40 ahaadieth an-Nawawie (Arabisch, audio, vertaling)

Aboeyunus

Super Moderator
annawawisfortyhadith9ih.jpg


hadith 1 :
De daden worden beoordeeld op basis van de intentie


hadith01arabic.gifDe leider van de gelovigen, Aboe Hafsah عOmar bnoe al-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: ,,Voorwaar! De daden worden beoordeeld op basis van de intentie en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem),dan is dat een (ware) emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te trouwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert.” (al-Boechari en Moeslim)
Deze hadieth is met overeenstemming van al-Boechaarie en Moslim authentiek hij is overgeleverd door o.a: al-Boechaarie nr. 1, Moslim nr. 1907, Ahmed in al-Moesnad 1/25-43, Aboe Dawoed nr. 2201, at-Tirmidhie nr. 1647, Maalik nr.983, an-Nesaa’ie 1/58, Ibn Hibbaan nr. 388, Ibn al-Moebaarak in az-Zoehd nr. 88, al-Bayhaqie in al-Koebra 1/41, at-Tahaawie 3/96 en Aboe Noe’aym 8/42.Beluister :
Hadieth 01
 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 2

[
SIZE=3]Hadith: 2[/SIZE]

Hadith Jibriel

hadith02arabic.gifعOmar verhaalt: “Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding, en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet zitten, plaatste zijn knieën tegen diens knieën, legde z’n handen op zijn dijen en zei: ,,O Mohammed, bericht mij over (de betekenis van) de Islam.” De Profeet antwoordde: ,,De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, (en) dat je het gebed onderhoudt, (en) dat je de Zakaah (armenbelasting) uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de Hadj (bedevaart) naar het Huis (de Kacbah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent. Waarop hij zei: ,,Je hebt juist gesproken.” Wij waren verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) goedkeurde. Daarna zei hij: ,,Bericht mij over (de betekenis van) Imaan.” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: ,,Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.” Hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Hij zei (vervolgens): ,,Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan.” Hij antwoordde: ,,Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.’ Hij (de man) zei: ,,Bericht mij over het (Laatste) Uur.’ (De Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: ,,Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager.” Toen zei hij: ,,Vertel mij (dan) over haar tekenen.” Hij antwoordde: ,,Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat blootvoetse, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.” Hierna ging hij (de man) weg en ik (cOmar) bleef enige tijd zitten. Toen zei hij (de Profeet): ,,O cOmar, weet jij wie die vrager was?” Ik antwoordde: ,,Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij zei: ,,Dat was Djibriel, hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren.” (Moeslim)
Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr.8, Ahmed 8/27-51, Aboe Dawoed nr.4695, at-Tirmidhie nr 2610, an-Nesaa’ie 8/97, Ibn Maadjah nr. 63, Ibn Mandah in al-Iemaan nr. 1, at-Tayjaalasie blz. 24, Ibn Hibbaan nr. 168, al-Aadjoerrie in ash-Sharie’ah nr. 188, Aboe J’ala nr. 242, Al-Bayhaqie in Dalaa-il an-Noeboewa 7/69, Al-Baghawie in Sharh as-Soennah nr. 2, en Al-Albaanie heeft hem authentiek verklaard in Sahieh Soenan Ibn Maadjah (63).​


Beluister
Hadieth 02
 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 3

Alhadith 3

De zuilen van islaam

hadith03arabic.gifAboe عAbd ar-Rahman عAbd Allah bnoe عomar bnoe al-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: ,,De Islam is op vijf (zuilen) gebouwd: Het getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van de Salaah (gebed), het betalen van de zakaah (armenbelasting), het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka) en de Sawm (vasten) in de (maand) Ramadan.” (al-Boechari en Moeslim)
Deze hadieth is met overeenstemming van Boechaarie en Moslim authentiek: overgeleverd door al-Boechaarie nr. 8 en Moslim nr 16.

Beluister:
Hadieth 03

 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 4

Alhadith 4
al-Qadar (de Voorbeschikking)


hadith04arabic.gif


Aboe عAbd ar-Rahmaan عAbd Allah ibnoe Masعoed overlevert: “De Boodschapper van Allah -en hij is de Waarheidsgetrouwe, degene die geloofd wordt- heeft ons verteld: ,,Waarlijk, de schepping van eenieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een Noetfah (levenskiem). Vervolgens is het even lang een cAlaqah (klonter; voor een periode van veertig dagen). Vervolgens is het even lang een Moedghah (een gekauwde vleesklomp). Dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast en die belast is met een opdracht ten aanzien van vier zaken; het opschrijven van:
- Zijn Rizq (levensonderhoud)
- Zijn levenstijd
- Zijn daden
- En of hij gelukkig of ongelukkig zal worden.

