Pitanja i Odgovori

Discussion in 'Generalne Diskusije' started by GAZIJA, Nov 27, 2009.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pitanje: Esselamu alejkum, kakav je propis što se tiče prekidanja namaza u slučaju nužde nrp. ako sam na kijamu ili rukuu kako da prekinem namaz da li jednostavno da zamolim za oprost i prekinem pa posle toga sve iz početka ili ima poseban propis. Neka vam Allah podari mesto u fidevsima Dženneta inša-Allah.  Odgovor: Ako postoji šerijetski validno opravdanje za prekidanje namaza dovoljno je preselamiti na desnu i lijevu stranu zbgog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ključ namaza je abdest, početak mu je tekbir, a završetak selam.” (Ebu-Davud, 1/15/55, Ibn-Madže, 1/105/224 i Hatib u Tarihu Bagdad, 10/195-196/5339. Hakim i Zehebi tvrde da ovaj hadis ispunjava Muslimove kriterije. Imam Nevevi u El-medžmua, 3/289 i hafiz Ibn-Hadžer u El-fethu, 2/589, ovaj hadis su ocijenili ispravnim. Autentičnost ovoga hadisa potvrđuju imam Rafi‘i, Begavi i Mubarekfuri. Vidjeti: Hulasatul-bedril-munir, 1/111, Šerhus-sunne, 2/184 i Tuhfetul-ahvezi, 1/42. Ovaj hadis, također, prenosi se kod Bejhekija 2/16/2096 i 2/173/2790, kao riječi Ibn-Mesuda (mevkufen), a šejhul-islam Ibn-Tejmijje ga smatra vjerodostojnim. Vidjeti: Sudžudut-tilave, str. 84 od Ibn-Tejmijje.) Ako nema dovoljno vremena da se preselami na obadvije, dovoljno je preselamiti samo na desnu stranu, jer se selam na desnu stranu smatra ruknom namaza za raliku od selama na lijevu stranu koji je sunnet. Ibn-Munzir navodi konsenzus islamskih učenjaka o dozvoli predavanja selama na samo jednu stranu. (Vidjeti: El-idžma, str. 43/61 i El-evsat, 3/223, od hafiza Ibn-Munzira Nejsaburija.) Imam Ed-Davudi tvrdi: "Onaj ko preselami na jednu (desnu) stranu upotpunio je svoj namaz po konsenzusu islamskih učenjaka." (Vidjeti: El-mufhim, 2/204, od imama Kurtubija.) Ako, pak, situacija zahtijeva brzu reakciju dovoljno je srcem zanijetiti prekid namaza ili jednostavno regovati shodno potrebi koju nalaže dotična situacija. Nakon prekida namaza treba iznova zanijetiti namaz, a Allah najbolje zna.  mr. Safet Kuduzović
 2. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pitanje:

  Es-selamu alejkum!

  Mislio sam ako covjek ima pitanja za vas da mora bit clan. Moje pitanje je, zasto me neko vrsta u vehabije ili neke druge vrste ako ucim tekbir prije i poslje ruku, i sto drzim ruke kada stojim u kijamu vise na prsima nego na stomaku? Zar nije Poslanik saws imo obicaj tako radit?

  Selam i hvala unaprijed.

  Odgovor:

  Nigdje nismo uslovili da bi se postavilo pitanje bilo kakav oblik članstva.

  Prenosi se od Muavije radijallahu anhu da je rekao: "Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao: "Neprestano će skupina iz moga ummeta nositi emanet da'veta i naređivanja dobra i odvračanja od zla, neće im naškoditi oni koji ih u laž budu utjerivali niti oni koji se raziđu sa njima sve dok se ne ispuni Allahova odredba." (Buharija i Muslim)

  Prenosi se od Džabira ibn Semureta da je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ova će vjera neprestano opstojati i borit će se za nju skupina Muslimana, sve dok ne nastupi Sudnji Dan." (Muslim)

  Prenosi se od Selemeta ibn Nufejla El-Kindija radijallahu anhu da je rekao: "Bio sam prisutan kod Poslanika kada mu je jedan čovjek rekao: "Allahov Poslaniče, ljudi su omalovažili konje, odložili su oružje i govore: "Nema više džihada!" Na to se Poslanik sallallahu alejhi ve selleme okrenu licem prema čovjeku i reče: "Slagali su. Sad je upravo nastupilo vrijeme borbe. Neprestano će iz moga ummeta biti skupina koja će se boriti za istinu, Allah će zastrašiti njima srca ljudi i opskrbiti će ih njihovim imetkom. U grivama konja je dobro do Sudnjeg dana i do ispunjenja Allahovog obećanja. On mi je objavio da će me usmrtiti i da neću još dugo ostati. Vi ćete me pratiti u različitim skupinama i udarat ćete vratove jedni drugima. Mjesto i osnova vjernicima bit će Šam." (Kaže Imam Sujuti: "Kao da hoće reći da će Šam u vrijeme smutnji biti sigurniji od drugih mjesta. Pogledaj "Hašijetu-s-sujuti,6/215).

  Ako analiziramo hadise, zapazit ćemo da se ta skupina, odlikuje svojstvima:

  Ova skupina se čvrsto pridržava ispravne vjere (istine) i njenih principa bez trunke kolebanja i popuštanja. Sve predaje ukazuju da će se ta skupina pridržavati ispravne vjere, sa kojom je poslan Muhammed sallallahu alejhi ve selleme i koju je Allah naredio svojim robovima kada je rekao: "Zar ne! Allahu pripada stvaranje i naređivanje." (El-E’araf, 54). Rekao je Šejhul Islam Ibn Tejmijje: "Pod stvaranjem se misli na Njegovu odredbu, a pod naređivanjem se misli na Njegov šerijat (zakon)." (Međmuul fetawa 11/251-271).

  Od Sa'lebeta El-Hušenija radijallahu 'anhu se prenosi da je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Pred vama su dani u kojima će strpljenje biti kao držanje žeravice u ruci. Onaj ko u njima bude uradio dobro djelo, imat će nagradu vas pedesetorice za isto to djelo. Upitaše: "Allahov Poslaniče! Da li misliš na pedesetoricu od njih ili na pedesetoricu od nas? Mislim na pedesetoricu od vas." - odgovori Poslanik sallallahu alejhi ve selleme." (Prenosi ga Ebu Davud, Begavi i drugi)

  Pod strpljenjem se misli na pridržavanje za ono na čemu su bili ashabi, na što aludira jedan od rivajeta u kojem su dani strpljenja opisani kao dani u kojma će onaj koji se pridržavao onoga na čemu su bili ashabi imati nagradu njih pedesetorice. Strpljenje je ustrajnost u vjeri, čvrsto pridržavanje za nju i neodustajanje ni od jednog njenog dijela, bez obzira koliko se on čovjeku činio malim i neznatnim i nepokornost i neposlušnost nevjernicima i licemjerima koji svim sredstvima pokušavaju odvojiti Muslimana, mudžahida, pa makar od jenog dijela vjere.

  Na ovakvu vrstu strpljenja Allah subhanehu ve te'ala podstiče Svog Poslanika sallallahu alejhi ve selleme u suri El-Kafirun u kojoj se kaže: "Reci: "O nevjernici! Ja ne obožavam ono što vi obožavate i vi ne obožavate ono što ja obožavam. Vama vaša vjera, a meni moja vjera." (El Kafirun, 1-6). Kaže Ibn Kesir u komentaru ovih ajeta: "Ova sura predstavlja praktično odricanje od postupaka koje čine mušrici. Obožavaoc mora imati svoje božanstvo kojeg on obožava i način na koji ga obožava. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve selleme i njegovi sljedbenici obožavaju Allaha onako kako im je On propisao, a mušrici obožavaju nekog drugog mimo Allaha na način koji On nije propisao."

  Allah subhanehu ve te'ala je upozorio Poslanika sallallahu alejhi ve selleme u mnogobrojnim ajetima da se čuva pokornosti i poslušnosti nevjernicima, kao što su riječi Allaha subhanehu ve te'ala: "O vjerovjesniče, ne slušaj nevjernike i licemjere." (El-Ahzab, 1); riječi Allaha subhanehu ve te'ala: "Ne slušaj lažljivce! Oni samo žele da popustiš, pa bi i oni popustili." (El-Kalem, 8-9).

  Allah subhanehu ve te'ala je upozorio i ostale vjernike da se čuvaju pokornosti i poslušnosti nevjernicima i pojasnio loše posljedice koje iz toga proizilaze. Kaže Allah subhanehu ve te'ala: "O vjernici, ako se vi budete pokoravali nevjernicima oni će vas stopama vašim vratiti i upropastiti." (Ali Imran, 149).

