Misvatting: de Islaam vernedert Vrouwen (?)

BintShishaan

AmatuLlaah
As salaamu 'alaykum wa rahmatu llaahi wa barakaatuh...
Bismillaahi arRahmani arRahiem.

Misvatting: de Islaam vernedert Vrouwen

Al zijn er vele aspecten van de Islaam die verkeerd worden begrepen door niet-Moslims, de onwetendheid en foutieve informatie en incorrecte aannames die worden gemaakt betreffende de behandeling van vrouwen in de Islaam is wellicht de meest ernstige.

Talrijke verzen van de Qor-aan maken duidelijk dat mannen en vrouwen gelijk zijn in de aanblik van Allah. Volgens de leerstellingen van de Islaam is het enige dat mensen in de aanblik van Allah onderscheidt, hun niveau van Godbewustzijn. Dankzij dit zijn vele mensen verbaasd erachter te komen dat de Islamitische Wet meer dan 1400 jaar geleden vrouwenrechten waarborgde en dat vrouwen in Europa en Amerika hun rechten pas onlangs verkregen. De Islaam onderwijst bijvoorbeeld duidelijk dat een vrouw een volle persoon is in de wet, en de spirituele gelijke is aan de man. Tevens blijkt uit de Islamitische Wet dat vrouwen het recht hebben om grond te bezitten, een zaak te runnen en gelijke beloning te krijgen voor gelijke arbeid. Het is vrouwen toegestaan totale controle te hebben over hun bezittingen, ze kunnen niet tegen hun wil met iemand gehuwd worden en ze mogen hun eigen naam houden wanneer ze trouwen.

Daarbij hebben zij het recht om bezit te erven en om hun huwelijk te ontbinden in geval van verwaarlozing of incorrecte behandeling. Tevens beschouwt de Islaam een vrouw niet als een “kwade verleidster”, en zodoende wordt haar niet “de oorspronkelijke zonde” kwalijk genomen. Vrouwen in de Islaam participeren in allerlei vormen van aanbidding waarin mannen participeren. Feitelijk is van de rechten die de Islaam 1400 jaar geleden aan vrouwen gaf, praktisch tot de twintigste eeuw niet gehoord in het Westen.

Minder dan vijftig jaar geleden kon een vrouw in Engeland en Amerika geen huis of auto kopen, zonder dat haar vader of echtgenoot hier ook voor tekende. Daarbij geeft de Islaam een groot respect aan vrouwen en hun rol in de maatschappij; het geeft hen het recht op eigen bezit, te trouwen met wie zij wil en vele andere rechten. Ook zou genoemd moeten worden dat de missie van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - vele van de verschrikkelijke praktijken met betrekking tot vrouwen die aanwezig waren in de maatschappij van zijn tijd, heeft beëindigd. Zo heeft de Qor-aan bijvoorbeeld een eind gemaakt aan het heidense Arabische gebruik van het doden van dochters wanneer deze werden geboren.

Daarnaast heeft de Islaam beperkingen opgelegd aan de onbeperkte polygamie van de Arabieren in die tijd, en heeft vele wetten in het leven geroepen om het welzijn van de vrouwen te beschermen. De meeste van de zogenaamde hervormingen in de status van de vrouw vandaag, ontstonden pas nadat het Westen de religie had verlaten voor secularisme. Zelfs degenen in het Westen die beweren de zogenaamde “Joods-christelijke traditie te volgen”, volgen eigenlijk de waarden van het Westerse liberalisme, maar gewoon in mindere mate dan hun meer liberale landgenoten.

Als vrouwen in de Moslimwereld vandaag hun rechten niet hebben, is dat niet omdat de Islaam hen die niet gaf. Het probleem is dat in vele plaatsen vreemde tradities de leerstellingen van de Islaam zijn gaan overschaduwen, ofwel door onwetendheid, of door de invloed van kolonisatie.


Bron: www.fatwa-online.com


Bron: http://www.soennah.com/content/view/210/45/
 
Top