Bij Allah, buiten Wie er geen god is, één van jullie zal werkelijk (het soort) daden verrichten van de mensen van het Paradijs, totdat er tussen hem en deze (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij zal (de soort) daden verrichten van de mensen van de Hel en daar zal hij vervolgens terechtkomen. En één van jullie zal (het soort) daden verrichten van de mensen van de hel, totdat er tussen hem en deze nog maar (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is, en hij zal (de soort) daden verrichten van de mensen van het Paradijs en daar zal hij vervolgens terechtkomen.” (al-Boechari en Moeslim)

Authentiek: Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 3208 en Moslim nr. 2643.​


Beluister :
Hadieth 04
 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 5

Hadith 5

Het verbod op religieuze innovaties (bidعah)

hadith05arabic.gif
De Moeder der gelovigen, Oem عAbdullah عAa’ieshah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat niet hiertoe behoort, het zal verworpen worden.” (al-Boechari en Moeslim)
En in een andere overlevering van Moeslim zegt عAa’ieshah: “Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden.
Authentiek: Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 2697 en Moslim nr. 1718.

Beluister :
Hadieth 05

 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 6

Hadith 6

Al-Halaal is duidelijk en waarlijk, al-Haraam is duidelijk


hadith06arabic.gifAboe عAbd Allah an-Noeعmaan ibnoe Bashir overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zeggen: ,,Waarlijk, al-Halaal (datgene wat Allah toegestaan heeft) is duidelijk en waarlijk, al-Haraam (datgene wat Allah verboden heeft) is (ook) duidelijk; daartussen bestaan twijfelachtige zaken die voor vele mensen niet duidelijk zijn. Degene die zich verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee weten te zuiveren voor wat zijn religie en zijn eer betreft. Degene die echter in aanraking komt met twijfelachtige zaken, valt in al-Haraam, net als de herder die zijn kudde in de buurt van andermans weide laat grazen, waardoor hij grote kans loopt dat ze daarin gaan grazen. Is het niet zo dat elke koning zijn eigen grens heeft en dat de grenzen van Allah Zijn verboden zaken zijn? En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een Moedghah (vleesklonter), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven en dit nu is het hart.” (al-Boechari en Moeslim)Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 52 en Moslim nr. 1599.​Beluister :
Hadieth 06
 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 7

Hadith 7
Godsdienst is oprechtheidالنّصيحةhadith07arabic.gif
Aboe Roeqayyatah Tamiem ibnoe Aws ad-Daari overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Godsdienst is oprechtheid.” “Ten opzichte van wie?”, vroegen wij. Hij (vrede zij met hem) zei: “Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en hun moslimonderdanen.” (al-Boechari en Moeslim)
.Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 55.

Beluister :
Hadieth 07


 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 8

Hadith 8:

De onschendbaarheid van de moslim

hadith08arabic.gif
Ibn عOmar overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Ik kreeg de opdracht om de mensen te bestrijden totdat zij getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, en het gebed verrichten en de Zakaah (armenbelasting) betalen. Als zij dat doen, zullen ze beschermd worden door mij voor wat betreft hun leven en hun bezittingen. Dit (behalve wanneer ze daden verrichten die strafbaar zijn) volgens de Islam. En hun berechting berust bij Allah, de Verhevene.” (al-Boechari en Moeslim)


Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 25 en Moslim nr. 22.


Beluister:
Hadieth 08

 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 9

Hadith 9

De belasting volgens het vermogen

hadith09arabic.gifAboe Hoerayrah عAbd ar-Rahmaan ibnoe Sakhr overlevert: “Ik heb de Profeet (vrede zij met hem) horen zeggen: ,,Datgene wat ik jullie verboden heb, vermijdt het. En datgene wat ik jullie heb opgedragen, komt het na, voorzover jullie daartoe in staat zijn. Degenen (die) vóór jullie (waren) zijn te gronde gegaan door hun vele vragen en meningsverschillen met hun profeten.” (al-Boechari en Moeslim)


Deze hadieth is met overeenstemming van al-Boechaarie en Moslim authentiek: Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 7288 en Moslim 1337.​


Beluister:
Hadieth 09
 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 10

Hadith 10 :
Het eten van datgene wat halaal is


hadith10arabic.gif
Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah, de Verhevene is rein en accepteert alleen datgene wat rein is. En Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de boodschappers heeft opgedragen. Hij, de Verhevene heeft gezegd :

O boodschappers, eet van de goedheden (wat betreft voedsel) en verricht goede daden.” (Soerat al-Moe’minoem: 51)

En Allah, de Verhevene heeft gezegd :

O jullie die geloven, eet van de goedheden (wat betreft voedsel) waarvan Wij jullie hebben voorzien.” (Soerat al-Baqarah: 172)

Daarna vertelde hij (vrede zij met hem) over een man, die een lange reis had gemaakt en met verwarde haren en onder het stof, zijn handen ter hemel strekte, en zei: “O Heer! O Heer!” Dit terwijl zijn eten haraam is, en zijn drinken haraam is en zijn kleding haraam is en hij van haraam wordt gevoed. Hoe kan hij dan ooit verhoord worden!” (Moeslim)
Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 1015.

