Stvar koja izvodi iz vjere 1. dio

Discussion in 'Ispravno Vjerovanje' started by GAZIJA, Aug 3, 2008.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Autor teksta: Šejha Abdurrahman bin Nasir el-Beraka

  Preveo i prilagodio: Sanel Ramić

  Fakultet Dawe i Usul-Dina, Islamski Univerzitet, Medina  Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je selam i salavat na Poslanika Muhameda, sallallahu alejhi ve selem, njegovu porodicu, i sve ashabe, a zatim: Allah je poslao poslanike od Nuha do Muhameda, alejhim selam, sa pozivom u jednu vjeru, vjeru Islam. Suština vjere Islama je da se Allah obožava, Koji nema sudruga, odricanje i ostavljajnje svakog vida ibadeta nekom drugom mimo Allaha, subhanehu ve te'ala.

  Ovo je suština iskrenog ispovijedanja vjere, kako kaže Allah 'azze ve džell :"Zato se klanjaj samo Allahu iskreno Mu ispovijedajući vjeru!" (Prijevod značenja, Az-Zumar, 2.)


  Suština vjere je pokornost Allahu i pokornost Njegovim poslanicima. Mnogo je ajeta koji ukazuju na ovo. Kaže Allah, tebareke ve te'ala: "Mi smo svakom narodu poslanika poslali: 'Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!' " (An-Nahl, 16.)

  "Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: 'Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte!' " (Prijevod značenja, Al-Anbija', 21.)

  "A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: 'Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate, ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na pravi put ukazati. ' " (Prijevod značenja, Az-Zuhruf, 43.)


  Suština vjere je u značenju riječi la ilahe illallah, a to je negacija i odricanje od taguta, i vjera- iman u Allaha, riječi la ilahe illallah nazvane su "najčvršča veza" koja se spominje u ajetu, gdje Allah Uzvišeni kaže: ...


  "Onaj ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. - A Allah sve čuje i zna. " (Prijevod značenja, Al-Bakara, 256.)

  Dokaz da je vjera Islam bila vjera svih poslanika su riječi Allaha, subhanehu ve te'ala:
  "..meni je naređeno da budem musliman." (Prijevod značenja , Junus, 10.)

  Rekao je Uzvišeni Allah o Ibrahimu i Jakubu, alejhima selam:
  " Ibrahim ostavi u amanet sinovima svojim, a i Jakub: "Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru, i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani! " (Prijevod značenja, Al-Bekara, 132.)

  Rekao je Allah o Musau, alejhi selam:
  " I Musa reče: "O narode moj, ako u Allaha vjerujete, u Njega se pouzdajte ako ste muslimani! "( Prijevod značenja, Junus, 74.)

  Rekao je Allah o Isaovim pomagačima:
  "Rekoše učenici, mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi smo povjerovali, a ti budi svjedok da smo mi muslimani. "
  (Prijevod značenja, Ali-Imran, 52.)
  Allah, tebareke ve te'ala, je pojasnio da je jedina priznata vjera Islam, i da pored nje drugu vjeru neće primiti.
  Kaže Allah:
  " Allahu je prava vjera jedino - islam. " (Prijevod značenja, Ali-Imran, 19.)
  " A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati. "( Prijevod značenja, Ali-Imran, 85.)
  Zato znaj, da onaj ko izađe iz okvira vjere poslanika, takav je nevjernik, koji će izgubiti i Dunjaluk i Ahiret, bilo da to uradi negirajući, ili u laž utjerujući, ili sumnjajući, ili iz oholosti odbijajući prihvatiti istinu sa kojom su došli poslanici, makar takav duboko u sebi vjerovao.
  "Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi. "( Prijevod značenja, Al-An'am, 33.)

