Opstanden, democratie,.. ["Het betreurt mij zeer van wat er nu..."]

Shishani

moderator
Staff member
Een woordje omtrent de gebeurtenissen, de demonstraties
en verzet tegen de regeringsleiders
Shaych Rabee' Ibn Haadie Al-Madkhalee
(moge Allaah hem behouden)
20-02-2011

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه, أما بعد

De Islaam in haar complete Leiding en Wijsheid heeft het rebelleren en alles wat daartoe leidt verboden. En heeft advies en nuttige vermaning op een wijsvolle manier, weg van verderf en kwaadheden, bevolen. De Khawaarij echter, zien het rebelleren tegen de leider - Moge Allah jullie zegenen - wanneer zij om grote zonden Takfir verrichten, verrichten zij Takfir op de Leider. Als deze regeringsleider in fout(en) vervalt en zonden begaat, dan staan zij (de Khawaarij) het rebelleren tegen hem toe. Dan rebelleren zij, vergieten zij bloed, schenden zij de eer (van de mensen), staan het afpakken van bezittingen van moslims toe, en zetten hun nakomelingen gevangen; En nog meer van zulke misdaden waarin zij vervallen door hun (misplaatste) begeerten en overtreding van de methodiek van Allah en dat wat de Profeet sallahoe 'alaihi wa sallam en de Koran heeft bevestigd, waar vervolgens de Geleerden en de Rechtgeleide Kalifaten op zijn geweest [1].

Zij overtreden dit doordat zij hun begeerten volgen, waardoor zij de Ummah naar een diepe afgrond brengen en uit elkaar rukken, waaruit vervolgens (vele) innovaties uit voorkomen. Zij openen deze deur (naar innovaties), of sterker nog: zij openen de deuren van het kwaad en rampspoeden. Vandaar dat de Profeet sallahoe 'alaihi wa sallam zei: (Zij zijn de slechtste schepsels) (Voorwaar, zij schieten uit de religie zoals een pijl uit een boog schiet) (Waar jullie ze ook tegen komen, bestrijdt hen) Dit is de manier van de Khawaarij van elke tijd en plaats.

Altijd nodigen zij uit naar het vergieten van bloed en het rebelleren tegen de Moslimleiders - Moge Allah jullie zegenen -, wat betreft de Shari'ah, daar bevind zich wijsheid in, daar wordt rekening gehouden met de algemene belangen en omgekeken naar wat het minst kwade gevolg bevat. Het rebelleren tegen de Heersers kent grote kwade gevolgen, Allaah en Zijn Boodschapper hebben ons bericht over wat er plaats zal vinden in de Ummah omtrent de ontsporingen van de Leiders en andere. Zo zei de Profeet sallahoe 'alaihi wa sallam over de Leiders: Er zullen na mijn dood onrecht en andere zaken (van leiders) plaats vinden die jullie afkeuren. Zij (de Sahaba) zeiden: O boodschapper van Allah, wat beveelt u ons als wij dat waarnemen? Hij antwoordde: Geef hun, hun recht en vraag Allah jullie recht." Hij heeft ze niet opgedragen om te rebelleren, noch om te moorden, noch om te demonstreren, of te grijpen naar andere middelen van verderf! Het is van Abu Hurayra radiya Allah 'anhu overgeleverd dat de Profeet sallahoe 'alaihi zei: De Profeten waren diegene die de Kinderen van Israel leidden, zodra een Profeet stierf werd die opgevolgd door een andere Profeet, en er zal geen Profeet na mij zijn. Er zullen na mij Khalifieten komen die zullen vermeerderen. Zij zeiden: wat beveelt u ons? Hij zei: Spreek de bay'a (eed) uit aan de eerste welke ook geldt over de andere, en geef ze hun rechten. Allah zal hen vragen over wat Hij ze toevertrouwde (beleid over het volk). [Boechaarie en Moeslim]

Kijk deze Profetische wijsvolle verwijzing, als het geduld van de Moslims om de tirannie van hun leiders uit deze Profetische wijsvolle verwijzingen voortkwam dan had Allah voor hen een verademing en uitweg geopend: En voor hem die Allah vreest, zal Hij een uitweg bereiden [At-Talaaq: 2].

