Greške vezane za odnos prema ženama

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Bismillahir'Rahmanir'Rahim

Allah subhanehu ve te’ala u suri Nur 30 kaže: «Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.»

- Pravednost,

- Osamljivanje,

- Rukovanje,

- Mirisanje,

- Putovanje,

- Svodnistvo


NEPOSTOJANJE PRAVEDNOSTI PREMA SUPRUGAMA


Ono što nam je Allah subhanehu ve te'ala preporučio u Svojoj cijenjenoj Knjizi u suri Nisa 129: ”Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli, ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili, - pa, Allah će, zaista, oprostiti i samilostan biti.”

Tražena pravda se sastoji u tome da čovjek ravnopravno odredi mjesto stanovanja za svoje žene, da bude pravedan u izdvajanju za njihovu hranu i odjeću, a od njega se ne očekuje pravednost u zaljubljenosti srca, jer je čovjek ne može posjedovati. Neki ljudi koji imaju više žena bivaju naklonjeni jednoj, a zapostavljaju drugu, pa tako kuća u jedne bude veća i na nju troši više novca. Ovo je zabranjeno. A onaj ko ovo čini na Sudnjem danu će biti u stanju koje je opisao Ebu Hurejre radijallahu anhu: “Ko bude imao dvije žene, pa bude naklonjen prema jednoj, doći će na Sudnjem danu, a njegova naklonost će ga tužiti.”[1]

OSAMLJIVANJE SA ŽENOM KOJA MU NIJE OD NAJBLIŽE RODBINE


Šejtan stalno nastoji da učini nered među ljudima i da ih gurne u zabranjeno. Zbog toga nas je Allah subhanehu ve te'ala upozorio Svojim govorom u suri Nur 21 kada kaže: “O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi.”

Zaista se šejtan kreće čovjekovim tijelom kao što krv cirkuliše po tijelu, a zalaženje u skriveni razvrat sa ženom koja mu nije od bliže rodbine (a sa bližnjom rodbinom je i gore i razvratnije, p.pr.) je slijeđenje šejtana.

Zbog ovoga šerijat je ovaj put blokirao govorom Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem: “Nijedan muškarac se ne osami sa ženom koja mu nije od bliske rodbine, a da treći sa njima nije šejtan.”[2]

Pa, nije dozvoljeno muškarcu da se osamljuje sa ženom koja mu nije od bliže rodbine kao što je to žena njegovog brata ili sluškinja ili bolesnica sa doktorom i tome sl. Mnogi ljudi u ovakvim situacijama olahko postupaju ili zbog povjerenja u samog sebe ili zbog povjerenja u druge, a posljedica ovog biva zapadanje u razvrat ili njegov uvod. Nesreća je veća sa miješanjem potomstva i nezakonito stečenom djecom.

DODIR ILI RUKOVANJE SA ŽENOM STRANKINJOM (ženom koja mu nije zabranjena za brak)

Ovo spada u ono sa čime su strani običaji preplavili Allahov subhanehu ve te’ala šerijat. U zajednicu su ušli pokvareni običaji ljudi koji preovladavaju Allahove subhanehu ve te’ala propise. U ovome se stiglo toliko daleko da čak, ako ih neko opominje sa Allahovim subhanehu ve te’ala propisima iznoseći dokaze sa obješnjenjem biva optužen za kidanje rodbinskih veza, nazadnost, otežavanjem i sumnjičenjem u pogledu dobrih namjera.

Rukovanje sa amiđićnom (amiđinom kćerkom), tetićnom i dajđićnom postalo je u našoj zajednici lakše od pijenja vode, a da su u ovo gledali vidljivošću koja opaža opasnost ovakvog ponašanja bilo bi bolje. Resulullah sallallahu alejhi ve selleme kaže: «Da nekog udare željeznom iglom u glavu bolje je za njega nego da dodirne ženu koja mu nije dozvoljena za dodir.»[4]

Nema sumnje da ovo spada u blud ruke kao što je rekao Resulullah sallallahu alejhi ve selleme: «Dva oka čine blud, dvije ruke čine blud, dvije noge čine blud, polni organ čini blud.»[5]

Da li je iko čišćeg srca od Resulullaha sallallahu alejhi ve selleme, a on je rekao: «Zaista se ja ne rukujem sa ženom.»[6]

Resulullah sallallahu alejhi ve selleme je također rekao: «Zaista ja ne dodirujem ruke žena.»[7]

Od Aiše radijallahu anha se prenosi: «Ne, tako mi Allaha, Resulullahova sallallahu alejhi ve selleme ruka nikada nije dodirnula žensku ruku, a osim toga one su mu dale prisegu riječima.»[8]

Pa neka se boje Allaha subhanehu ve te’ala oni koji svojim ženama prijete razvodom, ako se ne rukuju s njihovom braćom. Neophodno je da se zna da je rukovanje preko odjeće isto tako zabranjeno.

ŽENA KOJA PRILIKOM IZLASKA UPOTREBLJAVA MIRIS I NJENO PROLAŽENJE TAKVE NAMIRISANE KRAJ MUŠKARACA

Ovome smo svjedoci u našem vremenu bez obzira na žestoku opomenu u Resulullahovom sallallahu alejhi ve selleme govoru: «Koja god se žena namiriše, a zatim prođe pored muškaraca da bi osjetili njen miris je bludnica.»[9]

Neke žene ili neznajući ili omalovažavajući ovu opomenu smatraju ovu činjenicu olahkom, pa stavljaju miris prilikom vožnje, kupovine ili odlaska u školu, naprotiv šerijat je ovdje strog, pa naređuje onoj ženi koja se namiriše prilikom izlaska da se okupa kupanjem kojim se kupa poslije menstrualnog ciklusa i poslije činjenja polnog odnosa sa mužem.