  Rekao je Allah o Faraonu i njegovom narodu:
  " I oni ih, nepravedni i oholi, porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita, pa pogledaj kako su skončali smutljivci. "( Prijevod značenja, An-Naml, 14.)
  Znaj da su svi poslanici i njihovi sljedbenici bili muslimani, kao što ti je obaveza da znaš da je od osnova imana, vjerovanje u sve poslanike. Onaj ko povjeruje samo u neke od njih, takav nije ni mu'min niti musliman, već je od onih koji su porekli sve.
  Kaže Allah:
  " I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike. "( Prijevod značenja, Aš-Šu'ara', 105.)
  " I Ad je smatrao lažnim poslanike. "(Prijevod značenja, Aš-Šu'ara', 123.)
  " Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i žele da između Allah i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku, i govore; "U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo", i žele da između toga nekakav stav zauzmu -
  oni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. " (Prijevod značenja, An-Nisa, 150.-151.)
  " Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: "Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih." (Prijevod značenja, Al-Bekara, 185.)
  Od dokaza da su svi vjerovjesnici imali jednu zajedničku vjeru je i ajet:
  "O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!
  Ova vaša vjera - jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se pričuvajte! " (Prijevod značenja, Al-Mu'minun, 51.-52.)
  Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: ''Ja sam najpreči Isau, neka je mir nad njim, i na ovom i na budućem svijetu. Poslanici su braća i svi potiču od jednog oca. Majke su im različite, a vjera im je jedna. Između nas dvojice nije bilo poslanika.''
  (Buharia i Muslim)
  Ovo potvrđuje da je vjera svih poslanika jedna, zato je onaj koji je bio prije nagovijestio onog koji će se pojaviti poslije, a onaj koji dođe poslije, vjeruje i potvrđuje onog koji je bio prije njega.
  Kao što kaže Allah:
  " A kada Isa, sin Merjemin, reče: "O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljani Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed. "( Prijevod značenja, As-Saff, 6.)

  Allah na puno mijesta spominje sinove Israilove (Jakub, alejhi selam). Njegovo poslanstvo je bio prije poslanstva Muhameda, sallallahu alejhi ve selem. Najodabraniji vjerovjesnici iz njegova potomstva su Musa i Isa, alejhima selam. Allah je objavio Musau Tevrat, a Isau Indžil. Allah nam na mnogo mijesta spominje ova dva poslanika u Kur'anu, opisujući njihovo poslanstvo i stanje njihovog naroda. Svi poslanici koji su došli poslije Musaa, alejhi selam, sudili su po Tevratu, dok nije došao Isa, alejhi selam. Kada je poslan Isa od Allaha, potvrdio je istinitost Tevrata i derogirao neke njegove propise, kako kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
  "Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su Jevrejima sudili vjerovjesnici…" (Prijevod značenja, Al-Maida, 44.)

  Allah kaže o Isau, alejhi selam:
  "i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. " ( Prijevod značenja, Ali-Imran, 50.)
  Vjernici koji su vjerovali u Musaa, sudili su i radili po Tevratu, sve dok nije došao Isa, alejhi selam. Onaj ko je povjerovao u Isaa i slijedio ga bio je musliman, a onaj koji ga nije prihvatio postao je nevjernik. Oni koji su bili sljedbenici Musaa poznati su kao Jevreji, a sljedbenici Isaa kršćani. Tako je ostalo ime Jevrej za onog koji nije povjerovao u Isaa, alejhi selam. Sinovi Israila su se podijelili u dvije grupe, Jevreje I kršćane, od svake ove skupine bilo je onih koji su bili vjernici i onih koji su bili nevjernici. Uzvišeni Allah nam je objasnio stanje ove dvije skupine u Kur'anu, razloge nevjerstva onih od njih koji su uznevjerovali.

  Jevreji su izmijenili Tevrat, ubijali su poslanike, kazali su za Uzejra da je Božji sin, negirali su Isaa, zatim i poslednjeg Poslanika, Muhameda, sallallahu alejhi ve selem. Objedinili su mnoge vrste nevjerstva, zato Allah kaže:
  "A kada im Knjiga od Allaha dolazi, koja priznaje kao istinu Knjigu koju imaju oni - a još ranije su pomoć protiv mnogobožaca molili - i kada im dolazi ono što im je poznato, oni u to neće da vjeruju, i neka zato stigne nevjernike Allahovo prokletstvo! "
  "Jadno je to za što su se prodali: da ne vjeruju u ono što Allah objavljuje, samo iz zlobe što Allah, od dobrote Svoje, šalje Objavu onome kome On hoće od robova Svojih; i navukli su na sebe gnjev za gnjevom - a nevjernike čeka sramna patnja. " (Prijevod značenja, Al-Bakara, 89.-90.)

