Omgang met niet-moslims!

Shishani

moderator
Staff member
Door fadielatoesh-Shaych (weledele shaych) Moehammad ibn Saalih al-`Oethaymien
Thursday 19 July 2007
Shaych ibn al-`Othaymien (rahiemehoellaah) zei tijdens een telelink op 28 juli 2000 in Birmingham: [/b]

Over het omgaan met niet-moslims in westerse landen

…Ook nodig ik jullie uit om respect te hebben voor de mensen die respect verdienen, voor degenen onder jullie en degenen waarmee een overeenkomst (van bescherming)(i.e. niet-moslims) is. Want in het land waarin je leeft is het zo dat er een overeenkomst is tussen jullie en hen. Als dit niet het geval was geweest dan hadden zij jullie vermoord of verbannen. Dus behoudt deze overeenkomst en wees niet ontrouw daaraan, want onbetrouwbaar zijn is een teken van de hypocrieten en het is niet van de weg van de Gelovigen.

En weet dat het authentiek is overgeleverd dat de Profeet (sal Allaahoe `alayhie wa sellem) zei: “Degene die iemand vermoordt die onder een overeenkomst van bescherming staat, zal de geur van het Paradijs niet ruiken.”

Laat je niet van de kaart brengen door de uitspraken van domme mensen, mensen die zeggen: ‘Die mensen zijn niet-moslims, dus hun bezit is rechtmatig voor ons [i.e. te verduisteren of af te pakken door middel van dood en verderf].’ Want bij Allaah - dit is een leugen! Een leugen over Allaah`s Religie en een leugen in de Islaamitische gemeenschappen.

Dus we mogen niet zeggen dat het rechtmatig is om ontrouw te zijn tegenover mensen waarmee we een overeenkomst hebben.

O mijn broeders. O jongeren. O moslims. Wees eerlijk in het kopen en verkopen, huren en leasen en in alle wederzijdse transacties. Want eerlijkheid is één van de karaktereigenschappen van de Gelovigen en Allaah (soebhaanehoe wa ta`ala) heeft eerlijkheid bevolen in de uitspraak van Allaah (soebhaanehoe wa ta`ala):

“O jullie die geloven – vreest Allaah en houdt jullie plicht naar Allaah en wees met de waarheidsgetrouwen. “


En de Profeet (sal Allaahoe `alayhie wa sellem) spoorde aan tot eerlijkheid en zei: “Hou je vast aan eerlijkheid, want eerlijkheid leidt naar goedheid, en goedheid leidt naar het Paradijs; en een persoon zal doorgaan met eerlijkheid en streven naar eerlijkheid totdat hij bij Allaah staat aangeschreven als een betrouwbaar persoon.”

En hij (sal Allaahoe `alayhie wa sellem) waarschuwde tegen valsheid: “Pas op voor valsheid, want valsheid leidt naar ongeloof, en ongeloof leidt naar het Vuur. En een persoon zal doorgaan met liegen en streven naar liegen totdat hij bij Allaah staat aangeschreven als een grote leugenaar.”

O mijn moslimbroeders. O jongeren. Wees waarheidsgetrouw in wat jullie zeggen in het bijzijn van jullie broeders en met de niet-moslims waar jullie mee samenleven – zodat jullie uitnodigers zullen zijn naar de Religie van Islaam, door jullie daden en de realiteit. Want hoeveel mensen zijn er wel niet de Islaam binnengestapt in eerste instantie vanwege het goede gedrag en de manieren van de moslims, en hun betrouwbaarheid, en hun betrouwbaarheid hun in zaken?
 

Shishani

moderator
Staff member
Onrecht Plegen Tegenover Niet-moslims
selefieforum.nl

Shaykh 'Abd Ar-Rahmaan Al-Barraak - moge Allaah hem behouden - werd gevraagd: het gaat over de niet-moslims. Want we horen van velen dat iedereen die geen moslim is, en vooral als hij geen djizyah betaalt, dat hij dan geen waarde bezit en het toegestaan is om hem te doden en uit te schelden, en ga zo maar door! Wat is uw advies aan zulke personen?


Antwoord:

Elhamdoelillaah.

De Islamitische religie is Allaah's religie, waarmee Hij zijn Boodschappers heeft gezonden: van Noach vrede zij met hem, nee van Adam, tot aan de laatste van hen: Mohammed salla Allaahoe 'alaihi wasallam.

De Islaam - wiens grondslag het aanbidden van Allaah is zonder enige deelgenoot, en het gehoorzamen van Hem en het gehoorzamen van Zijn Boodschappers - is de religie van waarheid, van wie niemand een andere religie wordt geaccepteerd.