  Musliman ne smije dozvoliti da ga uznemiravanje nevjernika, licemjera, griješnika i onih koji se razilaze sa njim odvrate od pridržavanja za pravi put i da ga navede na osvetu ili nekontrolisane postupke koji njega i njegovu da'vu izvode sa jasnog, uravnoteženog i smirenog pravca. Allah ga upozorava na to i kaže: "Strpi se! Allahovo obećanje je istina. Neka te nikako ne obmanu oni koji nevjeruju." (Er-Rum, 60).

  Samo mudrošću i znanjem, možemo izaći na kraju kao pobjednici. Ako nisi u stanju pojasniti drugima sunnet, praktikuj ih kod kuće ili u džematima gdje su džematlije edukovane i shvataju nagradu potpunoga namaza.

  Na kraju, molimo Allaha subhanehu ve te'ala da nas opskrbi ovim svojstvima, da očisti naša srca od trunke obožavanja nekog ili nečeg drugog mimo Njega i da ovome ummetu vrati ponos i ugled kojeg je nekada imao. Amin!

  Odgovor pripremio, prof. Jasmin Djanan
 3. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pitanje:

  Pitanje u vezi Aksam namaza... da li je dozvoljeno klanjati kad se ude u Dzamiju dva rekijata Tehijetul Mesdzid prije Aksam namaza, eto toliko neka vas Allah nagradi.

  Odgovor:

  Kada se uđe u džamiju, u vrijeme kada nije mekruh klanjati ili prije nastupanja određenog namaza, prije nego sjednemo klanjaćemo dva rekata tehijjetu-l-mesdžida. To se temelji na hadisu Ebu Katade, r.a, u kojem Poslanik islama, s.a.v.s, traži od svojih sljedbenika da klanjaju ta dva rekata: Kada neko od vas uđe u džamiju neka klanja dva rekata prije nego sjedne!

  Kod nas je običaj da se ta dva rekata klanjaju samo u novootvorenoj džamiji ili u nekoj džamiji koju osoba prvi put posjećuje. Dužnost nam je napomenuti da se taj namaz klanja svaki put kada uđemo u džamiju, osim ukoliko već nije počeo određeni namaz koji ćemo klanjati u džema'atu ili ukoliko nije nastalo vrijeme u kojem je pokuđeno klanjati: vrijeme izlaska sunca, kada je sunce u zenitu i kada sunce zalazi.

  Po mnogima, taj namaz treba klanjati svaka osoba koja dođe na džuma-namaz, pa makar imam vec držao hutbu, dok se, po hanefijskoj pravnoj školi, taj namaz izostavi i sjedne, kako bi se hutba slušala i okoristilo njome. Kad god se uđe u džamiju, a muezzin nije počeo učiti ikamet za farz-namaz ili ne postoji neka druga spomenuta zapreka, klanjaćemo dva rekata tehijjetu-l-mesdžida prije nego sjednemo u džamiji.

  A Allah najbolje zna!

  Pripremio prof. Jasmin Djanan
 4. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pitanje:

  Es'selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu braco!

  Ovako, zanima me kako danas postupiti sa novcem, svi skoro salju pare preko banke, primaju, je li haram imati otvoren racun u nekoj banci? Prvenstveno, zanima me, morao sam poloziti neki depozit za studiranje u Austriju, mogu trositi te pare kad dodjem tamo, i pitao sam da li ce mi obracunavati kamatu na to, kazu godisnje, tj. na dan 31.12. obracunavaju kamatu na te pare, pa sta sad da uradim? Je li mogu drzati pare na banci do decembra, pa da skinem?

  Prije svega roditelji ce mi isto slati pare za studiranje, a cuo sam da banke imaju sanduk za neke vazne dokumente, pa mozda da tu cuvam. Moze vase misljenje oko toga? Da vas Allah nagradi za ulozeni trud. Amin. Selam alejkum!

  Odgovor:

  Ve alejkumusSelam ve rahmetullahi ve berekatuh,

  Sto se tice kamatnoga sistema i prije smo napominjali da je to nuzno zlo, jer sistem finansiranja kao i transakcije novca medju njima je baziran na kamatnoj platform. Ako imas potrebu za otvorenim razucunom u svrhe skolovanja, kao i naplacivanja usluga poslovanja, to potpada pod nuzno zlo. Ali ako imas mogucnost da ne orocavas svoj imetak nego da ga pohranis u sanduk i places uslugu njegova iznajmljivanja, to je bolje i blize bogobojaznosti.

  Sto se tice kamate koja ti bude dolazila na polozen racun, uzimaj sebi samo osnovicu, a trazi da u mjesecnim i godisnjim izvjestajima imas jasno definisanu visinu novca koja je kamatni udio. Taj kamatni udio imas mogucnost da utrosis u opce dobro (izgradnju cesme, puta, javnog toaleta) bez zelje za nagradom za isto djelo, nego pod nijetom kotarisanja necega sto je Allah prezreo i zabranio kuranskim tekstom.

  A Allah najbolje zna!

  Prof. Jasmin Djanan
 5. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pitanje:

  Selam, ja sam jedna zena koja ima dosta problema sa zdravljem. Prije trinaest godina sam dobila moje prvo djete, posle njegove prve godine dana sam se razbolela. Bila sam kod svih mogucih doktora, snimala sve od glave do pete, svi mi kazu da je sve uredu ali ja bolesna!! Na pocetku bolio me je zeldac u tjelu imala sam osjecaj kao da su mravi a u glavi da nepricam koji osecaj posle sve vise i vise dok nije doslo da mi ni zivot nije interesantan, pa sam molila doktore da mi daju neku medicinu. Dobila sam medicinu za depresiju, trosim vec 5 godina idem redovno kod psihijatra jer oni kazu da imam depresiju ali to mi nije pomoglo jedino da ponekad bolje spavam sto se tice dnevnog zivota nema dana da se ne plasim nedaj boze da necu uraditi nesto a imam malu djecu pa bi zeljela ako ima neko ko bi mi mogo pomoci i uputiti me na pravi put, jer ja ne znam kome vise da se obratim.

  Unapred zahvaljujem

  Pomozite mi

  Odgovor:

  Molim Allaha da vam pomogne i da vas izliječi. On sve može. Poslanik s.a.v.s. je rekao da za svaku bolest postoji lijek, osim smrti i starosti. Prvo što trebate uraditi jeste zahvaliti Allahu na blagodatima kojima vas je obasuo a kojih niste ni svjesni. Nabrojte ono što je dobro i uredu kod vas i vidjećete da je više dobra nego lošeg u vašem životu. Eto i sami ljekari rekli su da je sve uredu. Čemu onda panika? Budite optimisti i vjerujte u svog Gospodara. Veliki broj duševnih bolesti uzrokovano je lošim raspoloženjem i nezadovoljstvom.

  Veoma interesantno u vašem slučaju jeste činjenica da niste naveli ni jedan ozbiljan simptom bolesti na osnovu kojeg bi vam možda mogao predložiti šta da uradite. Niste mi spomenuli da li klanjate i da li spominjete Allaha, tj. da li činite zikr. Većinu bolesti i duševnih nadražaja vjernik može smiriti redovnim učenjem Kur'ana, spominjanjem Allaha i obavljanjem namaza. Uzvišeni Allah kaže: „Samo spominjanjem Allaha duše se smiruju.“

  Dobro je što ste išli kod psihijatra, iako se ja na vašem mejstu ne bi zadovoljio samo sa jednom dijagnozom. Obično oni većini pacijenata koji im se prvi put obrate daju medikamente za smirenje i druge vrste lijekova protiv depresije. Da biste bili potpuno sigurni da se vaš problem ne tiče psihijatra i zvanične medicine posjetite barem još jednog ljekara.

  Međutim, pošto spominjete i iritaciju želuca i način na koji se dešava bol u želucu i glavi, možda biste ipak trebali da se obratite nekome ko poznaje liječenje Kur'anom. Adresu i broj telefona od liječnika u Švedskoj vam mogu dati urednici stranice na kojoj ste postavili pitanje.

  Ako imate neke od od dole spomenutih simptoma, dobar liječnik Kur'anom znaće šta treba da uči u ovoj situaciji.

  1. Stalan bol u jednom od udova,
  2. Periodični napadi (nervni grčevi),
  3. Paraliza nekog od dijelova tijela,
  4. Prestanak rada nekog od čula.

  Hfz. mr. Senaid Zajimovic
 6. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Da li je dozvoljeno čovjeku tražiti neku pomoć od ljudi mimo Allaha i da li u ovom slučaju postoji razlika između živog i mrtvog čovjeka?

