Tumačenje bismille: Bismillahirrahmanirrahim

Discussion in 'Generalne Diskusije' started by GAZIJA, Feb 2, 2009.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Hfz.dr.Safvet M.Halilović

  [​IMG]Prva rečenica s kojom se susreće čitatelj Kur'ana časnog je Bismilla, tj. riječi: Bismillahirrahmanirrahim. Ta rečenica se ponavlja na početku svake kur'anske sure, osim devete (sura Et-Tevbe). Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izrekao je brojne hadise koji govore o vrijednostima Bismille. Šta je, ustvari, Bismilla? Kakav je naš odnos prema njoj? Koliko je prisutna u našem životu? Ovaj prilog baca malo više svjetla na ovu kratku rečenicu koja je, ustvari, osovina oko koje se treba kretati život svakog muslimana.

  Gotovo svi tefsiri (komentari Kur'ana), a naročito oni klasični, na početku govore o Bismilli (arapski el-besmele). Tu se obavezno raspravlja o tome da li je Bismilla kur'anski ajet ili nije? Ako jeste, je li to na svakom mjestu na kojem se nalazi u Kur'anu časnom?
  Islamski učenjaci se slažu da je Bismilla dio 30. ajeta sure En-Neml u kojem Allah Uzvišeni, iznoseći kazivanje o vjerovjesniku Sulejmanu, a.s., kaže da je kraljica od Sabe (Belkisa), nakon što je primila Sulejmanovo pismo, na njegovom početku pročitala: 'Innehu min Sulejmane ve innehu bismillahirrahmanirrahim...' – (Pismo je) od Sulejmana i glasi: 'U ime Allaha, Sveopćeg Dobročinitelja, Milostivog!'

  Učenjaci su saglasni da je Bismilla sastavni dio ovog ajeta, što znači da je Poslaniku, s.a.v.s., dostavljena putem Objave i da se ubraja u Kur'an. Medutim, učenjaci se nisu složili u tome da li je Bismilla samostalni ajet na početku svake sure, ili svake sure na cijem početku je napisana, s obzirom da deveta sura na početku nema Bismille. Takoder, razišli su se u pitanju da li je ona sastavni dio svake sure na čijem početku se nalazi ili je ona ajet samo na početku sure El-Fatiha a ne i drugih sura. Takoder, nisu se složili ni u pitanju da li je ona (na)pisana radi razdvajanja kur'anskih sura jedne od druge, a ne zbog toga što je ajet.
  Islamski učenjaci su se razišli u navedenim pitanjima. Imam Malik i Ebu Hanife kažu da Bismilla nije ajet ni Fatihe ni drugih sura. Od imama Šafije se o tome prenose dva stava. Po jednom, on smatra da je Bismilla ajet Fatihe, ali ne i ostalih sura u Kur'anu. Po drugom stavu koji se od njega prenosi, bismilla je sastavni dio i Fatihe i svih ostalih sura na čijem početku se nalazi.

  Iz iznesenih stavova proizilazi važna pouka: Oni koji kažu da je Bismilla ajet Fatihe smatraju da je njeno učenje u namazu obavezno, te je s toga naglas izgovaraju u namazima u kojima imam uči naglas, a to su akšam, jacija i sabah. Oni, pak, koji smatraju da Bismilla nije ajet Fatihe niti neke druge sure, Bismillu uče u sebi. [​IMG]
  Svako od dva navedena mišljenja ima potporu u stavovima ashaba, iako se pouzdano zna da su prva četverica halifa (el-hulefau-r-rašidun) Bismillu učili u sebi, što su potom činili tabi'ini (et-tabi'un) i generacija poslije njih (etba'u-t-tabi'in). Po riječima istaknutog komentatora Kur'ana imama Ibn Kesira ed-Dimiškija 'svi islamski autoriteti su saglasni da je ispravan namaz i onih koji Bismillu uče naglas kao i onih koji to čine u sebi'.
  Ibn Kesir dalje kaže: 'U predaji koju prenosi Ebu Davud u Sunenu s vjerodostojnim lancem prenosilaca, od Ibn Abbasa se navodi da Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije poznavao razdvajanje sura jedne od druge (faslu-s-suver) sve dok mu ne bi bila objavljena Bismilla. Istu predaju bilježi i imam El-Hakim u Mustedreku.'

  Navedena predaja sasvim jasno ukazuje da je Bismilla integralni dio Kur'ana i da je objavljena zbog razdvajanja sura jedne od druge. Takoder, postoje i druge predaje na osnovu kojih saznajemo da je Bismilla jedna pobožna invokacija koja je objavljena Poslaniku, s.a.v.s., kako bi njom započinjao svaki hairli posao. Poslanik, s.a.v.s., je tako i činio, a u korespondenciji s drugima na početku pisama stavljao je bismillu.