De Verhevene heeft gezegd: “En wie ook een andere religie dan de Islaam zoekt, het zal van hem niet geaccepteerd worden, en hij zal in het Hiernamaals tot de verliezers behoren.” (Aal 'Imraan 3: 85)

Dus de volgelingen van Mozes en Jezus, en zij die voor hen kwamen - vrede zij met hen - bevonden zich op de Islaam, totdat Mohammed salla Allaahoe 'alaihi wasallam werd gezonden, en Allaah maakte met zijn sharie'ah (wet) alle wetten die deze voor waren geweest ongeldig. Dus de Islaam van deze dag is Allaah's sharie'ah, dat omvat wordt door de Qoer-aan en de Soennah van de Boodschapper 'alaihi assalaatoe wassalaam.

Iedereen die getuigt voor “laa ilaaha illa Allaah” (er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allaah) en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, en Allaah's sharie'ah accepteert is een moslim. Degene die hierbuiten treedt is een kaafir. Dus de mensen bestaan uit twee categorieën: een moslim en een kaafir. De niet-moslims zijn de kaafiroen.

En de koeffaar, met de kijk van de sharie'ah op hen, bestaan uit drie categorieën:

Dhimmie.

Moe'aahad

Moehaarib

(1.) De dhimmie is hij die ermee accoord gaat om de djiziyah te betalen en tevreden is om onder het gezag van de moslims te wonen, waar hij veilig is met betrekking tot zijn ziel, zijn rijkdom en de rest van zijn heiligdommen.

(2.) En de tweede is de moe'aahad: en dat is degene die een verbond is aangegaan met de moslims, of hij nou in daar al-islaam (Islamitisch gebied) woont of in eigen land. Bij deze zijn diens bloed en rijkdom ook beschermd, het is niet toegestaan om overtreding te plegen op zijn ziel en rijkdom, noch te frauderen noch te bestelen noch enige soort van onrecht.

(3.) En de derde is hij die oorlog voert tegen de moslims. En deze, diens ziel en rijkdom zijn toegestaan (om te nemen), het is voor de moslims verplicht, indien zij daartoe in staat zijn, om oorlog en djihaad tegen hem te voeren, omdat hij een vijand van de Islaam en diens volgelingen is, in alle opzichten.

Hij - vrij van tekortkomingen is Hij en Verheven - heeft gezegd: “Allaah verbiedt jullie niet om goed te zijn tegen degenen die jullie niet om de religie bestreden noch jullie uit jullie woningen uitzetten, Voorzeker, Allaah houdt van degenen die met gerechtigheid handelen. Het is alleen met betrekking tot degenen die jullie bestreden om de religie en jullie uit jullie woningen uitzetten, en hielpen in het uitzetten van jullie, die Allaah jullie verbiedt om te bevrienden. En wie ze ook bevriendt, dan zijn zij de onrechtplegers.” (Al-Moemtahanah 8-9)

En als de moslims hun oorlogsvoerende vijanden bestrijden, dan is het voor hen niet toegestaan om hun vrouwen en kinderen te doden noch degene die niet tot de strijders behoren, zoals de bejaarde man. De Islamitische religie verbiedt onrecht en overtreding, behalve tegenover degene die overtreedt en onrecht pleegt.

De Verhevene heeft gezegd: “De heilige maand is voor de heilige maand en voor de verbodene zaken, er is de Wet van Gelijkheid (Qisaas). Dan wie ook overtreding pleegt op jullie, pleeg dan overtreding op hen zoals zij op jullie overtreding pleegden. En vrees Allaah, en weet dat Allaah met de vromen is.” (Al-Baqarah 2: 194)

En hierbij komt men te weten dat wat plaatsvindt van sommige onwetende moslims, van het overtreding plegen op de rechten van de anderen van de niet-moslims, en die deze moslims hebben laten wonen in hun landen door middel van reglementen en de gevolgde wetten (qawaanien) die ervoor zorgen dat niemand onrecht pleegt tegenover de ander: wat van ze plaatsvindt van diefstal of het ontkennen van een recht of het onrecht plegen tegenover de ander door te slaan of te schelden zonder aanleiding van de ander, dit allemaal verbiedt de Islamitische sharie'ah.

Dus wat dezen doen heeft helemaal niets te maken met de Islaam.

Nee, wat erger is dan dit, is wat sommige foutieve personen verrichten van terroristische aanslagen, zoals het opblazen van bepaalde instituties, want dit is niet van de djihaad die Allaah voorgeschreven heeft om (zo) rechtvaardigeid te verpreiden en om Allaah's Woord te verheffen op Allaah's aarde en tussen Allaah's dienaren. Nee het behoort tot het verderfzaaien, dat werd verboden.

