'an:

"A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: 'Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali, i Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili!' – i to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost."

"...one kojima je, kada su im ljudi rekli: "Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate!" – to uvećalo vjerovanje, pa su rekli: "Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!"

"A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: 'Kome je od vas ova povećala vjerovanje?' Što se tiče vjernika, njima je uvećala vjerovanje, i oni se raduju."

"Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im uvećava i samo se na Gospodara svoga oslanjaju."

b) Na to ukazuje sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s.:

"'Obnavljajte svoj iman', govorio je Allahov Poslanik, s.a.v.s.. 'Kako da ga obnavljamo', pitali su ashabi. 'Izgovarajte svjesno la ilahe illallah', odgovarao bi."

Prenosi se od Omera, r.a., da je svojim ashabima često govorio: "Hajde da malo uvećamo svoj iman?"
Abdullah b. Mes'ud, r.a., bi molio: "Allahu, povećaj nam iman, ubjeđenje i razumijevanje."
Mu'az ibn Džebel, r.a., je govorio: "Sjednite sa nama da vjerujemo jedan sahat!"

"Bludnik dok čini blud nije pravi vjernik. Kradljivac dok krade nije vjernik. I alkoholičar dok pije alkohol nije vjernik!"


Prenosi se za Hanzalu el-Usejdija da je pričao: "Jednom me susreo Ebu Bekr, r.a., i upitao kako sam, a ja mu odgovorih: 'Hanzala je munafik!'
Ebu Bekr se zaprepasti i reče: 'Subhan Allah, šta to govoriš!?' Ja mu dalje nastavih i rekoh: 'Kad smo sa Poslanikom i kad nas on podsjeća na džennet i džehennem, to kao da očima gledamo, a kad odemo od njega okupiraju nas žene, djeca i dunjaluk, tako da puno toga zaboravimo!'
Ebu Bekr tada reče: 'Tako mi Allaha i sa mnom je isti slučaj!'
Tada smo krenuli Poslaniku i pitali ga o tome, a on nam odgovori: 'Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kad bi ste u svakodnevnom životu bili kao kad ste sa mnom i imali toliku svijest, sa vama bi se u kućama i po putu meleki rukovali, ali Hanzalo, čas tako čas tako!'

Iman može rasti do neslućenih granica... Može biti veći od brda... A kada poraste, čini čuda...

Primjeri:
- Ibrahim, a.s., je, jedno vrijeme, sam bio ummet... Bio je spreman da žrtvuje sina jedinca radi sticanja Allahovog zadovoljstva i Uzvišeni Allah ga naziva Svojim prijateljem...
- U srca sihirbaza iz vremena Musaa, a.s., uđe pravi iman i dadoše živote a ne dadoše tog imana... Faraon im je podsijecao ruke i noge... Kakav prizor i kakav snažan iman...
- Iman Ebu Bekra, r.a., je bio veći nego imana čitavog ummeta...
- Primjer čovjeka sa dvora Faraonovog
- Primjer žene koja je češljala kćerku Faraonovu... Gleda kako joj petoro djece bacaju u kazan vrelog ulja a neće da izgovori riječi nevjerstva. Njen miris je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nekoliko hiljada godina kasnije, dok je bio na miradžu, osjetio na nebesima.



Kako osnažiti iman?

Za jačanje imana nam treba snažna volja, odlučnost, strpljivost i u*!*!*!*!ost... A imana nam treba bar onoliko koliko ga trošimo. Koliko se naš iman umanji samo zbog jednog prizora koji vidimo na ulici, televiziji ili nekom drugom mjestu?!
Kao što postoje mjesta na kojima se proizvodi električna energija, tako postoje mjesta u kojima se gradi, snaži i povećava iman... Post, umra, hadž, namaz; farzovi i nafile, nareðivanje dobra i odvraćanje od zla, učenje Kur'ana, podsjećanje na smrt, pozivanje ka Allahu, jačaju iman.
Pozivam Vas da se upustimo jedan projekat, možda najvažniji u životu. Dunjaluk je samo sahat, provedimo ga u ibadetu. Kaži sam sebi: "U preostalom dijelu života, koji neće dugo potrajati, pred sebe postavljam 9 zadataka". Vrijeme tih zadataka je poznato kao što je poznata i nagrada.
Ako ih budeš iskreno radio; tvoji grijesi će biti oprošteni, dove će ti se primati, brige će biti otklonjene, potrebe zadovoljene, nećeš osiromašiti a u mezaru ćeš biti pošteđen kazne. Za sve to ti ne treba više od 60 minuta. Jedan, od 24 sahata, odvoji za Allaha pa će tvoj iman rasti i osjetit ćeš njegovu slast u srcu. Neće proći mnogo mjeseci, a ti ćeš – inšaAllah ) osjetiti slast u tim ibadetima, pa ti mogu ponuditi sva blaga ovog svijeta da od njih odustaneš, a ti od tog projekta ne bi odustao, jer ćeš osjećati radost zadovoljstvo što si vezan za Allaha.