  Vrijednosti (fadileti) Bismille

  O vrijednostima Bismille Allahov poslanik, s.a.v.s., izrekao je brojne hadise. Navest ćemo neke od njih.
  Prenosi Ibn Ebi Hatim u Tefsiru od Ibn 'Abbasa da je Osman ibn 'Affan, r.a., pitao Allahovog poslanika, s.a.v.s., o Bismilli, tj. o riječima Bismillahirrahmanirrahim, pa mu Vjerovjesnik, s.a.v.s., odgovorio: 'To je jedno od imena Allaha Uzvišenog, a izmedu tog i Najuzvišenijeg imena (ismullahi-l-ekber) je toliko blizu kao što je izmedu bjelila i crnila u očima.'

  [​IMG]Prenosi Ibn Merdevejh od Ibn Burejde a on od svog oca da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Objavljen mi je ajet koji nije objavljen nijednom poslaniku osim Sulejmanu, sinu Davudovom, a to je Bismillahirrahmanirrahim.'
  Prenose Ahmed u Musnedu, En-Nesai' u djelu El-Jevm ve-l-lejle, te Ibn Merdevejh u Tefsiru od Usame bin 'Umejra, koji pripovjeda: 'Bio sam iza Poslanika, s.a..v.s., kada je posrnuo, pa sam rekao: 'Propao je (tj. bijedan li je) šejtan!' Poslanik je na to odgovorio: 'Ne govori tako jer se on time samo pojačava i povećava, do te mjere da postane velik kao kuća! Umjesto toga ti reci: Bismillah, jer se on time smanjuje i postaje malehan kao mušica!'
  Učitelj imama Šafije, imam Veki' ibn el-Džerrah, sa svojim senedom prenosi da je poznati ashab 'Abdullah bin Mes'ud, r.a., rekao: 'Ko želi da ga Allah sačuva od devetnaest zebanija (čuvara Džehennema) neka često uči: Bismillahirrahmanirrahim, pa će mu Allah učiniti svako slovo štitom od njih!'

  O ogromnim vrijednostima Bismille svjedoci i predaja koju bilježe Buharija i Muslim od Ibn 'Abbasa, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Ukoliko neko od vas, kada želi priči supruzi, izgovori: 'Bismillah, Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena' (U ime Allaha, Gospodaru naš, ukloni od nas šejtana i ukloni ga od onoga s čime si nas opskrbio) – pa se iz tog odnosa rodi dijete, šejtan mu, uistinu, nikada neće moći nauditi!'


  Bismilla – koncept islamskog života i življenja

  Predaje koje smo naveli govore o velikim vrijednostima Bismille. Ova kratka sentenca, ustvari, predstavlja srž islamskog koncepta življenja. To je osovina oko koje se kreće život muslimana.
  Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: 'Svaki posao koji nije započet s Bismillah - krnjav je!' Praktikovanjem i ličnim primjerom Poslanik, s.a.v.s., pokazao je da svaki posao treba započinjati s izgovaranjem Bismille.
  U prijevodu, Bismilla znači: U ime Allaha, tj. s imenom Allaha, Sveopćeg Dobročinitelja, Milostivog. To, takoder, znači: Počinjem, prije svega, spominjanjem Allaha i sječanjem na Njega. Na taj način se veliča Allah i traže Njegova pomoć, zaštita i blagoslov. To podrazumijeva da je posao koji čovjek radi legalan i dozvoljen, te da će se čovjek pridržavati Allahovih, dž.š., ograničenja i propisa Njegove vjere, jer u momentu započinjanja nekog posla Bismillom čovjek bi trebao biti svjestan da s tim poslom treba, prije svega, biti zadovoljan Allah, dž.š. Zbog toga, započinjanje posla Bismillom ima posebnu važnost.

  Početak s riječima Bismillah (U ime Allaha) znak je etike koju je Allah poslao Svom Poslaniku na samom početku Objave kad Mu je objavio: čitaj, u ime Gospodara tvoga... To je ono što je prihvaćeno i što se poklapa s načelima velike islamske koncepcije koja glasi: On (Allah) je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi. (El-Hadid, 3). Prema tome, s Njegovim imenom biva svaki početak, svaki pokret i svako stremljenje i nastojanje.


  Takvo shvatanje se, takoder, poklapa s temeljnim naučavanjima Islama koja proklamuju da nijedno (dobro) djelo kod Allaha neće biti primljeno osim ako je uradeno U ime Allaha i s ciljem postizanja Njegovog zadovoljstva. To vjernik mora imati stalno na umu.
  Bismilla je usko povezana s nijetom. Mjesto nijeta je srce, a Bismilla, iako se izgovara jezikom, u uskoj je vezi sa srcem. Izgovaranje Bismille jezikom može čovjeku pomoći da kontroliše svoj nijet (namjeru).
  -----------------------------
  Na kraju, umjesto zaključka, kažemo: Bismilla je kratka i lahka. Stalno je izgovarajmo! Podučavajmo našu djecu da, stalno i u svim prilikama, uče Bismillu, naročito prilikom jela, te izlaska i ulaska u kuću. Bismilla je Allahova, dž.š., milost, zaštita i blagoslov podareni vjernicima.

Share This Page