Beluister :
Hadieth 10
 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 11

Hadith 11 :

Het laten van twijfelachtige zaken

hadith11arabic.gif


Aboe Mohammed al-Hassan bin عAli ibn Abi Talib de kleinzoon en de oogappel van de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ik heb van de Boodschapper van Allah het volgende onthouden; verlaat datgene waar je over twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt.” (Tirmidhi)
Authentiek: Overgeleverd door an-Nesaa’ie nr. 5269 en at-Tirmidhie nr. 2518 en Ahmed nr. 1629.Beluister :
Hadieth 11
 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 12

Hadith 12 :
Het laten van datgene wat je niets aangaathadith12arabic.gif


Aboe Hoerayrah overlevert: “De Profeet (vrede zij met hem) zei: ,,Wat blijk geeft van iemands goede Islam, is dat hij datgene laat wat hem niet aangaat.” (Tirmidhi)Authentiek: Overgeleverd door at-Tirmidhie nr. 2318, Ibn Maadjah nr. 3976 en Sahieh al-Djaam’ie van al-Albaanie nr. 5911.

Beluister :
Hadieth 12


 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 13

Hadith 13 :
Broederschap in de Islam


hadith13arabic.gif

Aboe Hamzah Anas bnoe Maalik, de bediende van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Niemand van jullie gelooft (waarlijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.”
Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 13 en Moslim nr. 45.

Beluister :
Hadieth 13


 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 14

B]Hadith 14 :[/B]
Het verbod op bloedvergieten

hadith14arabic.gif


Ibn Masعoed, moge Allah tevreden met hem zijn overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het is niet toegestaan om het bloed van een moslim te vergieten, behalve in één van de volgende drie gevallen:

De gehuwde die overspel pleegt.

Een leven voor een leven (in geval van vergelding inzake doodslag of moord), en

De afvallige die zijn geloof en de gemeenschap verlaat.”(al-Boechari en Moeslim)Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 6878 en Moslim nr. 1676.

Beluister :
Hadieth 14 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 15

Hadith 15 :De nobele gedragscode
hadith15arabic.gif


Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet zijn buurman op een goede wijze behandelen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet zijn gast op een goede wijze behandelen.” (al-Boechari en Moeslim)!


Authentiek: Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 6018 en Moslim nr. 47.

Beluister :
Hadieth 15


 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 16

Hadith 16 :
Het verbod op boos worden


hadith16arabic.gif
Aboe Hoerayrah overlevert dat een man tegen de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Geef mij raad!” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Wordt niet boos.” En hij herhaalde meerdere malen, (zeggende): “Wordt niet boos.” (al-Boechari)


Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 6116.Beluister:
Hadieth 16
 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 17

Hadith 17 :
Het op een beste wijze slachten

hadith17arabic.gifAboe Jaعlah Shaddaad ibnoe Aws overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Waarlijk, Allah heeft wat betreft alles Ihsaan voorgeschreven. Als jullie doden, doodt dan op de beste wijze en als jullie slachten, slacht dan op de beste wijze en laat eenieder van jullie zijn mes (goed) slijpen en het te slachten dier gerust stellen.” (Moeslim)]Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 1955.Beluister : Hadieth 17
 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 18

Hadith 18 :
Het vrezen van Allahhadith18arabic.gifAboe Dharr Djoendoeb ibnoe Djoenaadah en Aboe عAbd ar-Rahman Moeعaadh ibnoe Djabal overleveren dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze.” (at-Tirmidhi)Goed (Hassan): Overgeleverd door at-Tirmidhie nr. 1987, die gezegd heeft dat het een goede en betrouwbare hadieth is. Iemaam Al-Albaanie heeft hem tevens hassan verklaard in Sahieh al-Djaam’ie nr. 97.

** Hadieth 18
 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 19

Hadith 19 :
Waakt over de voorschriften van Allahhadith19arabic.gif


Aboel-عAbbas عAbd Allah ibnoe عabbas overlevert (moge Allah tevreden zijn met hen beiden): “Op een dag zat ik achterop bij de Profeet (vrede zij met hem) waarop hij tegen mij zei: ,,O jongeman, ik zal je een aantal woorden leren. Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij bij Allah. En weet dat als de (gehele) gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zullen daarin niet slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de Geschriften zijn reeds opgedroogd.” (at-Tirmidhi)*


Authentiek door de verschillende wegen van andere overleveringen die hem aansterken: Overgeleverd door at-Tirmidhie nr. 2516, Ahmed nr. 2537, al-Haakim deel 3 blz. 624 e.a. en zie Sahieh al-Djaam’ie van al-Albaanie nr. 7957.


Hadieth 19


 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 20

Hadith 20 :
Eerdere profeten riepen op tot schaamte
hadith20arabic.gifAboe Masعoed عOqbah ibnoe عAmr al-Ansaari al-Badriy overlevert: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ,,Waarlijk, datgene wat de mensen zich onder andere herinnerden van de uitspraken van vroegere profeetschappen is; Als je geen schaamte kent, doe dan wat je wilt.” (al-Boechari)***


Authentiek: Overgeleverd door Boechaarie nr. 3483.Hadieth 20
 
Top