Zoals de Profeet sallahoe 'alaihi wa sallam praatte over de werkelijkheid m.b.t. de Leiders, zo had hij het ook over de verdeling, en dat deze Ummah zich zal splitsten in 73 groeperingen welke allemaal in Djahannam eindigen, behalve één. Het is Allah Ta'aala die hem dit nieuws bracht, en dit behoort tot de wonderen van hem (sallahoe 'alaihi wa sallam). Allah -de Verhevene- heeft hem verduidelijkt wat er zal plaats vinden in de Ummah van innovaties, afgedwaalde politiek, en nog meer wat daar mee te maken heeft. Maar de Profeet sallahoe 'alaihi wa sallam nam het algemene belang acht, en onderdrukte de beproevingen van de moslims in hun bloed(vergieten), eer en rijkdom. Allah beval om het kwaad te veranderen: Gij (Moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah [Al-Imraan:110]. En de Verhevene zegt: En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt; dezen zijn het die zullen slagen [Al-Imraan: 104].

Desondanks, de leider heeft een andere status (en aanpak), en dat is dat hij geadviseerd wordt met wijsheid en goede vermaning. Want bij het veranderen van zijn kwaad, zonder dat er duidelijke ongeloof is waargenomen, ontstaat er grote schade, groter dan de schade waarin je bevond en welke je (juist) wilde terugdringen en verwijderen. Je stapt dan in een nog grotere ramp, waarbij chaos, bloedvergieten, eerschending, beroving van bezittingen, en dat soort dingen, ontstaan. De Profeet sallahoe 'alaihi wa sallam heeft ons bevolen om geduldig te blijven, ‘Oebaadah ibn as-Saamit - moge Allah tevreden zijn met hem - heeft gezegd: "De Boodschapper van Allah - vrede en gebeden over hem - nam de eed van ons aan dat wij zouden luisteren en gehoorzamen met zin en tegenzin, in voorspoed en tegenspoed en wanneer ons onrecht wordt aangedaan. Bovendien dat wij de autoriteit van de heersers niet betwisten, behalve als jullie duidelijk Kufr zien waarvoor jullie bewijs hebben van Allah." Bij duidelijke Kufr is geen (eventuele) verkeerde interpretatie mogelijk, en het accepteert ook geen interpretatie, het is zo duidelijk als de zon. En dan is aan het aan de Moslims om zich tegen de leider, die in duidelijke Kufr is vervallen, te verzetten. Maar wel met de voorwaarde dat bij het verzetten (of rebelleren) tegen hem, geen grotere schade ontstaat dan bij het aanblijven van deze Leider - Moge Allah jullie zegenen - , want het kan zo zijn dat er een aantal mensen en zwakkelingen zich verzetten (Khuroej) en daarbij verpulveren met als gevolg dat zowel de Deen als de wereld (Dunya) vergaat! Dus dit zorgt voor een grotere schade! De moslims verzetten zich niet tegen de Leider, behalve als dit verzet nuttiger en beter uitkomt, en dat moslims hem (de Leider) afzetten zonder dat daarbij bloed wordt vergoten, de eer (van de mensen) kapot gaat, etcetera.