  Odgovor: Osnova je da musliman traži pomoć od Allaha, jer On jedino može istinski pomoći robu. Međutim, nema šerijatske zapreke tražiti pomoć od čovjeka ako je željena pomoć u domenu ljudskih mogućnosti. Dakle, od žive osobe se može tražiti samo ono što je u mogućnosti učiniti, u protivnom se pomoć traži isključivo od Allaha. Što se tiče mrtve osobe, od nje nije dozvoljeno tražiti nikakvu pomoć, jer mrtvi ne može sam sebi pomoći, pa kako da pomogne drugima. Isto tako, nije dozvoljeno činiti bilo kakvu vrstu ibadeta pored kabura iz ovoga ili onoga razloga. Kada je Aiša, majka vjernika, pitala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šta da kaže kada dođe na kubur, rekao je: "Reci: Es-selamu ala ehlid-dijar ..." (Muslim) Dakle, ko dođe do kabura proučit će samo poznatu dovu. Ko učini sedždu na kaburu ili tavafi oko njega želeći se time približiti Allahu i smatrajući da sedžda i tavaf na tom mjestu imaju posebnu odliku, učinio je ružnu novotariju i grijeh. Uz to je otvorio velika vrata zablude koja vode izravno ka velikom širku. Musliman smije tavafiti jedino oko Kabe, i sva mjesta na Zemlji, u pogledu nagrade, su ista osim tri poznate džamije: Mesdžidul-Haram u Mekki, El-Mesdžidun-nebevijj u Medini i El-Mesdžidul-Aksa u Kudsu o čemu nam govore vjerodostojni hadisi. Međutim, ako čovjek čini nešto od spomenutih ibadeta mrtvom želeći mu se približiti, tada je počinio najveći grijeh koji ga izvodi iz okvira islama.


  Semir Imamovic
 7. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Da li je muškarcima dozvoljeno da igraju (plešu) na svadbenim i drugim proslavama?

  Odgovor: Nije bilo poznato tokom prva tri stoljeća da su muškarci igrali niti je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poučio ashabe da se raduju na takav način. Ovo zlo doživljava svoju kulminaciju kada se ples ili uvrtanje ramenima smatra ibadetom koje čovjeka približava Allahu. Da je u tome bilo kakva dobra prve generacije bi nas sigurno pretekle u tome. Ibn Kajjim kaže: "Nije bilo poznato u prva tri stoljeća ni u Medini, niti Mekki, niti Šamu, niti Jemenu, niti Egiptu, niti Hurasanu, niti Iraku da su se ljudi iskupljali slušajući muziku..., niti je među njima neko plesao." (Vidjeti: Risaletus-sema', str. 325, Ibn Kajjima) Ibn Akil el-Hanbeli smatra da je ples zabranjen ajetom u kome Uzvišeni kaže: I ne hodi po zemlji nadmeno. (Prijevod značenja El-Isra', 37. Vidjeti: El-Džamiu li ahkamil-Kur'an, 10/268.) Imam San'ani kaže: "Ples i pljeskanje su simboli velikih grješnika i pokvarenjaka." (Vidjeti: Subulus-selam, 3/131.) Prvi ko je izmislio ples je Samirijj i njegovi sljedbenici kada su se odmetnuli i počeli obožavati tele. (Vidjeti: Avnul-mabűd, 13/187.) Islamski učenjaci su žestoko osudili ovaj postupak. (Vidjeti: El-Medhal, 3/117, Ibnul-Hadždža; Telbisu Iblis, str. 230, Medžmű'u-fetava, 11/325 i Es-Silsiletus-sahiha, 3/307.) A Allah najbolje zna.


  Semir Imamovic
 8. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  U jednom hadisu, koji sam nedavno čuo, Poslanik kaže da će se Mehdi pojaviti u vremenu kada se poveća broj potresa. Svjedoci smo da se broj potresa svakog dana povećava, znači li to da možemo uskoro očekivati pojavu Mehdija? Recite mi, molim vas, da li je tačno da će se Mehdi poznati po posebnoj oznaci koju će imati na svome licu? Džezakellah hajra!

  Odgovor: Ebu Seid el-Hudri prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Radujte se dolasku Mehdija, pojavit će se kada se ljudi budu puno razilazili i kada budu učestali potresi. Ispunit će Zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom." (Ahmed, 3/37, Musedded i Ahmed b. Menia' u svojim Musnedima, 10/279-280; Itihaful-hajere, Busirija, i Baverdi u El-Marife, 14/261-262, Kenzul-ummal. Citirani hadis slabim je ocijenio šejh Albani. Vidjeti: Es-Silsiletud-daife, 4/91-92.) Nemoguće ja kazati tačno vrijeme pojave Mehdija ili Isaa. U hadisima se navodi globalni opis vremena u kome će se pojaviti tako da niko sa sigurnošću ne može tvrditi da će se pojaviti u tom i tom vremenu precizirajući godinu ili stoljeće. Pored slabosti citiranog hadisa u sunnetu se navodi osam vjerodostojnih predaja i brojni autentični govori od ashaba i tabi'ina o dolasku Mehdija. S druge strane imamo na desetine slabih hadisa (većina hadisa o Mehdiju nije ispunila uvjete vjerodostojnosti) koji nagovještavaju dolazak Mehdija. Na osnovu globalnog broja ovih predaja neki hadiski stručnjaci smatraju da ovi hadisi dostižu stepen mutevatir predaja (predaje u čiju ispravnost nije dozvoljeno ni najmanje sumnjati). To mišljenje zastupaju: Ebu Hasan Sidžistani (umro 363. god. po H.) u djelu Menakibuš-Šafii, Muhammed Berzendži (umro 1103. god. po H.) u djelu El-Išaatu fi ešratis-saati, Ševkani (1250. god. po H.) u djelu Et-Tevdih, Siddik Hasan Han (1307. god. po H.) u djelu El-Izaah, Kittani (1345 god. po H.) u djelu Nazmul-mutenasir. Neke zalutale skupine smatraju da napredak i boljitak ovome ummetu ne može doći do pojave Mehdija, niti se može uspostaviti islamska vlast i država osim nakon njegovog dolaska. Ovo je pogrešno ubjeđenje koje rezultira pukim nemarom, čekanjem i strpljenjem bez pokušaja da se nešto promijeni ili ostvari. U vrijeme Mehdija će sigurno zaživjeti šerijatska vlast, a do tada, Allah zna, na muslimanima je da rade na njenom uspostavljanju. Dakle, dolazak Mehdija ništa ne mijenja u pogledu praktičnog segmenta islama. Musliman je dužan raditi i truditi se bez obzira doživio dolazak ovog pravednog halife ili ne. Što se tiče opisa lica Mehdija u hadisu koji bilježi Ebu Davud i Nuajm b. Hammad, sa dobrim lancem prenosilaca, kako tvrdi Ibn Kajjim, stoji da će imati visoko čelo, duži nos, uzak na vrhu sa parabolom na sredini. Nije mi poznato da postoje drugi vjerodostojni hadisi koji opisuju izgled Mehdija. Također, nije mi poznat hadis u kome se spominje posebna oznaka na licu, već ima predaja u kojoj se spominje madež. Ebu Umame prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Mehdija je moj potomak. Pojavit će se u svojoj četrdesetoj godini. Njegovo lice će izgledati kao blistava zvijezda, a na desnom obrazu imat će crni madež. Nosit će na sebi dva ogrtača, kao da je čovjek od Izraelćana. Vladat će dvadeset godina." (Taberani u El-Kebiru, 8/101-102. U lancu prenosilaca ovoga hadisa ima Ibn Ebi Sugajre koji je nepouzdan. Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 7/319. Imam Zehebi ovaj hadis smatra ništavnim. Vidjeti: Mizanul-iatidal, 5/362.) Citirana predaja, također, oponira vjerodostojnim hadisima u kojima se navodi da će Mehdi vladati najviše devet godina, a Allah najbolje zna.

  Semir Imamovic
 9. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Kada dvojica klanjaju u džematu kako trebaju stati i koliko imam treba biti ispred muktedije?