Devet zadataka:
1) Zadatak: 12 rekjata sunneta; 2 sabaska, 4+2 podnevska, 2 akšamska i 2 jacijska poslije farza.
- Korist: Dvorac u džennetu.
- Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: "Ko u danu klanja 12 rekjata nafile, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu!" (Muslim)

2) Zadatak: 2 rekjata noćnog namaza;
- Korist: Oprost grijeha i prijem dova.
- Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: "Uzvišeni Allah svaku noć u posljednjoj trećini silazi na dunjalučko nebo i pita: 'Ko me u dovi priziva, da mu dovu uslišam?! Ko od Mene nešto traži da mu to dam?! Ko od Mene traži oprosta, da mu oprostim?'" (Buharija)

3) Zadatak: 2, 4 ili 8 rekjata Salatu duha;
- Korist: Na svaki zglob svoga tijela si dao sadaku.
- Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: "Na svaki zglob svoga tijela ste dužni svaki dan dati sadaku. Svako 'elhamdulillah'i je sadaka, svako 'la ilahe illellah' je sadaka, svaki 'tekbir' je sadaka, svako naređivanje dobra je sadaka i svako zabranjivanje grijeha je sadaka. A sve to mogu zamijeniti dva rekjata Duha namaza."

4) Zadatak: Učenje sure el-Mulk– tj. tebareke
- Korist: Bit ćeš spašen od kaburskog azaba.
- Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: "U Kur'anu ima ima sura sa 30 ajeta. Za čovjeka se zauzimala sve dok mu nije oprošteno. To je sura 'Tebarekellezi bi jedihi-l-mulk.'" (Tirmizi)

5) Zadatak: Učenje 100 puta
(La ilahe illellah vahdehu la šerike leh. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir) - Korist: Nagrada kao da si oslobodio 10 robova, 100 upisanih dobrih djela, 100 oproštenih grijeha, i zaštita od šejtana.
- Dokaz: Vjerodostojan hadis koji bilježi Muslim.

6) Zadatak: Učenje 100 salavata.
- Korist: Allah će te blagosiljati i nećeš biti najveći škrtac.
- Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: "Ko na mene donese salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata!" (Muslim) "Škrtac je onaj u čijem se prisustvu ja spomenem a on na mene ne donese salavat!" (Tirmizija)

7) Zadatak: Učenje 100 puta riječi (Subhanallahe-l-'azim, ve bi hamdihi)
- Korist: Zasadit će ti se 100 palmi u džennetu
- Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: "Ko kaže 'Subhanallahe-l-'azim, ve bi hamdihi' biće mu zasađena palma u džennetu!" (Tirmizija)

8) Zadatak: Učenje 100 puta riječi (Estagfirullah) ili, alo znaš 'Sejjidu-l-istigfar'
- Korist: Allah će ti riješiti probleme i povećati ti nafaku.
- Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: "Ko bude mnogo istigfar (tražio oprosta) činio, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz. Riješit će svaku njegovu brigu i dat će mu opskrbu odakle joj se i ne nada!" (Muslim)

9) Zadatak: Molite Allaha da uveća vaš i naš iman
- Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Iman se u vama troši kao što se istroši vaša odjeća. Zato molite Uzvišenog Allaha da obnovi iman u vašim srcima."

Ja Rabbi, pomozi nam da ove zadatke valjano obavimo, i ojačaj naš iman...



P.S. Molim vas da poslije čitanja ovog dersa uputite ovu dovu Allahu Uzvišenom: "Ja Rabbi, učvrsti iman onoga ko je ovo pisao i uvedi ga u Džennet!"



Allahov rob kome milost Milostivog treba S.H.



Obrada: IslamBosna.ba
 
Top