Maar als hij zich nog binnen de oevers van de Islam bevindt: ''Nee, zolang zij het gebed verrichten'', Um Salama radiya Allah 'anha heeft overgeleverd dat de Profeet sallahoe 'alaihi wa sallam zei: “Er zullen leiders komen die (wettelijk voor jullie) bekende zaken zullen verrichten en zaken zullen verrichten die jullie verwerpen, en eenieder die hun handelingen afkerig is zal vrijgepleit zijn en eenieder die (hun daden) verwerpt zal veilig zijn. Maar degene die daarmee tevreden is en volgt (is degene die onrechtvaardig is tegenover zichzelf). Zij (de Sahabah) zeiden: “Zullen we hen (die leiders) bestrijden?” Hij zei: “ Nee! (Niet) zolang zij het gebed blijven verrichten.”[Overgelverd door Moeslim, Ahmad en Tirmidhi] Dus zolang zij het gebed verrichten is het niet toegestaan om tegen hen te rebelleren, en hij (sallahoe 'alaihi wa sallam) zei niet: ''Zolang zij het gebed onderhouden, maar hij zei: Nee, niet zolang zij het gebed verrichten! Zolang hij het gebed verrichten, de Islam van buiten laat zien en zich bevind binnen de oevers van de Islam, is het niet toegestaan om tegen ze te verzetten, want Khuroej leidt naar bloed vergieten en eerschending [van de mensen]!

De mensen zijn nooit iets opgeschoten van het rebelleren tegen de Leiders, zij hebben niets nuttigs bereikt met verzetten tegen hen: het verzet van de mensen van Medina tegen Yazied werd opgevolgd door grote calamiteiten, of hun verzet tegen Bani Umayah en Bani 'Abbaas. Er kwam niets uit, behalve verderf, vernietiging en (verdere) ondergang. De moslims zijn niks opgeschoten van al deze verzetten, en de gevolgen waren altijd vele male schadelijker en erger dan wat er aan voordeel is uitgekomen. Neem les van (de situatie) in de Somalië: hun leider was onrechtvaardig en een grote zondaar waarna zij zich tegen hem verzetten, en de rampspoeden en bloedvergieten bleef maar aanhouden, tot vandaag de dag!

En Saddam Husein, de zondaar, al-Ba'athie [2], kijk op het moment toen hij verdreven werd, wat er gebeurde met Irak en tot vandaag de dag aan de gang is! En wat zal er gebeuren door al die demonstranten in de Arabische landen? Wat zal het gevolg zijn van al hun daden? Bij Allaah, het betreurt mij, het betreurt mij zeer dat er amper wordt gedacht aan de Islam bij deze demonstraties! Sommige schrijvers verhalen een overeenstemming over deze Democratie, zij bewegen vanuit democratie, wat de burgers eisen komt allemaal voort uit democratisch perspectief! Zij eisen niets vanuit Islamitisch perspectief , wij zoeken toevlucht bij Allah hiertegen! Ze verenigen (wat dat betreft) samen met sommige Democratische leiders!

En de regeringleider van Tunesië, hij heeft Tunesië verlaten maar de chaos is nog steeds aanwezig, en Allah weet het beste hoe dit allemaal eindigt?!? Ik denk niet dat het eindigt met een Islamitische wetgeving. Voor hetzelfde geldt voor de regeringsleider van Egypte, hij vroeg uitstel voor een korte termijn, vervolgens verliet hij het bewind, de betogers bleven heftig door gaan met het uitdrijven van hem en was daarna dan ook verdreven. Maar wat was, buiten democratie en het militaire bewind, daarvoor in de plaats gekomen? Als de Islam met haar geloofsleer en juiste methodiek op alle gebieden, waartoe ook politiek behoort, niet de plaatsvervanger is, dan hebben zij (als het ware) niets gedaan! Als de westerse democratie, wat het tegenovergestelde van de Islam is, daarvoor in de plaatst komt, wat een slechte verandering is dit dan!

