40 ahaadieth an-Nawawie (Arabisch, audio, vertaling)

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 21

Hadith 21 :


Allesomvattend advieshadith21arabic.gifAboe عAmrah Soefyaan bin عAbdullah(Moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert dat hij het volgende zei: “O Boodschapper van Allah! Doe mij een uitspraak over de Islam, waarna ik niemand daarover hoef te vragen.” Hij antwoordde:
“Zeg: ,,Ik geloof in Allah en houdt je hieraan vervolgens vast.”
(Moeslim)
Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 38.***Beluister Hadith :
Hadieth 21
 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 22

Hadith 22 :
Hoe kunnen wij het Paradijs binnentreden?

hadith22arabic.gif

Aboe عAbd Allah Jaabir ibnoe عAbd Allah al-Ansaari overlevert dat een man de Profeet (vrede zij met hem) vroeg: “Denkt u, dat wanneer ik de voorgeschreven gebeden verricht, de (maand) Ramadan vast, mijzelf de Halaal (zaken) toesta en de Haraam (zaken) ontzeg en verder niets meer doe, ik dan het Paradijs binnentreed?” Hij zei: “Ja.” (Moeslim)
Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 15.
*****Beluister Hadith :
Hadieth 22

 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 23

Hadith 23 :
De meerdere wegen die leiden tot het goede

hadith23arabic.gif


Abi Maalik al-Haarith ibni عAasim al-Ashعarie overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Reinheid is de helft van de Imaan (het geloof). (Het zeggen van) Alhamdoelillah (Geprezen zij Allah) maakt de weegschaal vol, en (het zeggen van) Soebhaan Allah wal Hamdoelillah (Verheven zij Allah en Geprezen zij Allah) vullen de ruimte tussen de hemel en aarde. Het gebed is licht, liefdadigheid is een bewijs. Geduld is een lichtgloed en de Koran is een getuige vóór jou of tegen jou. Iedereen vertrekt (’s ochtends voor het verrichten van werkzaamheden), enkelen verkopen zichzelf, anderen bevrijden zichzelf en anderen richten zichzelf te gronde." (Moeslim)
Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr. 223.
***Beluister Hadith :
Hadieth 23
 

Aboeyunus

Super Moderator
Hadith 24

Hadith 24 :
Het verbod op het plegen van onrecht


hadith24arabic1.gif


ِAboe Dharr al-Ghifaari overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) over zijn Heer, de Verhevene, verhaalt dat Hij heeft gezegd: "O Mijn dienaren, Ik heb voor Mijzelf onrecht verboden en heb dat onder jullie ook verboden gemaakt. Doe elkaar dan ook geen onrecht aan. O Mijn dienaren, jullie zijn allen dwalenden, behalve degene die Ik geleid heb; vraagt Mij daarom om geleid te worden en Ik zal jullie leiden. O Mijn dienaren, jullie lijden allen honger, behalve degene die Ik gevoed heb; vraagt Mij daarom om gevoed te worden en Ik zal jullie voeden. O Mijn dienaren, jullie zijn allen naakt, behalve degene die Ik gekleed heb; vraagt Mij daarom om gekleed te worden en Ik zal jullie kleden. O Mijn dienaren, waarlijk, jullie begaan dag en nacht zonden en Ik vergeef alle zonden; vraagt Mij daarom om vergiffenis en Ik zal jullie vergeven. O Mijn dienaren, jullie zijn niet in staat om Mij enig nadeel toe te brengen en jullie kunnen Mij dus geen nadeel berokkenen. En jullie zijn niet in staat Mij van nut te zijn en jullie kunnen dus ook niet nuttig voor Mij zijn. O Mijn dienaren, al zouden jullie eerste tot jullie laatste, en (alle) mensen en djinns net zo godvrezend zijn als de meest godvrezende persoon onder jullie, dan zou dat niets aan Mijn Heerschappij toevoegen. O Mijn dienaren, al zouden jullie eerste tot jullie laatste, en (alle) mensen en djinns net zo verdorven zijn als de meest verdorven man onder jullie, dan zou dat niets aan Mijn Heerschappij verminderen. O Mijn dienaren, al zouden jullie eerste tot jullie laatste, en (alle) mensen en djinns, allemaal op één vlakte staan en Mij vragen, en Ik zou iedereen al wat hij verlangde geven, dan zou dat niet meer verminderen van wat Ik heb (aan bezit), dan dat wat een naald onttrekt, wanneer deze in de zee wordt gedoopt. O Mijn dienaren, het zijn uitsluitend jullie daden (waarop jullie afgerekend zullen worden) die Ik voor jullie optel en daarnaar zullen jullie beloond worden. Wie het goede treft (in het Hiernamaals), moet Allah prijzen (Alhamdoelillah zeggen). En wie iets anders dan dat treft, mag niemand anders verwijten, behalve zichzelf.” (Moeslim)Dit is een hadieth Qoedsie.***Beluister Hadith :
Hadieth 24
 
Top