Hij - vrij van tekortkomingen is Hij en Verheven - heeft gezegd: “En zaai geen verderf op aarde, nadat het in orde werd gezet, en roep Hem aan met angst en hoop. Voorzeker, Allaah's Genade is dichtbij de weldoeners.” (Al-A'raaf 7: 56)

En Hij - vrij van tekortkomingen is Hij en Verheven - heeft gezegd: “Nodig uit tot de Weg van jouw Heer met wijsheid en eerlijke vermaning, en redetwist met hen op een manier die beter is.” (An-Nahl 16: 125)

Het is dus aan elke verstandige persoon dat hij de Islaam leert kennen en ernaar uitnodigt met zijn woorden, uiterlijk en karakter, en de mensen uit het Hellevuur redt door ze te leiden naar de leiding en het goede. Zoals het ook aan elke verstandige persoon is om inzicht te vergaren over de Islamitische religie om diens werkelijkheid te leren kennen. En hij zal zien, indien hij zijn best doet om de waarheid te vinden, dat de Islaam Allaah's ware religie is, en dat het redden van zijn eigen ziel van Allaah's straf, enkel te verkrijgen is door de Islaam binnen te treden: “En wie ook een andere religie dan de Islaam zoekt, het zal van hem niet geaccepteerd worden, en hij zal in het Hiernamaals tot de verliezers behoren.” (Aal 'Imraan 3: 85)

En Allaah de Verhevene leidt wie Hij wil naar het rechte Pad.
 

Safiyah_

Junior Member
Want hoeveel mensen zijn er wel niet de Islaam binnengestapt in eerste instantie vanwege het goede gedrag en de manieren van de moslims, en hun betrouwbaarheid, en hun betrouwbaarheid hun in zaken?

-> Volledig mee akkoord.
 

IsaBrocker

New Member
Want hoeveel mensen zijn er wel niet de Islaam binnengestapt in eerste instantie vanwege het goede gedrag en de manieren van de moslims, en hun betrouwbaarheid, en hun betrouwbaarheid hun in zaken?

-> Volledig mee akkoord.
Salaam Alykom wa Rahmatulla.


In Den Haag heb ik eens een mooi boek gekocht omtrent niet-muslims.
Helaas heb ik geen internet link die je ernaar kan verwijzen.
Maar de titel is: De rechten van niet-moslims in de Islam.
Als één van jullie mogelijkheid ziet deze aan te schaffen zou ik het zeker doen.
Het is een korte samenvatting van zéér belangrijke wetten in de Sharia m.b.t. omgang met niet-muslims.
Ik ben zelf sinds 2jaar bekeerd Al'Hamdulilah, en sinds kort Al'Hamdulilah mijn vrouw ook, Masha'Allah.
Natuurlijk heeft mijn aanwezigheid als haar man een rol gespeeld, maar ik denk dat de grootste doorslaggevende factor toch echt de hoffelijkheid en openheid m.b.t. de Islam door diverse personen (moge Allah SWT hen allen rijkelijk belonen Insha'Allah) in onze Ummah aanleiding is geweest voor haar om zich te verdiepen in de Islam.
Ook dit boekje nam veel vooroordelen weg bij haar, dit omdat het zo ontzettend verschilt met de media manipulatie die vele treft vandaag de dag Subhan'Allah.
En in het speciaal voor men die zich compleet over geven aan de Sunnah en tevens zich ook zo kleden (Hijaab/Khimaar, Abaya, Jelleba, Kufi) zou ik willen aanraden extra hoffelijk te zijn jegens Kaffirs.
Houdt de deur eens open voor ze als ze een winkel ter gelijkertijd met jou willen betreden, help een moeder met haar kind de tram in, lach vriendelijk naar ze etc.
Je zult versteld staan van hun reactie, hun mond valt letterlijk open.
Dit is niet wat ze verwachten, en vaak schromen ze dan ook niet meer om jou te benaderen en met je in gesprek te gaan.
Dit omdat jij met je Islamitische hoffelijkheid de barrière al weg genomen hebt.
Dit is dan tevens ook jou kans om hen een goede indruk te geven van wat de Islaam in feite in houdt.
Verdiep je bijvoorbeeld ook eens in de Indjiel.
Veel Christenen zijn bereid met jou de dialoog aan te gaan als jij via hun eigen religie, om t maar even een naam te geven, te werk gaat.
Haal stukken uit de Indjiel aan waar geschreven staan dat Mohammad VZM zou komen.
En wie weet vinden ook hun de enige weg naar Jenna via de Edele Koran Insha'Allah.


Wa Salaam,

Isa
 

Shishani

moderator
Staff member
Waaleykoem assalam warahmatoellah.

MashaAllaah. Moge Allaah ons en jou en je familie standvastig maken op Islaam! Barakallaahoe fiek.
 
Top