  Odgovor: Islamski učenjaci po ovom pravnom pitanju imaju podijeljena mišljenja. Većina pravnika smatra da će muktedija stati na desnu stranu imama. Potom se isti razilaze da li će stati paralelno sa imamom ili iza njega. (Vidjeti: Fethul-Bari, 2/190, Ibn Hadžera) Ibn Abbas je rekao: ''Boravio sam kod tetke Mejmune (žene Poslanika). Allahov Vjerovjesnik klanjao je jacija-namaz, potom je došao kući i klanjao četiri rekata, potom je zaspao. Nakon toga je ustao (na noćni namaz) pa sam stao s njegove lijeve strane. Poslanik me tada povukao i postavio na svoju desnu stranu.'' (Buhari i Muslim) Na osnovu ovoga hadisa imam Buhari je u svome ''Sahihu'' naslovio poglavlje: ''Muktedija stoji paralelno sa imamom s njegove desne strane ako su dvojica.'' (Vidjeti: Fethul-Bari, 6/179, Ibn Redžeba i Šerhu Sahihil-Buhari, 5/78, Kermanija)

  Hafiz Ibn Hadžer kaže: ''Iz spoljašnjeg značenja ovoga hadisa zaključuje se da je Ibn Abbas stao paralelno sa Poslanikom.'' (Vidjeti: Fethul-Bari, 2/190, Ibn Hadžera) Prenosi se da je Abdullah b. Utbe ušao kod Omera b. el-Hattaba u podnevsko vrijeme dok je klanjao dobrovoljni namaz. Abdullah je stao iza Omera želeći s njim klanjati. Omer ga je povukao naprijed i postavio ga paralelno s njim s desne strane. (Malik, 360 i Abdur-Rezzak, 2/410, sa ispravnim lancem prenosilaca.) Nafia kaže: ''Stao sam iza Abdullaha b. Omera dok je klanjao jedan od namaza. Abdullah me uhvatio za ruku i povukao dok nisam stao u ravninu njegovih stopala s njegove desne strane.'' (Malik, 360, sa ispravnim lancem prenosilaca.) Ibn Džurejdž je upitao Ataa: ''Ako klanja jedan sa imamom, kako će stati?'' Ata reče: ''Stat će s imamove desne strane.'' ''Hoće li se izravnati s njim tako da ne pretiču jedan drugog?'', upita Džurejdž. ''Da'', odgovori Ata. Ibn Džurejdž ponovo upita: ''Hoće li se spojiti s njim tako da nema između njih praznine?'' ''Da, hoće'', rekao je. (Abdur-Rezzak, 2/406, sa ispravnim lancem prenosilaca.) Ove predaje jasno ukazuju da muktedija koji jedini klanja uz imama staje s njegove desne strane, paralelno s njim. Nije nam poznato da je neko od ashaba kazao i praktikovao suprotno ovome što se prenosi od Omera i Ibn Omera, a Allah najbolje zna.


  Semir Imamovic
 10. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pitanje:
  Evo imam pitanje i za odgovor se unaprijed zahvaljujem i da vam Allah dž.š. upiše u dobra djela inshAllah, amin...Evo ja ću biti kratka.. ja sam konvertirala u islam prije 3 godine.. nemam nijednog posebnog razloga.. moji roditelji su pravoslavci (tradicionalni)...

  već od rata sam se stidila šta sam jer sam bila svjesna dogadjaja, pa me potuklo sve SARAJEVO, SREBRENICA, BRATUNAC... onda sam imala društvo u kojem su bili pretežno muslimani... slušali smo sevdalinke i tako ... a u sve vrijeme nisam ni pomišljala na vjeru nego jednostavno sam rasla u lijepom društvu, nisam nikad izlazila, opijala se i tako nesto tome slično..

  Onda sve sto sam bila starija nesto mi falilo,.. roditelji su bili brižni, imali smo čistoću, odjeću, hranu.. sve smo imali ja i još 2 brata ali uz sve to je u kući često bilo svađe, nasilja... praznovjerstvo itd..

  Ja sam uvjek bila drukčija od mojih u kući... htjela sam mir i nisam ga imala, u sobi sam bila sa 2 brata, slabo sam učila.. momaka nisam imala a bila sam uvjek lijepa cura, lijepog ponašanja... i ne znam onda tek u 26 godini počnem čitat o vjerama...

  ...moja braća našli slovenke pa prihvatili katoličku vjeru... jedan se čak u katoličkoj crkvi ženio... a meni te vjere pravoslavna i katolička nisu nikad bile ok i tad kad islam nisam ni poznavala... bilo mi je čudno kako uvijek te svetce svete... pa u Bosni dole... danas se ne radi-svetac... pa sutra se ne radi-svetac... pa ne znam neki čudni običaji... sve samo se Boga ne časti, samo se njemu ne zahvaljuje...

  Onda sam imala period kad nisam mogla spavati... nisam znala šta mi je... neće pa neće san na oči... otišla sam na internet i utipkala u google ... nesanica... i meni izbaci stranicu Liječenje Kur anom... I tako sam počela čitati i u svemu tome lijepome sam se našla... i jednostavno sam onda htjela upoznat Islam.. čitala o islamu, upisala se na forume, pričala sa ostalima i tako, da me sve više i više vuklo i da sam žudila po vjerskom znanju .. I onda nakon pola godine sam shvatila, da nisi musliman ako ne klanjaš...

  ...prvo sam čitala i čitala... i onda tek učila o namazu .. U tom periodu otišla sam u Bosnu i tamo upoznala momka iz sela mojih roditelja koji radi u Ljubljani ... i da malo skratim priču ,.. taj momak mene zaprosi dal bi se udala za njega i ja njemu kažem za Islam.... i da se ne želim udat u crkvi i da ne želim krstiti djecu i sve tako... i da je moja vjera Islam.. i on kaže da to njemu ne smeta... u tom svemu sam ja mislila, da bi kroz jedno vrijeme i on mogao prihvatiti vjeru ... ja se udam jer je stvarno dobar... nije kao ovi momci danas... nije pio, nije pušio, nije izlazio ...porodičan je i tako .. ja se udam .. i poslije sam ja počela sa vremenom njega približavat vjeri, pričat o islamu i tako .. i on je uvjek govorio, da ja mogu vjerovat u šta želim a on ne želi jer vjere prave ratove... ljudi uvjek ratuju zbog vjera i tako.. Sad će 2. godine otkako sam se udala, u vjeri sam jako napredovala... uvjek učim, slušam predavanja... družim se sa muslimankama ovdje u Ljubljani ... ali moj muž neće vjere... i meni sad taj brak nije interesantan i ne znam kako ću i djecu odgojit ...

  Pričala sam ovdje sa jednim bratom iz islamske zajednice koji mi je rekao da osoba koja je konvertirala u Islam a nije udata za muslimana... da nije u haramu... da imam ja vjeru svoju a njega da ne pritišćem ... i navodno da će mi njegova žena dati literaturu da pročitam o tome... ja sam se udala... vjerovatno nisam bila dovoljno čvrsta ili sam jednostavno smatrala da bi on mogao primit islam ako mu ne smeta, da ja klanjam... sad mu odjednom smeta... da ja pretjerujem i tako... naravno... konstantno sam u stiku sa vjerom...

  ...šta da radim? Da se razvedem ? A on je inače jako dobar, vrijedan, smiren... danas je teško naći čovjeka... ja sam htjela imat muslimana al svi su se čudno prema meni ponašali... nisu me ozbiljno shvatili ili šta ja znam. Ne znam kojim putem da idem, da čovjeka malo približim da samo shvati ... on mene ne želi ni saslušati... o vjerama ne želi slušati, o nijednoj ... to me tako boli a sa druge strane je on kao što sam rekla dobar itd..

  Dovim Allahu, klanjam... ne znam... zbunjena sam.. Govore mi isto tako, da sam sa udajom ispala iz vjere.. da nisam muslimanka.... izgubila sam krug sestara sa svojom udajom .. a mnoge i nisam... jedni kažu da nisam muslimanka, drugi obratno ... a meni iz srca Islam niko ne može oteti... (Allah swta najbolje zna)

  Zahvaljujem na odgovoru i da Vas Allah dz.š. nagradi najboljom nagradom, Amin.

  Odgovor:

  Poštovana sestro,

  Dvaput sam pročitao vašu ispovijest. Duboko ste me dirnuli svojom pričom. Iako ne bih trebao pokazivati emocije prilikom odgovaranja na pitanja, ipak ću to uraditi u ovom slučaju. Jer kakav bi ja to čovjek bio kada ne bi suosjećao sa ljudskim problemima. Na osnovu priloženog mogu slobodno ustvrditi da ste vi muslimanka i niko vam to pravo ne može poreći. Istina po pitanju vašeg muža postoji malo nejasnoća. Vjerujem da prilikom udaje za tog čovjeka niste znali da se muslimanka ne može udati za nemuslimana. Uzvišeni Allah je rekao: „Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici.“ (El-Bekare, 22) I ne postoji ni jedan izuzetak iz ovog propisa.