Het betreurt mij zeer van wat er nu plaats vindt in de Islamitische wereld met al deze chaotische, onwetende, hardvochtige demonstraties welke totaal niet omkijkt naar de Islam in wat het eist, noch haar betogers. En dit bewijst (ook) dat zij onwetend zijn over de Islam, en helemaal niet hopen en belang hechten in of er bijvoorbeeld een Islamitische staat komt , dit hebben zij niet, (maar) democratie! Democratie! Democratie! Het zijn studenten van universiteiten, doktoren, leraren, maar hun verstand is minder als die van een kind! Zij manoeuvreren vanuit westers gedachtegoed, westerse wetgevingen, en westerse leefregels. Hun eisen houden niet staande, behalve op deze (genoemde) zaken die afkomstig zijn uit Europa: “Jullie(moslims) zullen de volkeren die jullie voorgingen precies volgen; zelfs als ze het hol van een hagedis binnengaan, gaan jullie ze achterna.” [Overgeleverd door Buchaarie en Moeslim] De mensen van innovaties maken zich hier schuldig aan en de politici ook, met alle spijt. Wij vragen Allah -de Verhevene en Allergrootste- om voor de Ummah raadgevende Geleerden op te wekken, die hun leiden met het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper. En dat Hij voor hen rechtgeleide, raadgevende regeringleiders bereid, die regeren met de Wetgeving van Allaah, Het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper sallahoe 'alaihi wa sallam.

Het oordeel berust bij Allaah alléén, het oordeel berust bij niemand anders buiten Hem, en er is geen vereenzelviging in Zijn Oordeel: Het oordeel berust bij Allah alleen. Hij heeft bevolen dat gij naast Hem niets zult aanbidden [Yusuf: 40] De beslissing berust bij Allaah alléén. Het is jullie Heer die jullie en de aarde heeft geschapen. Hij heeft de Hemelen geschapen en heeft jullie de dagen en nachten geschonken, vervolgens vergeten jullie Hem? En vergeten jullie Zijn Wetgeving? En hangen jullie wetgevingen van Joden en Christenen aan?

Niemand heeft bij deze demonstratie de Islam erbij genoemd, zelfs het geluid van de Khawaarij was spijtig niet aanwezig. Wij verachten de Khawaarij [3], wij verachten hun rebellie en bestrijden hen, maar hun eisen [van de betogers] is met niveaus vele male lager dan die van de Khawaarij, met alle spijt. Wij adviseren de moslims om terug te keren naar Allaah, en terug te keren naar het Boek van Allah. En dat zij nergens over moeten opwinden behalve (over) het in praktijk brengen van deze Wetgeving, en deze shari'a toe te passen, het toepassen van de teksten van dit Boek [Al-Quraan] welke geen valsheid treft, niet van voren noch van achter. Elk geluk bevind zich daarin en in haar verduidelijking: de Sunnah. En de ondergang, vernietiging, het kwaad, rampspoeden en beproevingen volgen bij het verlaten ervan!

Wij vragen Allah om voor de Moslims adviserende Leiders voor te bereiden, want als een (regerings)leider zich weerhoud van het adviseren voor de Ummah dan heeft Allah hem het Paradijs verboden, het is van Ma'qil Bin Yaasir radiya Allah 'anhu overgelverd dat hij zei: Ik heb de Boodschapper van Allah horen zeggen, dat hij zei: Er is geen dienaar die de verantwoordelijkheid van Allah over een ra'iya (gemeenschap, groep, etc.) heeft gekregen, en hij gaat dood op de dag dat hij dood gaat en heeft zijn ra'ya bedrogen, of Allah verbiedt hem het Paradijs.'' En in andere versie:''..diegene (de leiders) die haar (de gemeenschap) niet van raadgeving voorziet, zal de geur van het Paradijs niet ruiken.'' En in de overlevering van Moeslim: ''Er is geen leider die het bewind over de moslims heeft, en vervolgens zich niet bekommert om hen en hen niet van advies voorziet, of hij zal het Paradijs samen met hen niet betreden.'' Het is verplicht voor de Leider om de Ummah recht te leiden, en daar hoort bij dat hij de Regelgevingen van Allah in hen toepast, de Shari'ah in hen implementeert, en de kinderen, (daaropvolgende) generaties, legereenheden, opvoedt met het Boek van Allah en de Soennah van de Profeet sallahoe 'alaihi wa sallam. Dit is wat verplicht is voor de moslims en hun leiders.