  Jedan od razloga nevjerstva kršćana je to što su smatrali Mesiha i njegovu majku božanstvom, kao i njihove riječi da je Isa sin Božiji, vjerovanje u trojstvo, zatim neprihvatanje Muhameda, sallallahu alejhi ve selem, koji je pečat svih poslanika.
  Allah, subhanehu ve te'ala, kaže:
  "Nevjernici su oni koji govore: "Bog je - Mesih, sin Merjemin!" A Mesih je govorio: "O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći. "

  "Nevjernici su oni koji govore: "Allah je jedan od trojice!" A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevjernik ostane. " (Prijevod značenja, Al-Ma'ide, 72.-73.)
  Allah nas je obavijestio o obmanama i varkama koje imaju i posjeduju navedene skupine, kao i njihovo korenje i grđenje drugih, koji nisu od njih. Smatraju da su odabrani narodi, i da u Džennet neće ući niko osim njih.
  Allah, 'azze ve džell, kaže: "Oni govore da će u Džennet ući samo Jevreji, odnosno samo Kršćani. - To su puste želje njihove! - Ti reci: "Dokaze svoje dajte ako je istina to što govorite!"

  "A nije tako! Onoga ko se bude Allahu pokoravao i uz to dobra djela činio, toga čeka nagrada kod Gospodara njegova, takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati. " (Prijevod značenja, Al-Bakara, 111.-112.)
  "Jevreji govore: 'Kršćani nisu na pravom putu!' a Kršćani vele: 'Jevreji nisu na pravom putu!' - a oni čitaju Knjigu." ( Prijevod značenja, Al-Bakara, 113.)
  Allah kaže:
  "Oni govore: 'Budite Jevreji, odnosno Kršćani, i bićete na pravom putu!' Ti reci: 'Ne, mi smo vjere Ibrahimove, koji je ispravno vjerovao; on nije nikoga Allahu ravnim smatrao. ' " (Prijevod značenja, Al-Bakara, 135.)
  Jevreji tvrde da je Ibarahim, alejhi selam, njihove vjere, kršćani smatraju da je njihove, a Allah ih u laž utjeruje pa kaže:
  "Ibrahim nije bio ni Jevrej ni Kršćanin, već pravi vjernik, vjerovao je u Boga jednoga, i nije bio idolopoklonik." (Prijevod značenja, Ali-Imran, 67.)
  Zatim Uzvišeni Allah kaže: "Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili, zatim ovaj vjerovjesnik i vjernici. - A Allah je zaštitnik vjernika. " (Prijevod značenja, Ali-Imran, 68.)
  Iz ovog vidimo da sve tri religije (Jevrejstvo, Kršćanstvo i Islam ) cijene i poštuju Ibrahima, alejhi selam, pripisujući se njemu. Allah, tebareke ve te'ala, je poništio tvrdnje Jevreja i kršćana i presudio da su najbliži Ibrahimu oni koji ga slijede u monoteizmu (Tevhidu), odričući se svakog vida mnogoboštva (širka) i njenih sljedbenika.
  Poslanik Muhamed, sallallahu alejhi ve selem, i njegovi sljedbenici su ti koji su na vjeri Ibrahima, alejhi selam, jer se Ibrahimova vjera ogleda u nekoliko stvari: ibadet pripada samo Allahu, pored Koga drugog božanstva nema, iskreno ispovijedajući mu vjeru, odricanje svih mnogobožaca i onog što obožavaju.

  Ovo je vjera koju naređuje Poslanik Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem, da se slijedi. Kaze Allah:
  "Poslije smo tebi objavili: "Slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, on nije Allahu druge smatrao ravnim. " (Prijevod značenja, An-Nahl, 123.)
  "I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur'anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi…"( Prijevod značenja, Al-Hadž, 78.)

  Generacije muslimana su se smjenjivale jedna za drugom i sve su bile na ovom ubjeđenju, a to je da je jedina ispravna vjera -Islam, pored koje Allah drugu vjeru ne prima, i da je svaki onaj koji ne prihvati vjeru Islam sa kojom je došao Poslanik Muhamed, sallallahu alejhi ve selem, nevjernik i zaslužan da uđe u Džehennem i vječno boravi u njemu, ako umre na tome. Zato je Allah naredio da'vu, pozivanje drugih, od Jevreja i kršćana, u Allahovu vjeru Islam, i borbu kako bi Allahova vjera i Njegova riječ bila gornja.

  Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: " On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima." (Prijevod značenja, At-Tevba, 33.)
  Borba između muslimana i njihovih neprijatelja neće prestati, ali je Allah obećao svoju pomoć onome ko njegovu vjeru pomogne. Rekao je Allah: "O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti." (Prijevod značenja, Muhamed, 7.)

  Nastaviće se inšAllah...

Share This Page