  Ukoliko je tačno da niste znali za ovaj propis, vi ste i dalje muslimanka. Međutim, sada kada znate da ipak ne možete živjeti sa čovjekom koji nije musliman, preporučujem vam da ozbiljno porazgovarate sa njim i da mu ponudite islam. Ukoliko ga ne prihvati, ponudite mu razvod braka. Ako vas voli, on će radi vas prihvatiti islam i učinit će kao što je to uradio jedan ashab Amr ibnul-As sa Poslanikovom kćerkom Zejneb. I on, a i mnogi drugi ashabi su iz ljubavi prema svojim ženama prihvatali islam.

  Islam je dozvolio muslimanu da oženi jevrejku ili kršćanku, a nije dozvolio muslimanki da se uda za jednog od njih. To je zbog toga što je muž gospodar u kući, što on upravlja kućom i što je odgovoran za ženu i što se djeca njemu pripisuju i nose njegovo prezime. Islam je svojim zakonodavstvom i drugim smjernicama zagarantirao supruzi, sljedbenici Knjige, ispovjedanje njezine vjere – pod okriljem muža muslimana, njezinih prava i svetinja. Dočim druga vjera ne garantira supruzi drukčijeg vjerskog svjetonazora bilo kakvu vjersku slobodu. Kako bi se onda islam mogao poigrati sudbinom svojih kćeri i predati ih u ruke onih koji bezobzirno postupaju prema njima?!

  Činjenica da sljedbenici Knjige ne priznaju vjeru islam i objavu Kur'an, a ne priznaju ni vjerovjesnika Muhammeda a.s. kako je onda moguće da muslimanka živi pod njegovom brigom i zaštitom i da izvršava svoje vjerom propisane dužnosti, ibadete, farzove i vadžibe. Apsurdno je dugoročno očekivati da muslimanka sačuva nepovredivost svoje vjere i da joj se omogući zaštita njezinih vjerskih prava, dok njezin suprug ignoriše njezinu vjeru.

  I sami ste spomenuli negativne posljedice života u braku sa nemuslimanom. Jedna od njih je odgoj djece. To će sigurno izazvati probleme u braku. Druga je to što vas u muslimanskoj zajednici neće shvatati ozbiljno. Zbog toga možete biti odbačeni i od svojih rođaka, ali i od muslimana koji znaju za ovaj vjerski propis. Zato je bolje da riješite pitanje braka i vjere dok još uvijek imate vremena i dok još uvijek niste zašli dublje u vezu.

  Molim Allaha da vam pomogne.

  Hfz. mr. Senaid Zajimovic
 11. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pitanje:

  Imala sam dugo prijateljicu, koja je imala vjeru katoličku, jedan dan mi je rekla da je učila u vjeronauki da se u Islamu smije tući žena, ako ne ispuni dužnost prema čovjeku? Ako ga ne sluša? Ne radi ono što on kaže i želi ... Kao da nema nikakvog prava? Dugo tražim odg. Ako je moguće da mi odgovorite?

  Hvala unaprijed!

  Odgovor:

  Ovo je jedno od najosjetljivijih pitanja u islamu. Islam je vjera po mjeri čovjeka. Svi njegovi propisi i zakoni su u korist i za dobro čovjeka. On jednako poštuje i muškarca i ženu. Jednakost spolova je u potpunosti zastupljena.

  Vaša prijateljica je najvjerovatnije mislila na kur'anski ajet u kome Allah kaže: „A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite!...“ (En-Nisa, 34) Međutim ovaj ajet se tumači na slijedeći način:

  Pojam “nušuz” spomenut u ajetu u prijevodu kao neposlušnost, doslovno “protivljenje”, obuhvaća zlonamjerno ponašanje žene prema svome mužu ili muža prema svojoj ženi, uključujući i ono što danas obilježavamo s “duševnom okrutnošću”; u odnosu na muškarca znači i “zlostavljanje” – u tjelesnom smislu – žene.

  Radi se o specifičnoj vrsti neposlušnosti gdje supruga namjerno i bez razloga provocira, izaziva i otkazuje poslušnost mužu u stvarima u kojima je dužna zbog funkcionalnosti braka biti poslušna. Tada je mužu prema ajetu dozvoljeno da postupi prema sljedećem redoslijedu: 1) opominjanje, 2) seksualna suzdržljivost (dakle, u pravilu najmanje jednu noć) a potom tek 3) kazna. Udaranje u afektu je u svakom slučaju zabranjeno.

  Muž je glava i gospodar kuće i porodice – zbog svoje prirodne sposobnosti i odgovornosti za opskrbu porodice. On ima pravo da od svoje supruge traži poslušnost i saradnju, pa, prema tome, njoj nije dozvoljeno da se pobuni protiv njegova autoriteta, čime prouzrokuje razdor. Bez kormilara, lađa domaćinstva će posrtati i potonuti.

  Ako muž primijeti da njegova supruga sve više pokazuje znakove neposlušnosti i pobune protiv njega, on treba da je na jabolji način popravi lijepim riječima, ljubaznim savjetovanjem i mudrim upućivanjem. Ako ovakav način ne pomogne, on treba da spava odvojeno od nje nastojeći da probudi njezin ženski nagon – kako bi mogla biti povraćena vedrina i mir i ona mu uzvratila na harmoničan način.
  Ako, pak, ni na ovaj način ne bi uspio, njemu je dozvoljeno (ali ne i naređeno) da je blago udari rukom izbjegavajući njezino lice i druge osjetljive dijelove i to je lijek za neke žene u nekim situacijama i u nekoj mjeri. Udariti ženu u lice je zabranjeno zato što je to uvreda za njen ljudski dignitet, a osim toga, to je opasno po najljepši dio njezina tijela. Ali ni u kom slučaju on ne smije pribjeći šibi ili nekom drugom sredstvu koje bi prouzrokovalo bol ili ranjavanje.

  Kao što je vidljivo iz autentičnih predaja, sam je Poslanik odlučno prezirao pomisao da se udara žena i više nego jednom je rekao: “Zar je nekom od vas zaista moguće udarati ženu kao da je robinja, a navečer ići k njoj?” (El-Buhari i Muslim) Slijedom jedne druge predaje zabranio je uopće tući žene: “Nikad ne udarajte sluškinje (robinje) Božije!” (Ebu Davud, En-Nesai, Ahmed ibn Hanbel)
  Uvijek je bolje upozoriti, ili učiniti nešto slično upozorenju: i dokle god je moguće postići cilj upozoravanjem, nikakva upotreba sile nije dozvoljena zato što sila proizvodi mržnju, i mržnja šteti skladnom životu koji se traži u braku. Sila se primjenjuje samo kada se boji grijeha prema Allahu.

  Hfz. mr. Senaid Zajimovic
 12. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pitanje:

  SELAM ALEJKUM WE RAHM. WE BEREKATUHU...

  Da vas Uzviseni nagradi na pomoci... AMIN.

  Malo mi je podugo pitanje al insallah molim Allaha da nas sviju pomogne, amin!

  U vjeri sam vec insallah haman tri godine.. ja i brat smo u vjeri, a roditelji nisu da ih Allah uputi... sa jednim bratom se cujem i elhamdulillah sve je dobro... i odlucili smo se nakon godinu dana sto se cujemo da se uzmemo sad u aprilu, u aprilu zbog toga sto mi je brat u njemackoj a on mi je jedini velijj, i u vjeri je tako da mi je on jedina pomoc insallah...

  ...kao sto rekoh babo i mama ne klanjaju... meni brane hidzab, znaci potpuno su protv vjere, ja i brat smo za njih vehabije, kao i svi drugi kao sto i znamo sad kako je naisao taj val..al hajr insallah.. eh moji su potpuno protiv bradonja kako oni to nazivaju, nemogu ih haman ocima gledati, psuju ih, kao sto i mog brata ne podnose zbog brade i hlaca.. brat je ozenjen, a ja se nalazim u ovoj kuci ,gdje vlada, nemoral, muzika, alkohol, babo mi pije, mene vrijeda, omalovazava, i tako et svasta pomalo, sejtan radi svoje, ALLAH Ga prokleo..et pomalo sam ojasnila situaciju...

  ...eh mama je svjesna da cu se udati za vjernika, ma i babo u dna duse on to zna... ali sejtan svoje radi... mama uvijek kaze, mozes za vjernika ali da je normalan bez brade i hlaca al da je vjernik... vrijeme se blizi mojoj udaji neznam kako da postupim, u svakom slucaju ONI SE NECE STIM SLOZIT, jer ne vole taj zivot, hidzab, vjeru, ... u ovoj kuci mi ne vrijedi ostati, jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju, sve ove godine, hajd et kontam dobrocinstvo roditeljima, hajd promjenit ce se, ali sve je gore.. a ja se zelim pokoriti Allahovoj naredbi i zivjeti islamskom zivotom u skladu kurana i sunneta insallah...