Rekao je Resulullah sallallahu alejhi ve selleme: «Koja god žena stavi miris, a zatim ode u džamiju da bi se osjetio njen miris od nje se ne prima namaz sve dok se ne okupa kupanjem kojim se kupa u nečistoći.»[10]

Allahu subhanehu ve te’ala se žalimo na tamjan, na posjećivanje svadbi i ženskih zabava prije njihovog izlaska i na upotrebu ovih djelotvornih mirisa na pijacama, u sredstvima javnog prijevoza, u mješovitim skupovima, pa čak i u džamijama, a posebno za vrijeme ramazana. Šerijat propisuje da miris kod žena može biti onaj čija je boja vidljiva, a miris neosjetljiv.

Molimo Allaha subhanehu ve te’ala da nas ne zamrzi, da ne kažnjava dobre za ono što urade bezumnici i bezumnice i da nas sve uputi na pravi put.

PUTOVANJE ŽENE BEZ MAHREMA [BLIŽEG ROĐAKA KOJI JOJ NIJE DOZVOLJEN ZA BRAK (MUŽ I SIN)]

U dva Sahiha od Ibn Abbasa radijallahu anhuma se prenosi da je Resulullah sallallahu alejhi ve selleme rekao: «Neka žena ne putuje osim sa mahremom.»

Ovo obuhvata sva putovanja, pa čak i putovanje na hadždž. Njeno putovanje bez mahrema će ohrabriti razvratnike, pa će dodijavati, a ona je slaba. Ako bude putovala skupno najmanje što joj se može desiti su neprilike u pogledu časti i slave. Isto tako je sa njenim putovanjem avionom, pa čak ako je mahrem isprati i dočeka po njihovom mišljenju, a ko će biti taj ko će sjediti do nje na susjednom sjedištu.

A ako se dogodi kvar pa se avion spusti na drugi aerodrom, ili se dogodi zakašnjenje ili promjena zakazanog termina, šta će se dogoditi? I puno ovakvih priča.

Što se tiče mahrema u pogledu njega propisana su četiri uslova i to: da bude musliman, punoljetan i razuman, i muškarac. Kao što je rekao Resulullah sallallahu alejhi ve selleme: “... njen otac, njen sin ili njen muž, ili njen brat, ili njen bliži rođak.”[11]

NAMJERNO GLEDANJE ŽENA STRANKINJA


Allah subhanehu ve te’ala u suri Nur 30 kaže: «Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.»

Rekao je Resulullah sallallahu alejhi ve selleme: “Blud očiju je pogled.”[12]

Iz ovog se izuzima ono što biva u slučaju potrebe kao što je pogled u doktora, zaručnika ili zaručnicu. Ženi je zabranjeno da gleda u stranog muškarca zavodničkim pogledom.

Allah subhanehu ve te’ala u suri Nur 31 kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;”

Takođe je zabranjen pogled u golobradog i lijepog mladića sa strašću, pogled muškarca u stidna mjesta muškarca i pogled žene u stidna mjesta žene. Svako stidno mjesto u koje nije dozvoljen pogled nije dozvoljen ni njegov dodir, pa čak i preko odjeće.

Šejtan se poigrava sa nekim time što gledaju slike u časopisima i filmovima pozivajući se na to da oni nisu stvarni. Loša strana i tragovi strasti u ovome su jasni potpunom jasnoćom.

SVODNIŠTVO


Prenosi se od Ibn Omera radijallahu anhuma merfuan: “Trojici je Allah zabranio džennet: okorjelom alkoholičaru, neposlušnom i svodniku koji u svojoj porodici uspostvalja nevaljalosti.»

Neki od načina svodništva u našem vremenu su dopuštanje kćerki i ženi da održavaju u kući vezu sa stranim muškarcem, pa razgovara s njim i on razgovara s njom zabavljajući se tako. Od načina svodništva je dopuštanje ženi da se sama vozi sa vozačem, da iz kuće izlazi nepokrivena te je takvu vidi svaki prolaznik, kao i uvoženje časopisa i filmova koji šire razvrat i njihovo unošenje u kuću.

Izvor: "Muharemati" Autor: Šejh Munedždžid
Pripremio: Adnan E. Čolo

Bilješke:
[1] Prenosi ga Ebu Davud 601/2, a nalazi se i u Sahihul Džami’u 6491.
[2] Bilježi ga Tirmizi 474/3, pogledaj Meškutul - Mesa
[4] Bilježi ga Taberani 212/20, a nalazi se i u Sahihul džamiu 4921.
[5] Bilježi ga Imam Ahmed 412/1, a nalazi se i u Sahihul džamiu 4126.
[6] Bilježi ga Imam Ahmed 357/6, a nalazi se i u Sahihul džamiu 2509.
[7] Bilježi ga Taberani u Kebiru, a nalazi se i u Sahihul džamiu 7054.
[8] Bilježi ga Muslim 1489/3.
[9] Bilježi ga Imam Ahmed 418/4.
[10] Bilježi ga Imam Ahmed 444/2.
[11] Bilježi ga Muslim 977/2.
[12] Bilježi ga Buhari u Fethul Bariju 26/11.
 
Top