Allah is Degene die jullie heeft geschapen en deze aarde jullie heeft toebereid, de aarde die is geopend met de Islam, Egypte dat is geopend met de Islam, Libië en Tunesië, Algerië, Marokko, Midden-Westen, Irak, Kharasan, deze zijn allemaal geopend met het Boek van Allah en de Soennah van de Profeet sallahoe 'alaihi wa sallam. Hoe kunnen zij het Boek van Allah en de Soennah van de Profeet sallahoe 'alaihi wa sallam vergeten?! Hoe kunnen zij Allaah vergeten?! Hoe kunnen zij Zijn Regelgevingen vergeten? Het oordeel behoort aan Hem alleen, de Verhevene. Niemand heeft de autoriteit met Allah samen, wij vragen Allah om gezondheid!

Desalniettemin; Khuroej (verzet) is niet toegestaan, want het wordt opgevolgd door (grote) calamiteiten welke geen einde kennen. De geschiedenis en de werkelijkheid waarin wij leven bewijst dat. Deze dingen beteren niet, behalve met wijsheid. Het was (beter) dat de verstandige naar de Leider gingen en hem herinnerde aan Allah, vrees voor Allah bij hem inboezemde en tegen hem zouden zeggen: Bij Allah, wij willen de Islam, hoe kunnen wij democratie noemen?! Hij zegt, democratie, democratie, daarin is, daarin is!! Sommige van hen tellen ongeveer honderd nadelen van democratie of 150 nadelen, ik weet niet. Ik vertelde aan Abder-Rahmaan Abdel Khaaliq en verduidelijkte hem de nadelige calamiteiten van democratie, hij zegt: ''Ik zal je toevoegen dat de nadelen van democratie de 150 bereiken.'' Ik zei, als het de 150 nadelen overstijgt, dan is het groter dan Shirk. Het is de moeder van Shirk, het is de moeder van de verdorvenheden, daar is geen rechtvaardigheid te vinden, nooit. Het eerste wat het omver werpt is het Recht van Allah, dus waar is de rechtvaardigheid? Het eerste wat zij laten vervallen is het recht van Allah, het recht van Zijn Boodschapper, het recht van Zijn Boek, het recht van de Islam, waar is de rechtvaardigheid? Moge Allah jou zegenen, zij claimen dat er vrijheid in is! Maar wat is deze vrijheid? Beleid wat je wilt, wees Jood, wees Christen, wees een communist, wees een Ba'athi, wees een gravenaanbidder -Moge Allah jou zegen- draag wat je wilt! Bloot! Niet bloot! Pleeg zina (ontucht)! Steel! Je hoeft de (Islamitische) straf niet te vrezen -Moge Allah jou zegenen- eet van rente! Waar is de rechtvaardigheid ? Het is allemaal onrecht, onrecht boven onrecht. De echte en juiste vrijheid is te vinden in de Islam! Bevrijd de mensen van de (foute) aanbiddingen welke democratie en alle andere wetgevingen van onwetendheid toestaan. Hoe kunnen moslims nou democratie eisen?

Wij vragen Allah om de moslims het succes te schenken om terug te keren naar het Boek van Allah en de Soennah van de Profeet sallahoe 'alaihi wa sallam!


Bron: http://sahab.net/forums/showthread.php?t=386605

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] De verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims http://selefienederland.nl/site/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=103&Itemid=26

[2] Ba'athi: Lid van een beweging welke is gebouwd op secularisme en Arabisch nationalisme

[3] Foutieve begrippen van de Khawaaridj
http://selefienederland.nl/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=27&Itemid=26
 
Top