  ...sad neznam kako da postupim, dal da pokusam jos popricati sa svojima, o tome o udaji, mada smatram da ne vrijedi, jer brat kad je bio prosli put, htio je tuci mene i brata, ja sam morala da sklonem sve svoje hidzabe i haljine, jer mi ih je otac htio zapaliti, cak smo jedan dan ja i mama i brat otisli od kuce, zbog babe, jer ga je uhvatlo ono njegovo ludilo kad moram tako reci, jos i kad popije, al hajr ALLAH SVT mjenja stanja u trepatju oka...

  ...nemogu vise jednostavno da trpim ovo sve, jer nepokornost ALLAHU boli, a zulum mi cine, nedaju mi znaci nista sto se tice vjere, et hv. Allahu barem i da klanjati mogu ali samo to... al elhamdi na tome Allahu...

  ...molim ALLAHA DA VAS NAGRADI DZENNETOM, NA POMOCI VASOJ, situacija je malo komplikovana, u mene, ali nisam jedina na hajr... da nas ALLAH POMOGNE... AKO MI MOZETE BILO KAKAV SAVJET DATI, BILA BIH VAM ZAHVALNA INSALLAH...

  Odgovor:

  Hvala Allaha Koji vas je uputio na pravi put. To je najveća blagodat koju Allahov rob može imati. Ustrajte u vjeri i budite uzoriti muslimani. Nadati se da će Allah i vaše roditelje uputiti i učvrstiti u vjeri.

  Što se tiče hidžaba, savjetujem vam da izdržite i da budete strpljivi. Niste ni prvi ni zadnji ko je iskušan u vjeri. Uzvišeni Allah kaže: „Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: „Mi vjerujemo! I da u sikušenje neće biti dovedeni?“ (El-Ankebut, 2) Ja mislim da vaši roditelji nisu protiv vjere, kako vi kažete. Mislim da su oni prije protiv jednog grubog i nasilnog propagiranja vjere, koji je nažalost prisutan kod jednog broja mladih. Oni su protiv načina na koji ih se poziva u vjeru. To što su protiv bradonja i pantalona, ne znači da su protiv vjere. Vi ne možete poreći da su vaši roditelji vjernici. Oni griješe kao i svi mi, ali im zbog toga ne možemo i nemamo pravo negirati vjeru. Oni kao i mnogi Bošnjaci osjećaju jednu averziju prema drugačijem načinu praktikovanja vjere. Ali kada im se lijepo priđe i objasni, vjerujem da će i oni imati razumijevanja. Da je kojim slučajem vaša mati protiv vjere, ne bi vam dozvolila da se ipak udate za vjernika (vi ste napisali u pitanju da je ona rekla: „ali da je normalan bez brade i hlača“). Vi ne možete promijeniti svoje roditelje, ali možete promijeniti svoj odnos prema njima. Pokušajte pokazati kako imate razumijevanja za njihovu brigu. Posebno zato što roditelji ne prihvataju da budu drugačiji samo zato što to od njih traže oni koje su oni rodili. Vi ste i pored svega toga, što trenutno proživljavate, dužni činiti dobročinstvo svojim roditeljima. Oni su vam najpreči.

  Naravno, ukoliko vas sprečavaju od udaje za čovjeka zbog svojih vjerskih ubjeđenja i zbog toga što se ne slažu sa vjerom, u tom slučaju imate pravo da se udate i bez njihove saglasnosti. Djevojka je, prema hadisu Poslanika s.a.v.s. slobodna u izboru svog bračnog druga i ne može je niko udati za nekoga koga ona ne želi. Ali je isto tako pristanak roditelja važan uvjet ispravnosti braka. Dakle, i jedni i drugi treba da se slože. Jedini izuzetak je kada roditelji nisu saglasni sa izborom svoje kćerke zbog toga što je mladić vjernik i zbog toga što praktikuje vjeru. U vašem slučaju ne mislim da je problem u vjeri koliki je problem u nerazumijevanju šta je stvarna vjera i kako izgleda čovjek vjernik.

  Zato bih vam predložio da još razgovarate sa svojim roditeljima i da u ovaj razgovor uključite i nekoga kome oni vjeruju i ko će im kazati da su i ti ljudi (bradonje sa pantalonama, kako ih oni nazivaju) u vjeri. Pokušajte sve učiniti da se ne udate bez njihove saglasnosti i pristanka. To su ipak vaši roditelji. Često puta su oni nezadovoljni našim izborom ali se pomire s tim i šute jer im je stalo do sreće svoje djece. A sutra kada se jave problemi oni opet solidarišu i pate sa svojom kćerkom i sinom. Ako se kćerka vrati jer joj je brak propao, kome će opet ako ne svome ocu i majki. Mnogi su današnji brakovi zasnovani bez roditeljske dove i blagoslova zbog čega vrlo često i ne uspijevaju. Djeca se ponašaju kao da roditelj nikada ništa nije učinio za njih, i da on i nema pravo učestvovati u izboru zeta ili snahe. Dokazano je da brakovi zasnovani bez roditeljskog blagoslova nisu imali sreće u životu. Roditelji vam trebaju i nakon udaje. Zato, nemojte žuriti.

  Hfz. mr. Senaid Zajimovic
 13. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pitanje:

  ESELAMU ALEJKUM!

  NE ZNAM KOME DA SE OBRATIM... IMAM JEDAN PROBLEM, IMAM 32 GODINE I NE ZNAM STA DA RADIM. DA LI IMAM SIHIRE ILI NE?? IMAM JAKU ZELJU DA SE OZENIM ALI KAD GOD TREBA DA PRIDJEM NEKOJ DJEVOJCI JA SE SKAMENIM, TAKO DA NIKAKO NE MOGU PRICI I PITATI DA IZADJE SA MNOM. POZNAJEM DOSTA DJEVOJKI ALI TO JE SVE NA PRIJATELJSKOJ BAZI. DA LI MI MOZETE PREPORUCITI NEKOG HODZU U BLIZINI TESNJA...

  JA VJERUJEM U ALLAHA I NJEGOVE POSLANIKE MADA NISAM DOVOLJNO UPUCEN U VJERU ZAHVALJUJEM SE

  Odgovor:

  Kao prvo molim Allaha da vas uputi u vjeru. U njoj vam je spas. Kao drugo, vi hvala Allahu imate dobru osnovu da budete dobar vjernik jer vjerujete u Allaha i Njegove poslanike. Zašto to ne biste i bili? Nisam baš siguran da se u vašem slučaju radi o sihrima obzirom da ipak poznajete mnogo djevojaka s kojima ste u „prijateljskom odnosu“. Možda se prije radi o kompleksu ili stidu koji će vremenom nestati. Međutim, ako i pored toga smatrate da se radi o sihru otiđite Enesu Beganoviću u Zavidoviće. Njegov broj je (kontaktirajte urednike ove stranice). On će vam kazati da li imate sihr ili ne. Ukoliko se pokaže reakcija s vaše strane, vrlo je moguće da se radi o sihru „odgađanja ženidbe“ koji nastaje kada se pokvarena i zavidna osoba obrati sihirbazu i zatraži od njega da napravi sihr djevojci kako se ona ne bi udala ili momku kako se ne bi oženio.

  Djelovanje sihra ogleda se, između ostalog, u tome što muškarcu prikaže djevojku ružnom i ubacuje mu razne loše misli o njoj. To isto radi i sa djevojkom. U teškim slučajevima ovog sihra naći ćemo da muškarac, samo što prekorači kućni prag opsihrene djevojke, osjeti jaku tegobu i donese odluku da joj više ne odlazi. Najpoznatiji simptomi ovog sihra su:

  - Povremena glavobolja koja ne prestaje sa uzimanjem medikamenta,
  - Jaka tegoba u predjelu prsa, naročito poslije ikindije pa do kasno u noć,
  - Viđenje zaručnika u ružnom liku,
  - Često razmišljanje (psihička otsutnost),
  - Nemiran san,
  - U nekim slučajevima se javlja stalan bol u želucu,
  - Bol u krstima.

  Sa ovom vrstom sihra možete se opširnije upoznati ukoliko se obratite na knjigu „Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza“ i pročitate poglavlje pod naslovom „Sihr odgađanja ženidbe ili udaje“.

  I nemojte zaboraviti obratiti se Allahu prije svih drugih. Probudite se u zadnjoj trećini noći i klanjajte dva rekata. Zamolite Allaha da vam pomogne. On u zadnjoj trećini noći silazi na zemaljsko nebo i pita ima li neko da traži pomoć da mu On udovolji i ima li neko da traži oprosta da mu On oprosti. Za sve probleme koje imamo Njemu se prvo trebamo obratiti i od Njega uputu i pomoć tražiti. Ne može nam niko pomoći dok On ne odluči da nam se pomogne. I kada se obratimo čovjeku i tada trebamo moliti Allaha da pomoć dođe putem čovjeka kojem smo se obratili. Iskreno obraćanje Gospodaru svjetova neće vas ostaviti uskraćenim za pomoć. Osjećaj traženja pomoći od Gospodara ljudi učinit će vas smirenim i spokojnim.

  Hfz. mr. Senaid Zajimovic
 14. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pitanje:

  Ja sam vec jednom slao pitanje ali vi ste mi odgovorili predugo i preopirno. Zelim ukratko da mi kazete Kako je klanjao posalnik Muhammed a.s.? DA li je klanjao na vise nacina pa su zbog toga nastali mezhebi ili je klanjao po samo jednom nacinu i nije mjenjao nacin klanjanja?

  Kupio sam knjigu Namaz U Islamu i tamo pise nacin klanjanja namaza po sunnetu (tj.kako je klanjao poslanik Muhammed a.s.). Naveden je samo jedan nacin klanjanja namaza u toj knjizi i pisci koji su pisali tu knjigu navode samo jedan nacin po kome je klanjao poslanik Muhammed a.s. A ja znam da ima vise nacina po kome se namaz klanja.

  E sad mi nije jasno da li je poslaniK klanjao na samo jedan nacin (kako pise u knjizi Namaz u islamu) ili je klanjao na vise nacina pa su zbog toga nastali mezhebi?

  Odgovor:

  Ti povezujes dvije razlicite tematske cjeline i zelis odgovor koji ne moze biti sklopljen u nekoliko recenica. Mezhebi nisu nastali kao uzrok razlicitog nacina klanjanja pojedinih ashaba niti samoga Poslanika a.s. Mezhebi nisu postojali u vrijeme Muhammeda a.s., niti casnih generacija nakon njegove smrti. Ako bas smatras bitnim pitanje mezheba, odgovori mi onda kojeg je mezheba bio nas Poslanik Muhammed a.s.! Dostavljeno ti je pojasnjenje glede namaza, koje je za tvoj nivo znanja o vjeri sasvim dovoljan, u kojem su svi hadisi i predaje vjerodostojne, a ti zelis nesto dodatno, kao da time nisi zadovoljan.

  Nemoj me pogresno razumjeti, ali onoga trena kada postanes mudztehid inshaAllah, tada mozda dodjes do jacih predaja koje nisu uvrstene u Sahihe imama Buharije i Muslima, ali do tada slijedi ono sto je preneseno i zabiljezeno.

  Ljudi se glede slijedjenja mezheba, dijele na 3 kategorije:

  A// Ucenjake ili mudztehide, kojima je obaveza samostalno izucavanje propisa, hadiskih tekstova uz pomoc metodologije koja je po njima najprihvatljivija i zauzimanjem stave bez pristrasnosti i osvrtanja na drugo misljenje.

  U prilog tvrdnji da je mudztehid obavezan slijediti argument, makar se razisao sa imamom mezheba, idu i mnogobrojni slucajevi odstupanja ucenika velikih imama, nakon sto su dosli u posjed argumenata, koji su njihovim imamima bili nedostupni. Primjer su Muhammed ibn El Hasan, Ebu Jusuf, Muzeni, Ibnul Munzir, Ebu Sevr, Kadi Ijjad, Ibn Kudame, Ibn Tejmijje...

  B// //Sticatelji znanja// Kaze Muhammed ibn Salih el Usejmin za njih: Njima je Allah podario znanje, ali nisu na stepenu ucenjaka. Dozvoljeno im je da se drze opcih i neogranicenih ajeta i hadisa te postupaju po znanju koje im je dostupno.

  C// Obicni ljudi—u tu kategoriju spadaju svi ostali muslimani, koji se ne mogu svrstati u ucenjake, niti u sticatelje islamskog znanja, bez obzira na polozaj kojeg zauzimaju u drustvu, stepen obrazovanja, sposobnosti, inteligencije... Rekao je Ibn Abdulberr: Ucenjaci su saglasni da je obaveza neukome covjeku da pita ucene, jer je Uzviseni objavio: Pitajte ucene ako ne znate.

  Sejh Muhammed Salih el Usejmin kaze: Zadaca obicnog covjeka je da pita ucenjake. Neki kazu da to treba biti osoba najucenija u mjestu boravka, dok drugi smatraju da onaj ko je najuceniji opcenito, ne mora znaciti da po odredjenom pitanju ima cjelokupno znanje.

  Najbolje je da dadnes prednost onome kome znanje, poboznost i pridrzavanje za vjeru, pomazu da u svojim stavovima i misljenjima ocituje i iskaze istinu.

  Prof. Jasmin Djanan
 15. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pitanje:

  Selam

  Ja zivim u Njemackoj. Ja bih imala Pitanje pa da mi odgovorite ako znate. Kad budemo u nekom Okupljanju i Narod prica i sta zna i ne zna, pa da li je to Grijeh i pricat o Mahanama drugih ljudi?

  Odgovor:

  Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., je već postavio koplja i oštrice na putu otkrivanja postupaka onih koji se bave nepravednim govorom o drugim ljudima, pa kaže: "Ima ljudi koji se bave gibetom i ogovaranjem kako bi ugodio svojim sjeldžijama, drugovima ili rodbini, i pored toga što vrlo dobro zna da je osoba koja se ogovara čista od onoga što se o njoj priča, ili je pri njoj samo dio onoga što se priča, ali, smatra da će se raspustiti sjelo, ili će se steći loš dojam o njemu ako im bude negirao takvo postupanje, ili da će ga napustiti; na ugađanje njima gleda kao na lijep suživot i druženje.

  Nekada se naljute na nekoga, pa se i on isto tako naljuti na njega – zbog njih!? Neko se profesionalizirao u gibetu i ogovaranju ljudi, i to na raznorazne načine. Nekada se to zaodjene vjerom i dobrom, govoreći: Nemam običaj da govorim o drugima osim po hajru, i ne volim ogovaranje i laži, ali vas želim samo obavijestiti o nekim njegovim postupcima, pa kaže: Tako mi Allaha, ta osoba je miskin, ili: ta osoba je dobra, samo da nije toga i toga. Možda će reći: Prođite nas se od njega, Allah da oprosti i nama i njemu – imajući za cilj ponižavanje date osobe, probavljajući ga (svojim želucima)!...

  Gibete i ogovaraju ljude pod plaštom vjere i dobra – misleći da će tako prevariti Allaha, kao što time varaju ljude. Naišli smo na veliki broj ovakvih, i njima sličnih, ljudi! Neko od njih licemjerno spominje drugog, kako bi time uzdigao sebe, pa kaže: Kako ne proučih jučer u namazu dovu protiv toga i toga, jer su mi stigle svakakve informacije od njega, kako bi time uzdigao sebe, a oborio spomenutog u očima onih koji se za njime povode, ili će reći: Ta osoba je glupa, ništa ne razumije – htjevši time da pohvali sebe, i da drugima da do znanja kako je učen, te da je on bolji od njega!?

  Nekoga zavist tjera na ogovaranje, pa time spaja između dva ogavna postupka: gibeta i haseda! Ako bude prisiljen određenu osobu pohvaliti, maksimalno će nastojati da ga unizi, i da sve to zaodjene vjerom i dobrotom, ili da ga zaodjene zavišću, grijehom i lošim govorom, kako bi navodno nešto odstranio od njega. Neko iznosi gibet i ogovaranje kroz ismijavanje i igru, zasmijavajući ostale potcjenjivanjem nekog čovjeka, ili njegovim imitiranjem, maksimalno ga ponižavajući! Neko gibeti i ogovara druge ljude putem čuđenja, govoreći: Začudio sam se od te i te osobe, kako da ne uradi to i to, ili: Zabezeknuo sam se od te i te osobe, kako da uradi to i to – spominjući mu ime prilikom izražavanja svog čuđenja.

  Neko gibeti i ogovara druge ljude putem izjavljivanja žalosti i tuge, govoreći: Jadnik, ožalostilo me to što mu se desilo – dajući do znanja onome koji ga sluša da ga žali i sažaljeva, ali je stvar obrnuta jer mu je srce puno i sretno što mu se to dogodilo, i kada bi mogao još više bi mu nadodao nego što ga je snašlo, a možda će ga na taj način spominjati kod njegovih neprijatelja kako bi se sladili onim što ga je zadesilo!

  Pored navedenog, postoje još mnoge druge bolesti srca, zasnovane na varanju Allaha dž.š., i Njegovih stvorenja! Neko gibet i ogovaranje ljudi ispoljava putem srdžbe ili negiranja zla, služeći se raznoraznim riječima pri svemu tome, ali mu je cilj i namjera nešto sasvim drugo, vallahul-muste'an!

  Pogledaj: Medžmu'ul-Fetava, 28/237-238..

  A Allah najbolje zna!

  Odgovor pripremio prof. Jasmin Djanan
 16. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pitanje:

  Essellam alejkum,

  imam jedno pitanje koje se cesto pitam a neznam odgovor ... da li je se sramota i grijeh pokriti i nositi maramu ako neznam klanjati, neka mi Allah oprosti ako jeste...

  Molim vas odgovor!

  Odgovor:

  Ve alejkumusSelam,

  Nema smetnje da nosis mahramu, jer nosnja mahrame je adet i obicaj vecine seoskih podrucja. One zene koje klanjaju namaz spoznale su da im je POKRIVANJE naredba njihova Gospodara koji najbolje zna sta je dobro po njih. Ima mnogo onih koje je sejtan savladao i otezao im je pokrivanje, iako budu od onih koji vecinu ili sve namaze obavljaju.

  Molim Allaha subhaneh da ti ucvrsti stope na putu istine, amin!

  Prof. Jasmin Djanan
 17. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  PITANJE: Nekim ženama nastupi porođaj nakon što nastupi namasko vrijeme, pa da li je na njima da naklanjaju dotični namaz nakon što prođe vrijeme nifasa?

  ODGOVOR: Na njima nije da naklanjaju dotični namaz, osim ako nisu odugovlačile s namazom, odgađale ga do njegovog krajnjeg vremena nakon čega je nastupio porođaj. U tom slučaju će, nakon što se očisti od nifasa, naklanjati dotični namaz, poput žene koja dobije hajz nakon što je odgađala s namazom u njegovom vremenu - ona će nakon što se očisti od hajza naklanjati dotični namaz, zbog njegova odgađanja. A uspjeh je samo s Allahom!

  Na pitanje odgovorio: Šejh Bin-Baz, rahimehullah
 18. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  PITANJE: Kakav je propis akike onoga za koga njegov otac nije zaklao akiku?

  ODGOVOR: Ako njegov otac nije zaklao za njega akiku, on je ostavio sunnet i nije propisano da čovjek zakolje sam za sebe akiku ako to nije učinio za njega njegov otac, jer je ona sunnet po pitanju roditelja, a ne djeteta. A Allah najbolje zna!

  Na piranje odgovorio: Šejh Salih el-Fevzan, (El-Munteka, 3/194)
 19. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Zajednicki zikr poslije namaza - novotarija ili ne?

  Pitanje: Javljam se iz Sarajeva i zanima me da li bi mi hafiz mogao da odgovori na pitanje zikra poslije namaza, tj. namaskog zikra po pitanju hanefijske pravne skole. Mnogo je literature koju sam citao, ali nigdje nisam mogao da nadjem a da je potkrijepljeno dokazima iz sunneta? Da vas Allah nagradi unaprijed!

  Odgovor:

  Pitanje zikra poslije namaza je jasno kako po hanefijskom tako i po drugim mezhebima. Zikr se cini poslije farz-namaza. Nakon sto bi predao selam Poslanik, s.a.v.s., bi tri puta izgovorio "estagfirullah", a potom proucio: "Allahumme entesselamuve minkes-selamu tebarekte ja zel-d‘elali vel-ikram.’ Potom bi rekao: "La ilahe illellahu vahdehu la serike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli sej’in kadir. La havle ve la kuvvete illa billah ve la na’budu illa ijjahu, ehlen-ni’meti vel-fadli ves-senail-haseni, la ilahe illellahu muhlisine lehud-dine ve lev kerihelkafirun. Allahumme la mani’a lima e’atajte ve la mu’tije lima mena’te ve la jenfe’u zel-dzeddi minkel-dzeddu."

  Nakon toga bi proucio 33x subhanellah, 33x el-hamdu lillahi, 33x Allahu ekber, nakon cega bi namirujuci na broj 100 rekao: "La ilahe illellahu vahdehu la serike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli sej’in kadir."

  Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Ko na kraju svakog propisanog (farz) namaza prouci ajetul-kursijju bit ce u Allahovoj zastiti sve do narednog namaza." Nakon proucene ajetul-kursijje (285. ajet, sura El-Bekara) ustaje se i klanja sunnet ukoliko ga ima, a ukoliko ga nema, s ovim je namaz zavrsen. Postoje i hadisi koji govore o tome da je Poslanik s.a.v.s. preporucivao da se poslije ovog zikra prouce i sure: el-ihlas, elfelek, i en-nas.

  Ukbe b. Amir kaze: "Naredio mi je Poslanik s.a.v.s. da na kraju svakog namaza ucim sure el-ihlas, el-felek, i en-nas." Postoje i dodatni zikrovi koji se uce poslije odredjenih namaza, ali to nije predmet naseg sadasnjeg odgovora. Nije zabiljezen ni jedan pouzdan i jasan rivajet da je Allahov Poslanik s.a.v.s. ucio sa ashabima zajednicki dzematski zikr, niti bilo ko iz najboljih generacija ili uleme kroz dugi niz stoljeca. Dzematski zikr kakav je kod nas uveden nije praksa hanefijske pravne skole.

  Uveden je u godinama slabosti islamskog ummeta kada se umanjio broj ucenjaka. Dio ovih zikrova su djela i rijeci ljudi, a nisu kao takvi spomenuti u ispravnim seriatsko-pravnim izvorima. Time se zapostavlja sunnet Allahova Poslanika koji je prenesen u vjerodostojnim zbirkama hadisa. A onaj ko je zakasnio na prvi i drugi rekat farza biva ometan od strane mujezina koji na glas izgovara zikr. Zikr cini svako za sebe i u sebi kako bi sto skrusenije njime dozivao Uzvisenog Allaha. U brzom i takmicarskom izgovaranju rijeci subhanellah, el-hamdu lillah i Allahu ekber, kako je kod nas uvrijedjeno, se ne moze dozivjeti zikr.

  Uzviseni Allah je rekao: "Moli se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previse glasno mole." (El-E’araf,55) A Allah najbolje zna!

  Odgovorio: hfz. mr. Senaid Zaimovic!
 20. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Serijatski stav o pustanju brade

  Pitanje:

  Kakav je šserijatski stav u vezi brade?

  Odgovor:

  Puštanje brade je prema brojnim hadisima obavezno. Jedan od tih hadisa kaze: Razlikujte se od idolopoklonika, pustajte bradu, a potkresujte brkove. U drugom se takodjer imperativom kaze: Pustajte brade, a potkresujte brkove. U trecem stoji: Deset je sunneta prijasnjih vjerovjesnika: sisanje brkova, pustanje brade, pranje zuba misvakom. U cetvrtom hadisu Poslanik, s.a.v.s. je rekao: Sisajte brkove, pustajte brade i budite drugaciji od medzusija (vatropoklonika).

  Poznato je da su idolopoklonici i vatropoklonici brijali brade. Poslanikova, s.a.v.s., zapovjed je da se razlikujemo od njih i da ih u tome ne slijedimo. Sva cetiri mezheba se slazu o obavezi pustanja brade i zabrani njenog brijanja. Hanefijski mezheb zabranjuje i potkresivanje brade osim kada ona predje duzinu jedne sake. U tom slucaju, kako stoji u djelu En-Nihaje, dozvoljeno je potkresati ono sto predje duzinu sake, a ispod toga nije dozvoljeno. U djelu Fethul-Kadir stoji da je brijanje brade obicaj Jevreja, Hindusa, medzusija i stranaca.

  Poznato je i to da hanefijski mezheb ne prihvata svjedocenje na sudu osobe koja brije bradu. Stav ostalih pravnih skola je identican hanefijskom. Brijanje brade je protivno muskoj prirodi i pokusaj poistovjecivanja sa zenama. Brada je olicenje muskosti i vanjski oblik razlikovanja od zenskog roda. Onaj ko brije bradu je u najmanju ruku feminizirani muskarac, imitator zena, onaj koji mijenja Allahov oblik stvaranja ili slijepi imitator drugih naroda. Da li smo se ikada zapitali
  zasto Allah muskarcima stvori bradu, a zenama ne?

  Hfz. mr. Senaid Zaimovic

Share This Page